Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
03/04/2014 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  за

  ВТОРО ГЛАСУВАНЕ

  на

  ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ
  за изменение и допълнение на
  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

  изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от ПОДНС
  въз основа на приетите на първо гласуване на 7 февруари, 2014 г.:
  Законопроект № 354-01-72,
  внесен от Снежина Маджарова и група народни представители и
  Законопроект № 354-01-86,
  внесен от Димчо Михалевски и група народни представители
  Проект

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на
  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
  (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на закона.
  Предложение от нар. пр. Борислав Гуцанов:
  Създава се нов § 1:
  § 1. В чл. 6 се създават ал. 10 и 11:
  „(10) Министърът на регионалното развитие заявява изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър след приемане на специализираните карти на морските плажове.
  (11) Министърът на регионалното развитие утвърждава актовете за изключителна държавна собственост въз основа на актуализираните кадастрална карта и кадастрални регистри на морските плажове.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 6 се създават ал. 10 и 11:
  „(10) Министърът на регионалното развитие заявява изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър след приемане на специализираните карти на морските плажове.
  (11) Министърът на регионалното развитие утвърждава актовете за изключителна държавна собственост въз основа на изменените кадастрална карта и кадастрални регистри на морските плажове.“

  § 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 9, накрая на текста се поставя запетая и се добавя „като се отчитат:
  1. местоположението, степента на урбанизация на прилежащите територии, прилежащата туристическа инфраструктура и изградената техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до морския плаж;
  2. природно-климатичните и екологичните характеристики, площта, и характерните особености на морския плаж, на морския бряг и на прилежащата акватория“.
  2. Създава се нова ал.10:
  „(10) В зависимост от местоположението си морските плажове попадат в райони:
  1. на национални курорти;
  2. на курортни комплекси, ваканционни, вилни и туристически селища;
  3. на населени места;
  4. на къмпинги и вилни зони;
  5. извън урбанизирани територии.”
  3. Досегашните ал.10 и 11 стават съответно ал. 11 и 12.
  Предложение от нар. пр. Лиляна Павлова и Николай Нанков:
  § 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от нар. пр. Борислав Гуцанов:
  Параграф 1 се изменя така:
  § 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
  1. В ал.1 след думите „морските плажове“ се добавя „или части от тях“, а числото „15“ се заменя с „20“;
  2. В ал. 5 след думите „морските плажове“ се добавя „или части от тях“;
  3. Алинея 9 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
  § 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 след думите „Морските плажове“ се добавя „или части от тях“, а числото „15“ се заменя с „20“;
  2. В ал. 5 след думите „Морските плажове“ се добавя „или части от тях“;
  3. Алинея 9 се отменя.

  § 2. В чл. 8 се създава ал. 3:
  „(3) Размерът на концесионното плащане, съответно на наемната цена, се определя във всеки конкретен случай, като се отчитат специфичните особености и характеристики по чл. 7, ал. 9 и в зависимост от:
  1. икономическата изгода, която концесионерът или наемателят ще получи от концесията, съответно - от наема на морския плаж;
  2. справедливото разпределение на икономическата изгода между държавата и концесионера или наемателя;
  3. постигането на социално приемлива цена на услугите, предоставяни с обекта на концесията или на наема.”
  Предложение от нар. пр. Лиляна Павлова и Николай Нанков:
  § 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от нар. пр. Борислав Гуцанов:
  Параграф 2 се изменя така:
  § 2. В чл. 8 се създава ал. 3:
  „(3) Размерът на концесионното плащане, съответно на наемната цена, се определя във всеки конкретен случай, като се отчитат специфичните особености и характеристики на морския плаж:
  1. степента на урбанизация на прилежащите територии, прилежащата туристическа инфраструктура и изградената техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до морския плаж и местоположението на морския плаж – в близост до национални курорти, курортни комплекси, ваканционни, вилни и туристически селища, населени места, къмпинги и вилни зони или не урбанизирани територии.”
  2. природно-климатичните и екологичните характеристики, площта, и характерните особености на морския плаж, на морския бряг и на прилежащата акватория“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
  § 3. В чл. 8 се създава ал. 3:
  „(3) Размерът на концесионното плащане, съответно на наемната цена се определя във всеки конкретен случай, като се отчитат специфичните особености и характеристики на морския плаж:
  1. степента на урбанизация на прилежащите територии, прилежащата туристическа инфраструктура и изградената техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до морския плаж и местоположението на морския плаж – в близост до национални курорти, курортни комплекси, ваканционни, вилни и туристически селища, населени места, къмпинги и вилни зони или не урбанизирани територии.”
  2. природно-климатичните и екологичните характеристики, площта и характерните особености на морския плаж, на морския бряг и на прилежащата акватория“.

  Предложение от нар. пр. Борислав Гуцанов:
  Създават се нови параграфи § 2а – 2з :
  § 2а. В чл. 8г, ал. 3, т. 1 думите „два месеца“ се заменят с „един месец“.
  § 2б. В чл. 8д, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия за морски плаж съдържа:
  1. предметът и обектът на концесията;
  2. принадлежностите - когато такива се включват в обекта на концесията;
  3. максималният срок на концесията;
  4. условията за осъществяване на концесията;
  5. основните права и задължения по концесионния договор;
  6. условията и/или забраните за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията му на подизпълнители;
  7. видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор и/или други обезпечения;
  8. условията и формата за извършване на концесионното плащане, включително:
  а) размерът на минималното годишно концесионно плащане за срока на концесията;
  б) редът за извършване на концесионното плащане;
  9. изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  10. условията за опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти;
  11. други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно определени;
  12. критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест;
  13. размерът и начинът на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия.
  14. оправомощаване на министъра на регионалното развитие изцяло да организира и провежда процедурата за предоставяне на концесия на морския плаж.”.
  § 2в. В чл. 8ж, ал. 1 думата „трима“ се заменя с „петима“.
  § 2г. В чл. 8з се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „7-дневен“ се заменят с „три–дневен“.
  2. В ал. 2, т. 1 думите „по-малък“ се заменят с „по-голям“.
  § 2д. В чл. 8и, ал. 1 числото „30“ се заменя с “15”.
  § 2е. В чл. 8к се правят следните изменения:
  1. Точки 1 и 3 се изменят така:
  „1. основни технически и други характеристики на обекта на концесията, включително описание на принадлежностите му;
  3.описание на услугите и дейностите, които могат да се извършват с обекта на концесията, и условията за извършването им;“.
  2. Точка 4 се отменя.
  § 2ж. В чл. 8м, ал. 3 думите „7 дни“ се заменят с „3 дни”.
  § 2з. В чл. 8н се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „10-дневен срок“ се заменят с „3-дневен срок”;
  2.В ал. 2 накрая на изречение второ се добавя „да организира контрола по изпълнението на концесионния договор, както и да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създадат нови § 2а – 2з, които стават съответно § 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11:
  § 4. В чл. 8г, ал. 3, т. 1 думите „два месеца“ се заменят с „един месец“.
  § 5. В чл. 8д ал. 1 се изменя така:
  „(1) Решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия за морски плаж съдържа:
  1. предмета и обекта на концесията;
  2. принадлежностите - когато такива се включват в обекта на концесията;
  3. максималния срок на концесията;
  4. условията за осъществяване на концесията;
  5. основните права и задължения по концесионния договор;
  6. условията и/или забраните за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията му на подизпълнители;
  7. вида и размера на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор и/или други обезпечения;
  8. условията и формата за извършване на концесионното плащане, включително:
  а) размера на минималното годишно концесионно плащане за срока на концесията;
  б) реда за извършване на концесионното плащане;
  9. изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  10. условията за опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти;
  11. други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно определени;
  12. критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест;
  13. размера и начина на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия.
  14. оправомощаване на министъра на регионалното развитие изцяло да организира и провежда процедурата за предоставяне на концесия на морския плаж.”.
  § 6. В чл. 8ж, ал. 1 думата „трима“ се заменя с „петима“.
  § 7. В чл. 8з се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „7-дневен“ се заменя с „тридневен“.
  2. В ал. 2, т. 1 думата „по-малък“ се заменят с „по-дълъг“.
  § 8. В чл. 8и, ал. 1 числото „30“ се заменя с “15”.
  § 9. В чл. 8к се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. основни технически и други характеристики на обекта на концесията, включително описание на принадлежностите му;“.
  2. Точка 3 се изменя така:
  „3. описание на услугите и дейностите, които могат да се извършват с обекта на концесията, и условията за извършването им;“.
  3. Точка 4 се отменя.
  § 10. В чл. 8м, ал. 3 думите „7 дни“ се заменят с „3 дни”.
  § 11. В чл. 8н се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „10-дневен срок“ се заменят с „тридневен срок”;
  2. В ал. 2 в изречение второ накрая се добавя „да организира контрола по изпълнението на концесионния договор, както и да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор“.

  § 3. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3, т. 3 се изменя така:
  „ 3. поставянето на:
  а) преместваеми обекти за търговски, увеселителни и други обслужващи дейности, ако не се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели - плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване, и не се намалява определената минимална озеленена площ, като най-високата част на обектите за търговски и други обслужващи дейности може да има височина до 3,6 м.;
  б) елементи на градското обзавеждане - спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани и часовници;
  в) рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи,
  при условия и по ред, определени в наредба на общинския съвет.“
  2. В ал. 4, т. 1 и 2 се изменят така:
  „1. поставянето на плажни принадлежности, като се осигурява от 30 до 50 на сто от активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите, като конкретния размер се определя в наредбата по чл. 7, ал. 9 при отчитане на специфичните особености и характеристики на отделните плажове.
  2. поставянето на преместваеми обекти и съоръжения за:
  а) осъществяване на задължителните дейности на морския плаж;
  б) спортно-развлекателна дейност и за бързо обслужване, като най-високата част на обектите за бързо обслужване може да има височина до 3,6 м.”
  3. Алинеи 7 и 8 се изменят така:
  „(7) Обектите по ал. 4, т.2, буква „б” могат да заемат общо до 2 на сто от площта на морския плаж.
  (8) Към обектите за бързо обслужване по ал. 4, т. 2, буква „б“ се допуска ползването на допълнителна търговска площ на морския плаж извън площ¬та по ал. 7, която не може да заема повече от 2 на сто от площта на морския плаж.“
  Предложение от н.пр. Емил Радев и Красимир Ципов:
  § 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от нар. пр. Лиляна Павлова и Николай Нанков:
  § 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от нар. пр. Емил Костадинов:
  В § 3, в чл.10 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т.1. ал.3,т.3,б.”а” след „височина до 3,6 м.” се добавя „кота било”.
  б) в т.2 ал.4 , т. 1 да отпадне.
  в) в ал.4, .т.2, б. след „ 3,6 м.” да се добави „кота било”.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от нар. пр. Борислав Гуцанов:
  1. В чл. 10, ал. 3, т. 2, букви „а“, „б“, „в“ и „г“се изменят така:
  „а) плътност на застрояване (П застр.) - до 20 на сто;
  б) интензивност на застрояване (К инт.) - до 0,5;
  в) минимална озеленена площ (П озел.) - най-малко 70 на сто, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност;
  г) характер на застрояването - ниско, с височина до 7,5 м;“
  2. В т. 1 – в чл. 10, ал. 3, т. 3 думите „като най-високата част на обектите за търговски и други обслужващи дейности може да има височина до 3,6 м.“ се заличават.
  3.В ал.4:
  а/ в т. 1 думите „от 30 до 50 на сто“ се заменят с „не по-малко от 30 на сто“;
  б/ в т. 2, б.“б“ думите „като най-високата част на обектите за бързо обслужване може да има височина до 3,6 м.” се заличават;
  в/ в т. 8 накрая се добавя „когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.“
  4.Алинея 5 се отменя.
  5.Създава се нова ал.9:
  „(9) В случаите по ал. 7 и 8 в площта на плажа не се включва площта на пясъчните дюни.“
  6. Досегашната ал. 9 става ал. 10.

  Предложението по т. 3, буква „а“ бе оттеглено. Комисията подкрепя по принцип предложението в останалата му част.

  Предложение от нар. пр. Светлин Танчев:
  В чл. 10, ал. 2 се създава т. 9:
  „9. ново строителство в териториите от защитени зони по чл. 10, ал. 4 на Закона за биологичното разнообразие, предназначени за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, с изключение на елементите на инженерната инфраструктура, на строежите, обектите и съоръженията от § 182 на преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията, както и основен ремонт, реконструкция, модернизация, пристрояване и надстрояване и промяна на предназначението на заварени сгради.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 12:
  § 12. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „100 м“ се добавя „извън териториите на населените места“.
  2. В ал. 3:
  а) в т. 2 букви „а“, „б“, „в“ и „г“ се изменят така:
  „а) плътност на застрояване (П застр.) - до 20 на сто;
  б) интензивност на застрояване (К инт.) - до 0,5;
  в) минимална озеленена площ (П озел.) - най-малко 70 на сто, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност;
  г) характер на застрояването - ниско, с височина до 7,5 м;“
  б) точка 3 се изменя така:
  „3. поставянето на:
  а) преместваеми обекти за търговски, увеселителни и други обслужващи дейности, като в урегулираните поземлени имоти не могат да се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели - плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване и не се намалява определената минимална озеленена площ;
  б) елементи на градското обзавеждане - спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани и часовници;
  в) рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи,
  при условия и по ред, определени в наредба на общинския съвет;“.
  3. В ал. 4:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. поставянето на преместваеми обекти и съоръжения за:
  а) осъществяване на задължителните дейности на морския плаж;
  б) спортно-развлекателна дейност и заведения за бързо обслужване.“;
  б) в т. 8 накрая се добавя „когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.“
  4. Алинея 5 се отменя.
  5. Алинеи 7 и 8 се изменят така:
  „(7) Обектите по ал. 4, т.2, буква „б” могат да заемат общо до 2 на сто от площта на морския плаж.
  (8) Към обектите за бързо обслужване по ал. 4, т. 2, буква „б“ се допуска ползването на допълнителна търговска площ на морския плаж извън площ¬та по ал. 7, която не може да заема повече от 2 на сто от площта на морския плаж.“
  6. Създава се нова ал.9:
  „(9) В случаите по ал. 7 и 8 в площта на плажа не се включва площта на подвижни (бели) дюни, на неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и на облесени дюни.“
  7. Досегашната ал. 9 става ал. 10.

  Предложение от нар. пр. Светлин Танчев:
  В чл. 11, ал. 2 се създава т. 5:
  „5. ново строителство в териториите от защитени зони по чл. 10, ал. 4 на Закона за биологичното разнообразие, предназначени за опазване на типове природни местообитания и местообитания на видове съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, с изключение на елементите на инженерната инфраструктура, на строежите, обектите и съоръженията от § 182 на преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията, както и основен ремонт, реконструкция, модернизация, пристрояване и надстрояване и промяна на предназначението на заварени сгради.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 4. В чл. 13, ал. 4 се изменя така:
  „(4) В зона „Б“ се допуска поставянето на:
  1. преместваеми обекти за търговски, увеселителни и други обслужващи дейности, ако не се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели - плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване, и не се намалява определената минимална озеленена площ, като най-високата част на обектите за търговски и други обслужващи дейности може да има височина до 3,6 м.;
  2. елементи на градското обзавеждане - спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани и часовници;
  3. рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи.“
  Предложение от нар. пр. Лиляна Павлова и Николай Нанков:
  § 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от нар. пр. Емил Костадинов:
  В § 4, в чл.13,ал.4,т.1 след „3,6 м.” да се добави „кота било”.
  Предложението бе оттеглено.
  Предложение от нар. пр. Борислав Гуцанов:
  В чл. 13, ал. 4, в т. 1 думите „като най-високата част на обектите за търговски и други обслужващи дейности може да има височина до 3,6 м.“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 4, който става § 13:
  § 13. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) В зона „Б“ се допуска поставянето на:
  1. преместваеми обекти за търговски, увеселителни и други обслужващи дейности, като в урегулираните поземлени имоти не могат да се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели - плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване и не се намалява определената минимална озеленена площ;
  2. елементи на градското обзавеждане - спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани и часовници;
  3. рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи,
  при условия и по ред, определени в наредба на общинския съвет.“
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Преместваемите обекти и съоръжения, поставени на територията на морските плажове, както и тези в зона "А" и зона "Б" на националните курорти, които не отговарят на условията по ал. 3 и 4 и по чл. 10, ал. 3, т. 3, се премахват от органите на Дирекцията за национален строителен контрол по ред, определен с наредба на министъра на инвестиционното проектиране. В останалите случаи преместваемите обекти и съоръжения, които не отговарят на разпоредбите на този закон, се премахват по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията.“

  § 5 . Член 15 се изменя така:
  „ Чл.15. (1) Ежегодно, но не по-късно от 1 март , по предложение на кмета, общинският съвет на общините, попадащи в обхвата на този закон, определя периода и курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища по Черноморското крайбрежие, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи.
  (2.) В случай че общинският съвет не приеме решение по ал.1 , извършването на строителни и монтажни работи в курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища по Черноморското крайбрежие се забранява от 15 май до 1 октомври. Изключение се допуска само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.“
  Предложение от нар. пр. Емил Костадинов:
  В § 5, в чл.15 се правят следните изменения и допълнения:
  а) чл.15, ал.1 да се измени така:
  „чл.15, ал.1. Ежегодно, но не по- късно от 1 март по предложение на кмета, общинският съвет на общините, попадащи в обхвата на този закон приема решение, с което се определя периода и курортните територии на населените места по Черноморското крайбрежие, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи. Решенията се обявяват на интернет страниците на съответните общини.”
  б) чл.15,ал.2 да отпадне в изречение първо израза „курорти, курортните комплекси и ваканционни селища”, както и изречение второ.
  в) да се създаде нова ал.3 със следното съдържание:
  „ал.3. Забранява се извършването на строително монтажни работи в селищни образования с национално значение по Черноморското крайбрежие – курортни комплекси и ваканционни селища от 15 май до 1 октомври.
  г) да се създаде нова ал. 4 със следното съдържание:
  „ал.4. Изключение по ал.1 , ал.2 и ал.3 се допуска само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 5, който става § 14:
  § 14. Член 15 се изменя така:
  „Чл. 15. (1) Забранява се извършването на строителни и монтажни работи в националните курорти по Черноморското крайбрежие от 15 май до 1 октомври.
  (2) Извън случаите по ал. 1 периодът и териториите по Черноморското крайбрежие, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи, се определят от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Решенията на общинския съвет се приемат ежегодно не по-късно от 1 март на съответната година и се обявяват на интернет страницата на общината.
  (3) В случай че общинският съвет не приеме решение в срока по ал.1 , извършването на строителни и монтажни работи в курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси, ваканционните селища
  (вилни и туристически селища) и къмпингите по Черноморското крайбрежие се забранява от 15 май до 1 октомври.
  (4) Изключение по ал.1 , 2 и 3 се допуска само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.”


  Предложение от нар. пр. Борислав Гуцанов:
  Създава се нов § 5а:
  § 5а. В чл. 17а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 след думите „пясъчните дюни“ се добавя „с изключение на зараждащи се подвижни дюни – морски плажове“.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. подземни линейни обекти на техническата инфраструктура, не попадащи в т. 1 и 3 – когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 5а, който става § 15:
  § 15. В чл. 17а, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В текста преди т. 1 думите „пясъчните дюни“ се заменят с„подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни“;
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. подземни линейни обекти на техническата инфраструктура, не попадащи в т. 1 и 3 – когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.“

  Предложение от нар. пр. Борислав Гуцанов:
  Създава се нов § 5б:
  § 5б. В Чл.22а, се правят следните изменения:
  1.В ал. 1, т.2 след думите „наемната цена“ се добавя „съответно от концесионното плащане“.
  2.В ал. 4:
  а/ в текста преди т. 1 думите „от наеми на морски плажове“ се заличават.
  б/ точка 4 се изменя така:
  „4. обезпечаване с водноспасителна дейност на обявените за неохраняеми морски плажове през съответния летен сезон, съгласно одобрена от министъра на регионалното развитие схема, предложена от областния управител“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 5б, който става § 16:
  § 16. В чл. 22а се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 1, т.2 след думите „наемната цена“ се добавя „съответно от концесионното плащане“.
  2. В ал. 4:
  а) в текста преди т. 1 думите „от наеми на морски плажове“ се заличават.
  б) точка 4 се изменя така:
  „4. обезпечаване с водноспасителна дейност на обявените за неохраняеми морски плажове през съответния летен сезон съгласно одобрена от министъра на регионалното развитие схема, предложена от областния управител“.

  § 6. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В т. 4, в изречение първо думите „под въздействието на вятъра“ се заменят с „в резултат от взаимодействието на море, суша и вятър“.
  2. В т. 5, буква „б“ се отменя.
  3. В т. 7 думите „активната плажна площ“ се заменят с „площта“, а думата „сгъваеми“ се заличава.
  Предложение от нар. пр. Лиляна Павлова и Николай Нанков:
  В § 6, т. 2 и 3 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от нар. пр. Борислав Гуцанов:
  В § 6, т. 2, в т. 5, буква „б“ думите „с изключение на тези, предназначени за осигуряване безопасното ползване на плажа“ се заличават .
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 6, който става § 17:
  § 17. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В т. 4 в изречение първо думите „под въздействието на вятъра“ се заменят с „в резултат от взаимодействието на море, суша и вятър“.
  2. В т. 5, буква „б“ думите „с изключение на тези, предназначени за осигуряване безопасното ползване на плажа“ се заличават .
  3. В т. 7 думите „активната плажна площ“ се заменят с „площта“, а думата „сгъваеми“ се заличава.

  § 7. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 27 от 2013 г.) § 26 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 7, който става § 18.
  § 8. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ДВ, бр. 27 от 2013 г.) § 28 се отменя.
  Предложение от нар. пр. Лиляна Павлова и Николай Нанков:
  § 8 да отпадне.
  Предложението бе оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 11, който става § 19.

  Преходни и заключителни разпоредби
  Комисията подкрепя текста на вносителите за наименование на подразделението.

  § 9. (1) Одобрените до влизането в сила на този закон схеми за преместваеми обекти в зона „А“ и зона „Б“ се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в 3-месечен срок от влизането му в сила.
  (2) Преместваемите обекти, разрешени по досегашния ред, които не отговарят на изискванията на този закон и на одобрените нови схеми по ал. 1 се премахват от собствениците на поземлените имоти в шестмесечен срок от влизането му в сила. След този срок обектите се премахват по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията.
  Предложение от нар. пр. Лиляна Павлова и Николай Нанков:
  § 9 да отпадне.
  Предложението бе оттеглено.
  Предложение от нар. пр. Борислав Гуцанов:
  В § 9 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „три- месечен“ се заменят с „шестмесечен“
  2.В ал. 2 думите „шестмесечен срок от влизането му в сила“ се заменят с „едномесечен срок след одобряване на новите схеми по ал. 1“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 9, който става § 20:
  § 20. (1) Одобрените до влизането в сила на този закон схеми за преместваеми обекти в зона „А“ и зона „Б“ се привеждат в съответствие с изискванията на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
  (2) Преместваемите обекти, разрешени по досегашния ред, които не отговарят на изискванията на този закон и на одобрените нови схеми по ал. 1, се премахват от собствениците на поземлените имоти в едномесечен срок след одобряване на новите схеми по ал. 1. След този срок обектите се премахват по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията, съответно от органите на Дирекцията за национален строителен контрол по реда на наредбата по чл.13, ал. 6.

  § 10. Сключените до влизане в сила на този закон концесионни договори и договори за наем на морски плажове се привеждат в съответствие с разпоредбите на този закон в шестмесечен срок от влизането му в сила.
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 10, който става § 21.

  Предложение от нар. пр. Борислав Гуцанов:
  Създават се нови § 10а и § 10б:
  § 10а. Срокът, определен с концесионния договор, може да се удължава в рамките на срока по чл. 7, ал. 1 по съгласие на страните въз основа на решение на органа, предоставил концесията. Концесионерът може да подаде заявление до органа, подписал концесионния договор, в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
  § 10б. Започналите до влизането в сила на този закон процедури по предоставяне на концесия или отдаване под наем на морски плажове се довършват по досегашния ред.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създадат нови § 10а и 10б, които стават съответно
  § 22 и 23:
  § 22. Срокът, определен с концесионния договор, може да се удължава в рамките на срока по чл. 7, ал. 1 по съгласие на страните въз основа на решение на органа, предоставил концесията. Концесионерът може да подаде заявление до органа, подписал концесионния договор, в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
  § 23. Започналите до влизането в сила на този закон процедури по предоставяне на концесия или отдаване под наем на морски плажове се довършват по досегашния ред.

  § 11. (1) Министерският съвет приема нова методика по чл. 8, ал. 2 в 3-месечен срок от влизането в сила на този закон.
  (2) Министърът на регионалното развитие издава наредбата по чл. 7, ал. 9 в 3-месечен срок от влизането в сила на този закон.
  (3) Министърът на регионалното развитие утвърждава актовете за изключителна държавна собственост въз основа на актуализираните данни от геодезически замервания за морските плажове в 3-месечен срок от влизането в сила на този закон.
  Предложение от нар. пр. Лиляна Павлова и Николай Нанков:
  § 11 да отпадне.
  Предложението бе оттеглено.
  Предложение от нар. пр. Борислав Гуцанов:
  В § 11 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „3-месечен“ се заменят с „шестмесечен“.
  2.Алинеи 2 и 3 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 11, който става § 24:
  § 24. (1) Министерският съвет приема нова методика по чл. 8, ал. 2 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
  (2) Министърът на инвестиционното проектиране издава наредбата по чл. 13, ал. 6 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

  Предложение от нар. пр. Борислав Гуцанов:
  Създава се нов § 11а:
  § 11а. До приключване от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на дейностите по чл. 6, ал. 7 процедурата по предоставяне на концесия или отдаване под наем на морски плаж се провежда въз основа на акт за изключителна държавна собственост и/или приета специализирана карта за съответния морски плаж, и/или влязло в сила изменение на кадастрална карта.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 11а, който става § 25:
  § 25. До приключване от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на дейностите по чл. 6, ал. 7 процедурата по предоставяне на концесия или отдаване под наем на морски плаж се провежда въз основа на акт за изключителна държавна собственост и/или приета специализирана карта за съответния морски плаж, и/или влязло в сила изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.
  Предложение от нар. пр. Светлин Танчев:
  В преходните и заключителни разпоредби да се създаде нов §…:
  §….Границите на зона "А" и зона "Б", определени в чл. 10 и 11, и границите на пясъчните дюни, както са картирани по § 31 от преходните и заключителни разпоредби на същия закон се отразяват служебно в 3-месечен срок от влизането в сила на закона върху кадастралните карти по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър или върху кадастралните планове, одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна република България, и върху плановете и картите, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд - по реда на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 26 и 27:
  § 26. (1) Решенията на общинските съвети по чл.15, ал. 2 за 2014 г. се приемат не по-късно от 15 май.
  (2) В случай че общинският съвет не приеме решение в срока по ал.1, извършването на строителни и монтажни работи в териториите по чл. 15, ал. 2 се забранява от 31 май до 1 октомври 2014 г.

  § 27. Територии на населените места по чл. 10, ал. 1 са териториите по § 5, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, определени с влязъл в сила подробен устройствен план към деня на влизане в сила на този закон.


  § 12. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 и 38 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27, 65 и 66 от 2013 г.) чл.7, ал. 5 се изменя така:
  „(5) В случаите, определени със закон, с решение на Министерския съвет върху имоти - изключителна и публична държавна собственост, може да се учредяват ограничени вещни права.“
  Предложение от н.пр. Емил Радев и Красимир Ципов:
  § 12 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от нар. пр. Лиляна Павлова и Николай Нанков:
  § 12 да отпадне.
  Предложението бе оттеглено.
  Предложение от нар. пр. Борислав Гуцанов:
  В § 12, в чл. 7, ал. 5 от ЗДС се изменя така:
  „(5) В случаите и при условията, определени със закон, с решение на Министерския съвет върху имоти - публична държавна собственост, може да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за:
  1. изграждане на национален обект;
  2. трайно задоволяване на обществени потребности;
  3. изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, не попадащи в т. 1 и 2 – когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага следната редакция на § 12, който става § 28:
  § 28. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 и 38 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27, 65 и 66 от 2013 г.) в чл.7, ал. 5 се изменя така:
  „(5) В случаите и при условията, определени със закон, с решение на Министерския съвет върху имоти - публична държавна собственост, може да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за:
  1.изграждане на национален обект;
  2. трайно задоволяване на обществени потребности;
  3. изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, не попадащи в т. 1 и 2 – когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.“

  § 13. В Закона за туризма (обн. ДВ. бр.30 от 2013г., изм. бр.68 от 2013г.) чл. 161, 162 и 163 се отменят.
  Предложение от н.пр. Емил Радев и Красимир Ципов:
  § 13 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от нар. пр. Лиляна Павлова и Николай Нанков:
  § 13 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 13, който става § 29:
  § 29. В Закона за туризма (обн. ДВ. бр.30 от 2013г., изм. бр.68 от 2013г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 10 т. 4 се отменя.
  2. Член 161, 162 и 163 се отменят.
  3. В чл. 172 в текста преди т. 1 думите “и комисиите по чл. 161, ал. 1, създадени от областните управители“ се заличават.
  4. В чл. 175, ал. 1 думите „както и комисиите по чл. 161, ал. 1“ се заличават.
  5. Член 178 се отменя.

  Предложение от нар. пр. Борислав Гуцанов:
  Създава се нов § 13а:
  § 13а. Параграф 3, т. 1 влиза в сила от 16 март 2015 г.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 13а, който става § 30:
  § 30. Параграф 12, т. 2, буква „а“ влиза в сила от 16 март 2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА
  ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Борислав Гуцанов
  Форма за търсене
  Ключова дума