Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
29/01/2014 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 453-03-10/04.02.2014 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие № 354-01-86, внесен от Димчо Михалевски и група народни представители.

  На свое заседание, проведено на 29.01.2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие № 354-01-86, внесен от Димчо Михалевски и група народни представители.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на регионалното развитие: г-жа Албена Михайлова – директор на дирекция „Правна”, г-н Стефан Владков – директор на дирекция „Публично-частно партньорство и концесии” и г-жа Лидия Станкова – директор на дирекция „Устройствени планове и национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита”; от Министерство на околната среда и водите: г-н Михаил Михайлов – директор на дирекция „Национална служба за защита на природата”; от Агенцията по геодезия, картография и кадастър към министъра на инвестиционното проектиране: - инж. Валентин Йовев – изпълнителен директор, инж. Мария Пирянкова - главен секретар, инж. Иван Евтимов - гл. експерт в дирекция „Кадастрални и специализирани карти”.
  Законопроектът беше представен от народния представител Атанас Зафиров, като един от вносителите, който подчерта, че предложените промените са основно в четири направления: по отношение на условията за ползване на морските плажове, по отношение на преместваемите обекти в зона А, по отношение на промени в допълнителните разпоредби на закона и промени в преходните и заключителните разпоредби, където са предложени две промени в Закона за държавната собственост и в Закона за туризма, касаещи духа на предлаганата промяна в закона. Предлаганите промени са продиктувани от настъпилите проблеми в практиката по прилагането на закона след влизането в сила на измененията през месец март 2013 г. и са в резултат на множество постъпили възражения и предложения от страна на общини, кметове, концесионери и наематели на морски плажове, както и от отделни групи граждани.
  Г-жа Албена Михайлова изрази принципната подкрепа на Министерството на регионалното развитие по отношение на законопроекта.
  В провелата се дискусия участие взеха народните представители Филип Попов, Емил Радев, Явор Нотев, Иван Иванов, Четин Казак, Петър Петров и Снежина Маджарова.
  В хода на дискусията беше отчетена необходимостта специфичните особености и характеристики на отделните плажове да бъдат взети под внимание, за да се прецизират изискванията при стопанисването и управлението на различните видове плажове с цел по-справедливо определяне на размера на наемните и концесионните плащания. Изложено беше и мнението, че това тези изменения не трябва да стават за сметка на ограничаване на достъпа на гражданите до плажа, особено когато става дума за зона А.
  Дискутиран беше и въпросът относно отпадането на контролните правомощия на областните управители. Народният представител Страхил Ангелов, като един от вносителите, изрази готовност този въпрос да бъде дискутиран, за да бъде избран най-подходящия вариант. Народният представител Четин Казак обърна внимание, че между първо и второ четене трябва да се отчетат направените забележки и становищата на различните органи и институции. В края на дискусията беше обърнато специално внимание на предложеното изменение на чл. 7, ал. 5 от Закона за държавната собственост. Изразени бяха опасения, че това би довело до изпразване от съдържание на понятието „изключителна държавна собственост”, противоконституционност и до особено тежки последици.

  Комисия по правни въпроси с 14 гласа „за”, 0 „против” и 3 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение Закона за устройството на Черноморското крайбрежие № 354-01-86, внесен от Димчо Михалевски и група народни представители.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума