Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
17/07/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-21/01.08.2013 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 354-01-40, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 16.07.2013 г.


  На свое заседание, проведено на 17 юли 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 354-01-40, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 16.07.2013 г.

  Законопроектът беше представен от народния представител Павел Димитров Шопов, в качеството му на един от вносителите на проекта.

  Предложеният законопроект съдържа три основни групи изменения на Закона за вероизповеданията, които целят решаването на някои съществуващи проблеми.

  Първата група предложения се отнася до промяна на статуса на свещенослужителите в религиозните институции, като се предвижда те да служат по служебни правоотношения, които възникват от писмен акт, по ред, определен в устава на съответната религиозна институция. Освен това, законопроектът предлага правата и задълженията на страните по служебното правоотношение, както и споровете, свързани с възникването и прекратяването му, да бъдат разглеждани съгласно разпоредбите на устава на съответната религиозна институция. Промяната се налага поради различното значение на служебното правоотношение в религиозен и светски смисъл. Също така, законопроектът изрично предвижда свещенослужителите да бъдат осигурявани задължително в държавното обществено осигуряване по Кодекса за социално осигуряване и в здравното осигуряване по Закона за здравното осигуряване. За да бъде гарантирана свободата на вероизповедание, законопроектът изрично предвижда задължение за държавата да подпомага религиозните институции и техните свещенослужители.

  Втората група изменения се отнасят до правото на собственост върху особена категория недвижими имоти - манастири, храмове и молитвени домове, предназначени за богослужебна дейност, както и поземлените имоти, върху които са построени. Голяма част от тези имоти към момента са с нерешен статут, което налага необходимостта да бъдат предвидени юридически механизми за неговата уредба и снабдяването с необходимите документи за собственост. Законопроектът предвижда възможността правото на собственост върху храмовете и молитвените домове, чието основно предназначение е извършването на богослужение, да принадлежи на Българската православна църква – Българска патриаршия или на регистрираните вероизповедания и съответно на техните местни поделения. Също така се предвижда правото на собственост върху тези обекти да не може да бъде придобивано по давност от други субекти.
  Макар да не е подчертано изрично в текста на законопроекта, несъмнено е, че вън от обхвата му остават паметниците на културата, които представляват публична държавна или общинска собственост. Поначало, съгласно действащото вещно законодателство (чл. 7, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 7, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 86 от Закона за собствеността), тези обекти не могат да бъдат придобивани по давност, от което следва, че не са застрашени от безстопанственост. Освен това редът за прехвърляне на правото на собственост върху вещ, която представлява публична държавна или общинска собственост, изисква на първо място тя да бъде обявена за частна държавна или общинска собственост от Министерския съвет или съответно от общинския съвет. Следователно не би било допустимо да се счита, че паметници на културата, представляващи публична държавна или общинска собственост, могат да придобият различен статут по силата на настоящия законопроект.

  Тясно свързана с горното, е и третата група предложения, свързана с изменения и допълнения в следните нормативни актове:
  - В Закона за местните данъци и такси се предлага храмовете и манастирите, собственост на Българската православна църква – Българска патриаршия и нейните местни поделения, предназначени за богослужебна дейност и имотите върху, които са построени, както и имотите върху които са построени молитвените домове на другите регистрирани вероизповедания и на техните местни поделения в страната, да бъдат освободени от данък върху недвижимия имот. От друга страна Българската православна църква и другите регистрирани вероизповедания в страната и техните местни поделения се предлага да бъдат освободени от заплащане на данък при придобиване на горепосочените обекти.
  - В Закона за държавните такси, като освободени от държавни такси се предлага включване и на вписванията на актове и документи за право на собственост върху всички горепосочени обекти.
  - В Гражданския процесуален кодекс, като несеквестируеми вещи се предлага определянето и на храмовете и манастирите на Българската православна църква и нейните местни поделения, молитвените домове на регистрираните вероизповедания и вещите, свързани с богослужебната дейност, ритуали и обреди на Българската православна църква, на регистрираните вероизповедания и техните местни поделения.


  Комисия по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 354-01-40, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 16.07.2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума