Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
05/09/2013 първо гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър под № 345-01-46, внесен от Лиляна Павлова и група народни представители на 31.07.2013 година и разпределен на Комисията по инвестиционно проектиране с разпореждане № 350-01-180 от 01.08.2013 година на Председателя на Народното събрание на Република България.
  Д О К Л А Д


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър под № 345-01-46, внесен от Лиляна Павлова и група народни представители на 31.07.2013 година и разпределен на Комисията по инвестиционно проектиране с разпореждане № 350-01-180 от 01.08.2013 година на Председателя на Народното събрание на Република България.


  На редовно заседание на 04.09.2013 година, Комисията по инвестиционно проектиране обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър под № 345-01-46, внесен от народния представител Лиляна Павлова и група народни представители.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Съюза на архитектите в България, Камара на инженерите по геодезия, Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, Националното сдружение на общините в Република България и др., както и представители на граждански организации.
  Внесеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър беше докладван от народния представител Лиляна Павлова, която обясни, че същият е внасян в 41-то Народно събрание и приет на първо четене, но поради липса на кворум не е приет и на второ четене. Като основна причина за внесения проект за изменение и допълнение на ЗКИР в 42-то Народно събрание тя посочи необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба при осъществяване дейностите по създаване и поддържане на кадастралната карта, кадастралните регистри и при обслужване на физическите и юридически лица, както и направените пояснения в мотивите.
  В хода на дискусията изказалите се представители на професионалните организации критикуваха ЗИД на ЗКИР, че не решава проблемите в кадастъра. Посочи се, че въпреки приетата през 2001 година дългосрочна програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър територията на Република България към края на 2013 година се очаква да бъде покрита едва на 18,67% с кадастрални карти. За изоставането в процеса на изработване на кадастъра е необходимо да се усъвършенства законодателството, но в посока на облекчаване на процедурите и повишаване на ефективността. С предложените норми в ЗИД на ЗКИР се създават допълнителни затруднения за практикуващите професионалисти и за кадастъра като система с предвиденото изискване правоспособни лица да са само търговци, въвеждането на задължение за двойна регистрация пред Камарата на инженерите за инвестиционно проектиране и Камарата на инженерите геодезисти, производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри да се открива по инициатива и за сметка на физическо и юридическо лице. На критика бе подложен и предложеният текст, съгласно който при изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър не се издава заповед, което лишава заинтересованите от информация и право на обжалване. Като неприемливи бяха посочени и нормите, които предвиждат механично пренасяне на данните от картите по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване собствеността на горите и земите от горския фонд, които са създавани за други цели и механичния трансфер ще възпроизведе съществуващите в тях грешки и непълноти. Некоректни са и предложенията свързани със заплащане цена на услуги от общините на АГКК, признаване на правоспособност единствено на специализираните служби на МО и МВР. Критикувана беше и липсата на финансова обосновка на ЗИД на ЗКИР и широко обществено обсъждане. Голяма част от внесените предложения със ЗИД на Закона за кадастъра и имотния регистър бяха определени като лобистки.
  Народният представител и Председател на Комисията по инвестиционно проектиране Емил Костадинов изтъкна, че съществува необходимост от усъвършенстване на нормите в ЗКИР, така както това е залегнало и в приоритетите на Министерство на инвестиционното проектиране. В същото време подчерта, че законът следва да осигури по-ефективна защита на собствеността и стабилна бизнес среда за осъществяване на инвестиционни процес, както и защита срещу бюрократизирането на процеса и предотвратяване на корупционните практики, за създаване на правила за защита на електронния обмен на информация и електронното обслужване на гражданите и фирмите, както и защита на труда и професионалните усилия на участниците в процеса по изработване на кадастъра. Съществен недостатък е и липсата на предложения, свързани с имотния регистър. С предложения ЗИД на ЗКИР тези цели не се постигат, а някои от нормите са и в пълно противоречие с тях. В изказването се даде и конкретни примери по текстовете по § 38, § 6- чл.13, § 9- чл.17,§ 30- чл.35,ал.4, §48- чл.52,ал.2 и др.
  Народният представител г-н Ахмед Башев също изтъкна, че внесения ЗИД на ЗКИР е неприемлив, позовавайки се и на изказаното мнение от професионалните организации.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по инвестиционно проектиране с 9 гласа „против”, 0 гласа „за” и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приема предложение ЗИД на Закона за кадастъра и имотния регистър под № 345-01-46, внесен от Лиляна Павлова и група народни представители на 31.07.2013 година.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ:
  Емил Костадинов
  Форма за търсене
  Ключова дума