Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
13/11/2013 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 353-03-45/15.11.2013 г.
  Относно: Законопроект за изменение на Административнопроцесуалния кодекс, № 354-01-63, внесен от Христо Дамянов Бисеров, Филип Стефанов Попов, Екатерина Василева Заякова, Четин Хюсеин Казак, Хамид Бари Хамид, Митхат Сабри Метин, Мая Божидарова Манолова, Явор Божилов Нотев и Михаил Райков Миков на 10.10.2013 г.

  ПРОЕКТ!
  Второ гласуване
  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

  (Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 64 от 7.08.2007 г., бр. 94 от 31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.07.2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г.)

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на закона:
  „ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
  НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС”


  ПАРАГРАФ ЕДИНСТВЕН :
  В чл. 133 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Делата се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения административен акт, в чийто район се намира постоянния или настоящ адрес или седалището на жалбоподателя, а ако съответната администрация няма териториална структура – от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения административен акт. Когато седалището на издателя на акта е в чужбина, делото се разглежда от Административния съд - град София”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен, който става § 1:
  § 1. Член 133 се изменя така:
  “Местна подсъдност
  Чл.133. (1) Делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.
  (2) Делата по ал.1 се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения индивидуален административен акт, когато:
  1. актът има няколко адресати с постоянен или настоящ адрес в райони, различни от района на териториалната структура на администрацията на органа, издал акта;
  2. администрацията на органа, издал оспорения акт, няма териториална структура.
  (3) Делата по оспорване на общи административни актове се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения акт.
  (4) Делата по ал.1 – 3 се разглеждат от Административния съд - град София, когато седалището на органа, издал оспорения административен акт, е в чужбина.
  (5) Исковете за обезщетения се предявяват пред съда по адреса или седалището на жалбоподателя и когато са съединени с оспорване по ал. 1 -4.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  „§2. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създава т.1а:
  „1а. Териториална структура на администрацията” е създадено с нормативен акт териториално организационно звено на администрацията, независимо дали е обособено като юридическо лице, което подпомага административния орган при осъществяване на правомощията му.”.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  Комисията предлага да се създаде §3:
  „§ 3. Неприключените дела, чиято подсъдност се променя с този закон, се разглеждат от съдилищата, в които са били образувани.”

  § 1 . В Закона за здравето ( в сила от 01.01.2005 г.Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.46 от 3 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.85 от 25 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 12 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.95 от 20 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.42 от 4 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 29 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г.) в чл.112, ал.1, т.4 думите „пред Административния съд-град София” се заменят с „пред Административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 4.

  § 2. Образуваните преди влизането в сила на закона дела пред съответните местно компетентни административни съдилища се довършват от същите съдилища.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2 и предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като § 3 .

  Комисията предлага да се създаде § 5:
  § 5. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума