Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
06/02/2014

  Становище на Комисията по инвестиционно проектиране с № 453-17-1/6.02.2014г. относно Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 2014г.
  С Т А Н О В И Щ Е

  Относно: Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 2014 г., № 450-01-28, внесен от Министерски съвет на 31.01.2014 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 5 февруари 2014 година, Комисията по инвестиционно проектиране разгледа и обсъди Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 2014 г., № 450-01-28, внесен от Министерски съвет на 31.01.2014 г.
  На заседанието присъстваха, представители на Министерството на инвестиционното проектиране - г-жа Десислава Петрова – Инспекторат на МИП, г-жа Биляна Александрова експерт МИП, представители на професионалните организации – Съюз на архитектите в България, Камара на архитектите в България, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на инженерите геодезисти.
  Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за 2014 година бе представена от г-н Емил Костадинов. Той поясни, че Годишната програма е внесена в Народното събрание в изпълнение на чл.105, ал.4 от Конституцията на Република България, съгласно който Министерския съвет информира предварително Народното събрание и дава отчет за своите действия, когато участва в разработването и приемането на актове на ЕС. Залегналите позиции в програмата са разработени и обсъдени в рамките на координационния механизъм. Освен това програма 2014 година е съобразена с приоритетите на поредната тройка Председателства на Съвета на Европейския съюз – Ирландско, Литовско и Гръцко, както и с Работната програма на Европейската комисия за 2014 година. Не на последно място представената ни годишна програма е в съответствие с Програма „Държавност, развитие и справедливост” – икономически и социални приоритети на правителството на Република България”.
  Годишната програма, следвайки дневния ред на Европейската комисия, програмата на Председателствата и националните приоритети поставя
  акцент върху възстановяване на икономическия растеж и насърчаване на предприемачеството, борба с младежката безработица, повишаване на енергийната сигурност, солидарно управление на миграцията и разширяване на Европейския съюз.
  Приоритет в годишната програма 2014 година е приключване усвояването на структурните фондове от предходния финансов период и успешно стартиране на Кохезионния пакет и оперативните програми в периода 2014-2020 година.
  България ще бъде активен участник в процеса на развитие на търговските отношения на ЕС с важни партньори и преговори за сключване на споразумения за свободна търговия, премахване на митата и достъпа до американския пазар, осигуряване на подобрен достъп до пазарите на услуги и обществени поръчки. България ще участва активно и в преговорния процес по предложението за регламент на ЕС за правила и процедури, свързани с шума на летищата и подобряване на средата в урбанизираните територии около летищните комплекси. Приоритет е и разгръщането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, разработването на ГИС –базирана информационна система, по-ефективно интегриране на институциите, предлагащи комунални услуги- газ, ток, вода, подобряване координирането на строителните работи. За България приоритет ще бъде и предстоящото предложение за Пакет за мобилността на труда, който ще улесни свободното движение на хора в рамките на ЕС, премахване на бюрократичните пречки и по-добра координация в схемите за социална сигурност. България ще продължи да реализира мерки за стабилна бизнес среда, опростяване на административните процедури и стимулиране на разкриването на работни места. Ще се подкрепя участието в съвместни предприятия и търсенето на нови форми на финансиране на значими публични и частни ресурси за съфинансиране на общи проекти. Ще бъдат положени допълнителни усилия за разработването на стратегия за интернационализация на висшето образование в ЕС, с оглед насърчаване на висококачествени европейски и международни партньорства.
  В процеса на приемане на решения България ще полага усилия за намаляване на икономическите различия и териториално сближаване, инвестиции в икономическия растеж и работни места чрез ефективно финансово управление при отстояване на националния интерес.

  Г-н Костадинов подчерта, че в частта „Трудова мобилност” България подкрепя предложението за премахване на бюрократичните пречки пред свободното движение на предоставяне на услуги на български работници, което се отнася и до признаването на правоспособност в рамките на ЕС
  съгласно Директива 2006/123/ЕО от 12.12.2006 год. В тази връзка са внесените предложения в ЗИД на ЗКИР за хармонизиране на
  законодателството ни с тази Директива с цел намаляване на административната тежест и отваряне на пазарите. Г-н Костадинов посочи, че ЗИД на ЗКИР следва да бъде включен в Годишната програма на Народното събрание, като позицията на българската страна в процеса на вземане на решение на ЕС е да бъде актуализирана Директива 2006/123/ЕО с прилагане на принципа на улесняване на упражняване на правата в контекста на свободното движение на работници, признаване на правоспособност при спазване принципа на взаимност и реципрочност.
  В хода на дискусията, членовете на Комисията по инвестиционна политика изразиха становище да се приеме Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 2014.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” - 14, „Против” – 0, „Въздържал се” - 0 , Комисията по инвестиционно проектиране подкрепя Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за 2014 год., № 450-01-28, внесен от Министерски съвет на 31.01.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ:
  ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума