Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
27/11/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-47/29.11.2013 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците № 302-01-42/19.11.2013 г, внесен от Министерски съвет

  На свое заседание, проведено на 27 ноември 2013 г. Комисията по правни въпроси обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците № 302-01-42/19.11.2013 г, внесен от Министерски съвет.

  На заседанието присъстваха: г-н Йордан Грамов – заместник-министър на вътрешните работи; г-н Николай Нанков – началник на отдел „Нормотворческа дейност“ в Дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Министерството на вътрешните работи, г-жа Дора Сгуровска – началник на отдел в Дирекция „Международно сътрудничество“ в Министерството на вътрешните работи и г-жа Калина Попянева – главен юрисконсулт в Държавната агенция за бежанците.
  Мотивите на законопроекта бяха представени от г-н Йордан Грамов – заместник-министър на вътрешните работи.
  В хода на обсъждането на законопроекта бяха направени някои бележки от председателя на Комисията по правни въпроси г-н Четин Казак, които следва да се имат предвид при разглеждането на законопроекта за второ гласуване:

  - С § 6 се предлага изменение на чл. 6 от Закона за убежището и бежанците, според което преценката на висшия интерес на детето се извършва при съобразяване с разпоредбите на Закона за закрила на детето. Същевременно в т. 18 от Преамбюла на Директива 2011/95/ЕС се дават насоки за критериите при определяне на висшия интерес на детето: „При определяне на висшия интерес на детето държавите-членки следва да обръщат особено внимание на принципа за целостта на семейството, благоденствието и социалното развитие на непълнолетното лице, на съображения, свързани със сигурността и безопасността, както и на мнението на непълнолетното лице, в зависимост от неговата възраст или степен на зрялост.“. Доколкото с предложението за изменение на чл. 6а се препраща към Закона за закрила на детето, следва да се съобрази, че в § 1, т. 5 той дефинира друго понятие – "Най-добър интерес на детето". В тази връзка, е желателно да се дефинира по-точно понятието с § 67 от законопроекта.
  - С редица предложения за изменение на Закона за убежището и бежанците се предлага отпадане на понятието „политическо убеждение“ (§ 4 от законопроекта, § 8 от законопроекта – предложеното изменение на ал. 1 и ал. 2 на чл. 8 ЗУБ, § 67, т. 3 и 4 от законопроекта). Предвид употребения в директивата и в чл. 1, б. А), т. 2 от Конвенцията на ООН за статута на бежанците термин „political opinion“, както и установяването на правото на мнение и правото на убеждение като две самостоятелни права (чл. 38 и чл. 39, ал. 1 от Конституцията на Република България, съответно в чл. 9 и чл. 10 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, както и в чл. 10 и чл. 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз), следва да се прецени дали отпадането на израза „политическо убеждение“ е в съответствие с вложения в съответните актове смисъл (особено предвид наличието на изричната разпоредба на чл. 10, т. 1, б. „д“ от Директива 2011/95/ЕС, дефинираща понятието „political opinion“) и дали изключването на понятието „убеждение“ е в съответствие с чл. 27, ал. 2 КРБ, съгласно разпоредбата на който “Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи.“. Може би трябва да се даде легално определение на понятието „политическо мнение“, както е направено и в Директивата.
  - Останалите бележки са редакционни и ще бъдат предоставени на вносителите.

  От името на вносителите г-н Нанков отбеляза, че бележките са коректни и ще бъдат съобразени.


  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси единодушно предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците № 302-01-42/19.11.2013 г, внесен от Министерски съвет.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума