Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
18/09/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-29/19.09.2013 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията за забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията, № 302-02-11, внесен от Министерски съвет на 09.09.2013 г.

  На свое заседание, проведено на 18 септември 2013 г. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за ратифициране.

  Законопроектът беше представен от името на вносителя от г- жа Ася Давидова, ръководител на отдел „Контрол на въоръженията и неразпространение” в Министерството на външните работи.
  Република България е ратифицирала Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване (ДВ, бр. 55 от 8 юли 1994 г.) и е депозирала ратификационните си инструменти в ООН на 10 август 1994 г.
  Всички държави - страни по конвенцията, членуват в Организацията за забрана на химическите оръжия, учредена съгласно член VIII от конвенцията с цел осигуряване изпълнението на нейните разпоредби, включително за международна проверка на нейното спазване.
  Правоспособността, привилегиите и имунитетите се определят в споразумение между организацията и държавите - страни по конвенцията.
  Проектът на споразумение с Република България бе одобрен на 63-ата сесия на Изпълнителния съвет на 16 февруари 2011 г. В него са предвидени привилегии и имунитети на Организацията за забрана на химическите оръжия като организация: имунитет по отношение на съдебно производство; неприкосновеност на помещенията, имуществото и архивите на Организацията; освобождаване на финансовите активи на Организацията от ограничения; освобождаване от данъци и митнически сборове, освобождаване от акцизи и данъци от продажба на движима и недвижима собственост.
  Предвидени са привилегии и имунитети на лицата, участващи в работата на Организацията за забрана на химическите оръжия: за представителите на държавите - страни по конвенцията; за Генералния директор и персонала на Секретариата на Организацията; за експерти. Регламентиран е редът за уведомяване, влизане, престой, напускане и транзитно преминаване, уреждане на спорове чрез арбитраж, тълкуване, а също и за злоупотреба с привилегия.
  В Заключителните разпоредби е предвиден редът за влизане в сила на споразумението, както и това, че то изрично подлежи на ратификация.
  Споразумението е в сила дотогава, докато съответната държава е държава - страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия. Организацията за забрана на химическите оръжия и държавата - страна по конвенцията, имат право да сключват допълнителни споразумения, каквито биха могли да бъдат необходими.
  Участието на Република България като страна в Споразумението относно привилегиите и имунитетите на Организацията за забрана на химическите оръжия не е свързано с въздействие върху държавния бюджет, като разходите, свързани с изпълнението на споразумението, се осигуряват в рамките на одобрените средства по бюджета на компетентните институции по неговото прилагане за съответната финансова година.

  След проведената дискусия и обсъждане, Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията за забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията, № 302-02-11, внесен от Министерски съвет на 09.09.2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума