Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
18/06/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 453-17-10/23.06.2014г.
  За първо гласуване
  Относно: Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 402-01-28, внесен от Министерски съвет на 11.06.2014 г.
  Д О К Л А Д

  За първо гласуване

  Относно: Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 402-01-28, внесен от Министерски съвет на 11.06.2014 г.  На редовно заседание, проведено на 18.06.2014 год., Комисията по инвестиционно проектиране обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 402-01-28, внесен от Министерски съвет на 11.06.2014 г.
  На заседанието присъстваха министъра на инвестиционното проектиране, представители на администрацията на Министерски съвет, Дирекция Национален строителен контрол, Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Присъстваха и представители на Камарата на архитектите в България, Камара на строителите в България, Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти, Съюз на архитектите в България, Камара на инженерите в инвестиционния процес, които подкрепят внесения Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
  Законопроектът бе представен от министъра на инвестиционното проектиране арх. Иван Данов, който изясни, че основната цел е да се усъвършенства нормативната уредба чрез подобряване и оптимизиране на процедурите, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и въвеждане в експлоатация на строежите с цел намаляване на регулаторната тежест при реализация на инвестиционните инициативи. Предлаганите промени са разработени в изпълнение на приоритетни мерки за намаляване на регулаторната тежест, приети с Решения на Министерски съвет от 2014 година, като част от Програмата „Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на Република България”, които в голямата си част са инициирани от областни управители, кметове на общини и местни администрации в отговор на проведено допитване през месец август 2013 г. Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията бе подложен и на обществено обсъждане, което се проведе чрез сайта на Министерския съвет за обществени обсъждания, който е публичен. Предложенията от различни професионални и съсловни организации са отразени и са включени в съгласувателните таблици по проекта на ЗИД на ЗУТ.
  Представителят на администрацията на Министерски съвет г-жа Александрова посочи, че внесените предложения са обсъждани с представители на браншовите организации, местната власт и с участието на практикуващи специалисти. Усъвършенствани са процедурите, свързани със становища от МОСВ по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строежи от четвърта до шеста категория.
  Народният представител Емил Костадинов подчерта, че предлаганите изменения и допълнения облекчават значително административните пречки пред бизнеса и гражданите, включително и намаляване на финансовата тежест, при гарантирана защита на обществения интерес. Като пример в това отношение посочи двукратното съкращаване на срока за издаване на разрешение за изработване на ПУП – от 30 на 14 дни, и намаляване на финансовите разходи на администрацията и на инвеститорите. С важно значение е, че се регламентира редът за по-нататъшно процедиране на стартиралите преди 26 юли 2013 г. производства по изработване и одобряване на ПУП, по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, за изменения в одобрени инвестиционни проекти, които са били в правомощията на главните архитекти на общините или областните управители, за обекти в обхват до една област, както и за строежи от 1-ва и 2-ра категория с индикативна стойност над 10 000 000 лева, финансирани с публични средства. Предвижда се започнатите производства да се довършват по досегашния ред. По този начин различните тълкувания и затрудненията в практиката ще бъдат преустановени.
  Предлаганите изменения и допълнения ще постигнат ефективна защита на интересите на обществото посредством гарантиране на професионалните качества, отговорността, квалификацията и опита на лицата, участващи в инвестиционния процес и повишаване качеството на инвестиционните проекти чрез по-активното привличане на браншовите организации.
  В дискусията взеха участие народните представители Любен Татарски, Владимир Митрушев и Димитър Кочков, които подкрепиха по принцип необходимостта от промени в Закона за устройство на територията. Направено бе предложение да се подложи на обществено обсъждане внесения Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
  В резултат на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по инвестиционно проектиране предлага с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 7 гласа „въздържал се” Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 402-01-28, внесен от Министерски съвет на 11.06.2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПОИНВЕСТИЦИОННО
  ПРОЕКТИРАНЕ:
  ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума