Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
10/07/2013

  Доклад на Комисията по инвестиционно проектиране ОТНОСНО: Проект на решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извънурбанизираните територии на устройствените зони „А” и „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за инфраструктурни обекти с местно и национално значение, № 354-02-48, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 02.07.2013 год.
  вх. № 353-17-7/10.07.2013г.

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ


  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Проект на решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извънурбанизираните територии на устройствените зони „А” и „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за инфраструктурни обекти с местно и национално значение, № 354-02-48, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 02.07.2013 год.

  На свое заседание, проведено на 10.07.2013 год. Комисията по инвестиционно проектиране обсъди проект на решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните територии на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение, № 354-02-48, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 02.07.2013 г.
  В заседанието взеха участие представителите на МОСВ-началник отдел „Натура 2000”, парламентарен секретар, представители на КИИП, САБ, Камарата на архитектите в България, представител на Асоциацията на геодезическите фирми в България, представител на Камарата на инженерите по геодезия, представител на БААИК и представител на Националната асоциация на Българското Черноморие.

  Целта на внесения проект е осигуряване опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и възпроизводството на биоразнообразието на живата природа, предвидено в Конституцията на Република България. Причина за предлаганият проект са и зачестилите случаи на незаконно строителство в зоната на Черноморското крайбрежие, които са в резултат на бездействието и неизпълнение на задълженията на органи на изпълнителната власт по опазване на околната среда.

  С проекта на решение Народното събрание задължава изпълнителната власт да предприеме незабавни мерки по отношение законово регламентираните задължения за извършване на преки геодезични измервания и изработване на специализирани карти на територията на крайбрежните плажни ивици предвидени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

  Изпълнителната власт следва да извърши проучване и подготви предложение за стартиране на процедура по Закона за защитените територии за обявяване територията на крайбрежните плажни ивици по т.1 от проекта на решението за национален парк „Българско Черноморие”.

  В хода на обсъждането, изказалите се народни представители подкрепиха предложения проект на решение.
  Председателят на комисията н.п. Е. Костадинов направи предложение по т.1 от проекта да бъдат включени изрично в зона „А” и „Б” и попадащите територии по „Натура 2000. Предложи в текста по т. 1 от проекта вместо израза „извън урбанизирани територии”, какъвто законов термин не съществува, да се опишат терминологично териториите , така както са изброени в чл.7 от ЗУТ, а именно – „земеделски територии, горски територии, защитени територии и нарушени територии за възстановяване”.

  След дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по инвестиционно проектиране със 7 гласа „за” без „против” и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание на Република България да приеме предложения проект на Решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в урбанизираните и извънурбанизираните територии на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение, № 354-02-48, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 02.07.2013 год.

  София
  10.07.2013год. ПРЕДСЕДАТЕЛ на КИП:
  /Е.Костадинов/
  Форма за търсене
  Ключова дума