Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
11/09/2013

  ДОКЛАД
  НА КОМИСИЯТА ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
  ОТНОСНО: Проведено изслушване по актуални въпроси на министъра на инвестиционното проектиране арх. Данов на 04.09.2013 година.
  ДОКЛАД
  НА КОМИСИЯТА ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

  ОТНОСНО: Проведено изслушване по актуални въпроси на министъра на инвестиционното проектиране арх. Данов на 04.09.2013 година.

  На редовно заседание на Комисията по инвестиционно проектиране, проведено на 04.09.2013 година бе изслушан Министъра на инвестиционното проектиране арх. Иван Данов. Изслушването се проведе на основание чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  На заседанието присъстваха и представители на Камарата на архитектите в България, Камарата на строителите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Асоциацията на геодезичните фирми,, Камара на инженерите по геодезия, Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти, както и представители на граждански организации и структури, които са част от обществения съвет.
  Основна тема съгласно приетия дневен ред са приоритетите на министерството на инвестиционното проектиране. От изложението на министър Данов се разбира, че първи приоритет е изграждане на структурата на министерството. Ръководството е почти формирано, работещи са и двете основни структури- ДНСК и Агенцията по кадастър. Особена важност, наред с изграждане на капацитета на министерството е и изработката на кадастъра и кадастралните карти като основа за по-нататъшно проектиране и привличане на инвеститори. Вторият приоритет е създаване на по-благоприятна нормативна среда за инвестиции чрез подобряване и опростяване на процедурите в проектирането и строителството. Много от нормите в ЗУТ затрудняват проектантския бранш и не са адаптирани към съвременните изисквания и като цяло ЗУТ е изчерпал възможностите си. Приоритет на министерството е изработването на два нови закона. Единият ще е с предмет териториално устройство или градоустройство, а другият за строителството. Основна цел е да се облекчат


  процедурите за всички участници в процеса. Другите два закона, които подлежат на актуализация са Законът за кадастъра и имотния регистър и Законът за геодезията и картографията. По отношение на Закона за обществените поръчки амбицията е да се разшири обсегът на участниците в процеса на строителството и проектирането, да се намалят формалните изисквания, да се оптимизират критериите за участие и ефективност в крайния продукт, да се намалят опасностите от забавяне на процеса. Приоритет на министерството, който не търпи отлагане е и предприемането на мерки за укрепване на проектантския потенциал, повишаване качеството на проектите, за да не се допуска поставянето под риск строителния процес, усвояването на инвестициите, вкл. и тези, които са предоставят от Европейския съюз. С особена важност за министерството е привличането на чуждестранни инвестиции. Това означава усъвършенстван и отговорен подход при изследване и оценка на проектите, които непрекъснато постъпват.
  В хода на изслушването бяха зададени въпроси от народните представители Лиляна Павлова, Томислав Дончев, Ахмед Башев, свързани с финансиране на дейността по изработване на кадастъра, с изработването на специализираните карти, за оставката на г-н Лазаров – ръководител на АПИ, за отчета на работата за 100-те дни. Зададен беше въпрос какво съобразява министъра и на база на какви критерии, за да одобри проект на стойност над 10 000 000 , който финансово е потвърден от Европейската комисия, позицията на министъра по отношение на публично-частното партньорство. Зададен бе и въпрос ще се осигури ли финансиране на общините за разработване на кадастралните карти.
  Министър Данов подчерта, че финансирането на кадастъра е изключително важно и разработването му е процес, а не кампания. Обясни, че Агенцията по кадастър освен че се самоиздържа и внася значителни суми в държавния бюджет. Идеята е, поне 75% от тези суми да се реинвестират в кадастъра на първо време, а с натрупване и обхващане на по-големи територии от кадастъра, вероятно сумата ще се увеличава. По този начин ще се захранват геодезическите фирми. По този въпрос е провел консултация с министъра на финансите.
  По отношение оставката на господин Лазаров, обясни че това не е политически, а личен избор. Цени и познава професионалните му качества и го е поканил за член на експертен съвет към Министерството на инвестиционното проектиране. Най-важно е да се разчита на професионалисти, а не да се прави подбор на политически принцип.  Кадрите изтичат в чужбина, а екипи от професионални инженери се формират много трудно.
  Изработването на специализираните карти е в процес и в рамките на срока следва да се приемат.
  През изминалите 100 дни основната задача е изграждане на структурата на министерството. Днес има сграда и се укрепва административния капацитет. Изгражда се информационната система, приет е и Устройствения правилник. Преодолени са първоначалните слухове, че това министерство няма да го има и днес, интересът към свободните длъжности се увеличава. Подборът е на принципа не човек на мястото, а човек, които може да върши професионално работа. Всеки четвъртък се правят срещи с Камарите на инженерите, архитектите, строителите. От особена полза са обсъжданията по Закона за обществените поръчки в областта на строителството, които се надява да бъдат приети. Голяма част от тези норми са пренесени от германската наредба на Закона за обществените поръчки.
  Усилията са за максимално покриване на страната с кадастър, а не само на 18% от територията. В тази връзка се обмисля да се обединят няколкото служби, занимаващи се с кадастър в единна Агенция.
  Единственият критерий за издаване на строително разрешение на обекти над 10 000 000- първа и втора категория ,е те да отговарят на изискванията на строителния закон и само това може да елиминира страховете от субективизъм. По отношение на публично-частното партньорство заяви, че ако се изчерпят ресурсите на Европейския съюз, на държавния бюджет, трябва да се търсят и други подходящи форми.
  Народният представител Емил Костадинов – Председател на Комисията по инвестиционно проектиране подчерта, че практиката на периодични изслушвания ще продължи. На дневен ред стоят и много други въпроси, сред които и изпълнение на Програма 2001 относно дейността на кадастъра и имотния регистър и финансирането им .
  В края на срещата народните представители благодариха на министър Данов за изчерпателните отговори.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ:
  Емил Костадинов
  Форма за търсене
  Ключова дума