Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
26/06/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията № 402 – 01 – 28, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 26 юни 2014 г. Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 402 – 01 – 28, внесен от Министерски съвет.
  В заседанието взеха участие г-н Иван Данов – министър на инвестиционното проектиране, г-н Борислав Ангелов – заместник-министър на инвестиционното проектиране, представители на Министерството на регионалното развитие, на Камарата на архитектите и на граждански организации.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Борислав Ангелов – заместник-министър на инвестиционното проектиране. Предлаганите промени са разработени в изпълнение на приоритетни мерки за намаляване на регулаторната тежест, приети от Министерския съвет, които в по-голямата си част са инициирани от областни управители, кметове на общини и местни администрации в отговор на допитване, осъществено през месец август 2013 г. Предлаганите изменения и допълнения в Закона за устройство на територията могат да бъдат обобщени в следните основни насоки:
  Оптимизират се процедурите, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите, с цел намаляване на регулаторната тежест при реализация на инвестиционни инициативи. Предлагат се мерки, с които се цели облекчаване на административните пречки пред бизнеса и гражданите, включително намаляване на финансовата тежест, при гарантирана защита на обществения интерес.
  Прецизират се правомощията на министъра на инвестиционното проектиране, определени с измененията на ЗУТ от 26 юли 2013 г. Предлаганите допълнения към текстовете от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, в сила от 26 юли 2013 г., са изключително важни за прецизиране правомощията на министъра на инвестиционното проектиране с цел избягване на противоречиви тълкувания при допускане и одобряване на устройствени планове, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж.
  Прецизират се правата, задълженията и отговорностите на административните органи и на участниците в инвестиционния процес. Предлаганите промени целят постигането на ефективна защита на интересите на обществото посредством гарантиране на професионалните качества, квалификация и опит на лицата, участващи в инвестиционния процес, и повишаване качеството на инвестиционните проекти чрез по-активно привличане на браншовите организации.
  Предлагат се изменения и допълнения с цел синхронизиране с действащото законодателство и допълване на текстове с оглед еднозначно тълкуване и привеждане в съответствие с други закони.
  В хода на дискусията представителите на Камарата на архитектите изразиха принципната си подкрепа за внесения законопроект, като същевременно направиха и конкретни предложения, които да бъдат взети предвид при по-нататъшното обсъждане на законопроекта. Част от изказалите се членове на комисията обърнаха внимание, че законопроекта съдържа и доста спорни предложения и в оставащото време на работа на това Народно събрание не е целесъобразно да се приемат спорни законодателни предложения. Направени бяха и изказвания в подкрепа на законопроекта, като при последващото му обсъждане във водещата комисия една част от текстовете, предложени в законопроекта следва да се доразвият, а други да бъдат преосмислени и променени.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 8 гласа - “за”, 4 гласа - “против” и 1 глас – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 402 – 01 – 28, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Борислав Гуцанов
  Форма за търсене
  Ключова дума