Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
28/03/2014 второ гласуване

  вх. № 453-17-7/28.03.2014г.
  Доклад за второ гласуване на Комисията по инвестиционно проектиране относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър с вх. № 354-01-87 внесен на 28.11.2013г. от Емил Костадинов и група народни представители
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

  Проект!
  Д О К Л А Д
  За Второ гласуване
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър с вх. № 354-01-87 внесен на 28.11.2013г. от Емил Костадинов и група народни представители, приет на първо гласуване на 07.02.2014г.


  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

  (Обн., ДВ, бр. 34/2000 г., изм., бр. 45/2002 г., бр. 99/2002 г., изм. и доп., бр. 36/2004 г., изм., бр. 39/2005 г., бр. 105/2005 г., изм. и доп., бр. 29/2006 г., изм., бр. 30/2006 г., бр. 57 от 13.07.2007 г., бр. 59/2007 г., бр. 36/2008 г., изм. и доп., бр. 91/2008 г.,
  изм., бр. 80 /2009 г., бр. 19/2011 г., бр. 39/2011 г., бр. 38/2012 г., бр. 15/2013 г.,
  бр. 66 /2013 г., доп., бр. 109/2013 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал.2, т.4 се изменя така:
  „ 4. данни за зони на ограничения върху поземлените имоти”
  2. В ал.3 след „ Данните по ал. 1 и 2,” се добавя „т.1 – 3”.
  3. В ал.4 след „са отразени“ отпада „допълнителни” и се добавя „специализирани”, а думите „ал.2, т.4” се заменят с „чл. 32, ал. 1”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 т. 4 се изменя така:
  „ 4. данни за зони на ограничения върху поземлените имоти.”
  2. В ал. 3 след думите „и 2” се заменят с „и ал. 2, т. 1 – 3”.
  3. В ал. 4 думата „допълнителни” се заменя със „специализирани”, а думите „ал. 2, т. 4” се заменят с „чл. 32, ал. 1”.

  §2. В чл.7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал.2 след абревиатурата „(БУЛСТАТ)” отпада „ Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН,)”се добавя „Регистъра на населението – Национална база данни „Население”, Търговския регистър и”;
  2. в ал.3 след думата „системи” опадат думите „както и за пряк достъп до данните в тях” и се добавя „,по ал. 1, както и за обмена на данни между тях и специализираните системи по чл. 32, ал. 1, т. 2”
  3. създава се нова ал.4 със следното съдържание:
  „(4) Обменът на данни между информационните системи по ал. 1 и информационните системи по ал. 2, и предоставянето на данни от Регистъра на населението – Национална база данни „Население” се осъществява безвъзмездно.”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „ Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН)”се заменят с „Регистъра на населението – Национална база данни „Население”, търговския регистър и”.
  2. В ал. 3 думите „както и за пряк достъп до данните в тях” се заменят с „,по ал. 1, както и за обмена на данни между тях и специализираните системи по чл. 32, ал. 1, т. 2”.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Обменът на данни между информационните системи по ал. 1 и по ал. 2, и предоставянето на данни от Регистъра на населението – Национална база данни „Население” се осъществява безвъзмездно.”

  § 3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:
  „Данните в кадастъра и в имотния регистър са собственост на държавата.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За предоставяне на услуги от кадастъра и за съобщаване на процедури по създаване, поддържане и изменения на кадастъра, се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.”
  3. Алинея 4 се отменя.
  4. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Агенцията по геодезия, картография и кадастър получава безвъзмездно данните по чл. 54а.”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Кадастралната карта и кадастралните регистри са собственост на държавата.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За предоставяне на услуги от кадастъра и за съобщаване на процедури по създаване, поддържане и изменения на кадастъра, се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.”
  3. Алинея 4 се отменя.
  4. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Агенцията по геодезия, картография и кадастър получава безвъзмездно данните по чл. 54а.”

  § 4. В чл. 9 се прави следното допълнение:
  След „инвестиционното проектиране” се добавя запетайка и израза „със средства на общините.”.

  Предложение на н. пр. Лиляна Павлова и група народни представители:
  § 4 да отпадне
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 9, ал. 1 след думите „инвестиционното проектиране” се добавя „със средства на общините от собствени приходи”и се поставя запетая.


  § 5. В чл. 10 се правят следните допълнения:
  1. в ал.3 след думата „кадастър” отпада израза „могат да имат” и се добавя „създават”, а след думата „съдилища” се добавя „и в други населени места”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 10, ал. 3 думите „могат да имат” се заменят със „създават”, а накрая се добавя „и в други населени места”.

  § 6. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в т.5 след думата „регистрите” се добавя „и на документи и данни”, а след израза „одобряват от” отпада „Министерския съвет“ и се добавя „министъра на инвестиционното проектиране;”
  2. създават се т. 11 и 12:
  „11. води регистър на създадените специализирани карти и регистри;”
  „12. съставя и поддържа баланси на територията.”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 5 след думата „регистрите” се добавя „и на документи и данни”, а думите „Министерския съвет“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.
  2. Създават се т. 11 и 12:
  „11. води регистър на създадените специализирани карти и регистри;
  12. съставя и поддържа баланси на територията.”


  § 7. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „определени с” се добавят „този закон или”.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Службите по геодезия, картография и кадастър извършват административно обслужване и извън определените им райони по график, определен от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.


  § 8. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „по реда на този закон” се добавят „или придобили правоспособност по реда на законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, съответстваща на изискванията на Закона за признаване на професионална квалификация, както и наличие на правоспособност, придобита по реда на този закон”.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) В случаите на временно или еднократно предоставяне на услуги в областта на кадастъра от граждани на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария се прилагат част втора на Закона за признаване на професионални квалификации и Закона за дейностите по предоставяне на услуги.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.


  § 9. В чл.17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал.1 се създава т.1. със следното съдържание:
  „1. физическо лице, което е гражданин на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и:
  а) има завършено висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен магистър-инженер, или призната професионална квалификация по геодезия по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации, ако е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
  б) има най-малко двегодишен стаж в областта на кадастъра, съответно в областта на геодезията или картографията;
  в) не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано.”
  2. в ал.1, т.2 отпада думата „българско“ и след израза „юридическо лице,” се добавя ”регистрирано по реда на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария,”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. В чл. 17 ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. физическо лице, което е гражданин на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и:
  а) има завършено висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен магистър-инженер или призната професионална квалификация по геодезия по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации, ако е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
  б) има най-малко двегодишен стаж в областта на кадастъра, съответно в областта на геодезията или картографията;
  в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано.”
  2. В т. 2 думата „българско“ се заличава и след думите „юридическо лице” се добавя ”регистрирано по реда на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария”.

  § 10. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Вписването в съответния регистър по чл. 12, т. 8 се извършва без провеждане на процедурата по чл. 18, когато физическото или юридическото лице е придобило правоспособност за извършване на дейности по кадастър по реда на съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, съответстваща на правоспособността, придобита по реда на този закон.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  §11. Наименованието на глава трета се изменя така:
  „КАДАСТЪР.СЪДЪРЖАНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ. ЗОНИ НА ОГРАНИЧЕНИЯ”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.


  § 12. В чл. 23 се правят следните допълнения:
  1. В т. 2 след думата „строеж,” се добавя „както и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект”.
  2. В т. 3 след думата „сграда” се добавя „или в съоръжение на техническата инфраструктура.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „сграда” се добавя „съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект” и след думите „и самостоятелен обект в сграда” се добавят „или в съоръжение на техническата инфраструктура”.
  2. В ал. 4 след думата „идентификатора” се добавя „на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение” и думите „ползването му“ се заменят с „ползването им“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
  „§ 13. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „имот, сграда” се добавя „съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект” и след думите „и самостоятелен обект в сграда” се добавят „или в съоръжение на техническата инфраструктура”.
  2. В ал. 4 след думата „идентификатора” се добавя „на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение” и думите „ползването му“ се заменят с „ползването им.“


  §14. В чл. 27. се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал.1, т.1., т.2 и т.3 се изменят така:
  „1. за поземлен имот: идентификатор;граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки; трайно предназначение на територията,начин на трайно ползване, адрес;
  2. за сграда и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект: идентификатор; граница и/или очертание на сградата и съоръжението; застроена площ, определена с геодезическите координати на определящите точки; брой етажи; предназначение; адрес;
  3. за самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура: идентификатор; етаж; очертание; брой нива в обекта; площ по документ; предназначение; адрес.“
  след „граници“ се добавя „и площ,” и след „предназначение” се добавя ”на територията;”
  2. създава се нова т. 4 със следното съдържание:
  „4. данните за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение.”
  3. отпада ал.2
  4. ал. 3 става ал.2.
  5. създава се нова ал.3 и ал.4 със следното съдържание:
  „(3) Данните по ал. 1 данните за геодезическата основа, както и данните за правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти се описват чрез структури от метаданни, които съдържат и данни за точността, пълнотата и актуалността им. Данните и метаданните се представят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5.
  (4) Редът за определяне на адресите на недвижимите имоти се определя с наредба на министъра на инвестиционното проектиране.“


  Предложение на народния представител Емил Костадинов:
  § 14, т.1.чл.27, ал.1, т.3 след ”адрес.” дописаното в нов ред, поради техническа грешка при отпечатване да отпадне - „след „граници” се добавя „и площ,”и след „предназначение” се добавя „на територията;”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
  § 14. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точки 1, 2 и 3 се изменят така:
  „1. за поземлен имот: идентификатор;граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки; трайно предназначение на територията,начин на трайно ползване, адрес;
  2. за сграда и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект: идентификатор; граница и/или очертание на сградата и съоръжението; застроена площ, определена с геодезическите координати на определящите точки; брой етажи; предназначение; адрес;
  3. за самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура: идентификатор; етаж; очертание; брой нива в обекта; площ по документ; предназначение; адрес“;
  б) създава се т. 4:
  „4. данните за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение.”
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Данните по ал. 1, данните за геодезическата основа, както и данните за правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти се описват чрез структури от метаданни, които съдържат и данни за точността, пълнотата и актуалността им. Данните и метаданните се представят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5.
  (5) Редът за определяне на адресите на недвижимите имоти се определя с наредба на министъра на инвестиционното проектиране.“


  § 15. В чл. 28 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват в цифров, графичен и писмен, и се поддържат в цифров вид“.
  2. В ал. 3 думата „одобрената“ се заменя с „одобрените“.
  3. В ал. 4 думата „основните” се заличава.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15:
  § 15. В чл. 28 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват в цифров, графичен и писмен вид и се поддържат в цифров вид.“
  2. В ал. 3 думата „Одобрената“ се заменя с „Одобрените“.
  3. В ал. 4 думата „основните” се заличава.


  § 16. В чл. 29 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 6:
  „6. самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура и идентификаторите им.”
  2. В ал. 2 след думата „сгради” се добавя „и в съоръжения на техническата инфраструктура.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.


  § 17. В чл.30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
  а) т. 2 се изменят така:
  „2. точките от геодезическата основа;”
  б) В ал.1, т.3 отпада и се заменя със следния текст:
  „3. границите на административно-териториалните единици.”
  2. В ал.2:
  а) т.1 след „поземлен имот” отпада „и очертание” и след „сграда” се допълва „и на съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект;”
  б) създава се нова т.5 със следното съдържание:
  „5. източниците на данните по т. 2 и 3.”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17:
  § 17. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
  „2. точките от геодезическата основа;
  3. границите на административно-териториалните единици;”
  2. В ал.2:
  а) в т. 1 след думата „имот“ се поставя запетая, думите „и очертание” се заличават, а след думата „сграда” се добавя „и на съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект”;
  б) създава се т. 5:
  „5. източниците на данните по т. 2 и 3.”


  § 18. В чл.31 се прави следното изменение и допълнение след „трайно” отпада „ползване на поземлените имоти” и се добавя „предназначение на териториите, начина на трайно ползване и предназначение на недвижимите имоти.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18:
  § 18. В чл. 31 думите „ползване на поземлените имоти” се заменят с „предназначение на териториите, начина на трайно ползване и предназначение на недвижимите имоти”.


  § 19. В глава трета се създава чл. 31а:
  „Чл. 31а (1) В кадастъра се отразяват и зони на ограничения върху поземлени имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен акт, административен акт или договор. За зоните на ограничения се води регистър.
  (2) Данните за зоните на ограничения по ал. 1 се предоставят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по реда на глава шеста. Органите и лицата, които предоставят данните за зоните на ограничения носят отговорност за актуалността и точността им.
  (3) Органите и лицата, които създават и поддържат данни за зони на ограничения, ги предоставят на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на имотите, по ред определен с наредбата по чл. 31.
  (4) Други органи и лица могат да предоставят данните по ал. 1, след съгласуването им за актуалност и точност от органите и лицата по ал. 3.
  (5) Зоните на ограничения получават уникален номер за територията на страната, който се дава от службата по геодезия, картография и кадастър.
  (6) Данните за зоните на ограничения се описват чрез структури от метаданни, които съдържат и данни за точността, пълнотата и актуалността им. Данните и метаданните се представят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5. Данните за зоните на ограничения са част от данните в информационните системи на кадастъра и имотния регистър и се поддържат от тях.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19:
  § 19. В глава трета се създава чл. 31а:
  „Чл. 31а (1) В кадастъра се отразяват и зони на ограничения върху поземлени имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен акт, административен акт или договор. За зоните на ограничения се води регистър.
  (2) Данните за зоните на ограничения по ал. 1 се предоставят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по реда на глава шеста. Органите и лицата, които предоставят данните за зоните на ограничения носят отговорност за актуалността и точността им.
  (3) Органите и лицата, които създават и поддържат данни за зони на ограничения, ги предоставят на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на имотите, по ред определен с наредбата по чл. 31.
  (4) Други органи и лица могат да предоставят данните по ал. 1, след съгласуването им за актуалност и точност от органите и лицата по ал. 3.
  (5) Зоните на ограничения получават уникален номер за територията на страната, който се дава от службата по геодезия, картография и кадастър.
  (6) Данните за зоните на ограничения се описват чрез структури от метаданни, които съдържат и данни за точността, пълнотата и актуалността им. Данните и метаданните се представят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5. Данните за зоните на ограничения са част от данните в информационните системи на кадастъра и имотния регистър.“


  § 20. В наименованието на глава четвърта изречение второ се заличава.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20:
  § 20. В наименованието на глава четвърта думите „Допълнителни кадастрални данни“ се заличават.


  § 21. В чл. 32 се правят следните допълнения:
  1. В ал.1, т.1 се създава буква „ж” със следното съдържание:
  „ж) други обекти, определени в нормативен акт.”
  2. Създава се нова т.3 със следното съдържание:
  „3. Ведомствата, общините и други юридически лица съобразно характера на своите функции възлагат изработването и организират приемането на специализирани карти и регистри;”.
  3. Създават се нови ал.4-7 със следното съдържание:
  „ (4) Специализираните карти и регистри се приемат от комисия, назначена със заповед на възложителя, в състав: председател - представител на възложителя и членове - представители на службата по геодезия, картография и кадастър, на общинската администрация и на други заинтересовани лица.
  (5) Копие от приетите специализирани карти и регистри се предават на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на общинската администрация в цифров вид във формата съгласно чл. 12, т. 5. Информацията за предадените специализирани карти се отразява в регистъра по чл. 12, т. 11.
  (6) Специализираните карти и регистри могат да се съхраняват и да се предоставят от Агенцията по геодезия, картография и кадастър при условия и по ред, определени с договор.
  (7) При предоставяне от органите или лицата по ал. 1 на услуги от специализирани карти и регистри, създадени въз основа на данни от кадастъра, преди предоставянето им се заплаща такса относно кадастралните данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в размер, определен с тарифата по чл. 8, ал. 2.”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21:
  § 21. В чл. 32 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 се създава буква „ж”:
  „ж) други обекти, определени в нормативен акт;”
  б) създава се т. 3:
  „3. възлагат изработването и организират приемането на специализирани карти и регистри.”
  2. Създават се ал. 4 - 7:
  „(4) Специализираните карти и регистри се приемат от комисия, назначена със заповед на възложителя, в състав: председател - представител на възложителя и членове - представители на службата по геодезия, картография и кадастър, на общинската администрация и на други заинтересовани лица.
  (5) Копие от приетите специализирани карти и регистри се предават на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на общинската администрация в цифров вид във формата съгласно чл. 12, т. 5. Информацията за предадените специализирани карти се отразява в регистъра по чл. 12, т. 11.
  (6) Специализираните карти и регистри може да се съхраняват и да се предоставят от Агенцията по геодезия, картография и кадастър при условия и по ред, определени с договор.
  (7) При предоставяне от органите или лицата по ал. 1 на услуги от специализирани карти и регистри, създадени въз основа на данни от кадастъра, преди предоставянето им се заплаща такса относно кадастралните данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в размер, определен с тарифата по чл. 8, ал. 2.”


  § 22. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1, т 1. след „връзка ” отпада „информационната система” и се замества „с информационните системи” и след „на кадастъра” се добавя „и на имотния регистър.”
  2. Ал.2 се отменя.

  Предложение на народния представител Емил Костадинов:
  § 22,т.1, чл.33 след „В ал.1” да отпадне „т.1”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22:
  § 22. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „информационната система” се заменят с „информационните системи” и след думата „кадастъра” се добавя „и на имотния регистър”.
  2. Алинея 2 се отменя.
  § 23. Член 34 се изменя така:
  „Чл. 34 (1) За отразяване на елементи на техническата инфраструктура, водни площи и течения, озеленени площи и други обекти на благоустройството в урбанизирана територия, се изработват специализирани карти за устройствено планиране.
  (2) Агенцията по геодезия, картография и кадастър и/или общините възлагат изработването на специализираните карти по ал. 1.
  (3) Изработването на специализираните карти по ал. 1 може да се извършва едновременно или отделно от създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри.
  (4) Съдържанието и редът за създаване и поддържане на специализираните карти за устройствено планиране се определят с наредба, издадена от министъра на инвестиционното проектиране.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.


  § 24. В чл.35, ал.3 се изменя така:
  След „разгласява се чрез” отпада „средствата за масово осведомяване, включително чрез”. Създава се второ изречение: „Разгласяването чрез два централни всекидневника и обявяването на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството се извършва в 5-дневен срок от обнародването в Държавен вестник.“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24:
  § 24. В чл. 35, ал. 3 думите „средствата за масово осведомяване, включително чрез” се заличават и се създава изречение второ: „Разгласяването чрез два централни всекидневника и обявяването на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството се извършва в 5-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник.“


  § 25. Член 35а се изменя така:
  „Чл. 35а. (1) Кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се създават за отделен имот или за група имоти в територии, за които няма одобрен кадастрален план и карти, и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
  (2) Кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1 се създават и по искане на собственика на имота, за негова сметка.“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.  § 26. В чл.35 б, се правят следните изменения:
  1. в ал.2 се заличава второто изречение.
  2. ал.3 след „по реда на” думите „Гражданско процесуален кодекс” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26:
  § 26. В чл. 35б се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 изречение второ се заличава.
  2. В ал. 3 думите „Гражданско процесуален кодекс” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.


  § 27. Създава се чл. 35в :
  „Чл. 35в. За създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територии, заети от линейни обекти (пътища, железопътни линии и др.) се прилага редът за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35.”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27:

  § 27. Създава се чл. 35в :
  „Чл. 35в. За създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територии, заети от линейни обекти се прилага редът за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35.”


  § 28. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 думите „на Национална агенция за приходите” се заменят с „по приходите към общинските администрации”, а накрая се поставя запетая и се добавя „съдържащи се в съхраняваните от тях регистри.”.
  2. Отпада ал. 2.
  3. Създават се нови ал.2 и ал.3 със следното съдържание:
  „(2) Министерството на регионалното развитие предоставя на Агенцията по геодезия, картография и кадастър данни за име, единен граждански номер и постоянен адрес на физическото лице, за нуждите на кадастъра.
  (3) Службите по вписванията предоставят предварителните партиди, а при липса на такива - наличните данни в книгите по вписванията в цифров или в писмен вид.”

  Предложение на н.п. Емил Костадинов, направено по реда на ч л. 79, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  1. Алинея две по вносител става ал. 3:
  „(3) Министерството на регионалното развитие предоставя на Агенцията по геодезия, картография и кадастър данни за име, единен граждански номер и постоянен адрес на физическото лице за нуждите на кадастъра.“

  2. Алинея три по вносител става ал. 4:
  „(4) Службите по вписванията предоставят наличните данни в книгите по вписванията в цифров или в писмен вид.“

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28:
  § 28. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „на Националната агенция за приходите” се заменят с „по приходите към общинските администрации”, а накрая се поставя запетая и се добавя „съдържащи се в съхраняваните от тях регистри”.
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Министерството на регионалното развитие предоставя на Агенцията по геодезия, картография и кадастър данни за име, единен граждански номер и постоянен адрес на физическото лице, за нуждите на кадастъра.
  (4) Службите по вписванията предоставят наличните данни в книгите по вписванията в цифров или в писмен вид.”

  § 29. В чл.38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1:
  а) в основния текст думата „съответно” отпада и се заменя с „а в случаите на т.1,3 и 4 и”
  б) в т.2 отпада израза „на свои разноски с регламентирани” се заменя „с”.
  в) в т.3 след „чл.35, ал.2,” се допълва „съответно по чл. 35б, ал.2,”
  2. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
  „(3) За изпълнените на съответните задължения по ал. 1, т.1, т.2 и т.3 се издава удостоверителен документ от представител на лицето по чл. 35 ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2.”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29:
  § 29. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думата „съответно” се заменя с „а в случаите на т. 1, 3 и 4 и”;
  б) в т. 2 думите „на свои разноски с регламентирани” се заменят със „с”.
  в) в т. 3 след думите „чл. 35, ал. 2” се добавят „съответно по чл. 35б, ал. 2”
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) За изпълнението на съответните задължения по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се издава удостоверителен документ от лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2.”
  § 30. Отменя се чл. 40 и се създава се нов чл. 40 със следното съдържание:
  „Чл. 40. Разходите за отстраняване на непълноти или грешки в кадастъра са за сметка на задължените лица, в случаите на:
  1. неизпълнение на задължения по чл. 36 и чл. 38, ал. 1 - 3;
  2. липсващи или неточно отразени данни за имотите, които съществуват в източниците по чл. 41.”

  Предложение на н. пр. Лиляна Павлова и група народни представители:
  В § 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.40 досегашното предложение става алинея 1.
  2.Създава се алинея 2 със следната редакция:
  „(2) Разходите за отстраняване на непълноти или грешки в кадастъра, които не са допуснати по вина на заинтересованите лица се поемат от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30:
  § 30. Член 40 се изменя така:
  „Чл. 40. Разходите за отстраняване на непълноти или грешки в кадастъра са за сметка на задължените лица в случаите на:
  1. неизпълнение на задължения по чл. 36 и чл. 38, ал. 1 - 3;
  2. липсващи или неточно отразени данни за имотите, които съществуват в източниците по чл. 41.”


  § 31. В чл.41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т.1 след „Закон за териториално и селищно устройство,” се добавя „Закона за устройство на територията,”.
  б) в т.2 след думата „геодезически,” отпада израза „фотограметрични и други”
  в) добавя се нова т.3 със следното съдържание:
  „3. се съдържат в одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри.”
  2. В ал.2:
  а) в т.3 след „общинската и” отпада „областната администрация“ и се добавя „държавна собственост”
  б) създават се т.5-7:
  „5. регистрите на органите по приходите към общинските администрации;
  6. Регистър на населението - национална база данни “Население”;
  7. службите по вписванията.”
  3. Създава се нова ал.4 със следното съдържание:
  „(4) При липса на предварителни имотни партиди или на данни в цифров вид за вписаните актове, Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да възложи преобразуването в цифров вид на данните от книгите по вписвания в необходимия обем за целите на кадастъра.”
  4. Ал.4 става ал.5.
  5. Създава се нова ал.6:
  „(6) Когато от събраните данни по реда на ал. 2, се установи дублиране на права за собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31:
  § 31. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думите „Закон за териториално и селищно устройство” се добавя „Закона за устройство на територията”;
  б) в т. 2 думите „фотограметрични и други”се заличават;
  в) създава се т. 3:
  „3. се съдържат в одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри.”
  2. В ал. 2:
  а) в т. 3 думите „областната администрация“ се заменят с „държавната собственост”.
  б) създават се т. 5 - 7:
  „5. регистрите на органите по приходите към общинските администрации;
  6. регистър на населението - национална база данни “Население”;
  7. службите по вписванията.”
  3. В ал. 3 думите „предварителни имотни партиди“ се заменят с „партидите по чл. 65, ал. 3“.
  4. Създава се нова ал. 4:
  „(4) При липса на данни в цифров вид за вписаните актове, Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да възложи преобразуването в цифров вид на данните от книгите по вписвания в необходимия обем за целите на кадастъра.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  6. Създава се ал. 6:
  „(6) Когато от събраните данни по реда на ал. 2, се установи дублиране на права за собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.”


  § 32. В чл. 41а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 41а се създава ал. 1 и в основния текст след думата „геодезически“ изразът „фотограметрични и други” отпадат.
  2. Създава се нова ал.2 със следното съдържание:
  „(2) Изпълнението на задълженията по чл. 36 и чл. 38, ал. 1, т.1- 3 се отразява от лицето по чл. 35, ал. 2, съответно чл. 35б, ал. 2, в регистър.”.  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32:
  § 32. В чл. 41а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „фотограметрични и други” се заличават.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Изпълнението на задълженията по чл. 36 и чл. 38, ал. 1, т. 1- 3 се отразява от лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2.”


  § 33. В чл. 42, ал.1 след думата „геодезически” отпада думата „основни”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33:
  § 33. В чл. 42, ал. 1 думата „основни” се заличава.


  § 34. В чл.43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1, т.5 след думата „имоти” се добавя израза „,след анализиране на данните:”
  а) в буква „а“ след „съответствие с” отпада израза „актовете по чл. 38, ал.1,т.3” и се заменя с „правото на собственост”
  б) създава се нова б. „б” със следното съдържание:
  „б) от съществуващите на място материализирани граници, когато не са означени по реда на буква “а”;”
  в) в буква „в” отпада израза „изображението върху”.
  2. Създава се нова т. 6 със следното съдържание:
  „6. очертанията на сгради и съоръжения:
  а) от съществуващото на място състояние;
  б) от одобрена кадастрална карта;
  в) от планове и карти, посочени в чл. 41, ал. 1, т. 1.”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34:
  § 34. В чл. 43, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 5:
  а) в текста преди буква „а” след думата „имоти” се добавя „,след анализиране на данните”;
  б) в буква „а“ думите „актовете по чл. 38, ал. 1, т. 3” се заменят с „правото на собственост”;
  в) създава се нова буква „б”:
  „б) от съществуващите на място материализирани граници, когато не са означени по реда на буква “а”;”
  г) досегашната буква „б” става буква „в”;
  д) досегашната буква „в” става буква „г” и в нея думите „изображението върху” се заличават;
  е) досегашната буква „г“ става буква „д“.
  2. Създава се т. 6:
  „6. очертанията на сгради и съоръжения:
  а) от съществуващото на място състояние;
  б) от одобрена кадастрална карта;
  в) от планове и карти по чл. 41, ал. 1, т. 1.”


  § 35. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Очертанията на самостоятелните обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура се установяват по строителните книжа, по актовете за собственост, а при липса на достатъчно данни в тях и чрез описание на място.“
  2. Създава се нова ал. 2
  „(2) Схемите по чл. 29, ал. 2 се изработват в производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35.


  § 36. Създава се чл. 44а:
  „Чл. 44а. (1) В производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2, прави предложение за отстраняване на несъответствията, получени при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1.
  (2) Предложенията по ал. 1 се разглеждат от комисия по чл. 47, ал. 1.
  (3) Решенията на комисията по ал. 2 се отразяват в кадастралната карта и кадастралните регистри от лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал.2, преди приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36.


  § 37. В чл. 45 се създава изречение второ: „Приемателната комисия се насрочва в срок до 30 дни от представяне на нормативно определените материали и документи.”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37.


  § 38. В чл. 47, ал.1 след думите „представители на” се добавят „Министерство на земеделието и храните, на Изпълнителна агенция по горите и на други”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38:
  § 38. В чл. 47, ал. 1 след думите „и представители на” се добавя „Министерство на земеделието и храните, на Изпълнителна агенция по горите и на други”.


  § 39. В чл. 48, ал. 2 числото „60” се заменя с „45”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39.


  § 40. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се добавя ново изречение второ със следното съдържание:
  „Заповедта се издава в 14-дневен срок от приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.”
  2. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
  „(3) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва от собствениците и носителите на други вещни права върху недвижимите имоти, както и от органи, на които със специален закон е възложено опазване и контрол на защитените територии.”
  3. ал. 4 отпада и ал. 5 става ал. 4.
  4. ал. 6 отпада и се създават нови ал. 5, 6 и 7 със следното съдържание:
  „(5) Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в 7 – дневен срок след изтичане на срока по ал. 2 уведомява министъра на правосъдието, че кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия са влезли в сила.
  (6) Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в 7 – дневен срок от обнародване на заповедта по ал. 1 в Държавен вестник, уведомява министъра на земеделието и храните и кмета на общината, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия.
  (7) За частите от кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1, заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване, само относно несъответствия с данните от плановете и картите, ползвани при създаването им.”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40:
  § 40. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ:„Заповедта се издава в 14-дневен срок от приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.”
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва от собствениците и носителите на други вещни права върху недвижимите имоти, както и от органи, на които със специален закон е възложено опазване и контрол на защитените територии.”
  4. Алинея 6 се отменя.
  5.Създават се ал. 7, 8 и 9:
  „(7) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7 – дневен срок след изтичането на срока по ал. 2 уведомява министъра на правосъдието за влезли в сила кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия.
  (8) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7 – дневен срок от обнародването на заповедта по ал. 1 в „Държавен вестник“, уведомява министъра на земеделието и храните и кмета на общината, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия.
  (9) За частите от кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1 заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване само относно несъответствия с данните от плановете и картите, ползвани при създаването им.”


  § 41. В чл. 49а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 изречение първо израза „ по реда на Гражданския процесуален кодекс” се заменя с „по реда на Административнопроцесуалния кодекс”
  2. В ал.3 се добавя ново второ изречение със следното съдържание: „Заповедта се издава в 7–дневен срок от приемане на отразените възражения по кадастралната карта и кадастралните регистри.”
  3. В ал.4 се правят следните изменения и допълнения:
  След „Заповедта” се добавя ”по ал.3”; израза „Гражданския процесуален кодекс” се заменя с „Административнопроцесуалния кодекс”, думите „7-дневен срок” се заменят с „14-дневен срок от уведомяването”;
  4. В ал.5 израза „ се прилагат” се заменя с „се прилагат съответно разпоредбите на чл.46, ал.3 и чл. 49, ал.4 и ал.5.“
  5. Създават се нови ал.6 и ал.7 със следното съдържание:
  „(6) Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри влиза в сила след изтичане на срока по ал. 4 за имотите, за които няма подадени жалби.
  (7) Службата по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от издаване на заповедта по ал. 3 уведомява общинската администрация, общинската служба по земеделие и службата по вписванията по местонахождение на имота, че са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.”.

  Предложение на народния представител Лиляна Павлова:
  В § 41 т.1 да отпадне

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41:
  § 41. В чл. 49а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо думите „Гражданския процесуален кодекс” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
  2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Заповедта се издава в 7–дневен срок от приемането на възражения по кадастралната карта и кадастралните регистри.”
  3. В ал. 4 след думата „Заповедта” се добавя ”по ал. 3”, думите „Гражданския процесуален кодекс” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”, а думите „7-дневен срок” се заменят с „14-дневен срок от уведомяването”.
  4. В ал. 5 думата „прилагат“ се заменя с „прилага“, а думите „разпоредбите на чл. 46, ал. 3 и чл. 49, ал. 4 и 5“ се заменят с „разпоредбата на чл. 49, ал. 4“.
  5. Създават се ал. 6 и 7:
  „(6) Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри влиза в сила след изтичането на срока по ал. 4 за имотите, за които няма подадени жалби.
  (7) Службата по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от издаването на заповедта по ал. 3 уведомява общинската администрация, общинската служба по земеделие и службата по вписванията по местонахождение на имота, че са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.”


  § 42. Член 49б се изменя така:
  „Чл. 49б. След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия за издаване на актове, с които се признава или се прехвърля право на собственост, или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, или се учредява ипотека, се изискват скици от кадастралната карта и схеми на самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура или скици-проекти в случаите на чл. 52, ал. 1, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър“.

  Предложение на народния представител Лиляна Павлова и група народни представители:
  В § 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В чл. 49б досегашното предложение става алинея 1.
  2.Създава се алинея 2 със следната редакция:
  „(2) Скиците и схемите по ал. 1, предоставени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър на нотариус, необходими за нуждите на нотариалното производство и на съдебен изпълнител за нуждите на изпълнителното производство имат силата на официален удостоверителен документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42.


  § 43. Създава се чл. 49в:
  „Чл. 49в. (1) За изпълнение на влязло в сила съдебно решение, с което се отменя заповед по чл. 49, ал. 1 или по чл. 49а, ал. 3 за един или група имоти се издава заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри от:
  1. изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или упълномощен от него началник на служба по геодезия, картография и кадастър - в случаите на чл. 35, ал. 1 и чл. 35б, ал. 1, т. 2;
  2. началника на службата по геодезия, картография и кадастър – в случаите на чл. 35б, ал. 1, т. 1.
  (2) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред административния съд по местонахождение на имота, в случаите на неправилно изпълнение на решението по ал. 1.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43:
  § 43. Създава се чл. 49в:
  „Чл. 49в. (1) За изпълнение на влязло в сила съдебно решение, с което се отменя заповед по чл. 49, ал. 1 или по чл. 49а, ал. 3 за един или група имоти се издава заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри от:
  1. изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или оправамощен от него началник на служба по геодезия, картография и кадастър - в случаите по чл. 35, ал. 1 и чл. 35б, ал. 1, т. 2;
  2. началника на службата по геодезия, картография и кадастър – в случаите по чл. 35б, ал. 1, т. 1.
  (2) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред административния съд по местонахождение на имота.”


  § 44. Създават се нови чл. 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 54б и 55 със следното съдържание:
  „Чл. 51. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят при установяване на:
  1. изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизане в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри;
  2. непълноти или грешки.
  (2) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1 се извършват от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота.
  (3) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват по заявление от собственик, друго лице, когато това е предвидено в закон или въз основа на служебно постъпила информация от ведомство или община.
  (4) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1, т. 2 за територии, в които попадат повече от 50 поземлени имота, могат да се извършват по искане на кмет на община.
  (5) За извършване на измененията в кадастралната карта се изработва проект в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 и в графичен вид, в който новообразуваните имоти са индивидуализирани с граници и идентификатор. Проектът се изработва от правоспособно лице по кадастър.
  (6) При промяна на граници на поземлени имоти и очертания на сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти или поправяне на грешки в кадастралната карта, проектът по ал. 5 съдържа и данни от геодезически измервания.
  (7) Преместванията на земни маси в резултат на природни бедствия не променят границите на поземлените имоти в кадастъра.
  Чл. 52. (1) Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица – проект въз основа на проект за изменение, в случаите на:
  1. делба;
  2. отчуждаване на част от поземлен имот, както и индивидуализиране на урегулирани поземлени имоти по чл. 16 от ЗУТ;
  3. промяна на граница по взаимно съгласие на собствениците или съединяване на поземлени имоти на различни собственици;
  4. снабдяване с акт за придобито по давност право на собственост или друго вещно право върху недвижим имот, който не е отразен в кадастралната карта;
  5. чл. 10, ал. 7 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи за издаване на нотариален акт за поземлен имот с възстановено право на собственост;
  6. чл. 19, ал. 6 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, за издаване на решения за възстановяване на правото на собственост върху поземлен имот;
  7. в други случаи на индивидуализиране на имоти, които не са отразени в кадастралната карта и са предмет на прехвърляне, отчуждаване или придобиване на право на собственост, или друго вещно право.
  (2) Изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1 се извършва след постъпване на данните от вписан акт по реда на чл. 86, ал. 1.
  Чл. 53. (1) Измененията в кадастралния регистър на недвижимите имоти се извършват при:
  1. възникване на нови или при промяна на данните, подлежащи на записване;
  2. отпадане на основание за извършено записване, в случаите на ал. 2 и чл. 41, ал. 6;
  3. констатиране на несъответствие между данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти и източника, удостоверяващ данните.
  (2) При наличие на противопоставими права на собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.
  (3) За измененията по ал. 1, т. 1 и 2, и ал. 2 се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на всички заинтересовани лица, в 3-дневен срок от извършването им.
  Чл. 53а. Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват без издаване на заповед в случаите на чл. 52 и чл.53, както и при:
  1. изпълнение на влязло в сила съдебно решение;
  2. разделяне, съединяване или промяна на граници или очертания между съседни имоти, собственост на едно и също лице;
  3. нанасяне на нови, както и разделяне, съединяване или заличаване на съществуващи сгради или самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура;
  4. повторно определяне на координатите на граничните точки на поземлен имот при условия, определени с наредбата по чл. 31.
  Чл. 54. (1) Непълнотата или грешката се установява от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на писмени доказателства и проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.
  (2) Когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отразява в комбинирана скица, и се отстранява в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти въз основа на скица - проект след решаване на спора по съдебен ред.
  (3) Не се счита за непълнота или грешка в кадастралната карта, разликата в координатите на точка от граница, определена от кадастралната карта и чрез геодезически измервания, когато е по-малка от допустимата, определена с наредбата по чл. 31.
  (4) Измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти при отстраняване на непълнота или грешка се одобряват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър, по местонахождение на имота. Заповедта се придружава от скица – проект. Заповедта за одобряване на изменението се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на заинтересованите лица, чиито права са засегнати от изменението.
  (5) В случаите на чл. 51, ал. 4, измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти се одобряват със заповед на изпълнителния директор, която се обявява на заинтересованите лица по реда на чл. 35, ал. 3.
  (6) Заповедите по ал. 4 и ал.5 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.
  Чл. 54а. (1) Съдилищата предоставят на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, заверено копие от влязло в сила решение по чл. 43, ал. 3 и решение по чл. 54, ал. 2, в 14-дневен срок от влизането им в сила. Собственикът предоставя скица-проект за определяне на границите на службата по геодезия, картография и кадастър, изработена от правоспособно лице.
  (2) Собственикът, съответно възложителят, е длъжен да предостави на службата по геодезия, картография и кадастър данни за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради, за самостоятелните обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура, както и за зоните на ограничения, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 31.
  (3) Сграда или съоръжение на техническата инфраструктура със самостоятелен обект, както и строежи, които създават зони на ограничения, не се въвеждат в експлоатация преди собственикът, съответно възложителят, да представи удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по ал. 2 и данните са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри.
  (4) Ведомствата и общините, които при изпълнение на правомощията си по закон, създават или извършват изменения в основните кадастрални данни по чл. 27, ал. 1 – 2, ги предоставят в 7-дневен срок на службата по геодезия, картография и кадастър.
  Чл. 54б. Когато с административен акт или съдебно решение се отмени извършено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, службата по геодезия, картография и кадастър възстановява данните в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти в състоянието им преди изменението, по ред определен в наредбата по чл. 31.
  Чл. 55. Службата по геодезия, картография и кадастър уведомява службата по вписванията за извършените по глава шеста изменения, чрез информационната система по чл. 7, ал. 1.”.

  Предложение на народния представител Емил Костадинов:
  § 44, в чл.51, ал.7 след финала на изречението „имоти в кадастъра” да се добави запетайка и израза „освен предвидените в закона случаи.”
  § 44, в чл.54 а, ал.1 да се замени израза „ в 14-дневен срок” с „ 30 дневен срок”, както и да отпадне изречение второ.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Лиляна Павлова и група народни представители:
  В § 44 се правят следните изменения и допълнения:
  В чл. 54а, ал.1 в изречение първо думата „Съдилищата“ се заменя с думите „Службите по вписвания“, а думите „влизането им в сила“ се заменя с думите „вписването му“.
  В чл. 53а думите „ чл. 52 и чл.53“ се заменят с думите „чл.52, чл.53а и чл.54б“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 44, който става съответно § 44 - § 51 със следната редакция:
  § 44.Член 51 се изменя така:
  „Чл. 51. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят при установяване на:
  1. изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизането в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри;
  2. непълноти или грешки.
  (2) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1 се извършват от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота.
  (3) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват по заявление от собственик, друго лице, когато това е предвидено в закон или въз основа на служебно постъпила информация от ведомство или община.
  (4) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1, т. 2 за територии, в които попадат повече от 50 поземлени имота, могат да се извършват по искане на кмета на общината.
  (5) За извършване на измененията в кадастралната карта се изработва проект в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 и в графичен вид, в който новообразуваните имоти са индивидуализирани с граници и идентификатор. Проектът се изработва от правоспособно лице по кадастър.
  (6) При промяна на граници на поземлени имоти и очертания на сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти или поправяне на грешки в кадастралната карта проектът по ал. 5 съдържа и данни от геодезически измервания.
  (7) Преместванията на земни маси в резултат на природни бедствия не променят границите на поземлените имоти в кадастъра, освен в предвидените в закон случаи.“


  § 45. Член 52 се изменя така:
  „Чл. 52. (1) Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект въз основа на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в случаите на:
  1. делба;
  2. отчуждаване на част от поземлен имот, както и индивидуализиране на урегулирани поземлени имоти по чл. 16 от Закона за устройство на територията;
  3. промяна на граница по взаимно съгласие на собствениците или съединяване на поземлени имоти на различни собственици;
  4. снабдяване с акт за придобито по давност право на собственост или друго вещно право върху недвижим имот;
  5. член 10, ал. 7 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи за издаване на нотариален акт за поземлен имот с възстановено право на собственост;
  6. член 19, ал. 6 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, за издаване на решения за възстановяване на правото на собственост върху поземлен имот;
  7. индивидуализиране на имоти, които са предмет на прехвърляне, отчуждаване или придобиване на право на собственост или друго вещно право.
  (2) Изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1 се извършва след постъпване на данните от вписан акт по реда на чл. 86, ал. 1.“


  § 46. Член 53 се изменя така:
  „Чл. 53. (1) Измененията в кадастралния регистър на недвижимите имоти се извършват при:
  1. възникване на нови или при промяна на данните, подлежащи на записване;
  2. отпадане на основанието за извършено записване, в случаите на ал. 2 и чл. 41, ал. 6;
  3. констатиране на несъответствие между данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти и източника, удостоверяващ данните.
  (2) При наличие на противопоставими права на собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.
  (3) За измененията по ал. 2 се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на всички заинтересовани лица в тридневен срок от извършването им.“


  §47. Създава се чл. 53а:
  „Чл. 53а. Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват без издаване на заповед в случаите по чл. 52 и 53, както и при:
  1. изпълнение на влязло в сила съдебно решение;
  2. разделяне, съединяване или промяна на граници или очертания между съседни имоти, собственост на едно и също лице;
  3. нанасяне на нови, както и разделяне, съединяване или заличаване на съществуващи сгради или самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения на техническата инфраструктура;
  4. повторно определяне на координатите на граничните точки на поземлен имот при условия, определени с наредбата по чл. 31.“


  § 48. Член 54 се изменя така:
  „Чл. 54. (1) Непълнотата или грешката се допълва или поправя от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на писмени доказателства и проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.
  (2) Когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отразява в комбинирана скица и се отстранява в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти въз основа на скица-проект след решаване на спора по съдебен ред.
  (3) Не се смята за непълнота или грешка в кадастралната карта, разликата в координатите на точка от граница, определена от кадастралната карта и чрез геодезически измервания, когато е по-малка от допустимата, определена с наредбата по чл. 31.
  (4) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти при отстраняване на непълнота или грешка се одобряват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър, по местонахождение на имота. Заповедта се придружава от скица–проект. Заповедта за одобряване на изменението се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на заинтересованите лица, чиито права са засегнати от изменението.
  (5) В случаите на чл. 51, ал. 4 измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти се одобряват със заповед на изпълнителния директор, която се обявява на заинтересованите лица по реда на чл. 35, ал. 3.
  (6) Заповедите по ал. 4 и 5 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.“
  § 49. В глава шеста се създава чл. 54а:
  „Чл. 54а. (1) Съдилищата предоставят на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота заверено копие от влязло в сила решение по чл. 43, ал. 3 или решение по чл. 54, ал. 2 в 30-дневен срок от влизането им в сила. Собственикът предоставя скица-проект за определяне на границите на службата по геодезия, картография и кадастър, изработена от правоспособно лице.
  (2) Собственикът, съответно възложителят, е длъжен да предостави на службата по геодезия, картография и кадастър данни за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради, за самостоятелните обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура, както и за зоните на ограничения при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 31.
  (3) Сграда или съоръжение на техническата инфраструктура със самостоятелен обект, както и строежи, които създават зони на ограничения, не се въвеждат в експлоатация преди собственикът, съответно възложителят, да представи удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по ал. 2 и данните, подлежащи на отразяване, са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри.
  (4) Ведомствата и общините предоставят в 7-дневен срок на службата по геодезия, картография и кадастър измененията в основните кадастрални данни по чл. 27, ал. 1 и 3.“


  § 50. В глава шеста се създава чл. 54б:
  „Чл. 54б. Когато с административен акт или съдебно решение се отмени извършено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти, службата по геодезия, картография и кадастър възстановява данните в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти в състоянието им преди изменението по чл. 53а без издаване на заповед.“


  § 51. В глава шеста се създава чл. 54в:
  „Чл. 54в. Службата по геодезия, картография и кадастър уведомява службата по вписванията за извършените по тази глава изменения чрез информационната система по чл. 7, ал. 1.”


  § 45. В глава седма се създават нови чл.56-58 със следното съдържание:
  „Чл. 56. (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва при поискване услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри, като предоставя официални документи и справки в електронна форма и/или в писмен и графичен вид.
  (2) Официалните документи са скици, схеми, скици – проекти, извлечения от кадастралната карта и/или от кадастралните регистри, удостоверения и копия от данни и материали.
  (3) Официалните документи по ал. 2 се издават от началника на службата по геодезия, картография и кадастър и от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от упълномощени от него служители за територията на цялата страна.
  (4) Официални документи и справки могат да се издават чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра.
  (5) Скиците и схемите по ал. 2, предоставени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър на нотариус, необходими за нуждите на нотариалното производство, имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
  (6) За търсене и разглеждане на кадастралната карта чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър не се заплаща държавна такса.
  Чл. 57. (1) Данните, предоставени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, се ползват само от лицето, на което е предоставена услугата, еднократно и в една процедура.
  (2) За копирането на кадастрални данни и отделни материали с цел по-нататъшното им използване е необходимо съгласието на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
  (3) За копиране по смисъла на ал. 2 се смята и преработването в цифров вид на картите, регистрите и данните на кадастъра.
  Чл. 58. (1) Условията и редът за предоставяне на услугите, както и видът, формата и съдържанието им се определят с наредба, издадена от министъра на инвестиционното проектиране.
  (2) Съдържанието и изискванията за съставянето на балансите по чл. 12, т. 12, както и редът за предоставянето им се определят със заповед на министъра на инвестиционното проектиране.
  (3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя безвъзмездно за ползване кадастрални данни на ведомства и общини за изпълнение на правомощията им, произтичащи от закон, с изключение на случаите по ал. 4. Предоставянето на данните се извършва чрез информационната система на кадастъра при определени условия.
  (4) Ведомствата и общините, при предоставяне на административни услуги с данни от кадастъра, заплащат на Агенцията по геодезия, картография и кадастър част от таксите, определени в тарифата по чл. 8, ал. 2.
  (5) Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя безвъзмездно данни за точките от геодезическата основа, чрез информационната система на кадастъра.”.

  Предложение на народния представител Лиляна Павлова и група народни представители:
  В § 45 в чл.56 ал.5 след думата „производство“ се добавя „и на съдебен изпълнител за нуждите на изпълнителното производство“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 45, който става съответно § 52 - § 55 със следната редакция:
  §52. Член 55 се изменя така:
  „Чл. 55. (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва при поискване услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри, като предоставя официални документи и справки в електронна форма и/или в писмен и графичен вид.
  (2) Официалните документи са скици, схеми, скици–проекти, извлечения от кадастралната карта и/или от кадастралните регистри, удостоверения и копия от данни и материали.
  (3) Официалните документи по ал. 2 се издават от началника на службата по геодезия, картография и кадастър и от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от оправомощени от него служители за територията на цялата страна.
  (4) Официални документи и справки могат да се издават чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра.
  (5) Скиците и схемите по ал. 2, предоставени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър на нотариус, необходими за нуждите на нотариалното производство, имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
  (6) За търсене и разглеждане на кадастралната карта чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър не се заплаща държавна такса.“


  §53. Член 56 се отменя.


  §54. В чл. 57 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Данните, предоставени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, се ползват само от лицето, на което е предоставена услугата, еднократно и в една процедура.“


  §55. Член 58 се изменя така:
  „Чл. 58. (1) Условията и редът за предоставяне на услугите, както и видът, форматтът и съдържанието им се определят с наредба, издадена от министъра на инвестиционното проектиране.
  (2) Съдържанието и изискванията за съставянето на балансите по чл. 12, т. 12, както и редът за предоставянето им, се определят със заповед на министъра на инвестиционното проектиране.
  (3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя безвъзмездно за ползване кадастрални данни на ведомства и общини за изпълнение на правомощията им, произтичащи от закон, с изключение на случаите по ал. 4. Предоставянето на данните се извършва чрез информационната система на кадастъра.
  (4) Ведомствата и общините, при предоставяне на административни услуги с данни от кадастъра заплащат на Агенцията по геодезия, картография и кадастър таксите, определени в тарифата по чл. 8, ал. 2.
  (5) Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя безвъзмездно данни за точките от геодезическата основа, чрез информационната система на кадастъра.”

  Предложение на н.п. Емил Костадинов, направено по реда на чл. 79,ал. 4, т. 2 от ПОДНС за създаване на нови параграфи от 56 до 62 включително:
  § 56. В чл. 65 се създава ал. 3:
  „(3) До влизане в сила на заповедта по чл. 73 имотна партида се води независимо дали за имота има създаден идентификатор.“
  §57. В чл. 71 се правят следните изменения:
  1.Алинея 1 се отменя.
  2.Алинея 2 се изменя така:
  „(2) При сделка с недвижим имот едновременно с вписването съдията по вписванията изготвя партидата по чл. 65, ал. 3 на имота и записва в подлежащия на вписване акт нейния номер.“
  3.В ал. 3 думите „предварителните партиди“ се заменят с „партидите по чл. 65, ал. 3“.
  §58. Член 72 се отменя.
  § 59. Член 73 се правят следните изменения и допълнения:
  Алинея 1 се изменя така:
  „Чл. 73 След влизане в сила на заповедта по чл. 49а, ал. 3 и след одобряване на кадастралната карта и регистри за съответната територия министърът на правосъдието издава заповед, с която обявява въвеждането на имотния регистър за територията. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник.“
  Алинея 2 се отменя.
  §60. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
  Алинея 1 се изменя така:
  „(1) До обнародване на заповедта по чл. 73 вписванията се извършват по досегашния ред като се изготвят партиди по реда на чл. 65, ал. 3.“ В подлежащия на вписване акт се записва и номерът на партидата на недвижимия имот.“
  Алинея 2 се отменя.
  §61. Член 75 се изменя така:
  „Чл. 75 Редът за създаване на имотния регистър след влизане в сила на заповедта по чл. 73 се определя с наредбата по чл. 5, ал. 3.“
  §62. В чл. 76, ал. 2 думите „чл. 54, ал. 3“ се заменят с „чл.54в“.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 56:
  § 56. В чл. 65 се създава ал. 3:
  „(3) До влизането в сила на заповедта по чл. 73 имотна партида се води независимо дали за имота има създаден идентификатор.“


  Комисията предлага да се създаде нов § 57:
  §57. В чл. 71 се правят следните изменения:
  1.Алинея 1 се отменя.
  2.Алинея 2 се изменя така:
  „(2) При сделка с недвижим имот едновременно с вписването съдията по вписванията изготвя партидата по чл. 65, ал. 3 на имота и записва в подлежащия на вписване акт нейния номер.“
  3.В ал. 3 думите „предварителните партиди“ се заменят с „партидите по чл. 65, ал. 3“.


  Комисията предлага да се създаде нов § 58:
  §58. Член 72 се отменя.

  Комисията предлага да се създаде нов § 59:
  § 59. Член 73 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) След влизането в сила на заповедта по чл. 49а, ал. 3 и след одобряването на кадастралната карта и регистри за съответната територия министърът на правосъдието издава заповед, с която обявява въвеждането на имотния регистър за територията. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник“.
  2. Алинея 2 се отменя.

  Комисията предлага да се създаде нов § 60:
  §60. В чл. 74 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) До обнародването на заповедта по чл. 73 вписванията се извършват по досегашния ред като се изготвят партиди по чл. 65, ал. 3. В подлежащия на вписване акт се записва и номерът на партидата на недвижимия имот.“
  2. Алинея 2 се отменя.

  Комисията предлага да се създаде нов § 61:
  §61. Член 75 се изменя така:
  „Чл. 75 Редът за създаване на имотния регистър след влизането в сила на заповедта по чл. 73 се определя с наредбата по чл. 5, ал. 3.“

  Комисията предлага да се създаде нов § 62:
  §62. В чл. 76, ал. 2 думите „чл. 54, ал. 3“ се заменят с „чл.54в“.


  § 46. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.2 се създава нова т.1 със следното съдържание:
  „1. скица от кадастралната карта, а за самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура - схема; когато подлежащият на вписване акт предполага формиране на нови или променени имоти, се прилага скица проект на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти;”
  2.Създава се нова ал.3 със следното съдържание:
  „(3) При вписване на възбрана към молбата за вписване се прилага и справка по чл.56, ал.4.”.

  Предложение на народния представител Лиляна Павлова и група народни представители:
  В § 46 т.2 се правят следните изменения на новата ал. 3 в чл.77, която придобива следната редакция:
  „(3) При вписване на възбрана в молбата за вписване се вписва идентификатора на имота, ако съществува такъв, без да се изисква представянето на скица, схема или справка по чл.56, ал.4.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 63:
  § 63. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
  „1. скица от кадастралната карта, а за самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура - схема; когато подлежащият на вписване акт предполага формиране на нови или променени имоти, се прилага скица проект на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти;”.
  2.Създава се ал. 3:
  „(3) При вписване на възбрана към молбата за вписване се прилага и справка по чл. 55, ал. 4.”


  § 47. Създава се нов чл.91а със следното съдържание:
  „Чл. 91а. Службата по вписванията чрез информационната система по чл. 7, ал. 1. уведомява службата по геодезия, картография и кадастър за всяко вписване в имотния регистър.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 64:
  §64. В глава единадесета се създава чл. 91а:
  „Чл. 91а. Службата по вписванията чрез информационната система по чл. 7, ал. 1 уведомява службата по геодезия, картография и кадастър за всяко вписване в имотния регистър.”


  § 48. В чл. 94 се прави следното допълнение:
  1. Създават се нови ал.4 и ал.5 със следното съдържание:.
  „(4) Министърът на инвестиционното проектиране и Министърът на правосъдието внасят ежегодно в Министерския съвет отчет за изпълнение на програмите по ал.2.
  (5) Министерският съвет внася ежегодно в Народното събрание доклад за дейността по създаване, поддържане, актуализиране и съхраняване на кадастъра и имотния регистър.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 65:
  §65. В чл. 94 се създават ал. 4 и 5:.
  „(4) Министърът на инвестиционното проектиране и Министърът на правосъдието внасят ежегодно в Министерския съвет отчет за изпълнение на програмите по ал. 2.
  (5) Министерският съвет внася ежегодно в Народното събрание доклад за дейността по създаване, поддържане, актуализиране и съхраняване на кадастъра и имотния регистър.”


  § 49. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 числото „10” се заменя със числото „100” и числото „400“ с „1000“.
  а) В ал.1, т.3 „чл.52,ал.4” се заменя с „чл. 54а, ал.2”.
  2. В ал.2 числото „400” се заменя с числото „1000”, а числото „1000” се заменя с числото „5000”
  а) В т.З се заменя ” чл.52,ал.5” с „54а, ал.3”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 66:
  § 66. В чл. 96 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 числото „10” се заменя със „100”, а числото „400“ се заменя с „1000“;
  б) в т. 3 думите „чл. 52, ал. 4” се заменят с „чл. 54а, ал. 2”.
  2. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 числото „400” се заменя с „1000”, а числото „1000” се заменя с „5000”;
  б) в т. З думите ” чл. 52, ал. 5” се заменят с „54а, ал. 3”.


  § 50. В чл. 97 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 числото „50” се заменя с „1000”, а числото „1000” се заменя с „5000”.
  2. В ал. 2 числото „2000” се заменя с „5000”, а числото „5000” се заменя с „10 000”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 67.
  § 51. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. „самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура” е обособена с ограждащи стени част от сградата или съоръжението, която има самостоятелно функционално предназначение;”
  2. В т. 2 след думите „довършителни работи“ се поставя запетая и се добавя „съгласно § 5, т. 46 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията;“
  3. Точка 5 се изменя така:
  „5. „площ” е площта, определена въз основа на геодезическите координати на точките, определящи граници на поземлени имоти, и на сгради;”
  4. Точка 8 се изменя така:
  „8. „точки от геодезическата основа" са точките от държавната геодезическа мрежа, от геодезическите мрежи с местно предназначение и от работната геодезическа основа;”
  5. Точка 11 се изменя така:
  „11.„комбинирана скица” е скица, в която са отразени съвместените данни от два или повече от следните източници: кадастрална карта, кадастрални планове, регулационни планове, устройствени планове, геодезически измервания, специализирани карти, зони на ограничения, както и карти и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. В територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, данните от кадастралната карта са част от комбинираната скица;.”
  6. Точка 13 се изменя така:
  „13. „заинтересовани лица” по чл. 53, ал. 3 и чл. 54, ал. 3 и 4 са собствениците и носителите на други вещни права върху недвижими имоти, а в случаите на предоставени права на управление – ведомствата и общините, на които са предоставени правата.”
  7. Създават се т. 16-21:
  „16. „непълноти или грешки" са несъответствия в данните за недвижимите имоти в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти спрямо действителното им състояние към момента на одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри;
  17. „район по чл. 35, ал. 2, чл. 45 и чл. 49, ал. 1” е землище, част от землище, район или част от район - административно-териториална единица в градовете по чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, състоящ се от повече от 50 съседни поземлени имота;
  18.“геодезически измервания“ са измервания, чрез технологии, осигуряващи данни за определяне на геодезически координати на точки, с точност равна или по-висока от определена в нормативен акт;
  19. „граница" е линия, разделяща поземлени имоти и/или сгради, определена от последователно подредени точки, с координати ;
  20. „очертание" е линия, свързваща последователно подредени точки, определени чрез геометрични построения;
  21. „зона на ограничение” е затворен контур, в обхвата на който попадат един или няколко поземлени имота или части от тях, за които е въведено ограничение в ползването или извършването на дейности, или представлява сервитутна ивица по смисъла на § 5, т. 33 от допълнителните разпоредби на Закона за устройството на територията.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 68:
  § 68. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. „самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура” е обособена с ограждащи стени част от сградата или съоръжението, която има самостоятелно функционално предназначение;”
  2. Точка 5 се изменя така:
  „5. „площ” е площта, определена въз основа на геодезическите координати на точките, определящи граници на поземлени имоти, и на сгради;”
  3. Точка 8 се изменя така:
  „8. „точки от геодезическата основа" са точките от държавната геодезическа мрежа, от геодезическите мрежи с местно предназначение и от работната геодезическа основа;”
  4. Точка 11 се изменя така:
  „11.„комбинирана скица” е скица, в която са отразени съвместените данни от два или повече източници: кадастрална карта, кадастрални планове, регулационни планове, устройствени планове, геодезически измервания, специализирани карти, зони на ограничения, както и карти и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд;“
  5. Точка 13 се изменя така:
  „13. „заинтересовани лица” са собствениците и носителите на други вещни права върху недвижими имоти, а в случаите на предоставени права на управление – ведомствата и общините, на които са предоставени правата;”
  6. Създават се т. 16-20:
  „16. „непълноти или грешки" са несъответствия в данните за недвижимите имоти в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти спрямо действителното им състояние към момента на одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри;
  17. „район по чл. 35, ал. 2, чл. 45 и чл. 49, ал. 1” е землище, част от землище, район или част от район по чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, състоящ се от повече от 50 съседни поземлени имота;
  18. „граница" е линия, разделяща поземлени имоти и/или сгради, определена от последователно подредени точки, с координати ;
  19. „очертание" е линия, свързваща последователно подредени точки, определени чрез геометрични построения;
  20. „зона на ограничение” е затворен контур, в обхвата на който попадат един или няколко поземлени имота или части от тях, за които е въведено ограничение в ползването или извършването на дейности, или представлява сервитутна ивица по смисъла на § 5, т. 33 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.”


  § 52. В преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 4, ал. 1:
  а) в т. 2 след думата „устройство” се добавя „и по реда на § 40 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър ( ДВ. бр. 36 от 2004 г)”
  б) в т. 3 думите „общинските служби по земеделие и гори” се заменят с „общинските служби по земеделие”.
  в) точка 4 се изменя така:
  „4. данните по чл. 54а, ал. 2 се предоставят на общинската администрация, която издава удостоверението по ал. 3 от същия член.”
  2. Параграф 5 се изменя така:
  „§ 5. (1) Урегулиран поземлен имот, по отношение на който планът за регулация е приложен, се отразява в кадастралната карта в съответствие с регулационните му линии като поземлен имот.
  (2) До влизане в сила на имотен регистър за териториите с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри представянето на вписан акт в службата по геодезия, картография и кадастър се счита за изпълнение на чл. 86, ал. 1.”
  3. В § 6, ал. 1 запетаята след думата „геодезически” и думите „ фотограметрични и други” се заличават.

  Предложение на н.п. Емил Костадинов:
  В §4 от преходни и заключителни разпоредби в ал. 3 изразът „общинската служба по земеделие и гори“ да се замени с израза „общински служби по земеделие“.

  Предложение на н.п. Емил Костадинов, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф §16 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
  „ §16. За създаването на имотния регистър министърът на правосъдието:
  1.осигурява внедряването на софтуеър за изготвянето на партидите по чл. 65, ал. 3.
  2.осигурява преобразуването в цифров вид върху магнитен, оптичен или друг технически носител на наличните данни в книгите по вписванията.“

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 69:
  §69. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 4:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 2 след думата „устройство” се добавя „и по реда на § 40 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър ( ДВ, бр. 36 от 2004 г)”;
  бб) в т. 3 думите „общинските служби по земеделие и гори” се заменят с „общинските служби по земеделие”;
  вв) точка 4 се изменя така:
  „4. данните по чл. 54а, ал. 2 се предоставят на общинската администрация, която издава удостоверението по чл. 54, ал. 3”;
  б)в ал. 3 думите „общинската служба по земеделие и гори“ се заменят с „общинската служба по земеделие“.
  2. Параграф 5 се изменя така:
  „§ 5. (1) Урегулиран поземлен имот, по отношение на който планът за регулация е приложен, се отразява в кадастралната карта в съответствие с регулационните му линии като поземлен имот.
  (2) До влизането в сила на имотен регистър за териториите с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри представянето на вписан акт в службата по геодезия, картография и кадастър се смята за изпълнение на чл. 86, ал. 1.”
  3. В § 6, ал. 1 запетаята след думата „геодезически” и думите „фотограметрични и други” се заличават.
  4. Параграф 16 се изменя така:
  „ §16. За създаването на имотния регистър министърът на правосъдието:
  1.осигурява внедряването на софтуеър за изготвянето на партидите по чл. 65, ал. 3;
  2.осигурява преобразуването в цифров вид върху магнитен, оптичен или друг технически носител на наличните данни в книгите по вписванията.“
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 53. След одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия се прекратява действието на кадастралния план и на картата на възстановената собственост по отношение на основните кадастрални данни.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53, който става § 70:
  § 70. С влизането в сила на заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия се прекратява действието на кадастралния план и на картата на възстановената собственост по отношение на основните кадастрални данни.


  § 54. Прилагането на чл. 54а, ал. 3 по отношение на съоръженията на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти, както и за строежи, които създават зони на ограничения, се извършва по ред, определен с наредбата по чл. 31.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 54 да бъде отхвърлен.


  § 55. Програмата по чл. 94, ал. 4 за 2014 г. се представя за разглеждане на Министерския съвет в тримесечен срок от влизане в сила на този закон.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 55, който става § 71:
  § 71. Годишната програма за 2014 г. по чл. 94, ал. 2 се внася в Министерския съвет в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.


  § 56. До одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на цялата страна, баланси на територията се съставят от Министерството на земеделието и храните съвместно с Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по горите и общинската администрация.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 72.


  § 57. В Закона за геодезията и картографията (обн. ДВ. бр. 29 от 2006г., изм. бр. 57 и 109 от 2007г., бр. 36 от 2008г., бр. 19 и 74 от 2009г., изм., бр. 77 от 2010г., изм. бр. 77 от 2012 г., изм. бр. 66 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 2, изречение второ след думата “проектиране” запетаята се заличава и думите “определен от министъра” се заменят с “или определено от него лице”;
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) В състава на Съвета по геодезия, картография и кадастър се включват заместник-министър на регионалното развитие, заместник-министър на отбраната, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на икономиката и енергетиката, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на финансите, заместник-министър на земеделието и храните и заместник-министър на околната среда и водите, или техни представители, определени от съответните министри, началникът на Военно – географската служба, заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, както и изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", представител на Националното сдружение на общините в Република България и председателят на Камарата на инженерите по геодезия.”
  2. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 2 думата „предоставят” се заменя с „разделят и обозначават”;
  б) в ал. 3, т. 1 думите „и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” се заличават.
  3. Член 15, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Аерозаснемането се извършва от физически или юридически лица след съгласуване с Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерството на външните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.”
  4. В чл. 18, ал. 3 след думата “проектиране” се добавя “или определено от него длъжностно лице”.
  5. В чл. 22 се правят следните изменения:
  а) в ал. 3 думите ”чл. 6, ал.3, т.1” се заменят с ”чл. 8, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър”;
  б) алинея 5 се отменя.
  6. В чл. 23, ал. 3 се отменя.
  7. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 думата „картография” се заменя с „кадастър”;
  б) създава се ал. 4:
  „(4) Правоспособността по геодезия, съответно по кадастър, по ал.1 се признава за пълна проектантска правоспособност по смисъла на Закона за устройство на територията, необходима за изпълнение на геодезически дейности при устройственото планиране и инвестиционното проектиране.”

  Предложение на народния представител Емил Костадинов:
  § 57,т.7,б.”б”, с която се създава ал.4 – да отпадне

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Лиляна Павлова и група народни представители:
  В § 57 се правят следните изменения и допълнения:
  В Закона за геодезията и картографията (обн. ДВ. бр. 29 от 2006г., изм. бр. 57 и 109 от 2007г., бр. 36 от 2008г., бр. 19 и 74 от 2009г., изм., бр. 77 от 2010г., изм. бр. 77 от 2012 г., изм. бр. 66 от 2013 г.) чл. 24 създава се ал. 4 със следната редакция:
  „(4) Правоспособността по геодезия, съответно по кадастър, придобита при условията и по реда на този закон, се признава за пълна проектантска правоспособност по смисъла на Закона за устройство на територията, необходима за изпълнението на геодезически дейности и предоставяне на услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.”
  Комисията не подкрепя предложението.  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57, който става § 73:
  § 73. В Закона за геодезията и картографията (обн. ДВ. бр. 29 от 2006г., изм. бр. 57 и 109 от 2007г., бр. 36 от 2008г., бр. 19 и 74 от 2009г., изм., бр. 77 от 2010г., изм. бр. 77 от 2012 г., изм. бр. 66 от 2013 г., бр. 109 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 8:
  а) в ал. 2, изречение второ след думата “проектиране” запетаята се заличава и думите “определен от министъра” се заменят с “или определено от министъра лице”;
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) В състава на Съвета по геодезия, картография и кадастър се включват заместник-министър на регионалното развитие, заместник-министър на отбраната, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на икономиката и енергетиката, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на финансите, заместник-министър на земеделието и храните и заместник-министър на околната среда и водите или техни представители, определени от съответните министри, началникът на Военно – географската служба, заместник-изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите, както и изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", представител на Националното сдружение на общините в Република България и председателят на Камарата на инженерите по геодезия.”
  2. В чл. 14:
  а) в ал. 2 думата „представят” се заменя с „разделят и обозначават”;
  б) в ал. 3, т. 1 след думата „отбраната“ думата „с“ се заменя с „и“ и думите „и с председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” се заличават.
  3. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Аерозаснемането се извършва от физически или юридически лица след съгласуване с Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерството на външните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.”
  4. В чл. 18, ал. 3 след думата “проектиране” се добавя “или определено от него длъжностно лице”.
  5. В чл. 22:
  а) в ал. 3 думите ”чл. 6, ал. 3, т. 1” се заменят с ”чл. 8, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър”.
  б) алинея 5 се отменя.
  6. В чл. 23 ал. 3 се отменя.


  § 58. В Закона за защита на класифицираната информация (обн. ДВ. бр. 45 от 2002г., попр. бр. 5 от 2003г., изм. бр. 31 от 2003г., изм. бр. 52 от 2004г., доп. бр. 55 и 89 от 2004г., изм. бр. 17 и 82 от 2006г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009г., бр. 16 и 88 от 2010г., изм.,бр. 23,48 и 80 от 2011 г.,изм. идоп. бр. 44 от 2012г.,доп. бр. 103 от 2012г., изм. и доп. бр. 52 от 2013 г.изм. бр. 70 от 2013 г.) в приложение 1 към чл. 25 - Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна се правят следните изменения и допълнения:
  1. В “I. Информация, свързана с отбраната на страната”:
  а) в т. 5 думите “разполагане (дислокация) и” се заличават;
  б) в т.18 думата “местоположението” и запетаята след нея и думите “с изключение на свързаните с безопасността на въздухоплаването в координатна система WGS-84” се заличават;
  2. В раздел II „Информация, свързана с външната политика и вътрешната сигурност на страната”, в т. 21 думата “месторазположението” и запетаята след нея се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 58, който става § 74:
  § 74. В Закона за защита на класифицираната информация (обн. ДВ. бр. 45 от 2002г., попр. бр. 5 от 2003г., изм. бр. 31 от 2003г., изм. бр. 52 от 2004г., доп. бр. 55 и 89 от 2004г., изм. бр. 17 и 82 от 2006г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009г., бр. 16 и 88 от 2010г., изм.,бр. 23,48 и 80 от 2011 г.,изм. идоп. бр. 44 от 2012г.,доп. бр. 103 от 2012г., изм. и доп. бр. 52 от 2013 г.изм. бр. 70 от 2013 г.) в приложение № 1 към чл. 25 се правят следните изменения:
  1. В раздел I:
  а) в т. 5 думите “разполагане (дислокация) и” се заличават;
  б)в т. 18 думата “местоположението” и думите “с изключение на свързаните с безопасността на въздухоплаването в координатна система WGS-84” се заличават.
  2. В раздел II, т. 21 думата “месторазположението” се заличава.


  § 59. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; бр. 64 от 1993 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г., изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; бр. 59 от 1995 г. - Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г., изм., бр. 79 от 1996 г., бр. 103 от 1996 г. - Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г., изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 62, 87, 98 и 123 от 1997 г., бр. 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 от 2000г., бр. 106 от 2000г., бр. 28 от 2002г., бр. 47 от 2002г., бр. 99 от 2002г., бр. 16 от 2003г., бр. 36 и 38 от 2004г., бр. 87 от 2005г., бр. 17 и 30 от 2006г., бр. 13, 24 и 59 от 2007г., бр. 36 и 43 от 2008г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009г.,изм., бр. 62 от 2010г., изм., бр. 8 и бр. 39 от 2011г.,изм. и доп. бр. 25 от 2012г., изм. бр. 44 от 2012г., изм. бр. 15 от 2013г., изм. бр. 16 от 2013 г.,изм. ДВ. бр. 66 от 26 юли 2013г.) в чл. 19, ал.6 думите “Закона за кадастъра и имотния регистър” се заменят с “Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 75:
  § 75. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; бр. 64 от 1993 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г., изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; бр. 59 от 1995 г. - Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г., изм., бр. 79 от 1996 г., бр. 103 от 1996 г. - Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г., изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 62, 87, 98 и 123 от 1997 г., бр. 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 от 2000г., бр. 106 от 2000г., бр. 28 от 2002г., бр. 47 от 2002г., бр. 99 от 2002г., бр. 16 от 2003г., бр. 36 и 38 от 2004г., бр. 87 от 2005г., бр. 17 и 30 от 2006г., бр. 13, 24 и 59 от 2007г., бр. 36 и 43 от 2008г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009г.,изм., бр. 62 от 2010г., изм., бр. 8 и бр. 39 от 2011г.,изм. и доп. бр. 25 от 2012г., изм. бр. 44 от 2012г., изм. бр. 15 от 2013г., изм. бр. 16 от 2013 г.,изм. ДВ. бр. 66 от 26 юли 2013г.) в чл. 19, ал. 6 думите “Закона за кадастъра и имотния регистър” се заменят с “правилника за прилагане на закона”.


  § 60. В Закона за водите (обн. ДВ. бр. 67 от 1999г., изм. бр. 81 от 2000г., бр. 34, 41 и 108 от 2001г., бр. 47, 74 и 91 от 2002г., бр. 42, 69 и 84 от 2003г., доп. бр. 107 от 2003г., изм. бр. 6 и 70 от 2004г., бр. 18, 77 и 94 от 2005г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006г., попр. бр. 66 от 2006г., изм. бр. 105 и 108 от 2006г., бр. 22 и 59 от 2007г., бр. 36, 52 и 70 от 2008г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009г., изм., бр.61 и 98 от 2010г., изм., бр.19, 28, 35 и 80 от 2011г. изм. и доп. бр.45 от 2012г., изм. бр. 77 от 2012г., изм. бр.82 от 2012г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 юли 2013г) в чл. 155, ал. 1, т. 1 след думите “техническите служби” се добавя “на общините” и накрая думите “на общините” се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 76.


  § 61. В Закона за културното наследство (обн. ДВ. бр. 19 от 2009г., изм. бр. 80, 92 и 93 от 2009г., изм., бр. 101 от 2010г., изм. бр. 54 от 2011 г. изм. бр.15 от 2012г., изм. бр.38 от 2012г., изм. бр.45 от 2012г., изм. бр. 77 от 2012г., изм. и доп. бр.82 от 2012г., изм. бр.15 от 2013г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 юли 2013г.) в § 12, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби думите “Агенцията по геодезия, картография и кадастър“ и запетаята след тях се заличават.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 61 и предлага да бъде отхвърлен.


  § 62. В Закона за устройство на територията (Обн. ДВ. бр. 1 от 2001г., изм. бр. 41 и 111 от 2001г., бр. 43 от 2002г., бр. 20, 65 и 107 от 2003г., бр. 36 и 65 от 2004г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006г., бр. 41, и 61 от 2007г., бр. 33, 43, 54, 69, 98, и 102 от 2008г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009г., бр.15, 41, 50, 54 и 87 от 2010г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., доп. бр. 29, 32 и 38от 2012г., изм. и доп. бр.45 от 2012г., доп. бр.47 от 2012г., изм. и доп. бр.53 от 2012г., изм. бр. 77 от 2012г., изм. и доп. бр. 82 от 2012г., изм. бр. 99 от 2012г., изм. бр.15 и 24 от 2013г., доп. бр. 27 от 2013г.,изм. И доп. бр. 28 от 2013г.,изм. ДВ.бр. 66 от 26 юли 2013г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 22 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията се създават ал. 2 и 3:
  “(2) Когато в подробните устройствени планове в графичен вид регулационните линии съвпадат с кадастралните граници, при оцифряване на тези планове местоположението на регулационните линии в цифров вид съвпада с местоположението на кадастралните граници в цифров вид.
  (3) Когато в подробните устройствени планове регулационните линии съвпадат с кадастралните граници и при трасиране на регулационните линии на място се получат разлики спрямо съществуващите материализирани кадастрални граници в рамките на допустимата точност, определена по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, материализираните кадастрални граници са трасирани регулационни линии.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 62, който става § 77:
  § 77. В Закона за устройство на територията (Обн. ДВ. бр. 1 от 2001г., изм. бр. 41 и 111 от 2001г., бр. 43 от 2002г., бр. 20, 65 и 107 от 2003г., бр. 36 и 65 от 2004г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006г., бр. 41, и 61 от 2007г., бр. 33, 43, 54, 69, 98, и 102 от 2008г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009г., бр.15, 41, 50, 54 и 87 от 2010г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., доп. бр. 29, 32 и 38от 2012г., изм. и доп. бр.45 от 2012г., доп. бр.47 от 2012г., изм. и доп. бр.53 от 2012г., изм. бр. 77 от 2012г., изм. и доп. бр. 82 от 2012г., изм. бр. 99 от 2012г., изм. бр.15 и 24 от 2013г., доп. бр. 27 от 2013г.,изм. И доп. бр. 28 от 2013г.,изм. ДВ.бр. 66 от 26 юли 2013г.) в § 22 от заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават ал. 2 и 3:
  “(2) При създаване на цифров вид на подробен устройствен план от графичен план, ако регулационната линия съвпада с кадастралната граница, местоположението на регулационната линия в цифров вид съвпада с местоположението на кадастралната граница в цифров вид.
  (3) При трасиране на място на регулационна линия, която в подробния устройствен план съвпада с кадастрална граница, ако се получат разлики спрямо материализирана кадастрална граница в рамките на допустимата точност, определена по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, материализираната кадастрална граница е трасирана регулационна линия.”


  ЕМИЛ КОСТАДИНОВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИНВЕСТИЦИОННО
  ПРОЕКТИРАНЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума