Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
15/01/2014 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 453-03-2/22.01.2014 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 302-01-45, внесен от Министерския съвет на 25.11.2013 г.

  Проект
  Второ гласуване


  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
  (Обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г. и бр. 17 и 52 от 2013 г., 70 и 71 от 2013 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 21, ал. 2, изречение второ думата „преводач” се заменя със „съдебен преводач”.

  Предложение на нар.представител Четин Казак:
  § 1 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да бъде отхвърлен.

  § 2. В чл. 29, ал. 1, т. 6 думата „преводач“ се заменя със „съдебен преводач“.

  Предложение на нар.представител Четин Казак:
  § 2 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.

  § 3. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Обвиняем, който не владее български език, има право на устен превод в наказателното производство до неговото приключване. Съдебният преводач участва във всички действия, в които участва и обвиняемият, както и при срещите му със защитника непосредствено преди или след провеждането на съответните действия.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея съюзът „и” се заменя със запетая, а след думите „решението на въззивната инстанция” се добавя
  „и на решението на касационната инстанция”.
  3. Създават се ал. 5 - 9:
  „(5) Прокурорът или съдът по мотивирано писмено искане на обвиняемия или на неговия защитник могат да предоставят писмен превод и на други документи по делото освен посочените в ал. 4, ако преценят, че това е от съществено значение за упражняване правото на защита. Не се допуска писмен превод на части от документи, неотносими към предоставяне на възможност на заподозрените лица или обвиняемите да се запознаят с делото, водено срещу тях.
  (6) Вместо писмен превод на документите по ал. 5 може да се извърши устно резюме на съдържанието им, ако обвиняемият е съгласен, не се нарушават процесуалните му права и има защитник.
  (7) Обвиняемият може да се откаже от правото си на писмен превод по ал. 5 само ако е бил уведомен за това право и разбира последиците от отказа. Разясняването на това процесуално право и отказът от упражняването му се отразяват в протокола, който се подписва от обвиняемия, от неговия защитник и от преводача.
  (8) Постановлението на прокурора, с което на обвиняемия се отказва устен или писмен превод на документи или на части от тях, както и отказът да се уважи възражение от обвиняемия за качеството на устния или писмения превод подлежи на обжалване пред съответния първоинстанционен съд в тридневен срок. Съдът разглежда и решава делото в закрито заседание. Решението му е окончателно.
  (9) Определението на съда, с което на подсъдимия се отказва устен или писмен превод на документи или на части от тях, както и отказът да се уважи възражение от подсъдимия за качеството на устния или писмения превод подлежи на обжалване по реда на глава двадесет и втора.”

  Предложение на нар.представител Четин Казак:
  § 3 се изменя така:
  „§ 3. В чл. 55 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Обвиняем, който не владее български език, има право на устен и писмен превод в наказателното производство на разбираем за него език. На обвиняемия се предоставя писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, на определенията на съда за вземане на мярка за неотклонение, на обвинителния акт, на постановената присъда, на решението на въззивната инстанция и на решението на касационната инстанция. Обвиняемият има право да откаже писмен превод по реда на този кодекс, когато има защитник и не се нарушават процесуалните му права.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 1:
  „§ 1. В чл. 55 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Обвиняем, който не владее български език, има право на устен и писмен превод в наказателното производство на разбираем за него език. На обвиняемия се предоставя писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, на определенията на съда за вземане на мярка за неотклонение, на обвинителния акт, на постановената присъда, на решението на въззивната инстанция и на решението на касационната инстанция. Обвиняемият има право да откаже писмен превод по реда на този кодекс, когато има защитник и не се нарушават процесуалните му права.”

  § 4. В чл. 121, ал. 2 след думата „повереник” се добавя „или са станали известни на съдебен преводач от срещите на обвиняемия със защитника“.

  Предложение на нар.представител Четин Казак:
  § 4 се изменя така:
  „§ 4. В чл. 121, ал. 2 след думата „повереник” се добавя „или са му станали известни като преводач при срещите на обвиняемия със защитника“.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 2:
  „§ 2. В чл. 121, ал. 2 след думата „повереник” се добавя „или са му станали известни като преводач при срещите на обвиняемия със защитника“.


  § 5. В чл. 134 думата „преводач“ се заменя със „съдебен преводач“.

  Предложение на нар.представител Четин Казак:
  § 5 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.

  § 6. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В наименованието думите „с преводач“ се заменят със
  „със съдебен преводач“.
  2. В ал. 1 думата „преводач“ се заменя със „съдебен преводач“.
  3. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За съдебни преводачи се назначават лица със съответната квалификация в познаването на съответния език.”
  4. Досегашните ал. 2-5 стават съответно ал. 3-6.
  5. В ал. 3 думата „преводачи“ се заменя със „съдебни преводачи“.
  6. В ал. 4 думата „преводачът“ се заменя със „съдебният преводач“.
  7. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Разпоредбите на ал. 3 и 4 се прилагат съответно и за тълковниците.”

  Предложение на нар.представител Четин Казак:
  § 6 се изменя така:
  „§ 6. Член 142 се изменя така:
  „Разпит с преводач и тълковник
  Чл. 142. (1) Когато свидетелят не владее български език, назначава се преводач.
  (2) Когато свидетелят е глух или ням, назначава се тълковник.
  (3) За преводача и тълковника се прилагат правилата на глава тридесета „а”.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 3:
  „§ 3. Член 142 се изменя така:
  „Разпит с преводач и тълковник
  Чл. 142. (1) Когато свидетелят не владее български език, назначава се преводач.
  (2) Когато свидетелят е глух или ням, назначава се тълковник.
  (3) За преводача и тълковника се прилагат правилата на глава тридесета „а”.”

  § 7. В чл. 189, ал. 2 думата „преводач“ се заменя със „съдебен преводач“.

  Предложение на нар.представител Четин Казак:
  § 7 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да бъде отхвърлен.

  § 8. В чл. 256, ал. 1, т. 1 думата „преводач“ се заменя със „съдебен преводач“.

  Предложение на нар.представител Четин Казак:
  § 8 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.

  § 9. В чл. 274, ал. 1 думата „преводача“ се заменя със „съдебния преводач“.

  Предложение на нар.представител Четин Казак:
  § 9 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 9 да бъде отхвърлен.

  Предложение на нар.представител Четин Казак:
  Да се създаде § 9а:
  „§ 9а. Създава се глава тридесета „а“, с чл. 395а – 395з:
  „Глава тридесета „а“
  ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЛИЦА, КОИТО НЕ ВЛАДЕЯТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Осигуряване на устен и писмен превод в наказателното производство
  Чл. 395а. (1) Когато обвиняемият не владее български език, съдът и органите на досъдебното производство осигуряват устен превод на разбираем за него език, както и писмен превод на актовете по чл. 55, ал. 3.
  (2) Съдът и органите на досъдебното производство по свой почин, или по мотивирано писмено искане на обвиняемия или на неговия защитник могат да предоставят писмен превод и на други документи по делото, освен актовете по чл. 55, ал.3, когато те са от съществено значение за упражняване на правото на защита.
  (3) По изключение вместо писмен превод по ал.1 и 2 може да се извърши устен превод или устно резюме, когато обвиняемият е съгласен, има защитник и не се нарушават процесуалните му права.

  Проверка за владеене на български език от обвиняемия
  Чл. 395б. (1) Съдът и органите на досъдебното производство могат да установяват обстоятелството, че обвиняемият не владее български език във всяко положение на делото.
  (2) Постановлението на разследващия орган, с което се установява, че обвиняемият владее български език, подлежи на обжалване пред наблюдаващия прокурор.
  (3) Определението или разпореждането на съда, с което се установява, че обвиняемият владее български език, се обжалва по реда на глава двадесет и втора.

  Отказ от правото на превод на документи
  Чл. 395в. (1) Съдът и органите на досъдебното производство разясняват на обвиняемия правото да откаже писмен или устен превод на актовете и документите по чл. 395а.
  (2) Отказът се отразява в протокол, който се подписва от обвиняемия и неговия защитник, освен когато е направен в съдебно заседание.

  Отказ за предоставяне на писмен или устен превод на документи
  Чл. 395г. (1) Съдът и разследващият орган могат да откажат предоставянето на писмен или устен превод на документите по чл. 395а, ал.2, когато те не са от съществено значение за упражняване на правото на защита, както и да откажат писмен превод на части от тях, когато те са неотносими към правото на обвиняемия на защита.
  (2) Постановлението на разследващия орган, с което на обвиняемия се отказва писмен или устен превод на документи или на части от тях, подлежи на обжалване пред наблюдаващия прокурор в тридневен срок. Постановлението на наблюдаващия прокурор е окончателно.
  (3) Определението или разпореждането на съда, с което на обвиняемия се отказва писмен или устен превод на документи или на части от тях, се обжалва по реда на глава двадесет и втора.

  Възражение срещу точността на превода
  Чл. 395д. (1) Обвиняемият има право на възражение срещу точността на превода във всяко положение на делото.
  (2) Когато установи, че възражението е основателно, съответният орган отстранява преводача и назначава нов или разпорежда повторен превод.

  Назначаване на преводач
  Чл. 395е. (1) Съдът и органите на досъдебното производство посочват в акта, с който се назначава преводач, данни за езиците, които владее обвиняемият; трите имена, образованието и специалността на преводача или наименованието на учреждението, в което работи, и вида на превода.
  (2) Органът, който назначава преводача, го призовава, проверява неговата самоличност, образование и специалност, отношенията му с обвиняемия и пострадалия, както и наличността на основанията за отвод.
  (3) Не могат да бъдат преводачи лицата, посочени в чл. 148, ал. 1, т.1 - 3.
  (4) Актът за назначаване се връчва на преводача, след което му се разясняват правата и задълженията, както и отговорността, която носи, ако извърши неверен превод.

  Правила за участие на преводача
  Чл.395ж. (1) Преводачът участва във всички действия, в които участва и обвиняемият, както и при срещите му със защитника по повод провеждане на разпит на обвиняемия или негови искания, бележки, възражения и жалби.
  (2) Когато това няма да попречи за упражняване на правото на защита, устният превод може да се извърши чрез видеоконференция, телефонна конференция или чрез друго техническо средство.
  (3) За неявяване или отказ да извърши превода без уважителни причини преводачът се наказва с глоба до петстотин лева. Ако преводачът посочи уважителни причини за неявяването си, глобата се отменя.

  Тълковник
  Чл. 395з. (1) Когато обвиняемият е глух или ням, назначава се тълковник.
  (2) Правилата на тази глава се прилагат и по отношение на тълковника.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 4:
  „§ 4. Създава се глава тридесета „а“, с чл. 395а – 395з:
  „Глава тридесета „а“
  ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЛИЦА, КОИТО НЕ ВЛАДЕЯТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Осигуряване на устен и писмен превод в наказателното производство
  Чл. 395а. (1) Когато обвиняемият не владее български език, съдът и органите на досъдебното производство осигуряват устен превод на разбираем за него език, както и писмен превод на актовете по чл. 55, ал. 3.
  (2) Съдът и органите на досъдебното производство по свой почин, или по мотивирано писмено искане на обвиняемия или на неговия защитник могат да предоставят писмен превод и на други документи по делото, освен актовете по чл. 55, ал.3, когато те са от съществено значение за упражняване на правото на защита.
  (3) По изключение вместо писмен превод по ал.1 и 2 може да се извърши устен превод или устно резюме, когато обвиняемият е съгласен, има защитник и не се нарушават процесуалните му права.

  Проверка за владеене на български език от обвиняемия
  Чл. 395б. (1) Съдът и органите на досъдебното производство могат във всяко положение на делото да установяват обстоятелството, че обвиняемият не владее български език.
  (2) Постановлението на разследващия орган, с което се установява, че обвиняемият владее български език, подлежи на обжалване пред наблюдаващия прокурор.
  (3) Определението или разпореждането на съда, с което се установява, че обвиняемият владее български език, се обжалва по реда на глава двадесет и втора.

  Отказ от правото на превод на документи
  Чл. 395в. (1) Съдът и органите на досъдебното производство разясняват на обвиняемия правото да откаже писмен или устен превод на актовете и документите по чл. 395а.
  (2) Отказът се отразява в протокол, който се подписва от обвиняемия и неговия защитник, освен когато е направен в съдебно заседание.

  Отказ за предоставяне на писмен или устен превод на документи
  Чл. 395г. (1) Съдът и разследващият орган могат да откажат предоставянето на писмен или устен превод на документите по чл. 395а, ал.2, когато те не са от съществено значение за упражняване на правото на защита, както и да откажат писмен превод на части от тях, когато те са неотносими към правото на обвиняемия на защита.
  (2) Постановлението на разследващия орган, с което на обвиняемия се отказва писмен или устен превод на документи или на части от тях, подлежи на обжалване пред наблюдаващия прокурор в тридневен срок. Постановлението на наблюдаващия прокурор е окончателно.
  (3) Определението или разпореждането на съда, с което на обвиняемия се отказва писмен или устен превод на документи или на части от тях, се обжалва по реда на глава двадесет и втора.

  Възражение срещу точността на превода
  Чл. 395д. (1) Обвиняемият има право на възражение срещу точността на превода във всяко положение на делото.
  (2) Когато установи, че възражението е основателно, съответният орган отстранява преводача и назначава нов или разпорежда повторен превод.

  Назначаване на преводач
  Чл. 395е. (1) Съдът и органите на досъдебното производство посочват в акта, с който се назначава преводач, данни за езиците, които владее обвиняемият, трите имена, образованието и специалността на преводача или наименованието на учреждението, в което работи, и вида на превода.
  (2) Органът, който назначава преводача, го призовава, проверява неговата самоличност, образование и специалност, отношенията му с обвиняемия и пострадалия, както и наличието на основание за отвод.
  (3) Не могат да бъдат преводачи лицата, посочени в чл. 148, ал. 1, т.1 - 3.
  (4) Актът за назначаване се връчва на преводача, след което му се разясняват правата и задълженията, както и отговорността, която носи, ако извърши неверен превод.

  Правила за участие на преводача
  Чл.395ж. (1) Преводачът участва във всички действия, в които участва и обвиняемият, както и при срещите му със защитника по повод провеждане на разпит на обвиняемия или негови искания, бележки, възражения и жалби.
  (2) Когато това няма да попречи за упражняване на правото на защита, устният превод може да се извърши чрез видеоконференция, телефонна конференция или чрез друго техническо средство.
  (3) За неявяване или отказ да извърши превода без уважителни причини преводачът се наказва с глоба до петстотин лева. Ако преводачът посочи уважителни причини за неявяването си, глобата се отменя.

  Тълковник
  Чл. 395з. (1) Когато обвиняемият е глух или ням, назначава се тълковник.
  (2) Правилата на тази глава се прилагат и по отношение на тълковника.”

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 10. Този закон въвежда изискванията на Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 5:
  § 5. Този закон въвежда изискванията на Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (OB L 280/1 от 26 октомври 2010 г.).

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНA РАЗПОРЕДБA

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението на закона да се измени така:

  „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”

  § 11. В Закона за съдебната власт се създава чл. 403б:
  „Чл. 403б. Министърът на правосъдието съгласувано с Висшия съдебен съвет издава наредба за:
  1. реда и сроковете за предложения за включване и промени на списъците на лицата, утвърдени за съдебни преводачи;
  2. изискванията, на които трябва да отговарят лицата, утвърдени за съдебни преводачи;
  3. условията и реда за определяне възнагражденията на съдебните преводачи.”

  Предложение на нар.представител Четин Казак:
  § 11 се изменя така:
  „§ 11. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 109 от 23.12.2008 г., доп., бр. 25 от 3.04.2009 г., в сила от 3.04.2009 г., изм. и доп., бр. 33 от 30.04.2009 г., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. и доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., в сила от 29.12.2009 г., доп., бр. 59 от 31.07.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2011 г., в сила от 4.01.2011 г., изм., бр. 23 от 22.03.2011 г., в сила от 22.03.2011 г., изм. и доп., бр. 32 от 19.04.2011 г., в сила от 19.04.2011 г., бр. 45 от 14.06.2011 г., в сила от 14.06.2011 г., доп., бр. 81 от 18.10.2011 г., изм. и доп., бр. 82 от 21.10.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.; изм. с Решение № 10 на Конституционния съд на РБ - бр. 93 от 25.11.2011 г.; бр. 20 от 9.03.2012 г., в сила от 10.06.2012 г., изм. и доп., бр. 50 от 3.07.2012 г., изм., бр. 81 от 23.10.2012 г., в сила от 1.09.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 17 от 21.02.2013 г., бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г., доп., бр. 52 от 14.06.2013 г., в сила от 14.06.2013 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., доп., бр. 70 от 9.08.2013 г., в сила от 9.08.2013 г., изм., бр. 71 от 13.08.2013 г., в сила от 13.08.2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В наименованието на глава двадесет и първа след думата „лица“ се добавя „и преводачи”:
  2. Създава се чл. 395а:
  „Чл. 395а. В гражданското, наказателното или административното производство се назначава преводач, когато това е предвидено в закон.”
  3. В чл. 396:
  а) в ал. 1 се създава изречение второ:
  „За преводач се назначава лице от съответния списък на специалистите, утвърдени за преводачи.”;
  б) в ал. 2 след думите „вещо лице” се добавя „или преводач”.
  4. В чл. 397 след думите „вещо лице” се добавя „или за преводач, лице”.
  5. В чл. 398:
  а) в ал. 1 накрая се добавя „и за преводачи.”;
  б) в ал. 3 след думите „вещо лице” се добавя „или преводач”.
  6. В чл. 399, ал. 1 и 2 след думите „вещи лица” се добавя „и преводачи”.
  7. В чл. 400, ал.1 след думите „вещо лице” се добавя „или преводач”.
  8. В чл. 402, ал.1 след думите „вещи лица” се добавя „и преводачи”.
  9. В чл. 403:
  а) Създава се нова ал. 2:
  „(2) Министърът на правосъдието, съгласувано с Висшия съдебен съвет, издава наредба за:
  1. реда и сроковете за предложения за включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за преводачи;
  2. условията, на които трябва да отговарят специалистите, утвърдени за преводачи;
  3. условията и реда за определяне възнагражденията на преводачите.“
  б) Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  „(3) Наредбите по ал. 1 и 2 се обнародват в „Държавен вестник“.”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 6:
  „§ 6. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 109 от 23.12.2008 г., доп., бр. 25 от 3.04.2009 г., в сила от 3.04.2009 г., изм. и доп., бр. 33 от 30.04.2009 г., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. и доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., в сила от 29.12.2009 г., доп., бр. 59 от 31.07.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2011 г., в сила от 4.01.2011 г., изм., бр. 23 от 22.03.2011 г., в сила от 22.03.2011 г., изм. и доп., бр. 32 от 19.04.2011 г., в сила от 19.04.2011 г., бр. 45 от 14.06.2011 г., в сила от 14.06.2011 г., доп., бр. 81 от 18.10.2011 г., изм. и доп., бр. 82 от 21.10.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.; изм. с Решение № 10 на Конституционния съд на РБ - бр. 93 от 25.11.2011 г.; бр. 20 от 9.03.2012 г., в сила от 10.06.2012 г., изм. и доп., бр. 50 от 3.07.2012 г., изм., бр. 81 от 23.10.2012 г., в сила от 1.09.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 17 от 21.02.2013 г., бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г., доп., бр. 52 от 14.06.2013 г., в сила от 14.06.2013 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., доп., бр. 70 от 9.08.2013 г., в сила от 9.08.2013 г., изм., бр. 71 от 13.08.2013 г., в сила от 13.08.2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В наименованието на глава двадесет и първа след думата „лица“ се добавя „и преводачи”.
  2. Създава се чл. 395а:
  „Чл. 395а. В гражданското, наказателното или административното производство се назначава преводач, когато това е предвидено в закон.”
  3. В чл. 396:
  а) в ал. 1 се създава изречение второ: „За преводач се назначава лице от съответния списък на специалистите, утвърдени за преводачи.”;
  б) в ал. 2 след думите „вещо лице” се добавя „или преводач”.
  4. В чл. 397 след думите „вещо лице” се добавя „или за преводач, лице”.
  5. В чл. 398:
  а) в ал. 1 накрая се добавя „и за преводачи.”;
  б) в ал. 3 след думите „вещо лице” се добавя „или преводач”.
  6. В чл. 399, ал. 1 и 2 след думите „вещи лица” се добавя „и преводачи”.
  7. В чл. 400, ал.1 след думите „вещо лице” се добавя „или преводач”.
  8. В чл. 402, ал.1 след думите „вещи лица” се добавя „и преводачи”.
  9. В чл. 403:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Министърът на правосъдието, съгласувано с Висшия съдебен съвет, издава наредба за:
  1. реда и сроковете за предложения за включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за преводачи;
  2. условията, на които трябва да отговарят специалистите, утвърдени за преводачи;
  3. условията и реда за определяне възнагражденията на преводачите.“
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  „(3) Наредбите по ал. 1 и 2 се обнародват в „Държавен вестник.”“

  Предложение на нар.представител Четин Казак:
  Създава се § 12:
  „§ 12. Наредбата по чл. 403, ал. 2 от Закона за съдебната власт се издава в двумесечен срок от влизането в сила на този закон.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 7:
  „§ 7. Наредбата по чл. 403, ал. 2 от Закона за съдебната власт се издава в двумесечен срок от влизането в сила на този закон.”

  Предложение на нар.представител Четин Казак:
  Създава се § 13:
  „§ 13. Параграф 9а относно чл. 395д влиза в сила от деня на влизане в сила на наредбата по чл. 403, ал. 2 от Закона за съдебната власт.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 8:
  „§ 8. Параграф 4 относно чл. 395д влиза в сила от деня на влизане в сила на наредбата по чл. 403, ал. 2 от Закона за съдебната власт.”



  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума