Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
25/09/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-34/30.09.2013 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, № 354-01-54, внесен от Димчо Михалевски на 17.09.2013 г.

  На свое заседание, проведено на 25 септември 2013 г. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, № 354-01-54, внесен от Димчо Михалевски на 17.09.2013 г.

  На заседанието присъстваха г-жа Валя Гигова от Висшия адвокатски съвет и г-жа Албена Михайлова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на регионалното развитие.
  Законопроектът беше представен от вносителя – народния представител Димчо Михалевски.
  Същият е внесен с оглед мотивите на постановеното Решение № 6 от 2013 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 5 от 2013 г., с което са обявени за противоконституционни аналогични разпоредби от Закона за общинската собственост и от Закона за държавната собственост, свързани с принудителното отчуждаване на имоти – частна собственост за държавни и общински нужди.
  Предлага се цели прецизиране на действащи текстове от Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост. Предвидено е обжалваният акт и съобщаването на отчуждителните актове да бъдат съобщавани по реда на Административнопроцесуалния кодекс, както и че обжалването, дори по отношение размера на обезщетението следва да спира изпълнението на отчуждителния акт и че само определеното от съда обезщетение следва да се счита справедливо, в случаите, когато неговият размер е оспорен и едва след неговото превеждане по сметка на собственика на имота, последният следва да се счита отчужден.
  Съкращава се срока за обжалване на отчуждителния акт от 14 на 7 дни, както и на срока за насрочване на делото от съда на 10 дни от получаване на жалбата.
  Промените целят да се предотврати забавянето на реализацията на важни стратегически обекти на транспортната инфраструктура, финансирани от Европейския съюз и да се осигури своевременно изграждане на национални и други обекти, без да бъдат накърнени правата на собствениците на имотите, които се отчуждават.
  С оглед защита на тези права е предвидено съобщаване на заинтересованите собственици, както на започналата процедура по отчуждаване, така и на акта за отчуждаване на Министерския съвет по чл. 34а, ал. 1 и на областния управител по чл. 34а, ал. 2 от Закона за държавната собственост, като аналогични разпоредби са развити подробно в Закона за общинската собственост.
  Промените в Закона за устройство на територията се отнасят до отмяна на текстове, пряко свързани с обявените за противоконституционни разпоредби в Закона за общинската собственост и в Закона за държавната собственост.
  В Комисията по правни въпроси е постъпило становище от Министерството на регионалното развитие, в което се изразява подкрепа към законопроекта и са предложени редакционни бележки.
  В становището си Омбудсмана на републиката принципно подкрепя измененията, с които се въвежда съобщаването на заинтересованите лица на заповедта за отчуждаване по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, както и измененията, прецизиращи момента от който имота се смята за отчужден.
  Националното сдружение на общините в Република България в становището си принципно подкрепя законопроекта, т.к. е съобразен с мотивите на Решение № 6 от 2013 г. на Конституционния съд по к.д. № 5 от 2013 г. Предвидени са и разпоредби, чрез които се съкращават сроковете за обжалване на заповедта на кмета на общината за отчуждаване и за насрочване на делото от съда, като по този начин се ограничава възможността за забавяне реализирането на обекти от първостепенно значение за общините, а също и за обектите, финансирани със средства от европейските фондове.
  В хода на дискусията г-жа Валя Гигова подчерта, че подкрепя идеята на законопроекта, но не споделя съкращаването на сроковете за обжалване, т.к. се накърнява защитата на правата и законните интереси на гражданите; предвидената промяна в § 2, т. 3 и § 5, т. 2, б. „б”, поради факта че производството по отчуждаване не започва по инициатива на заинтересовано лице; а също и предвидената промяна в § 6, т. 3, защото по тази начин се принуждава държавата или дадена община да стане съсобственик с частни субекти, а при отпадане отчуждителното мероприятие, това предложение се явява неразумно.
  Народните представители се обединиха около становището, че законопроектът съответства на мотивите на решението на конституционния съд, необходимо е да бъде подкрепен за да се запълни празнотата в нормативната уредба, породена от цитираното решение на конституционния съд, а изложените бележки по законопроекта могат да бъдат прецизирани между първо и второ гласуване.
  След проведената дискусия и обсъждане, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, с 0 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, № 354-01-54, внесен от Димчо Михалевски на 17.09.2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума