Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
22/01/2014 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 453-03-3/24.01.2014 г.
  Относно: Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс № 354-01-58, внесен Волен Сидеров и група народни представители на 20.09.2013 г. и законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 302-01-54, внесен от Министерски съвет на 19.12.2013 г.

  На свое заседание, проведено на 22 януари 2014 г. Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Наказателния кодекс № 354-01-58, внесен Волен Сидеров и група народни представители на 20.09.2013 г. и законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 302-01-54, внесен от Министерски съвет на 19.12.2013 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието: г-жа Сабрие Сапунджиева – заместник-министър, Борислав Петков - директор на дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“, Ирена Борисова и Георги Рупчев- държавни експерти в отдел „Международно сътрудничество и правна помощ по наказателни дела“ и Александър Стефанов - държавен експерт в отдел „Нормотворчество”. От Агенция „Митници”: Станислава Йорданова – началник на отдел в дирекция „Правно-нормативна” в Агенция „Митници” и Цецка Дочева – началник на сектор в дирекция „Митническо разузнаване и разследване в Агенция „Митници”. От Върховния касационен съд: Павлина Панова – заместник-председател на ВКС и председател на Наказателната колегия. От Прокуратура на РБ: Сава Петров –прокурор, завеждащ отдел „Аналитичен“ във Върховна касационна прокуратура
  По проекта на закона за допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Волен Сидеров и група народни представители, в Комисията по правни въпроси постъпиха становища от Комисията за защита от дискриминация, Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването, Върховния касационен съд и Прокуратурата на Р България. Най-общо, изброените институции не подкрепят предложението в законопроекта за създаване на нов състав на престъпление, с който да се криминализира публичното манифестиране на хомосексуална ориентация или принадлежност чрез участие в организация или публични прояви или чрез печатните или електронни средства за масово осведомяване. Основните аргументи са, че подобно законодателно решение ще бъде в противоречие с чл.6 от Конституцията на Р България, международните актове в областта на защита от дискриминация, по които България е страна, както и в противоречие с константната практика на Европейския съд по правата на човека в същата област.
  От името на вносителя мотивите на законопроекта, внесен от Волен Сидеров и група народни представители бяха представени от народния представител Адриан Асенов.
  Мотивите на законопроекта, внесен от Министерския съвет бяха представени от заместник министъра на правосъдието г-жа Сабрие Сапунджиева.
  В обсъждането на законопроектите участие взеха народните представители Явор Нотев, Магдалена Ташева, Десислава Атанасова, Димитър Лазаров и Четин Казак.
  В подкрепа на законопроекта за допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Волен Сидеров и група народни представители, г-жа Магдалена Ташева и г-н Явор Нотев изрично акцентираха, че предложението ще има превантивната функция да ограничи предизвикателния начин, по който се представя различната сексуална ориентация на участниците в публични прояви от такъв характер, тъй като подобно поведение противоречи на правилата на морала и добрите нрави.
  Според другите народни представители, участвали в дискусията, предложеният нов състав на престъпление в законопроекта, внесен от Волен Сидеров и група народни представители, поражда няколко съществени юридически въпроси, но не съдържа отговорите за тях. Безспорно е, че предназначението на всеки състав на престъпление е да обяви кое деяние и при какви условия застрашава или уврежда личността, правата на гражданите или установения с Конституцията и законите правов ред в Република България. Не би следвало обаче чрез криминализирането на определено поведение, да се създава неравнопоставеност между лица на базата на защитен признак по смисъла на чл.6 от Конституцията и Закона за защита от дискриминация. А сексуалната ориентация е именно такъв признак.
  Не по-малко съществен аргумент, който следва да се има предвид е, че чрез създаването на предложения състав на престъпление би могло да се възприеме и като ограничаване на правото на събрания, митинги и манифестации. Това право е установено в чл.43, ал.1 от Конституцията на Република България, условията и редът за неговото законосъобразно упражняване се съдържат в Закона за събранията, митингите и манифестациите и не може да бъде ограничавано на основание тематиката на събранието, митинга или манифестацията.
  По отношение на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Министерския съвет, предложенията, в който преобладаващо са свързани с въвеждане на актове на вторичното право на ЕС, народните представители отново обърнаха внимание на вносителя, че законопроекти с такова съдържание следва да бъдат внасяни в Народното събрание преди изтичане на срока, определен за тяхното транспониране. Именно изтеклият вече срок за въвеждане на директива, поражда и необходимостта законопроектът да бъде обсъден сега, независимо от очакваното внасяне в парламента на проект за нов Наказателен кодекс.
  Във връзка с този законопроект, адмирации заслужава използваният подход за внасянето му в Народното събрание заедно с изготвената от Министерството на правосъдието таблица на съответствие с директивата, което съществено ще улесни работата на народните представители при обсъждането му. Този прецедент би следвало да се превърне в константна практика в бъдеще, тъй като ще допринесе съществено за избягване на грешки при транспонирането на актовете на Европейския съюз във вътрешното законодателство.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси:
  - с 2 гласа „за”, 0 гласа „против и 11 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да отхвърли на първо гласуване законопроекта за допълнение на Наказателния кодекс № 354-01-58, внесен Волен Сидеров и група народни представители на 20.09.2013 г.
  - с 12 гласа „за”, 0 гласа „против и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 302-01-54, внесен от Министерски съвет на 19.12.2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума