Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
19/09/2013 първо гласуване

  Доклад с № 353-17-14/19.09.2013г. на Комисията по инвестиционно проектиране по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки № 302-01-14, внесен от Министерски съвет на 29.08.2013
  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки № 302-01-14, внесен от Министерски съвет на 29.08.2013 година и разпределен на Комисията по инвестиционно проектиране с разпореждане № 350-01-201 от 05.09.2013 година на Председателя на Народното събрание на Република България.


  На редовни заседания на 11.09.2013 година и на 19.09.2013 година, Комисията по инвестиционно проектиране обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от Министерски съвет под № 302-01-14 от 05.09.2013 година.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на Министерството на регионалното развитие, на Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Съюза на архитектите в България, Камара на инженерите по геодезия, Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, Камара на строителите в България, на Асоциацията на геодезичните фирми, на Националното сдружение на общините и др., както и представители на граждански организации и структури.
  На заседанието присъстваха и експерти от администрацията на Министерски съвет, участвали в работната група по изготвяне на Законопроекта.

  Участниците в обсъждането подкрепиха законопроекта, като отбелязаха в изказванията си, че той ще допринесе за намаляване на бюрократичните тежести върху кандидатите и участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки. Беше посочено, че със законопроекта се създава по-добра възможност на малките и средни предприятия за достъп до пазара на обществените поръчки, за намаляване на административната тежест и субективизма при оценяването на офертите. Голяма част от новите текстове повишават публичността и прозрачността на процедурите, както и повишават контролните функции върху прилагането на законовите норми и за изпълнение на договорите за обществени поръчки. Създава се и реална възможност за изпълнение на обществени поръчки от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

  В хода на дискусията представителите на професионалните камари обърнаха внимание на това, че в ЗИД на ЗОП не е отчетена спецификата на процедурите, свързани с възлагане на поръчки за услуги, чийто предмет е интелектуален продукт – инвестиционните проекти, проектите в устройственото планиране и проекти за съоръжения. Оценката на специалистите в тази област е, че се касае за високо специализиран интелектуален труд, който следва да се регламентира по специфичен начин. Предлага се това да се отрази, както в Закона за обществените поръчки ( към чл.3,ал.1,т.2 да се добави „проектантски услуги), така и в Правилника за приложение на ЗОП и в Наредба за провеждане на конкурси в инвестиционното проектиране и устройственото планиране, като по този начин ще ги разграничи от услуги от друг вид и характер.

  Подценена е и ролята на професионалните организации за подкрепа на капацитета за провеждане на обществените поръчки като примерно по- широкото им участие като външни експерти, участие в журита и пр.
  Като недостатък се отчита и заложеният критерий за най-ниска цена.

  Беше подкрепено и становището на Националното сдружение на общините свързано, с облекчаване на процедурите по обжалване и по този начин ускоряване на процеса и носене на отговорност от недобросъвестните участници.

  В хода на разискванията бяха повдигнати и въпроси, свързани с предложението за лимитиране на дял от обществената поръчка, който следва да се изпълнява от подизпълнители и да не е по-малък от 30% и не по-голям от 70% от общата стойност на строителството. Изказаха се мнения, че това може да се яви пречка пред малките и средни предприятия и може да се яви свръхрегулация, която да ограничи правото на преценка от участниците.

  Беше обсъждано и това, че освен количествените, следва да бъдат оценявани и техническите и естетическите показатели, което е особено важно в процеса на проектирането и строителството.

  Като цяло, обаче внесеният ЗИД на ЗОП отговаря на изискването да бъде подобрена нормативната среда за осъществяване на процеса на обществените поръчки.

  В резултат на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията за инвестиционно проектиране с 9 гласа „за”, със 7 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо четене Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки под № 302-01-14 от 05.09.2013 година внесен от Министерски съвет.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ:
  Емил Костадинов
  Форма за търсене
  Ключова дума