Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
27/11/2013 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 353-03-48/29.11.2013 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, внесен от Димчо Димитров Михалевски на 17.09.2013 г.

  Второ гласуване

  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
  (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г. и бр. 45 и 91 от 2012 г., бр. 15, 65 и 66 от 2013 г.)

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на закона и предлага следната редакция:
  „Закон за изменение на Закона за общинската собственост“

  § 1. В чл. 21, ал. 4 думите „по реда на чл. 199, ал. 1 от Закона за устройство на територията“ се заменят с „чрез покупка“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2:
  а) в изречение второ думите „се внася обезщетението, и датата, след която започва изплащане на обезщетението по сметката на правоимащите“ се заменят с „ще бъде внесено обезщетението по сметка на правоимащите лица и за началната дата, от която ще започне изплащането му“
  б) изречение трето се отменя.
  2. В ал. 3 изречение първо думите „обнародва в „Държавен вестник“ се заменят със „съобщава на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс“.
  З. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, заповедта по ал. 2 му се съобщава и чрез обявление в „Държавен вестник“.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:

  § 2. В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2:
  а) в изречение първо думите „се внася обезщетението, и датата, след която започва изплащане на обезщетението по сметката на правоимащите“ се заменят с „ще бъде внесено обезщетението по сметка на правоимащите лица и за началната дата, от която ще започне изплащането му“;
  б) изречение трето се заличава.
  2. В ал. 3, изречение първо думите „обнародва в „Държавен вестник“ се заменят със „съобщава на заинтересованите лица по реда на чл. 61, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс“.
  З. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, заповедта по ал. 2 му се съобщава и чрез обнародване на обявление в „Държавен вестник“.“

  § 3. В чл. 27 се правят следните изменения:
  1. Създава се нова ал. 1:
  „(1) Заповедта на кмета на общината по чл. 25, ал. 2 може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в 7-дневен срок от съобщаването й.“
  2. В ал. 3 изречение първо се изменя така: „В тридневен срок от получаването на жалбата съдът се произнася в закрито заседание по допускане на посочените и представените от страните доказателства и насрочва делото в 7-дневен срок.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:

  § 3. В чл. 27 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Заповедта на кмета на общината по чл. 25, ал. 2 може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от съобщаването й.“
  2. В ал. 3 изречение първо се изменя така: „В тридневен срок от получаването на жалбата съдът се произнася в закрито заседание по допускане на посочените и представените от страните доказателства и насрочва делото в 7-дневен срок.“

  § 4. В чл. 29 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „в заповедта“ се заменят с „във влязлата в сила заповед“, а след думите „по чл. 25, ал. 2“ се добавя „или в съдебното решение“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  (3) Имотът се смята за отчужден:
  1. в случаите по ал. 1 - от датата, на която паричното обезщетение, определено във влязлата в сила заповед по чл. 25, ал. 2 или в решението на съда, бъде преведено от общината в банка по сметка на правоимащите лица.
  2. в случаите по ал. 2 - от датата, на която паричното обезщетение, определено в заповедта по чл. 25, ал. 2, бъде преведено в банка по сметка на общината;
  3. Алинея 4 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:

  § 4. В чл. 29 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „в заповедта по чл. 25, ал. 2“ се заменят с „във влязлата в сила заповед по чл. 25, ал. 2 или в съдебното решение“.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Имотът се смята за отчужден:
  1. в случаите по ал. 1 - от датата, на която паричното обезщетение, определено във влязлата в сила заповед по чл. 25, ал. 2 или в решението на съда, бъде преведено от общината в банка по сметка на правоимащите лица;
  2. в случаите по ал. 2 - от датата, на която паричното обезщетение, определено в заповедта по чл. 25, ал. 2, бъде преведено в банка по сметка на общината.”
  3. Алинея 4 се отменя.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 5. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 и 38 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27, 65 и 66 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 34а, ал. 3 се изменя така:
  „(3) В случаите по ал. 1 и 2 министърът на регионалното развитие, съответно - областният управител, публикува за сметка на инвеститора на обекта обявление в два централни и един местен ежедневник, с което уведомява собствениците на имотите за предстоящото отчуждаване и изпраща копие от него до кметовете на общини, райони, кметства и до кметските наместници, на чиято територия се намират имотите или части от имотите - частна собственост, предмет на отчуждаване. Кметовете и кметските наместници поставят обявлението на определените места в сградата на общината, на района, на кметството или в населеното място, на чиято територия се намират имотите – частна собственост, предмет на отчуждаването. Обявлението се публикува и на интернет страницата на министерството, на областната администрация и на съответната община.“
  2. В чл. 34б:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Решението на Министерския съвет по чл. 34а, ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс от инвеститора на обекта, който предоставя данните за датата на съобщаването на Министерския съвет. Инвеститорът на обекта изпраща копие от решението и до кметовете на общини, райони, кметства и до кметските наместници, на чиято територия се намират имотите или части от имотите - частна собственост, предмет на отчуждаване. Кметовете и кметските наместници поставят обявлението на определените места в сградата на общината, на района, на кметството или в населеното място, на чиято територия се намират имотите – частна собственост, предмет на отчуждаването.Решението на Министерския съвет се обявява и на интернет страниците на съответната община, областна администрация и Министерския съвет.“
  б) създава се ал. 3:
  „(3) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, решението на Министерския съвет по чл. 34а, ал. 1 му се съобщава и чрез обявление в „Държавен вестник“.“
  3. В чл. 34в се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1, изречение първо думите „се внася“ се заменят с „ще бъде внесено“, а думата „започва“ се заменя с „ще започне“;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Заповедта на областния управител по чл. 34а, ал. 2 се съобщава на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс. Областният управител изпраща копие от заповедта и до кметовете на общини, райони, кметства и до кметските наместници, на чиято територия се намират имотите или части от имотите - частна собственост, предмет на отчуждаване. Кметовете и кметските наместници поставят заповедта на определените места в сградата на общината, на района, на кметството или в населеното място, на чиято територия се намират имотите – частна собственост, предмет на отчуждаването. Заповедта на областния управител се обявява и на интернет страниците на областната администрация и на съответната община.“
  в) създава се ал. 3:
  „(3) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, заповедта по чл. 34а, ал. 2 му се съобщава и чрез обявление в „Държавен вестник“.“
  4. В чл. 35, ал. 2 думата „обнародването“ се заменя със „съобщаването“.
  5. В чл. 38:
  а) създават се нови ал. 1 и 2:
  „(1) Решението на Министерския съвет по чл. 34а, ал. 1 подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
  (2) Заповедта на областния управител по чл. 34а, ал. 2 подлежи на обжалване пред административния съд по местонахождението на имота в 7-дневен срок от съобщаването й.“
  б) в ал. 6, изречение първо думите „5-дневен“ се заменят с „тридневен“, а думите „след 15 дни“ се заменят с „в 7-дневен срок“.
  6. В чл. 39:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Имотът се смята за отчужден от датата, на която паричното обезщетение, определено във влязлото в сила решение на Министерския съвет по чл. 34а, ал. 1, съответно – във влязлата в сила заповед на областния управител по чл. 34а, ал. 2, или в решението на Върховния административен бъде преведено по сметка на правоимащите лица.“
  б) в ал. 3 думите „чл. 34, ал. 2“ се заменят с „чл. 34а, ал. 2“.
  в) в ал. 6 думите „в решението“ се заменят с „във влязлото в сила решение“, а думите „в заповедта по чл. 34в, ал. 1“ се заменят с „във влязлата в сила заповед по чл. 34а, ал. 2“.
  г) алинея 7 се отменя.
  7. В чл. 42ж, ал. 2 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:

  § 5. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 и 38 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27, 65 и 66 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 34а ал. 3 се изменя така:
  „(3) В случаите по ал. 1 и 2 министърът на регионалното развитие, съответно областният управител, публикува за сметка на инвеститора на обекта обявление в два централни и един местен ежедневник, с което оповестява за започналата процедура по отчуждаване и изпраща копие от него до кметовете на общини, райони, кметства и до кметските наместници, на чиято територия се намират имотите или части от имотите - частна собственост, предмет на отчуждаване. Кметовете и кметските наместници поставят обявлението на определените места в сградата на общината, на района, на кметството или в населеното място, на чиято територия се намират имотите – частна собственост, предмет на отчуждаването. Обявлението се публикува и на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие, на съответната областна администрация и на съответната община.“
  2. В чл. 34б:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Решението на Министерския съвет по чл. 34а, ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица по реда на чл. 61, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс от инвеститора на обекта, който предоставя данните за датата на съобщаването на Министерския съвет. Инвеститорът на обекта изпраща копие от решението и до кметовете на общини, райони, кметства и до кметските наместници, на чиято територия се намират имотите или части от имотите - частна собственост, предмет на отчуждаване. Кметовете и кметските наместници поставят обявлението на определените места в сградата на общината, на района, на кметството или в населеното място, на чиято територия се намират имотите – частна собственост, предмет на отчуждаването.Решението на Министерския съвет се обявява и на интернет страниците на Министерския съвет, на съответната областна администрация и на съответната община.“
  б) създава се ал. 3:
  „(3) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, решението на Министерския съвет по чл. 34а, ал. 1 му се съобщава и чрез обнародване на обявление в „Държавен вестник“.“
  3. В чл. 34в:
  а) в ал. 1, изречение първо думите „се внася“ се заменят с „ще бъде внесено“, а думата „започва“ се заменя с „ще започне“;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Заповедта на областния управител по чл. 34а, ал. 2 се съобщава на заинтересованите лица по реда на чл. 61, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Областният управител изпраща копие от заповедта и до кметовете на общини, райони, кметства и до кметските наместници, на чиято територия се намират имотите или части от имотите - частна собственост, предмет на отчуждаване. Кметовете и кметските наместници поставят заповедта на определените места в сградата на общината, на района, на кметството или в населеното място, на чиято територия се намират имотите – частна собственост, предмет на отчуждаването. Заповедта на областния управител се обявява и на интернет страниците на областната администрация и на съответната община.“
  в) създава се ал. 3:
  „(3) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, заповедта по чл. 34а, ал. 2 му се съобщава и чрез обнародване на обявление в „Държавен вестник“.“
  4. В чл. 35, ал. 2 думата „обнародването“ се заменя със „съобщаването“.
  5. В чл. 38:
  а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Решението на Министерския съвет по чл. 34а, ал. 1 подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
  (2) Заповедта на областния управител по чл. 34а, ал. 2 подлежи на обжалване пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от съобщаването й.“
  б) в ал. 6, изречение първо думата „5-дневен“ се заменя с „тридневен“, а думите „след 15 дни“ се заменят с „в 7-дневен срок“.
  6. В чл. 39:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Имотът се смята за отчужден от датата, на която паричното обезщетение, определено във влязлото в сила решение на Министерския съвет по чл. 34а, ал. 1, съответно във влязлата в сила заповед на областния управител по чл. 34а, ал. 2 или в съдебното решение, бъде преведено по сметка на правоимащите лица.“
  б) в ал. 3 думите „чл. 34, ал. 2“ се заменят с „чл. 34а, ал. 2“.
  в) в ал. 6 думите „в решението по чл. 34а, ал. 1, в заповедта по чл. 34в, ал. 1 “ се заменят с „във влязлото в сила решение по чл. 34а, ал. 1, във влязлата в сила заповед по чл. 34а, ал. 2“.
  г) алинея 7 се отменя.
  7. Член 42 се изменя така:
  „Чл. 42. По отчуждителните производства, обезщетенията и сделките за придобиване на собственост и на вещни права по тази глава не се събират данъци и такси.“
  8. В чл. 42ж ал. 2 се отменя.

  § 6. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28 и 66 от 2013 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 144, ал. 4 се отменя.
  2. В чл. 149, ал. 2, т. 1 предложение второ се отменя.
  3.В чл. 199:
  а) в ал. 1 думите „които не са съсобственици“ се заличават;
  б) в ал. 2 изречение трето се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:

  § 6. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28 и 66 от 2013 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 144 ал. 4 се отменя.
  2. В чл. 149, ал. 2, т. 1 думите „не са заинтересувани лица собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземлен имот, за който има влязъл в сила подробен устройствен план и издаден акт за принудително отчуждаване за изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение” се заличават.
  3.В чл. 199:
  а) в ал. 1 думите „които не са съсобственици“ се заличават;
  б) в ал. 2 изречение трето се заличава.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума