Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
05/03/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 454-01-14, внесен от Камен Костадинов, Ердинч Хайрула и Георги Свиленски
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 5 март 2014 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 454-01-14, внесен от Камен Костадинов, Ердинч Хайрула и Георги Свиленски на 06. 02. 2014 г.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Ердинч Хайрула. Oсновната цел на законопроекта е намаляване на административната тежест за бизнеса. Предлага се срокът на валидност на лиценза на Общността и на лиценза за извършване на обществени превози на пътници и товари на територията на Република България да се увеличи от пет на десет години. Увеличаването на срока, за който се издават лицензите, е в съответствие с разпоредбите на Регламент № 1072/2009 г. и ще доведе до намаляване на административните процедури за продължаване на срока на лицензите, намаляване на таксите за извършване на административните услуги, което от своя страна ще доведе до намаляване на административната тежест върху бизнеса.
  На следващо място се предлага облекчаване на процедурата за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, като срокът на разрешението се увеличава от една на три години.
  Предвидено е и въвеждането на основание за прилагане на принудителна административна мярка - временно спиране на дейността на превозвач, който е престанал да отговаря на условията за издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници или товари. Това се налага, за да се осигури прилагането на разпоредби от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета.
  В комисията са постъпили становища от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от Националното сдружение на общините в Република България в които се изразява подкрепа на законопроекта.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха подкрепата си за законопроекта.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление със 11 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 1 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 454-01-14, внесен от Камен Костадинов, Ердинч Хайрула и Георги Свиленски, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Борислав Гуцанов
  Форма за търсене
  Ключова дума