Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
26/02/2014

  СТАНОВИЩЕ
  НА КОМИСИЯТА ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
  ВХ. № 453-17-2/26.02.2014г.
  Относно: Проект на Решение за предприемане неотложни мерки за опазване на Природен парк „Странджа” от масово застрояване и за гарантиране на устойчивото развитие на района на Странджа внесен под № 454-02-13, от Лиляна Павлова Николова и група народни представители на 05.02.2014 г.
  С Т А Н О В И Щ Е

  Относно: Проект на Решение за предприемане неотложни мерки за опазване на Природен парк „Странджа” от масово застрояване и за гарантиране на устойчивото развитие на района на Странджа внесен под № 454-02-13, от Лиляна Павлова Николова и група народни представители на 05.02.2014 г.

  На извънредно заседание на Комисията по инвестиционна политика на 21.02.2014 год. разгледа и обсъди Проект на Решение за предприемане на неотложни мерки за опазване на природен парк „Странджа” от масово застрояване и за гарантиране на устойчивото развитие на района на Странджа, № 454-02-13 год., внесен от Лиляна Павлова Николова и група народни представители от 05.02.2014 год., както и направените предложения за изменение и допълнение на проекта внесено с вх.№ 454-00-312 от Лиляна Павлова Николова и група народни представители на 12.02.2014 г.
  На заседанието присъстваха представители на Министерство на инвестиционното проектиране – арх. Тименова и арх.Бобев, от Министерство на околната среда и водите – Атанас Костадинов – зам. министър, Михаил Михайлов, Бойко Малинов, от Министерство на регионалното развитие – Клементина Денева - Гл.секретар, Лидия Станкова и Десислава Делчева.
  От името на вносителите проекта на Решение беше представен от Лиляна Павлова Николова, която обясни, че мерките са неотложни и следва да бъдат осъществени от Министръра на регионалното развитие, Министъра на околната среда и водите и Министерски съвет. Необходимо е Народното събрание да бъде информирано ежемесечно за предприетите действия по опазване на природен парк „Странджа” от масово застрояване, както и за устойчиво развитие на район Странджа. Внесените поправки от 12.02.2014 година имат редакционен характер и се отнасят до приемане на нови точки от 1 до 3 които да заменят т.1 – 4 от внесения проект за
  решение. Предвижда се в новата редакция да се приеме план за управление на природен парк „Странджа” от Министерски съвет, приемането на ОУП на община Царево, ведно с екологична оценка, както и изготвяне на изменение и допълнение на Закон за устройство на територията и Закон за устройство на Черноморското крайбрежие. Повдигнатите проблеми трябва да бъдат поставени на отчет и да сме убедени заяви тя, че няма да се позволи преди приемането на екологична оценка и актуализация на Общия устройствен план да се извършват строителни дейности на територията на Национален парк „Странджа”.
  Г-н Емил Костадинов запозна присъстващите с постъпилите становища от Министъра на регионалното развитие, от Министъра на околната среда и водите по предложения проект на решение и Министъра на инвестиционното проектиране, с които не се подкрепя проекта на решение. Отбеляза, че с предприетите действия от Министъра на регионалното развитие и Министъра на околната среда и водите са изпълнени формулираните в проекта на решение задължения. Посочи, че предложенията за изменение на проекта на решение не са редакционни, а по същество, тъй като вменяват нови и други задължения на ресорните министри и на Министерски съвет. Г-н Костадинов подкрепи идеята за опазване на Природен парк „Странджа”, както и провеждането на политики за гарантиране устойчивото развитие на района на Странджа. В същото време обърна внимание, че проекта на решение, с който се задължават с график и срокове министрите и Министерски съвет е по-скоро в правомощията на Министерски съвет, отколкото следва да е акт на Народното събрание. По отношение на изпълнителната власт, законодателната власт има конституционно право да осъществява парламентарен контрол. Разделението на властите не дава повод Народното събрание да задължава МС да внесе, а министрите да изготвят Законопроекти за изменение и допълнение на закони. Относно т.1 от предложението за изменение и допълнение на проекта на решение, с което се задължава Министерски съвет да приеме План за управление на природен парк „Странджа” и по т.2 МРР да приеме ОУП на община Царево до края на 2014 година не е съобразено със законово формулираните етапи за приемането им, вкл. право на обжалване и пр. Освен това, обърна внимание, че Плана за управление на природен парк „Странджа” е върнат през 2010 год. от Специализирания състав на Висшия експертен екологичен съвет. Възложен е за доработване в началото на 2011 г. на Българска Фондация „Биоразнообразие”, която като правоприемник на Българо-Швейцарската програма за опазване на биоразнообразието, финансирала изработването на плана, се е задължила да извърши корекции по забележките в срок от три месеца . До този момент, обаче плана не е доработен и не е представен пред Министерство на околната среда и водите.
  В дискусията взеха участие представителите на Министерство на околната среда и водите- зам. министър Атанас Костадинов, който подчерта, че не подкрепят и стария и новия проект за решение. Нереалистично е приемането на срокове например за приемане на Плана за управление от МС, тъй като подобно решение преминава през санкция от органи, които са независими като напр.Висшия експертен екологичен съвет на когото не може да бъде разпоредено да приеме нещо, по което има възражения. Посочи, че, Общия устройствен план е спрян със заповед от министъра. Арх. Бобев увери, че по отношение на Общия устройствен план ДНСК е в готовност да осъществява действен контрол за отмяна на незаконно издадени разрешения за строеж. Г-жа Клементина Денева от Министерство на регионалното развитие напомни, че е издадена заповед от министър Терзиева за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план за цялата територия и община Царево. Специалистите в МРР подготвят процедурите по Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда. Предлаганите мерки вече са взети.
  Г-н Любен Татарски подчерта, че са необходими мерки, както от страна на изпълнителната, така и от законодателната власт за разрешаване на проблемите. Заяви, че вече петнадесет години не е изработен План за управление на парк „Странджа”, но това се отнася и за Парк „Пирин”. Посочи, че не следва да се съобразяваме със статуквото, а с разумни редакции да приемем предложението направено от Лиляна Павлова Николова.

  В резултат на разискванията със 7 гласа „за”, 10 гласа „против” и без „въздържал се” Комисията по инвестиционно проектиране предлага на Народното събрание да не приеме предложения проект на решение за предприемане на неотложни мерки за опазване на природен парк „Странджа” от масово застрояване и за гарантиране на устойчивото развитие на района Странджа, № 454-02-13 внесен от Лиляна Павлова Николова и група народни представители на 05.02.2014 г..

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ:
  ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума