Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
07/11/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 353-17-18/07.11.2013г. На Комисията по инвестиционно проектиране по Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., № 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013 г.
  Д О К Л А Д

  На Комисията по инвестиционно проектиране по Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., № 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013 г.

  Комисията по инвестиционно проектиране на заседание, проведено на 06.11.2013 година разгледа Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г. под № 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013 г. разпределен на Комисията с разпореждане на Председателя на Народното събрание на Република България № 350-01-257 от30.10.2013 година.

  В заседанието на комисията взеха участие Министърът на инвестиционното проектиране, представител на Министерство на финансите, Съюза на архитектите в България, Камара на архитектите в България, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Асоциация на геодезическите фирми, Камара на инженерите по геодезия, Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти. На заседанието присъстваха и представители на граждански организации и структури.
  Председателят на Комисията Емил Костадинов представи основните цели на Бюджет 2014 г., като подчерта, че той е проектиран на основата на очакван БВТ в размер на 81, 582 млн.лв., или при реализиране на икономически растеж от 1,8% спрямо 2013 год. Заложените приходи са в размер на 30, 886 млн.лв. или 37,9% от БВП, което е с 501,2млн. лв. в повече от 2013 год. Заложените разходи са 32, 358 млн.лв. или 39,7% от БВП, като растежът на разходите в номинално изражение е с 380,10 млн. лв. спрямо 2013 год., т.е. констатира се по-слаб растеж от този на приходите. Бюджетния дефицит възлиза на 1, 472 млн.лева, или 1,8% от БВП или намалява относителният му дял с 0,2% от 2% за 2013 г. Това се отчита като рекордно нисък дефицит в Европа. В проекта за бюджет 2014 год. ясно се откроява тенденцията за намаляване дела на бюджетния дефицит и тя е заложена и в прогнозата на МФ до 2015-2016г. Това е в отговор на разбирането за по-голяма сдържаност в разходите, постепенно свиване на бюджетните дефицити, налагане на фискална дисциплина и стриктно следване на препоръките и изискванията на ЕК и Европейската централна банка за фискална консолидация. Очакванията са за увеличение на външнотърговския оборот с малко под 10%, като растежа на износа ще изпреварва растежа на вноса (съответно 9,6% и 9,2%). През 2014 год. видно от проекта очакваните трансфери от ЕС са с около 500 млн.лв. по-малко в сравнение с 2013 год., или съответно спад от 4,6% от БВП на 3,8% от БВП. Не бива да се забравя обаче, че 2014 г. е преходна по отношение на приключващите програми и приемането на нови програми за периода 2014-2020 год. Това предполага технологично време за „превключване“ към новия програмен период и произтичащо от това известно нарушаване на ритъма в увеличението на постъпленията от ЕС. Бюджет 2014г. се превръща в стълб на фискалната политика, като един от основните инструменти за стимулиране на българската икономика. В изказването си той обясни, че положителната промяна е в преструктурирането на разходната част на бюджета в полза на пряко или косвено финансиране на инвестиционни проекти, така и от структурата на заложения бюджетен дефицит, който дава допълнителни стимули за устойчиво развитие на регионите, развитие на образованието, здравеопазването и социалните потребности. Посочи, че бюджетът има подчертано социален характер. За социални програми е заделен най-голям дял от БВП – 36,6% от общите бюджетни разходи или 11 262 хил.лв.. Като нов и рационален подход народния представител Костадинов отчете заложеният в бюджет 2014 год. програмно-конкурсен принцип за разпределение на разходи в размер на 640 млн.лв., в т.ч. 500 млн.лв. за регионално развитие, 100 млн. за образование и наука и 40 млн.лв. за отбрана. Обърна внимание, че класирането на състезаващите се ще бъде по ясни критерии и най-вече за очаквания ефект в растеж на производството, разкриване на работни места, увеличена конкурентноспособност, решаване на важни социални потребности.
  Министърът на инвестиционното проектиране проф. Иван Данов изясни основните параметри на Проектобюджета за 2014 год. на министерството. Основните показатели са собствени приходи в размер на 25 400 хил. лв., разходи в размер на 25 084 хил.лв., текущи разходи общо 22 280 хил. лв., за заплати 9 984 хил. лв. и щатни бройки като прогноза след съответно съкращение 800 бр. В проектобюджета 2014 год. министерството ще изпълнява политика за подобряване на инвестиционния процес, чрез: развитие на устройственото планиране; усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър; стимулиране на публично-частното партньорство; подобряване качеството на превенцията и контрола за прилагане на европейските стандарти. Посочи, че тази политика ще се реализира в три основни програми посочени в проекта за бюджет 2014 година: „Инвестиционно проектиране, устройствено планиране, финансиране и контрол” с бюджет от 5 121,9 хил.лв; програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”, за която са предвидени 7 458,2 хил. лв и програма „Геодезия, картография и кадастър”, за която са предвидени 12 504,3 хил. лв. Обясни, че за 2014 год. в Централния бюджет са планирани допълнително 5 000 хил. лв. за разработване на устройствени планове по ЗУТ, като амбицията е да се търсят допълнителни ресурси и източници за финансиране на тази дейност. Освен това в Централния бюджет за 2014 г. са разчетени допълнително 10 000 хил. лв. за създаване на топографски карти и регистри, специализирани карти и регистри и едромащабни топографски карти.
  Народният представител Костадинов направи извод, че ако се сравнят сочените от министър Данов програми по бюджет 2014 и сравним с 2013 г., то увеличението само за програмите е с 141%, без да отчитаме допълнителните средства за кадастър и ОУП.
  В дискусията взе отношение и народния представител Любен Татарски, който посочи, че трудно може да се правят сравнения с 2013 година, тъй като МРРБ е разделено на две министерства, а и за първи път числата са отразени в проекта в нова форма . Предишните бюджети имали разбивка по дейности. Поиска да бъде обяснено къде са отразени сумите за кадастъра и общите устройствени планове.
  Росица Велкова – Началник отдел „Държавни разходи” в Министерство на финансите обясни, че разходите са заложени в Централния бюджет, като част от Държавния бюджет. В чл.1 от проекта за Бюджет 2014 год. са събрани, консолидирани бюджетите на всички министерства и ведомства и това е сума по-голяма от сумата по министерства и ведомства. Тази разлика е Централния бюджет и допълнителните средства за кадастър и устройствени планове са предвидени там.
  Народният представител Тодор Радулов, счита че Проекта за бюджет 2014 год. трябва да бъде подкрепен, тъй като отговаря на потребностите и капацитета на МИП в приоритетните области. Освен това са предвидени и допълнителни средства. На второ четене може да има и предложения, които ще се обсъдят.
  Народните представители Христо Калоянов и Аскиния Тилева изказаха мнение, че за средствата по публично инвестиционната програма, в която е заложен растеж и устойчиво развитие , за която са заделени 500 млн. лева следва да се разработят ясни критерии и методология за конкурентно участие. Предложиха да има прозрачност и при определяне титулярите на сумите за разработване на ОУП. Министър Данов увери, че тези теми са важни и след приемане на Бюджет 2014 год. ще бъде приет и акт на Министерския съвет за определяне на критериите и методологията.
  Въз основа на разискванията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по инвестиционно проектиране с 10 гласа „за”, 6 гласа „против” и 1 „въздържал се” предлага на Народното събрание на Република България да приеме на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 год. № 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013 год.

  София,7.11.2013г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ:

  ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума