Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
18/06/2014
  ДНЕВЕН РЕД:
  1.Разглеждане и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, внесен от Министерски съвет на 11.06.2014г. в Народното събрание с вх. № 402-01-28.
  П Р О Т О К О Л № 19
  (стенографски)

  редовно заседание на
  Комисията по инвестиционно проектиране

  София, 18 юни 2014 г., сряда
  Министерство на инвестиционното проектиране
  ул. „Съборна” № 1, Заседателна зала


  (Открито в 15,16 часа.)


  Председателстващ: Емил Костадинов – председател на Комисията по инвестиционно проектиране.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Уважаеми дами и господа, колеги, позволете ми да открия редовното заседание на Комисията по инвестиционно проектиране.
  Днес ние сме на гости на министър Иван Данов и благодаря за неговата покана. Такова предложение възникна по време на някое от заседанията на Комисията, така че то е изпълнено.
  Преди да пристъпим към конкретна работа ми позволете да предоставя думата на проф. Иван Денов – министър на инвестиционното проектиране.
  ИВАН ДАНОВ – МИНИСТЪР НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ: Благодаря.
  Първо искам да Ви поздравя с добре дошли в Министерството на инвестиционното проектиране. Благодаря за вниманието и благодаря за посещението. Това е първа такава визита след създаването на министерството.
  Общо взето Ви предлагам следния дневен ред. Първо да представим промените в Закона за устройство на територията, тъй като те бяха приети на заседание на Министерския съвет и оттам нататък следват процедурите, свързани с вашата дейност. След това искам да направя една кратка презентация или кратък отчет какво направихме тази година в министерството. Ще Ви покажа министерството с отделните му дирекции и накрая ще има малка неофициална част.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Комисията има единствена точка в дневния ред:
  Обсъждане и разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, вх. № 402-01-28, внесен от Министерския съвет на 11.06.2014 г.
  Има ли някакви съображения по този дневен ред? Не виждам.
  Който е съгласен от членовете на Комисията да приемем този дневен ред, моля да гласува.
  Гласували 16 народни представители: за 16, против и въздържали се няма.
  Приет е, включително и от колегите, които са дали писмени становища.
  Позволете ми да съобщя участниците в днешното заседание на Комисията, които са гости. Те всички са достатъчно познати, защото участват трайно в работата на Комисията:
  От Министерство на инвестиционното проектиране:
  1. арх. Николай Христов
  2. инж. Валентин Йовев


  3. Емилия Александрова - началник на ДНСК;
  - изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
  - Дирекция „Организация на администрацията” в МС;


  От бранша:
  4. арх. Владимир Дамянов
  5. арх. Емил Жечев
  6. арх. Даниела Сивкова
  7. арх. Борислав Борисов
  8. арх. Георги Бакалов
  9. арх. Ваня Фурнаджиева
  10. арх. Любомир Пеловски
  11. инж. Стефан Кинарев
  12. инж. Никола Цветков
  13. инж. Мишо Настев

  14. Емил Тодоров
  15. инж. Иван Бойков - Камара на архитектите в България;
  - Камара на архитектите в България;
  - Камара на архитектите в България;
  - Камара на архитектите в България;
  - Съюз на архитектите в България;
  - Съюз на архитектите в България;
  - Съюз на архитектите в България;
  - председател на КИИП;
  - КИИП;
  - Асоциация на геодезическите фирми;
  - член на УС на БААИК;
  - Камара на строителите в България;

  Други гости:
  16. проф. Дончо Конакчиев
  17. инж. Любомир Ташков - експерт;
  - експерт.

  По точка единствена:
  РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ВХ. № 402-01-28, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 11.06.2014 Г.
  Заповядайте, министър Данов, да представите законопроекта.
  МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Аз ще започна с това, че имаше доста дълга дискусия относно необходимостта да се променя ЗУТ. Имаше противници. Имаше привърженици. Искам само да спомена факта, който за съжаление дойде доста по-късно отколкото трябваше. Дойде преди около 2 месеца. Това е един Отчет на Световната банка, в който се прави един много сериозен анализ какво пречи всъщност да се прави бизнес в нашата страна и по основните показатели, свързани със ЗУТ ние сме на 118 място. Мога да Ви предоставя тази таблица, като именно по тези показатели пред нас има страни, една от които даже не бях чувал, че съществува. Основната пречка лежи в Закона за устройство на територията. Има и допълнителни естествено по Закона за обществените поръчки, но основната тежест пада върху Закона за устройство на територията и на процедурите, които са предвидени в този закон.
  В това направление искам да Ви кажа, че промените, които се опитахме да направим не бяха лесни. Всъщност сигурно сте чували, много пъти съм казвал, че този закон както и да го променяме ще си остане несъвършен, защото такава е неговата философия от самото начало. Би трябвало да се напише нов закон, който да споделя друга философия, която тотално да подпомага бизнеса, строителството, опазването на средата, опазването на обществените интереси в процеса на градоустройствените урбанистични проекти в страната, но това вероятно е процес, който е малко по-бавен и по-труден за реализиране.
  От тази гледна точка в това, което се опитахме да направим в Закона за устройство на територията, на първо място е, че трябва да се спомогне в един процес за качествена урбанизирана среда или среда, в която да протича човешкият живот.
  Втората стъпка, която беше много важна за нас е да облекчим процедурите, дотолкова, доколкото ползите на този закон позволяват. Подготовката, която направихме е идентифициране на области за оптимизация. Имаше експертни работни групи, участие на браншовите организации, предварително съгласуване с Министерството на регионалното развитие, обществено обсъждане, консенсусни решения по спорни въпроси.
  Целта на промените беше:
  - подобряване на бизнес средата и стимулиране на инвестиционната инициатива;
  - оптимизиране на процедурите за намаляване на регулаторната тежест;
  - прецизиране на правомощията на министъра на инвестиционното проектиране;
  - прецизиране на правата, задълженията и отговорностите на всички участници в инвестиционния процес;
  - синхронизиране с действащото законодателство.
  Предложената промяна е оптимизиране на процедурите при инвестиционни инициативи, като очаквания ефект или въздействието, е следният:
  - облекчаване на администрацията и бизнеса;
  - по-голяма предвидимост на сроковете и рисковете на инвестиционния процес. Това, което е една от основните спирачки пред инвестициите в страната;
  - еднакви правила и единни стандарти.
  Очакваното въздействие според изчисления, които сме направили е:
  - спестяване време на администрацията (128 работни дни);
  - икономии в бюджета (280 000 лв.);
  - спестено време и финансови средства на гражданите и на бизнеса (над 4 700 000 лв.).
  Целта е:
  - подобряване на средата и стимулиране на инициативата;
  - обособяване на самостоятелни урегулирани поземлени имоти при редовно застрояване;
  - облекчаване на реда и намаляване на сроковете при преустройство за нежилищни нужди;
  - унифициране на процедурите за поставяне на преместваеми обекти;
  - замяна на предварителните договори с експлоатационните дружества със становища относно условията за присъединяване;
  - облекчаване процедурата по процедиране и одобряване на изменение на подробни устройствени планове;
  - облекчаване на взаимната съгласуваност на отделните части на инвестиционните проекти. (Знаете, че там беше настъпил един доста кризисен момент, когато всеки трябваше да подпише на всеки всички листове. Тези, които не са проектанти може би не могат да си представят за какво става дума, но за тези, които проектираме и се занимаваме с тази дейност е просто един абсурд. Да не говорим, че няма място и на лист А4 да се напишат всички имена и всички подписи.);
  - улесняване за по-кратък срок за издаване на виза за проектиране;
  - съгласуване вместо одобряване на проект;
  - заснемане за узаконяване;
  - облекчаване на процедурата при издаване на становище от МОСВ, от РИОСВ;
  - отпадане на разрешителен режим за допълващи елементи за промяна предназначението на обекти без строително-монтажни работи;
  - отпадане на дублиращи функции, които бавят и оскъпяват строителния процес;
  - оптимизиране на съобщението на административните актове;
  - възможност за реконструкция и преустройство, както и промяна на предназначението на търпими строежи;
  - преустановяване на противоречивата практика при узаконяване на строежите.
  Едната от целите е прецизиране на правомощията на МИП, като предложената промяна е допълване и уточняване с цел избягване на противоречия, с които се сблъскахме през тази година.
  Очакваният ефект е:
  - стабилност на индивидуалните административни актове;
  - сигурност за бизнеса;
  - избягват се излишни процедури;
  - спестява се време и средства;
  - уточняват се правомощията на МИП и МРР;
  - уточняване на водещата роля на МИП при издаване на Наредба за правилата и нормите за техническата инфраструктура;
  - съгласуване на Наредбата за обема и съдържанието на устройствени планове между МРР и МИП;
  - въвеждане на дефиниция „индикативна стойност”, която предизвика особено в началото много спорове – дали е със или е без ДДС и т.н, на каква база да бъде тази индикативна стойност;
  - регламентиране реда за производства, започнати преди последния ЗИД на ЗУТ;
  - прецизиране на отговорностите на участниците в инвестиционния процес. Предложената промяна е ефективна защита на интересите на обществото с цел гарантиране на професионалните качества на участниците в процеса, което води до повишаване качеството на инвестиционните проекти и по-активно въвличане на браншовите организации в целия този процес;
  - въвеждане на задължителна минимална квота на представителите на Камарата и на Съюза на архитектите при избор на главни архитекти в общините. (Нещо, което Камарата на архитектите много силно държеше да се случи.);
  - прецизиране на функциите и правомощията на ДНСК в общините при контрола на строителството;
  - уточняване на задължителните участници в строителния процес и прецизиране ролята на техническия ръководител;
  - изискване за задължителен авторски надзор на проектантите по всички части. (Тези, които са се сблъсквали с този проблем знаят, че сградата се завършва, ако няма задължителен авторски контрол. Всъщност в досегашния закон задължителен авторски контрол имаха само инженерите конструктори. За да се получи Акт 15 и Акт 16, трябва да се подпишат всички участници в процеса. И хора, които не са го следили, всъщност изпадат в едно състояние на противоречие с инвеститора. Този пункт сме го изчистили.);
  - защита на авторските права на проектантите, които напоследък са много чувствителни на тази тема;
  - синхронизиране с действащото законодателство.
  Предложената промяна е да избегнем припокриване и несъответствия с останалите закони.
  Очакваният ефект е в съответствие с разпоредби на други актове, еднопосочно тълкуване и прилагане на нормативната база.
  Добавени са в ЗУТ въведените със Закона за пътищата изисквания при проектиране на пътища и свързания с това одит, регламентиране на приципи за оцифряване на действащите подробни устройствени планове, както и за оценка на точност при трасиране на елементите от тези планове.
  Това накратко са промените, които сме се постарали да въведем.
  Аз съм човек, който е доста сериозен реалист. Смятам, че не всичко, което сме предложили ще реши проблемите, но смятам, че много сериозно ще облекчи проектантския и инвестиционен процес и до голяма степен ще избегне колизиите, които има ЗУТ с другите закони. Водихме доста дълги преговори с другите министерства. Някой път бяха успешни, някой път не съвсем, тъй като всеки си гледа неговите интереси и гледа събитията от неговия ъгъл. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Благодаря Ви, министър Данов.
  Няколко думи по законопроекта. Може да възникне и според мен закономерно въпросът при ограничения хоризонт на този Парламент, при ограниченото време, при тази несигурност, какво правим – дали сериозно работим? Да, загуби се доста време в процедурата по съгласуване във ведомствата, в МС, но ние и аз съм решен, убеден съм, че и колегите от Комисията са решени да работят до последния ден на този Парламент, защото ЗУТ е наша кауза. Вие сте чували, както чухте и преди малко от министър Данов, от мен също сте чували, а и от други участници в днешното заседание, че ние се нуждаем от една много по-сериозна реформа, от един друг пакет закони, които със съдействието на Камарите на строителите, на архитектите в България, на инженерите в инвестиционното проектиране като проекти са предоставени на вниманието на професионалната общност, които обаче по всичко личи, че няма да намерят решение в този Парламент.
  Но Законът за устройство на територията се нуждае и от някои неотложни неща и аз приветствам министър Данов за усилията, които положи министерството все пак през Министерски съвет да мине този законопроект и ние трябва да положим усилията в рамките на времето, с което разполагаме, ако имаме добрия шанс да му дадем живот. Но бих искал да приканя, ако това се окаже невъзможно всичките колеги от Комисията, защото надявам се в това отношение сме съмишленици, тези от тях, които ще бъдат в следващия парламент да поемат тази задача, ако сега не съумеем да се справим с нея. Мисля, че го дължим не само на колегията. Тези промени са добри и за професионалното съсловие, но и за всичките потребители, за бизнеса, за ведомствата и т.н.
  Лично аз много отдавна не съм срещал законопроект, внесен в това Народно събрание, който да има толкова изчерпателни и толкова прецизни мотиви. Поздравявам вносителите за това. Аз дори считам (това е моя преценка, разбира се, мога и аз да греша), че анализът на ползите, на икономиите, на ефектите - финансови ефекти, е подценен. Като минимум на годишна база аз считам, че финансовият ефект за бизнеса, и за гражданите надхвърля 10 000 000, а като икономисани, като спестени работни дни е някъде от порядъка на 500 000.
  Разбира се, ние ще си го кажем след това, но има например текстове, които ние успяхме с наскоро приетите промени, публикувани в петък в „Държавен вестник” в Закона за кадастъра и имотния регистър да прокараме, но в момента, в който се работеше по законопроекта нямаше гаранции, че това ще стане. Така че текстовете тук ще отпаднат, защото те са факт вече в Закона за устройство на територията.
  По същество след това ще кажа няколко думи.
  Госпожо Александрова, ако Вие искате от името на Министерския съвет нещо да добавите, заповядайте.
  ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА - ДИРЕКЦИЯ „ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА” В МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ: Да, бих искала да добавя.
  Уважаеми господин председател, уважаеми господа депутати, министър Данов и колеги! Аз ще бъда много кратка. Господин Костадинов каза, че това е Ваша кауза, на Комисията, но аз Ви уверявам, че това е кауза и на правителството. То наистина много държи да се случи този законопроект и в частност на госпожа Бобева – вицепремиерът ни по икономическо развитие, дори и моя лична кауза. Защото имах участие в това. Така че силно се надявам, а и изключително много разчитаме на Вас като водеща Комисия да се придвижи напред максимално бързо законопроектът и, разбира се, да ни помогнете. Очакваме малко обструкции в Комисията по околна среда, тъй като там имаме доста революционни разпоредби за промяна на Закона за биологичното разнообразие и във връзка с оценка на околната среда за въздействие.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Обяснете го това, защото става дума за урбанизирана територия.
  ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА: По-специално те са два текста. По един от текстовете предполагам, че няма да имаме проблеми – по отношение на ІV, V и VІ категории, за които казваме, че няма да има изискване за оценка на въздействието. Но щокотливият параграф е чл. 31, ал. 3 (§ 52 от законопроекта). В Закона за биологичното разнообразие създаваме една нова ал. 3 „Планове, програми, инвестиционни предложения, попадащи в границите на урбанизирани територии и населени места не подлежат на оценка за съвместимост”.
  Съвсем накратко ще ви запозная. Това е една процедура от 2010 г. Всъщност това е стар текст, който съществува отпреди 2010 г. Но през 2010 г. неправителствена организация подава жалба в ЕК, с която я сезира и се открива наказателна процедура. Изпращат писмо до предишното правителство и госпожа Караджова вместо да отговори на исканията на Европейската комисия да се спазят процедурите, да дадат становище защо този текст трябва да съществува, веднага се прибягва до работна група, която всъщност премахва тази ал. 3 и вкарва изискването (аз дадох този пример и вчера на Конференцията за индустриално строителство говорихме), че дори и за барака е необходимо разрешение за екологична съвместимост, което отнема много време, отнема много пари. Освен това се натоварва и администрацията, освен и бизнеса.
  Така че очаквам може би обструкции от тази Комисия, но мисля, че трябва да се справим. Защото си направих труда и изследвах европейското законодателство из основи и се оказа, че Германия, Финландия, Унгария, Норвегия (имам ги дори като разработки) не прилагат този текст. Така че Директивата, която се посочва за наказателна процедура според мен е спазена от България с въвеждането на нова ал. 3.
  Това е накратко.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Благодаря, госпожо Александрова.
  Тя не спомена за другия случай. Това за непосветените очевидно е ясно, нали? Понеже става дума за строежи от ІV, V и VІ категории (да не обяснявам това) по смисъла на чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, които се намират (забележете) в урбанизирани територии и извън защитени зони не се извършва оценка за въздействие върху околната среда, както и преценка за необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда и водите. Това е другият текст, който Вие само засегнахте.
  Най-общо казано всички знаят какво е урбанизираната среда. Имам намерението, или някой има намерението да промени предназначението на жилището в ателие, офис или не зная какво. Или също в урбанизираната среда в определена сграда промяна на предназначение сега възложителите бяха принудени да отидат в съответните регионални инспекции по околна среда и води, да тече процедура, да плащат такса, да им кажат върнете се, след това пак и т.н. И по мое мнение безсмислени процедури и само забавящи инвестиционния процес. Да не говоря само аз, колеги, имате думата.
  Инж. Кочков, заповядайте.
  ДИМИТЪР КОЧКОВ (КБ): Господин председател, уважаеми господин министър, колеги и гости! Аз просто искам да вмъкна, че при мен има едно предложение от 7 главни архитекти на общини, което касае оптимизиране на процедурите по издаване на разрешение за строеж на части от обекти. То касае чл. 152 и 154. Тъй като не е включено, аз ще го предоставя, за да бъде евентуално включено за бъдещи коментари и за включване към измененията на закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Благодаря.
  Аз сякаш пропуснах. Поради сгъстените срокове арх. Дамянов от Камарата на архитектите в България са изпратили (мисля, че колегите не спорят, раздадено е на колегите) становище по този законопроект. Аз им благодаря. Искам още сега на кажа на арх. Дамянов и на колегията, че това не по този законопроект, но ние преди година коментирахме тези текстове, както и с останалите колеги. Част от нещата сме ги обмислили. Те са полезни предложения, извлечени от практиката. Имаме готовност, включително с текстове, които коригират, подобряват текстовете в законопроекта и го правят по-добър като отразяват и тази позиция.
  Други колеги, заповядайте.
  Аз да говоря, докато няма заявени искания. Мисля, че в изложението на министър Данов прецизно бяхме информирани за достойнствата на законопроекта, мотивите са изчерпателни. Отново искам да подчертая главните неща. Намаляване на регулаторната тежест, в т.ч. административна и финансова тежест. Това касае гражданите, това касае бизнеса, това касае и администрацията. Облекчават се редица административни процедури. Оптимизират се, в т.ч. много полезно и изстрадано е предложението във връзка с отношенията с експлоатационните дружества, с предварителните договори, където сега предложението предвижда издаване на становище, което съкращава сроковете на инвестиционния процес и след това съответното експлоатационно дружество няма право да отказва договор по съображения, които излизат извън заложените в съгласувателното становище. Тези дружества си даваха срок от 30 дни, 30 календарни дни като минимум, но поради особения им статут тези срокове се увеличават. Споменах и за икономията и във време, и като работни дни. Облекчени са възложителите определено.
  Аз считам, че с едно, две изключения, където можем да направим подобрения, корекции, включително и с отпадането на текста в предложения § 22, защото тези неща ги решихте със Закона за кадастъра и имотния регистър. Тук парекселанс ще отпадне. Аз дори имам готовност да коментирам конкретни текстове, но мисля, че не сме на този етап като редакции.
  Господин Татарски, заповядайте.
  ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ): Благодаря.
  Господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Наистина един важен закон обсъждаме днес и чест прави на вносителите за куража, който сте имали да го предложите точно сега. Може би времето ви е попречило по-рано да стане, но очевидно намеренията, които са декларирани са много добри, едва ли някой би ги оспорил. Аргументацията и мотивите също са достатъчно обстоятелствени, точни и повечето текстове в интерес на истината едва ли някой би противоречал на тях, защото наистина водят до намаляване на административна тежест, облекчаване на процеса, икономии на средства и на време. Това е безспорно. Но това, което искам да кажа, няма да повтарям това, което и Вие казахте за необходимостта от ОВОС, становища дали е необходимо или не. В настоящия ЗУТ има много текстове, които възпрепятстват, пречат, затормозяват инвестиционния процес и процесът на строителството безспорно. Но хубаво е това, което правим и Вие в началото казахте и съм съгласен с Вас, за съжаление няма да има време да направим една добра поправка на ЗУТ-а, защото други обстоятелства възпрепятстват това да се случи, а приемането на този законопроект, на сериозни промени в него изисква наистина едно доста сериозно обсъждане и взимане предвид позициите на много страни. Това е позиция, която изразява министерството с внесения законопроект. Видяхме становището на Камарата на архитектите, които имат определени претенции. Съюзът на архитектите също. Вие казахте, че са предвидени от закона, пък те са изключени от онзи текст, който казва, че трябва да присъстват в комисиите, които определят главните архитекти. Има някои (това вероятно са технически пропуски), но това ме кара да си мисля, че е необходимо едно доста, доста по-широко обсъждане не само на тези промени, защото аз съм убеден, че има и други текстове, които трябва да се променят, ако искаме да облекчим инвестиционния процес и процеса на строителството. Приемам, даже и като критика, че законът, който беше приет в миналото НС не е прецизен във всички части, въпреки че и тогава намеренията бяха такива – дайте да го направим по-добър, по-облекчен и т.н., но не се получи, защото не може да всеки да се угоди естествено. Но липсата на това обществено обсъждане, допитване, коментари, съгласуване ми се струва, че ще ни вкара пак в такава ситуация, че ще приемем закон, от който ще има много недоволни и смятам, че е редно и днешното заседание да бъде една дискусия (тук има доста представители и на браншови организации, на заинтересовани страни) и да чуем различни мнения, защото очевидно може би те не са чути. Аз не знам дали е правено обществено обсъждане или дискусия по този законопроект?
  ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА: Да, спазена е процедурата.
  ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ): Аз не знам, поне аз не съм получавал такава покана за участие в такова обсъждане. Може да е пропуск. Не държа и аз да съм точен. Въпросът е максимален брой хора и заинтересовани страни да могат да си кажат мнението. Защото всеки текст е много важен. Даже бих запитал от страна на Сдружението на общините има ли позиция, с тях говорено ли е? Все пак се засягат правомощия на общините или отговорности на общините. Има текстове, които касаят директно местните власти. Не би било редно без тях да има, да приемаме такива текстове или без тяхна позиция. Не виждам такова становище, нито тук виждам човек от сдружението на общините. Правена ли е такава дискусия с тях? Каква е тяхната позиция?
  Аз смятам, че може да започнем тази дискусия и аз съм за. Даже Вие казахте (живот и здраве) тези, които влязат в новия Парламент да го продължат и да се промени този закон. Има нужда от промяна, но след една така по-задълбочена дискусия да не пропуснем някой и след това отново да променяме закона след една година. Не искам да навлизам в подробности по отделните текстове. Имам и конкретни предложения, даже между първо и второ четене (ако се стигне до там, не знам колко време ще има този Парламент) ще направя предложения за промяна на тези текстове и по одобряване на ПУП-овете от общинските съвети, и по узаконяване на незаконните строежи до 2003 г. С Вас си говорихме и за циганските квартали. Трябваше тази част от закона да я преработим. Да дадем възможност и насока как да стане това. Глобите, които сега отпадат и т.н. Да не навлизам в подробности. Смятам, че започваме една дискусия, но едва ли на този етап ние можем да приемем тези предложения, без да са минали такова обществено обсъждане, защото чух от различни представители тук на браншови организации, на заинтересовани страни, че имат претенции към законопроекта и може би причината е в липсата на такава предварителна среща дискусия, обсъждане на този законопроект в по-широк състав. Може и да сте го правили…
  ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА: Правено е. Има много становища.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Изчакайте. Нека да завърши господин Татарски.
  ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ): За промяната в закона съм. Даже още за по-радикални промени съм, но да не сме ние последните, които ще кажат това да, това не. Да чуем повече мнения. Това е. Аз съм за повече текстове. С две ръце ще гласувам.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Съгласен съм с мнението на колегата Татарски, че се нуждае от много по-дълбока и съдържателна промяна и тук не може да има две мнения. Въпросът е за какво имаме сили? Аз съм свидетел на този диалог между МИП, МС и колегите от бранша. В един такъв диалог е много трудно да се стигне в крайна сметка до единно мнение. Считам, че все пак се е отишло на етап, на който ние можем да проведем определени промени, които са очаквани и са необходими и това не бива да ни спира. Следващият етап според мен, разбира се, не трябва да бъде последващи промени в ЗУТ, а цялостна промяна на това законодателство, по което има някаква предварителна готовност, с усилието на колегите от Камарите, на МИП. Това е вън от съмнение и е вече извън нашите компетентности. Ще бъде ли в сегашния ни състав? Аз и затова казах, призовавам всеки от колегите, който ще продължи в следващ период да работи в българския Парламент да поеме това законодателство като кауза от този Парламент нататък. Но колегите са тук от Камарите, който пожелае.
  Арх. Бакалов, заповядайте.
  АРХ. ГЕОРГИ БАКАЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ: Първо искам да изкажа благодарност за това, че активно участвахме в подготовката на голяма част от тези документи, но, от друга страна, не мога да скрия известна изненада от това, че в мотивите, които се прочетоха някои от тях, всъщност има известно противоречие с окончателния текст в последния момент. Така че искам да дам думата на нашия главен секретар – арх. Ваня Фурнаджиева само да ги маркира. Те са много кратки. Заповядайте.
  ВАНЯ ФУРНАДЖИЕВА – ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА СЪЮЗА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ: Вероятно е правено обществено обсъждане, но ние не знаем. Не сме получавали такава информация за обществено обсъждане, а и напоследък не получавахме информация за хода на закона. Това не е толкова важно. Ние сме представили нашите мотиви, като преди това сме имали много повече искания. Но ще ги прочета. Към чл. 5, ал. 2 в мотивите е казано, че в конкурсната комисия участва и Съюза на архитектите, господин Татарски също го е видял, проф. Иван Данов също каза в мотивите, че го има, но вижте в законопроекта дали го има. Не знам какви са причините, но го няма.
  МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: В законопроекта го има, но в мотивите го няма. Обратно е.
  ВАНЯ ФУРНАДЖИЕВА: В мотивите го има в т. 3, а в закона го няма.
  ТУНДЖАЙ НАИМОВ (ДПС): Има го, има го в § 1, чл. 5.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Не, там е Камарата. Те имат предвид Съюза на архитектите. Ясно.
  ВАНЯ ФУРНАДЖИЕВА: Няколко пъти сме предлагали в чл. 6 за съставите на експертните съвети не да остане „могат да се включат”, а задължително да има представители на САБ, КАБ и КИИП, като броят им не може да бъде по-малък от този на административните представители. Тъй като съм архитект от практиката, много добре знам как се провеждат съвети с административни служители и е хубаво да има. На практика това е наличие на професионалисти от гражданското общество, които да следят този процес, защото точно там се връщат по 10 пъти за едно и също нещо или за някакви…, че липсва този подпис. Сега се махат, но трябва да има и такава квота. Защото това „могат” се тълкува, че не трябва. Така се тълкува в почти всички общини. Казвам го от личен опит.
  Другото ми предложение е за преместваемите обекти в чл. 56, ал. 7.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Говорете с параграфи.
  ВАНЯ ФУРНАДЖИЕВА: Допълнили сме „Съществуващите сгради и постройки съгласно чл. 31-35 от ЗУТ, който определя отстоянията. Тяхната функция следва да отговаря на отреждането на имота”. Имаме предвид, че в някои случаи…
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Извинете, в предложената ал. 7 ли правите корекции?
  ВАНЯ ФУРНАДЖИЕВА: Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Това е за второ четене. Вие по принцип текста приемате ли го?
  ВАНЯ ФУРНАДЖИЕВА: Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Аз държа това да кажете. Искате ли да я има тази промяна? А редакциите ще ги коментираме, да.
  ВАНЯ ФУРНАДЖИЕВА: Корекция, да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Това е важно да кажете. Арх. Бакалов, това държа да чуя.
  АРХ. ГЕОРГИ БАКАЛОВ: Точно така. Имаме други предложения сега.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Конкретно. Е ли сте за това да стартира приемането на този законопроект и да има шанс да стане закон, и между първо и второ четене да се опитаме да го подобряваме. Това държа да го кажете.
  ВАНЯ ФУРНАДЖИЕВА: Да.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Благодаря Ви. Продължете по ал. 7, защото Ви прекъснах. Какво е допълнението? Вие сте ми го дали.
  ВАНЯ ФУРНАДЖЕВА: Да бъде точно какво се разрешава, а да няма отново възможности да се прави по решение на някого.
  И в чл. 144, 148 и 155 имаме предложения, които касаят колегията. Много често изработват се проекти, предоставят се на инвеститора и той не плаща. Така че е свързано с това.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Зная го случая. Инвеститорът разполага с нещо, което не е негова собственост.
  ВАНЯ ФУРНАДЖИЕВА: Да. Това е, което предлагаме.
  И в чл. 151, ал. 1, т. 12, където става въпрос за сервитута. Предложението ни е да бъде до 25 кв.м, пак трасирано, за да няма възможност пак да се решава от друг.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Интерпретации. Колегите ще ги получите предложенията, но те току-що го донесоха.
  Арх. Жечев поиска думата.
  АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ – КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ: От името на Камарата ние приветстваме измененията и особено мотивите на ЗИД на ЗУТ. Много точно наистина са напипани основните проблеми. Аз няма да бъда конкретен, защото конкретно сме приложили нашите предложения, които смятаме за полезни да вземете предвид, но ще Ви запозная съвсем накратко с две изречения по два проблема.
  Регулаторната тежест от страна на общините, респективно от държавата върху проектирането и строителството се отчете като основен затормозяващ проблем. Бюрокрацията, за нея говорим. По-специално искам да Ви обърна внимание на това, че никъде в Европа няма държава, която да изисква над 10 проектни части за издаване на разрешение за строеж. За да бъда по-конкретен, в Германия, с която даваме пример и арх. Данов го знае много добре, се изискват 4 части – архитектура, конструкция, геология и геодезия.
  МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Геология не се изисква.
  АРХ. ЕМИЛ ЖЕЧЕВ: Да, геологията не се изисква по принцип. В България всяка една година, която идва се появява нова и нова проектна част и категорично заявявам, нямаща нищо общо с бъдещото строителство. Погледнато от страна на административния орган в общините се назначават хора, които одобряват тези проекти, които никой не гледа. И такъв парадокс няма никъде. Нашето предложение към законопроекта беше в чл. 139 изрично да има текст, че за издаване на разрешение за строеж да се изисква само пряко необходимите за публично строителство проектни части. Тези другите, които така или иначе вече са придобили някаква гражданственост да стават след започване на строителството. Това ще даде възможност на инвеститора да провежда инженерингови търгове. За инсталациите на сградата да направи търг конкретно за проектиране и изпълнение, защото той примерно още не е взел предвид дали ще използва соларни системи, дали ще използва един или друг начин за осигуряване инсталационно своята бъдеща сграда. Това няма нищо общо с разрешението за строеж. Това е много важно, защото товарим инвестора с излишни средства за изготвяне на проекти, които не се изпълняват, а, от друга страна, води до назначаване на административни служители в общините, които да контролират тези части, които никой не иска. Малко заприличва на фейлетон от Илф и Петров. Извинявам се. Това трябва да се вземе предвид.
  И другото, мотивът, с който ние изискваме регистрация на доворите за проектиране в Камарата. Това изискване е въведено в ЗКИР. Законодателят иска по този начин да регламентира, че проектирането ще бъде извършвано от правоспособни лица. Под лица имам предвид юридически и физически. На практика ние наблюдаваме, че много юридически лица, които нямат право да извършват проектна дейност по смисъла на ЗКИР извършват такава и сключват такива договори. Не дай Боже, но искам да Ви кажа, че ако стане някое земетресение от 6 степен и паднат някои сгради, които би трябвало да издържат до осма, този същият, който е подписал такъв договор няма да може да носи наказателна отговорност, защото в един момент ще се окаже, че е некомпетентен. Значи, а няма как ние да осъществим този контрол по отношение на правоспособността на изпълнителя на проектирането, което е основно без административният орган да изисква такъв сключен договор, регистриран в съответната Камара при одобряването на проектната документация и издаването на разрешение за строеж.
  На второ място. Има и случаи за използване на фалшиви (извинявам се за думата, че я използвам, нека да бъдем по-меки), неверни удостоверения за правоспособност. Пак Ви казвам, че административният орган няма как да провери тези удостоверения. Ще кажете това е работа на Камарата. Но ако Вие не го изискате от административната служба да има регистриран договор няма как в един момент (не дай Боже пак повтарям да се случи нещо неприятно със сграда, която струва милиони и човешки животи) Камарата да влезе в своите права да осъществи този контрол върху правоспособността. Затова е важно регистрацията на съответните договори в съответните Камари да залегне в ЗИД на ЗУТ. Благодаря Ви за вниманието. Аз съм ги представил писмено.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Това са неща, които години наред си говорим.
  Арх. Дамянов искаше думата.
  АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ: Благодаря, господин председател.
  Имате всички становището, което депозирахме, макар и в последния момент.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Да, вашето становище е раздадено на колегите.
  АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ: Ние подкрепяме промените и мотивите на законопроекта. Смятаме даже, че са закъснели във времето. Можеха много по-рано да излязат. Надявахме се по-рано да излязат, за да може да се осъществи тази широка дискусия, включително и това, което инж. Татарски каза, че такава дискусия е необходима. В момента я водим, макар и така малко прибързано, но се надяваме тези малки промени, които много искаме да се случат да залегнат в текстовете.
  Предложените промени в ЗИД на ЗУТ от МС са инициирани, както е посочено в мотивите към него, за облекчаване на регулаторните режими. Според вносителя на законопроекта са предложени текстове, водещи до съкращаване на тсрокове и процедури, свързани с устройствено планиране и инвестиционно проектиране, строителство и облекчаване на инвестиционния режим. Констатираме някои противоречия с други текстове на ЗУТ в настоящия документ.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Арх. Дамянов, аз много Ви благодаря, но колегите разполагат. Аз дори мога да Ви кажа, че имам готовност по някои от текстовете. Съмишленици сме и ви благодаря за това, което сега сте ни предоставили и в тези месеци назад, което сте ни предоставили. Ние ще преценим какво можем направим. Аз мога и сега да Ви кажа, че по вашите предложения § 35 има смисъл предложението ви, но мие казвате „и уведомяване за извършената промяна на предназначение в служба геодезия, картография и кадастър”. Уведомяване няма такова нещо, а то и сега е изискуемо. За да въведеш в експлоатация каквото и да е, то трябва да бъде отразено в кадастъра и да бъде издадено удостоверение по чл. 52 от Правилника. Без това няма въвеждане. Така че разбирам вашите предложения и това, което е възможно сега да го направим, ще го направим.
  Заповядайте.
  МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Мога ли да направя едно предложение в духа на това, което арх. Жечев предложи. Тъй като вече излезе от нашото министерство и във вашите ръце е възможността, всеки един договор, всяко едно разрешение за строеж към него да бъде добавен документ от Камара на архитектите, че проектантът е правоспособен проектант, договорът е регистриран в Камарата и проектът е пълен. Независимо че това противоречи с философията за намаляване на административната тежест, но да добавим, че Камарата удостоверява, че проектът е пълен.
  ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ) Архитектът на общината трябва да си носи отговорността.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: За водещия проектант в чл. 162, ал. 7 ще го решим, но по-добре е по начина, който Вие…
  АРХ. ВЛАДИМИР БАКАЛОВ: Виждам, че в лицето на Вас, господин председател, има разбиране. Аз бих могъл да прочета мотивите, но след като казвате, че нашите предложения могат да влязат в материалите на Комисията за бъдещо предлагане между първо и второ четене, аз Ви благодаря за това и разчитам. Ние ще участваме активно по позициите, по които ни поканите, за да може да защитаваме тези наши предложения.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Министър Данов има думата.
  МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Имаше едно становище, че не са провеждани обществени обсъждания. Те се провеждат чрез сайта на МС за обществени обсъждания, като голямата част от предложенията са отразени, включително ги има и в съгласувателните таблици по закона, с кито сме го нанесли в МС. Тоест, обществени обсъждания са проведени за тези, които са се интересували от това нещо.
  ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ): Къде и кога са провеждани тези обществени обсъждания?
  МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Всички тези промени се качват на сайта.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Вижте, ние с колегите от една година говорим.
  Колегата Емил Тодоров. Заповядайте.
  ЕМИЛ ТОДОРОВ – ЧЛЕН НА УС НА БААИК: Напълно приемаме промените, които се предлагат. Съгласен съм с господин Татарски, че има много да се желае. Но според мен тези промени, които сега се правят са наложителни и бих казал неотложни, защото всичките промени, които касаят проектирането и особено строителството, действително са направени, за да се ускори този процес. Няма да се спирам подробно – виза за проектиране. Особено бих искал тук да подчертая аз съм малко скептик, че ще проработи това становище с енергийните дружества, тъй като ние сме хора от практиката (аз специално от 1999 г. се занимавам с консултантска дейност) и всички наши колеги, включително проектантите знаем каква Голгота е тази държава в държавата. Да не изреждам имена, защото всички ги знаем. Дано това да се случи.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Само това, ако направим, е достатъчно.
  ЕМИЛ ТОДОРОВ: Другото, което е изключително полезно, това са процедурите, свързани с опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Там действително за незначителни обекти трябва да Ви кажа, че имаше срокове по 2-3 месеца, за да се напише накрая, че не е необходимо нищо да се прави. Другото, което е много полезно, което се направи образец № 2 – протокол за откриване на строителна площадка, линия и ниво да не се подписва от служителя по чл. 223 от ЗУТ.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Това е огромна икономия на време.
  ЕМИЛ ТОДОРОВ: Първо, много голяма икономия на време. Не искам да ви отегчавам с процедурата в различни общини как се провежда - понякога повече от 10 дни във време ценно за строителство. Така че смятам, че това е много положително. Още повече, че контрол има от консултантски фирми, защото всички знаем, че от миналата година има Заповед на ДНСК от 30.04.2013 г., съгласно която при уведомление за заверка за Заповедна книга, което ние това уведомление правим в срок, определен от закона до 7 дни, те задължително правят до 10 дни проверка на строежа. Така че това беше едно дублиране. Смятам, че това е една много голяма стъпка напред. Подкрепяме предложенията. Не считаме, че нещата са съвършени. Получихте нашето становище, но това е една голяма стъпка бих казал към ускоряване на инвестиционния процес. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Проф. Конакчиев. Заповядайте.
  ПРОФ. ДОНЧО КОНАКЧИЕВ – ЕКСПЕРТ: Благодаря.
  Като човек, който професионално се занимава с тази материя, бил съм и проектант, бил съм и управленец, приветствам предложените промени и считам, че колкото по-бързо влязат в действие, толкова по-добре. По-добре не само за професията, по-добре за България, по-добре за всички нас. Аз имам няколко по-скоро редакционни бележки, но няма да ги излагам пред Вас, а ще ги предоставя в писмен вид. По-нататък, ако има ход законопроектът да се обсъдят и което е целесъобразно да се приеме.
  Тук обаче искам и затова помолих за думата да отбележа, че предстои една друга много по-голяма работа и за нея стана дума в изложението на министър Данов и да отбележа, че тук има поне два аспекта по отношение на бъдещето на ЗУТ. Единият е връзката със Закона за регионалното развитие. Тъй като националните разработки от ЗУТ се преместиха в Закона за регионалното развитие, там има нужда от една изключителна синхронизация, свързана и с инвестициите. Териториалната координация на ресурсите изключителна държавна собственост чл. 18 и др. от Конституцията. Има много такива принципни неща. Няма сега да давам примери, включително ако искате и ситуацията, която имаме с Черноморието в момента. Другата посока е тази, която разработва нещата за инвестиционния процес в неговата цялост. Те са безспорно свързани, но те имат много голяма специфика и колкото по отрано се започне подготовката, основно да се решат тези неща, а не просто с корекции – с изменения и допълнения, толкова по-добре, защото това е една обективна потребност. Сега не вярвам и аз да стане в идващите седмици, но това е потребно. Желая успех.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Благодаря, проф. Конакчиев.
  Други колеги? Инж. Стефан Кинарев, заповядайте.
  СТЕФАН КИНАРЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ: Ние възприемаме тези изменения като аварийна промяна в малко време.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Така е обективно.
  СТЕФАН КИНАРЕВ: Защото преди една година така бяха поставени условията. Липсват ни много неща, основното от което е, ако искаме всички да не се подписват трябва да въведем институцията на водещ проектант, за да е ясно кой какви отговорности носи. Второто нещо, което ни липсва е ясно дефинираната отговорност на всички участници в процеса – проектант, надзорник, строител и т.н., но разписани ясно. Защото е крайно време да проумеем, че административната тежест идва от това, че администрацията отговаря за нещо, което не й е работа. Просто в Европа масово за тези стъпки се отговаря с пари през застрахователните компании. Експертите са застрахователните компании, които оценяват проектите. Практически, като махнете Франция, една прекрасно демократизирана държава, никъде няма такава схема, каквато имаме ние. Докато застрахователните компании не си заемат мястото, докато всички участници в процеса не се застраховат и не участват с истински пари, не отговарят с истински пари, административната тежест ще се увеличава и увеличава по простата причина, че липсата на административен капацитет се заменя с листа, които някой комплектова в някаква папка. Едната община чува, че другата община иска някакъв лист с някакъв подпис, веднага и тя започва да иска. За 3 месеца това се разраства и всички започват да искат съответното листо. Другият месец връчва ново листо и така се събират не документи, които приемат нещо, а документи, които се предполага, че в някакъв по-следващ етап ще защитят някой при евентуално бъдещи някакви неуспехи, което просто е безсмислено. Ако сте отивали в съда по някакъв такъв повод виждате, че се ровят, ровят, ровят се документи и не можеш да се хванеш за никой, кой е виновен, включително за случаите, където имаше убити хора във Варна, в Бургас, където давахме експертизи. Просто, докато не се разпише в този закон кой за какво отговаря, нещата ще бъдат такива, администрацията ще се крие зад хвърчащи листове с много печати и много подписи, което тотално ще размива отговорността.
  Иначе благодаря на Комисията за нещо, което ние малко леко подминахме. Основата, за да върви нормално ЗУТ-а е нещата, които тази Комисия и НС успя да свърши във връзка с кадастъра и имотния регистър. Нищо не може, защото ясно трябва да се каже никакви зелени площи, никакви зелени неща, никакви такива неща, ако те са нанесени в кадастъра и имотния регистър. Влизаш вътре и ако попадаш в такава зона отиваш да се разправяш с околната среда, ако не попадаш в такава зона въобще не се занимават с теб. Тези неща трябва да са там, веднъж да са направени, а не всеки да ги прави не за тази къщичка, за онази къщичка и ако искам да проверя пешеходната пътека на най-мръсното място в България – Лъвов мост трябва 3 месеца да чакам някой да ми съгласува дали като летят там врабчетата се тровят или не се тровят. Благодаря.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Благодаря, инж. Кинарев.
  Аз споделям Вашата оценка, че това са аварийни промени. Можем да кажем, че са аварийни, но това го казвам в контекста на мисленето ми, че са и неотложни и трябва да положим усилия. Дай Боже, ако ни стигнат силите. Считам, че имаме сили в тези промени да изградим, да формираме убедително фигурата на водещия проектант. Можем да го направим. Имаме готовност, и колегите от Камарите имат своите предложения и да облекчим малко този процес и ясно да фокусираме отговорностите. Искам да Ви уверя, че това е обичайно за работата в нашата Комисия (имаме ли време, разбира се) ние ще работим заедно с експертите на Камарите и на съюзите в един по-напрегнат режим. Всички тук знаете, че по Закона за кадастъра и имотния регистър работихме 4 месеца. Това беше почти ежедневна работа и аз не знам дали съм успял да благодаря на всички колеги – от Агенцията по геодезия картография и кадастър, но и на колегите от Камарата на инженерите, персонално на инж. Кинарев, на КАБ, на САБ и на геодезистите и т.н., с които повече от 4 месеца работехме по два-три часа дневно, за да създадем този продукт, който за наша радост е факт, вече е публикуван от миналата седмица.
  Има ли други желаещи за изказвания? Заповядайте.
  Министърът има право по всяко време.
  МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Тъй като става дума за това, което инж. Кинарев започна да говори, става дума за нов закон с нова философия. А трябва да Ви кажа, че промяната на ЗУТ ни отне на всички хора, които сме тук страшно много време. Виждате, че страстите се разпалват непрекъснато, тъй като от строителство трябва да Ви кажа от моя опит, че всички в България разбират, а и всеки има мнение кое как става. Трябва да Ви кажа, че следващите закони, за които говорите, ние сме ги подготвили, които имат другата философия, където е главният проектант, където много голяма част от необходимите документи за разрешения за строителство отпадат. Ние имаме първо за разлика от ЕС една фаза на проектиране, която е абсурдна. Това е така наречения Технически проект.Техническият проект е недовършен Работен проект. Инж. Бойков поклаща глава, понеже тези разговори бяха, че ние започваме строителство фактически без да имаме пълна проектна документация и пак сме една уникална държава. Нормално да се вземе разрешение за строеж на идеен проект и това разрешение за строеж да означава следното. Тази сграда или това съоръжение не нарушава юридически интересите на обществото и би могло да съществува. По тази причина е това, което арх. Жечев каза. Има едни статистически изчисления, има някаква архитектура, която показва, че сградата не нарушава интересите на останалите. Има една ситуация, направена от геодезист, която показва, че не сме навлезли в съседна територия. Оттам нататък с идейната фаза отговаряме това би ли могло да стане. С Работния чертеж отговаряме на въпроса как ще стане. Но това вече е друга философия, с която сме доста напред в подготовката на този закон или този пакет от закони. Тъй като той е свързан не само със ЗУТ. Той е един цял общ пакет с обществени поръчки в строителството, обществени поръчки в проектирането, наредби, които да функционират по един по-нормален начин. За съжаление мисля, че няма да имаме време да ги приемете. И за него бяхме мислили всъщност преди да го дадем по административен път да се развие, имахме желание да го публикуваме широко, за да може цялата общественост първо да го прочете, да го разбере, да влезем в едни дискусии, за да обясним какви са функциите на всеки един член. Това е нещо, което сме подготвили, но на този етап няма да може да го реализираме. Но е необходимо, понеже част от Вас вероятно, надявам се да останат в управлението е необходима нова философия на строителните закони и тя да бъде в посока, това, което всъщност се прави в Западна Европа. Това да бъде посоката.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Благодаря, министър Данов.
  Заповядайте.
  ВЛАДИМИР МИТРУШЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Слушайки аргументите на колегите и повечето от браншовите организации определено всички са обединени около необходимостта да променим философията на този така важен закон за инвестиционния процес в България. Но предвид ограниченото време, което имаме изказаха се тези, че тези промени трябва да се извършат след широко обществено обсъждане, не е ли добре да поставим наистина сега основата на тези предложения за промяна в закона и след това наистина да оставим самото приемане на закона на един следващ Парламент, който наистина да прецизира текстовете и който ще има, надявам се, един по-дълъг мандат от този на 42-то НС и наистина да приемем едни текстове, които са прецизни и в повечето текстове да постигнем разбирателство. Ясно е, че консенсус няма да може да се постигне по всички тези, но все пак да се съобразим с мнението на всички браншови организации и наистина тези промени да се извършат след широко обществено обсъждане.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Благодаря на колегата.
  Вижте сега, аз не зная защо се измества съзнателно центърът на тежестта на разговора. Няма съдържателни възражения по внесения законопроект. Ние сме членове на 42-то НС и трябва да носим своята отговорност в рамките на това НС. Тези промени са необходими, както и инж. Кинарев каза, са аварийни. Те са необходими отдавна просто сега стигаме до тях. Имаме потенциал и капацитет да ги извършим, надявам се. За друго нямаме потенциал и капацитет. За другата, съдържателната реформа там нещата са съобщени на професионалната гилдия. Аз твърдя, че професионалната гилдия, тези над 2 000 души архитекти и над 12-13 000 инженери познават тези законопроекти за дълбоката реформа в това законодателство.
  Така че, нека да не отместваме нещата. Аз не чух съдържателни възражения от колегията по внесения законопроект. Да, нормално е, има различни интереси и ако щете в съсловието. Един законопроект не може да отговори на очакванията в пълна степен на всички. Нашата задача е да направим тази преценка и аз считам, че вносителят е направил в голяма степен да постигне максимално примиряване на противоречията и максимално добри текстове. Имаме възможност да подобрим някои тестове. Така че за мен въпросът за недоверие към този законопроект не стои, не беше изказано такова мнение от никой от представителите на Камарите и на съюзите, които взеха думата днес, а те всички са тук.
  Все пак, има ли заявки за изказване?
  ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ): Сдружението на общините има ли становище?
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Сдружението на общините е поканено официално, навреме, включително и за днешното заседание. Техен е изборът да присъстват или да не присъстват, нали? Комисията по инвестиционно проектиране е демонстрирала максимална откритост в работата си и тук всички други участници могат да го потвърдят. И ще продължи да работи така. Националното сдружение на общините в Република България вероятно е направило преценката в момента, че днешното заседание на комисията не й е приоритет, а може да имат и някакъв ангажимент.
  Така че, колеги, подлагам на гласуване по принцип на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, вх. № 402-01-28, внесен от Министерския съвет на 11.06.2014 г.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  Гласували 18 народни представители: за 11, против няма, въздържали се 7.
  Благодаря, колеги.
  С това официалната част от дневния ред приключи. Аз се надявам още от следващата седмица да започнем работа с колегите.
  Министър Данов имаше предложение.
  МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Да направя една презентация, ако не сте се отегчили, какво сме направили за една година.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Колко минути е презентацията?
  МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Седем минути.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Съгласни сме.
  ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ): Ще ви уважим труда.
  МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Това е създаване на МИП с Решение на МС – месец юни 2013 г. Приет е Правилника на Министерството на инвестиционното проектиране. През септември са назначени заместник-министрите. Единият е тук, другият отсъства в момента. Това бяха господин Ибрямов и господин Ангелов. През октомври 2013 г. общо взето съставът на министерството е попълнен около 90 процента. Знаете, че съставът е от 125 човека. Значи някъде около 100 човека през октомври са били назначени. След което е издадено първото Разрешение за строеж през ноември 2013 г. През този период сме водили преговори за отпускане (знаете) на основните финансови ресурси, които бяха необходими за тази година, а именно за изработка на общи устройствени планове и на първо място естествено приоритетът винаги е бил кадастърът. През декември, когато беше приет бюджетът, бяха осигурени тези средства, с които тази година всъщност сме започнали работа. През февруари е първият етап за финансово подпомагане за изработката на общите устройствени планове. Отне доста време и доста усилия да се търси философията и критерии. И тъй като от самото начало беше ясно, че парите няма да стигнат, започнахме да търсим и допълнителни средства. През март започнахме да работим по третия пакет мерки за намаляване на административната тежест. Между другото още от септември миналата година се опитахме, в началото имах илюзията, че може да сменим ЗУТ за три месеца, оказа се, че тази материя е много трудна и много спорна. Така че по-добре е човек да започне от начало, отколкото да се опитва да поправя нещо, което е натрупало някакви негативи. След това започнахме да подпомагане малките населени места с тази програма за благоустройство с една също много скромна сума. Тоест, имаме желание да се отпуснат около 78 000 000 лв., а ние имаме само 5 000 000 лв. През май създадохме Съвета по геодезия, картография и кадастър. Някъде през това време министерството стана и бенифициент по ОПАК. Това е горе-долу начинът, по който нарисувахме нашата перспектива през изминалото време.
  Това е съвсем накратко един отчет какво екипът на МИП е свършил през тази година. Издали сме доста разрешения за строеж. Имали сме много оплаквания. Най-вече масата оплаквания идват по отношение на незаконното строителство, тъй като според ЗУТ и най-малкият обект има нужда от 12 до 14 части, което прави практически нерентабилна поръчката на самия проект. Оттам нататък гражданите си позволяват да строят незаконно. Това са все неща, които трябва да бъдат коригирани в бъдеще. Това е. Да преминем към не официалната част. Заповядайте.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Благодаря, колеги.
  Закривам заседанието.
  (Закрито в 16,29 часа.)


  СТЕНОГРАФ:
  /Я. Иванова/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ:
  /Е. Костадинов/
  Форма за търсене
  Ключова дума