Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
12/12/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 353-17-24/12.12.2013г.
  За първо гласуване
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие № 354-01-72/30.10.2013г., внесен от Снежина Маджарова и група народни представители и № 354-01-86/27.11.2013г., внесен от Димчо Михалевски и група народни представители.
  Д О К Л А Д
  За първо гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие № 354-01-72/30.10.2013г., внесен от Снежина Маджарова и група народни представители и № 354-01-86/27.11.2013г., внесен от Димчо Михалевски и група народни представители.


  На редовно заседание, проведено на 11.12.2013 година, Комисията по инвестиционно проектиране обсъди Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското Крайбрежие № 354-01-72, внесен от Снежина Маджарова и група народни представители и № 354-01-86, внесен от Димчо Михалевски и група народни представители.
  На заседанието присъстваха представители на Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на околната среда и водите, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Агенция Пътна инфраструктура, Национално сдружение на общините в Република България, както и представители на Камара на строителите в България, Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти, Съюз на архитектите в България и др.
  Първият законопроект бе представен от г-жа Снежина Маджарова, която поясни, че предложените промени са свързани с императивните разпоредби, въвеждащи забрана за извършване на строителни дейности в периода от 15 май до 1 октомври, както и с ограничението за разполагане на преместваеми обекти в зона „А” – чл.15 и чл.10, ал.3, т. 3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
  Предлага се да бъде предоставено право на общинските съвети по предложение на кмета на общината ежегодно да определя периода и териториите, в които се забранява извършването на строителни дейности. Въведената забрана по чл.15 противоречи с основния принцип прокламиран от закона за защита на местните интереси чрез правото на общините от Черноморското крайбрежие да определят и да провеждат собствена политика за развитие и устройство на общата територия. Общините от Черноморското крайбрежие са лишени от възможността да провеждат собствена политика в областта на туризма, отчитайки спецификата на отделните населени места и курортни територии, защитавайки местните интереси. С внесеното предложение се предвижда досега действащото ограничение да действа, в случай, че общинските съвети не приемат решение.
  Законопроектът предвижда и отпадане на забраната за разполагане и на други преместваеми обекти в зона „А” освен изброените. Вносителите считат, че действащите ограничения влияят негативно по отношение на малкия и среден бизнес, а също така лишават общините от възможността да осигуряват приходи в общинските бюджети.
  По вторият законопроект, който бе представен, са предложени промени продиктувани от практиката по прилагането на приетите промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие през м. март 2013 год. Предвижда се да бъдат въведени допълнителни критерии, въз основа на които да се определят условията и реда за осъществяване на задължителните дейности на морските плажове и за по-справедливо определяне размера на наемите и концесионните плащания, както и за постигането на социално приемлива цена на услугите, предоставяни на различните видове плажове. Предлага се да бъдат възстановени разпоредбите, съгласно които допустимата площ за преместваеми обекти се определя в зависимост от общата площ на морския плаж, както и да се въведат еднакви критерии за всички плажове по отношение на процента за преместваеми обекти и съоръжения и допълнителна търговска площ.
  С предлаганите промени се предвижда преместваеми обекти в зона „А” и да бъдат разделени в три категории в съответствие с разпоредбите на ЗУТ. По отношение на преместваемите обекти за търговски, увеселителни и други обслужващи дейности поставянето е допустимо, ако не се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели – плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване, и не се намалява определена минимална озеленена площ, като е предвидено и ограничение във височината на обектите.
  Предложени са и промени в допълнителните разпоредби на закона, насочени към прецизиране на определенията за дюни и активна плажна площ. В преходните и заключителни разпоредби са предложени срокове, в които компетентните органи да изпълнят задълженията си и да приведат схемите за преместваемите обекти в съответствие с разпоредбите на закона. Отчетено е, че съществуващите ограничения в Закона за държавната собственост създават необосновани затруднения в практиката при изграждане на обекти на техническата инфраструктура върху имоти изключителна или публична държавна собственост, като това е допустимо само за изграждане на национален обект или за трайно задоволяване на обществени потребности. По отношение на второто ограничение липсва легална дефиниция, което води да противоречива практика и субективизъм. Това налага тези ограничения да отпаднат.
  Предложено е и отпадане на разпоредби от Закона за туризма, с които се дават контролни правомощия на областните управители за осигуряване на дейностите по обезопасяване на морските плажове и водноспасителна дейност. Това задължение е изрично разписано в договорите на концесионерите и наемателите и е обект на текущ контрол по изпълнение на договорните задължения на специализираната администрация на Министерство на регионалното развитие.
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха по принцип предложените промени. Бяха направени предложения между двете гласувания да бъдат прецизирани част от разпоредбите , предложени и в двата законопроекта.
  В резултат на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по инвестиционно проектиране:
  със 17 гласа „за“, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да бъде приет на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие № 354-01-72, внесен от Снежина Маджарова и група народни представители;
  със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да бъде приет на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие № 354-01-86, внесен от Димчо Михалевски и група народни представители.


  ЕМИЛ КОСТАДИНОВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума