Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
24/07/2013 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 353-03-15/25.07.2013 г.
  Относно: законопроект за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, № 354-01-27, внесен от Христо Монов, Ваня Добрева, Деница Златева, Атанас Зафиров и Пламен Славов на 26 юни 2013 г., приет на първо гласуване на 18 юли 2013 г.


  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН

  за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор
  (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г., изм., бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и 73 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и 94 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 18 и 62 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 30 от 2013 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В наименованието на закона думите „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор“ се заменят с „държавни и други длъжности”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  § 2. В чл. 1 думите „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор“ се заменят с „държавни и други длъжности“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  § 3. В чл. 2, ал. 1 т. 31 се отменя.

  Предложение от нар. пр. Борис Цветков:
  Създава се нов § 3а:
  § 3а. Добавят се нови т. 40 и 41 към ал. 1 на чл. 2:
  „40. главните архитекти на общините и главните архитекти на районите в градовете с районно деление;
  41. представителите на държавата и общините във фирмите със 100 % държавно или 100 % общинско участие.”
  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:
  1.Точка 31 се отменя.
  2. Точка 38 се изменя така:
  „38. членовете на управителните и контролните органи на Националната електрическа компания и на Българския енергиен холдинг;”.


  Комисията предлага да се създаде нов § 4:
  § 4. В чл. 3, ал. 1 т. 5 се отменя.


  § 4. Параграф 5 от заключителните разпоредби се отменя.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следното наименование на подразделението:

  „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”


  Комисията предлага да се създаде нов § 5:
  § 5. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон, публикуваните в публичния регистър на Сметната палата встъпителни декларации на лицата по отменената т. 31 на чл. 2, ал. 1, както и на членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, които осъществяват дейност, регулирана от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, се заличават от страницата на Сметната палата в интернет и се предприемат действия за унищожаване на електронните и хартиените носители на тези декларации.
  (2) Достъпът до декларациите по ал. 1 се прекратява от деня на влизането в сила на този закон.
  (3) Образуваните до деня на влизането в сила на този закон административнонаказателни производства срещу лицата по ал. 1, неподали встъпителни декларации в срока по § 5 от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ДВ, бр. 30 от 2013 г.), се прекратяват.
  (4) Започналите проверки или ревизии по глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс срещу лицата по ал. 1 се прекратяват от деня на влизането в сила на този закон. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Сметната палата изпраща до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и до председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” поименен списък на лицата, чието задължение за деклариране е отпаднало.
  (5) Алинеи 1-4 се прилагат и за производствата, образувани срещу лицата по чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за политическите партии, за които задължението за деклариране е отпаднало.

  § 5. В Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г., бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30 от 2013 г. ) в чл. 30, ал. 3 думите „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор“ се заменят с „държавни и други длъжности”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  § 6. В Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г., бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30 от 2013 г. ) в чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор“ се заменят с „държавни и други длъжности”.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Редът по ал. 3 не се прилага по отношение на политически партии, които не получават държавна субсидия.”


  § 6. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30 и 52 от 2013 г.) в чл. 228, ал. 1 думите „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор“ се заменят с „държавни и други длъжности“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.

  § 7. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30 и 52 от 2013 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 4, ал. 1, т. 4 думите „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор“ се заменят с „държавни и други длъжности“.
  2. В § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба навсякъде думите „държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор“се заменят с „държавни и други длъжности“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.


  § 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума