Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
23/01/2014 първо гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 302 – 01 – 47, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 23 януари 2014 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 302 – 01 – 47, внесен от Министерски съвет на 27. 11. 2013 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Алеко Джилджов – държавен експерт в кабинета на заместник министър-председателя по икономическото развитие, г-жа Галя Иванова и г-жа Костадинка Караджова – държавни експерти в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представители на Националното сдружение на общините в Република България и на граждански организации.
  От името на вносителя законопроекта бе представен от г-н Алеко Джилджов.
  Предлаганите промени в Административнопроцесуалния кодекс целят създаването на общата нормативна рамка за въвеждането на комплексно административно обслужване. Предложена е легална дефиниция на понятието – комплексно е административното обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи - първични администратори на данни, независимо дали тази данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.
  За извършване на комплексно административно обслужване се въвежда забрана към административните органи да изискват предоставяне на информация или документи, които са налични при тях или при друг орган, както и задължение да ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство. По този начин ще се осигури по служебен път цялата необходима информация за предоставяне на исканата услуга. Предлаганите промени позволяват на една администрация да събира информация, принадлежаща на друга администрация, необходима за прилагането на услугата.
  Законопроектът предвижда възможност за избор на потребителя относно мястото, на което да получи услугата. Индивидуалният административен акт може да бъде получен на мястото, където е заявен, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път. По този начин потребителите на услуги ще могат да комбинират различните форми на подаване на искането за издаване на индивидуален административен акт и за получаването му.
  С преходните и заключителни разпоредби са предложени изменения в Закона за администрацията. Част от тях са свързани с промените в Административнопроцесуалния кодекс, като е предвидена възможността за създаване на единни центрове за предоставяне на информация и услуги на гражданите. Втората част от промените е свързана с регламентирането на провеждането на студентски стажове в държавната администрация. По този начин ще се даде възможност на студентите да придобият практическия опит, знанията и уменията, които да допълнят теоретичното им обучение. Освен като средство за реализиране на учебните планове, студентските стажове ще са и активен инструмент за подбор на подходящи кадри за системата на администрацията.Предвидено е Министерският съвет да уреди с наредба правилата за организирането и провеждането на стажовете.
  В хода на дискусията представителите на Националното сдружение на общините в Република България изразиха принципната подкрепа на общините за въвеждане на комплексното административно обслужване, като същевременно обърнаха внимание за необходимостта от осигуряване на допълнителен финансов ресурс за техническо обезпечаване, подготовка и обучение на служителите в общинските администрации, както и осигуряване на достъп до регистрите на държавните структури.
  Народните представители, които взеха участие в обсъжданията подкрепиха необходимостта от предложените промени. Споделени бяха притесненията на общините най-вече по отношение на необходимите средства за обезпечаване на дейността на общинските администрации. Направени бяха и предложения за поетапно въвеждане на комплексното административно обслужване. Представителите на вносителя отговориха на поставените от членовете на комисията въпроси относно финансовото и техническото осигуряване, готовността на централните администрации, за направеното до сега по реализацията на проект за въвеждане на комплексното административно обслужване, както и по направените предложения за необходимостта от прецизиране на отделни разпоредби от законопроекта между двете гласувания.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление - с 10 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 302 – 01 – 47, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Димчо Михалевски
  Форма за търсене
  Ключова дума