Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
12/12/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  За първо гласуване

  № 353-17-23/12.12.2013г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 354 – 01 – 87/28.11.2013г., внесен от Емил Костадинов и група народни представители.
  Д О К Л А Д

  За първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 354 – 01 – 87/28.11.2013г., внесен от Емил Костадинов и група народни представители.


  На редовно заседание, проведено на 11.12.2013 год., Комисията по инвестиционно проектиране обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър № 354-01-87, внесен от Емил Костадинов и група народни представители.
  На заседанието присъстваха представители на Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на околната среда и водите, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Агенция Пътна инфраструктура, както и представители на Камара на строителите в България, Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти, Съюз на архитектите в България. Положителни становища по законопроекта са представили Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Асоциация на геодезическите фирми, Камара на инженерите по геодезия и Камара на архитектите в България.
  Законопроектът бе представен от Емил Костадинов, който изясни, че основната цел е да се усъвършенства нормативната уредба при усъвършенстване на дейностите по създаване, одобряване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, облекчаване обслужването на физическите и юридическите лица с данни от кадастъра. Не на последно място целта е да се осигури защита срещу бюрократизирането на процеса и прилагането на корупционни практики.
  Взети са под внимание и са доразвити текстове от неприети предходни законопроекти. Предлаганите промени са отражение на практическия опит при прилагането на закона. Законопроектът е обсъден на работни срещи с представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на Камарата на инженерите по геодезия, на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Асоциацията на геодезическите фирми, експерти в областта на кадастъра, на Министерство на правосъдието, на съдиите по вписванията и други.
  Законопроектът предвижда отпадане на дискриминационната практика, относно националността на физическите и юридически лица, доставчици на услуги, свързани с кадастъра и имотния регистър и изпълнение на Директива 2006/123/ЕО. Създава се възможност дейностите по кадастъра да бъдат изпълнявани и от физически лица, които са граждани на държава членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Предвижда се правоспособно лице да бъде и физическо лице без да се изисква то да бъде регистрирано по Търговския закон.
  Въвеждат се ред и условия за създаване, поддържане и одобряване на специализирани карти за устройствено планиране. Специализираните карти ще съдържат и информация за елементите на техническата инфраструктура и благоустройството, за водните площи и течения и др. в урбанизираните територии. Целта е да се постигне едновременното им изработване с кадастралната карта, което ще доведе до значителни икономии на финансови средства.
  Предлагат се промени, които облекчават режима на създаване, одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри. Значително се съкращават сроковете и се намалява възможността от допустими грешки.
  Цел на промените е намаляване на бюрократичността и по-бързо обслужване на собствениците независимо от местонахождението на седалището на службите по геодезия, картография и кадастър. Определени са случаите, в които измененията се извършват без заповед, отпада изискването за издаване на акт за непълнота и грешки.
  Създадена е възможност за безвъзмездно получаване на данни от Агенцията по геодезия картография и кадастър чрез информационната система. Регламентирани са принципи при оцифряване на действащите подробни устройствени планове.
  С предлаганите промени са въведени и следните подобрения:
  - обект на кадастъра да бъдат и съоръженията на техническата инфраструктура, в които има самостоятелен обект, както и самите самостоятелни обекти;
  - попълване на кадастралните карти с данни за сервитути, право на преминаване, охранителни зони и др. ограничения;
  - регламентация на случаите на безвъзмездно получаване на данни на ведомства и общини, необходими за изпълнение на правомощията им определени със закон;
  - създадената възможност нотариусите, използвайки информационната система на кадастъра да получават официални документи чрез отдалечен достъп.
  Значително са завишени санкциите при неизпълнение на задълженията по този закон главно от длъжностните лица. За синхронизиране на законопроекта с разпоредбите в други закони са предложени изменения и допълнения.
  При представянето на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър Емил Костадинов заяви, че предложените промени, отнасящи се до правоспособността , предвидени в Закона за геодезията и картографията следва да отпаднат, тъй като са извън обхвата на законопроекта.
  В хода на дискусията народните представители изразиха мнения и предложения между двете гласувания да бъдат прецизирани текстове с оглед яснота на някои от разпоредбите.
  В резултат на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по инвестиционно проектиране предлага с 9 гласа „за”, 0 гласа „против” и 8 гласа „въздържал се” Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 354-01-87, внесен от Емил Костадинов и група народни представители.

  ЕМИЛ КОСТАДИНОВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИНВЕСТИЦИОННО ОЕКТИРАНЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума