Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
03/04/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи с вх. № 402-01-16/13.03.2014г. вносител Министерски съвет.
  вх. № 453-17-8/03.04.214г.

  Д О К Л А Д
  За първо гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 402-01-16, внесен от Министерския съвет на 13 март 2014 г.

  Комисията по инвестиционно проектиране проведе заседания на 02.04.2014 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 402-01-16, внесен от Министерския съвет на 13 март 2014 г.
  На заседанието на комисията присъстваха представители от Министерство на земеделието и храните – г-н Стоил Дудулов – началник отдел „Поземлени отношения и комасация” и г-жа Валентина Шишкова – държавен експерт в Дирекция „Поземлени имоти и комасация”, от Министерство на околната среда и водите – г-жа Татяна Димитрова и парламентарния секретар на Министерството на инвестиционното проектиране – г-жа Елица Георгиева.
  Законопроектът и мотивите към него беше представен от г-н Дудулов.
  Основните промени се отнасят до съгласуването на проекти за рекултивация на земя за земеделски нужди и за рекултивиране на нарушени терени в горските територии, което ще се извършва от министъра на земеделието и храните.
  Не се предвижда утвърждаване на подземни и надземни трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, както и на прилежащите съоръжения, разположени на терена, когато застроената и прилежащата им площ е до 15 кв.м.
  Не се изисква процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, когато това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план или с решение за предоставена от Министерски съвет концесия.
  Предлага се да се определят от първа до четвърта и поливни, вместо до шеста категория земи, както е в досегашния текст, за които се определят най-малко две площадки или трасета за съответния обект.
  Предвидена е и възможност Комисията за земеделски земи да отлага промяната на предназначението, когато е необходимо доизясняване.
  Предлага се инвеститорите клас „А” съгласно Закона за насърчаване на инвестициите да не заплащат такса за промяна на предназначението на земеделски земи.
  Създава се правна възможност собствениците на обекти построени върху земеделски земи без да е променено предназначението им да заплащат санкция и двоен размер на таксата за промяна на предназначението. Собствениците на обекти построени върху държавна земя след изплащане на санкцията и двойния размер на таксата ще могат да придобиват собственост върху земята по ред, определен в правилника за приложение на закона.
  В дискусията взеха участие народните представители Емил Костадинов, Любен Татарски, Ахмед Башев и Атанас Ташков.
  Беше изразено становище, че следва да се прецизира текста, свързан със стесняване на обхвата на категории земи, за които се определят най-малко две площадки или трасета при изграждане на обект. Беше предложено в текста по чл.40, ал.3 да се запише „утвърждаване на площадки и трасета за проектиране”, а не „утвърждаване на площадки и/ или трасета“.

  След проведените разисквания, Комисията по инвестиционно проектиране с 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание на Република България да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 402-01-16, внесен от Министерски съвет на 13 март 2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ:
  ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума