Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
09/07/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  На Комисията по инвестиционно проектиране по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 354-01-37, внесен от н.п. Димчо Михалевски и група народни представители на 04.07.2013 година.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ  Д О К Л А Д


  На Комисията по инвестиционно проектиране по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 354-01-37, внесен от н.п. Димчо Михалевски и група народни представители на 04.07.2013 година.


  Комисията по инвестиционно проектиране на извънредно заседание, проведено на 09.07.2013 година разгледа проект на законопроект за изменение и допълнение на ЗУТ, внесен от н.п. Димчо Михалевски и група народни представители, № 354-01-37 от 04.07.2013 година, разпределен на Комисията с разпореждане на Председателя на Народното събрание на Република България № 350-01-123 от 05.07.2013 година.


  В заседанието на комисията взеха участие министърът на инвестиционното проектиране, представители на министерство на регионалното развитие, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камара на архитектите в България.

  Основна причина за предлагания проект на ЗИД на ЗУТ е приетата на 29 май 2013 година структура на Министерския съвет на Република България, с която се създава министерство на инвестиционното проектиране. Проекта на ЗИД на ЗУТ урежда правоотношенията във връзка с преобразуване на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в Министерство на регионалното развитие и създаване на Министерство на инвестиционното проектиране.

  С предлаганият проект на ЗИД на ЗУТ се предвижда министърът на регионалното развитие да осъществява държавната политика по устройство на територията, разрешаването изработването и одобряването на общите устройствени планове на селищните образования с национално значение и на общите по ЗУЧК, на обектите с национално значение, или разположени на повече от една област, както и на парцеларните планове за републиканските пътища, железопътните магистрали и ЖП линии 1 и 2 категория, развитие на пътната инфраструктура, управление и разпореждане с недвижимите имоти държавна собственост, държавната жилищна политика, гражданската регистрация и административното обслужване Към министерството на регионалното развитие остава и АПИ.
  Законопроектът предвижда министърът на инвестиционното проектиране да осъществява държавната политика по инвестиционно проектиране и строителството и да упражнява контрол по отношение дейността на ДНСК, да издава подзаконовите актове, предвидени в ЗУТ в процеса на инвестиционното проектиране, хармонизиране на законите, наредбите и административните актове на страните членки на ЕС по отношение на строителните продукти, подобряване качеството и състоянието на съществуващия сграден фонд, създаване на кадастрална карта и кадастралния регистър , както и специализираните карти по ЗУЧК, както и да осъществява цялостно ръководство и координация и контрол по инвестиционното проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на готовите строежи.
  С разделянето на правомощията се цели да се създаде по-голяма ефективност на дейностите, попадащи в предмета на действие на Закона за устройство на територията.

  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха предложения проект на решение. Бяха направени някои правно-технически забележки към проекта, които ще бъдат предложени между първо и второ четене на законопроекта.
  Изискано е и съгласувателно становище от Министерски съвет на Република България.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по инвестиционно проектиране с 9 гласа „за” , без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание на Република България да приеме предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 354-01-37, внесен от Димчо Димитров Михалевски и група народни представители на 04.07.2013 год.  София, Председател на КИП:
  09.07.2013 г.

  /Емил Костадинов/
  Форма за търсене
  Ключова дума