Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
E-mail: zem412@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 412
Телефон: 02 987 24 41; Факс: 02 987 24 41
Виолета Петрова
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т И В Т О Р О Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е

КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА
КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Чл. 1. С тези правила се урежда редът за работата на Комисията по земеделието и храните, наричана по-нататък „комисията”.

Чл. 2. Комисията организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България, разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и на тези вътрешни правила.

Чл. 3. (1) Комисията се състои от председател, до 4 заместник-председатели и членове, избрани от състава на Народното събрание.
(2) Административното, деловодното, организационно – техническото и експертното подпомагане на дейността на комисията се осъществява от служителите, назначени на работа в комисията.

Чл. 4. Комисията:
1. разглежда законопроекти, Годишната програма по чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, проекти за решения, декларации, обръщения и други материали, разпределени й от председателя на Народното събрание и изготвя доклади, предложения и становища по тях;
2. провежда изслушвания по въпроси от нейната компетентност, съгласно разпоредбите на чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, прави оценка на прилагането и ефективността на законите, по които е била водеща комисия, провежда периодични срещи с ръководствата на министерства, други държавни ведомства, общини и техни сдружения, професионални и други организации, имащи отношение към тяхното прилагане, изготвя анализи и предложения, участва чрез свои представители в различни дискусионни форуми, свързани с прилагането на съответното законодателство;
3. осъществява периодичен контрол за степента на усвояване и за целесъобразно и законосъобразно изразходване на средства от фондовете и програмите на Европейския съюз.
4. може да образува от своя състав подкомисии, работни групи и обществени съвети от представители на граждански организации и движения;

Чл. 5. (1) Ръководството на комисията организира работата й въз основа на информацията и материалите, постъпващи или разпределени в комисията.
(2) Председателят на комисията:
1. определя дневния ред, свиква и ръководи заседанията й;
2. поддържа връзки и осъществява координация и взаимодействие с ръководствата на другите комисии и с председателя и заместник-председателите на Народното събрание;
3. осъществява взаимодействие с ръководствата на министерствата, с другите ведомства, с общините и техните сдружения, с професионални, браншови и други организации, имащи отношение към дейността на комисията;
4. по предложенията, внесени от народни представители за второ гласуване, може да изиска становище от граждански организации и движения;
5. осъществява и други функции, определени с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(3) При отсъствие на председателя, заседанието на комисията се ръководи от упълномощен от него заместник-председател. При липса на упълномощаване председателят на Народното събрание упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на комисията.

Чл. 6. (1) Комисията се свиква на заседание от нейния председател по негова инициатива или по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание.
(2) Редовните заседания на комисията се провеждат веднъж седмично, в сряда. При необходимост, могат да се провеждат и извънредни заседания.
(3) Дневният ред, часа и мястото на заседанията се определят от председателя на комисията и се обявяват с писмено съобщение на определените за това места в Народното събрание, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание, най-малко три дни преди тяхното провеждане.
(4) Материалите за заседанията се предоставят на членовете на комисията като се пускат в пощенските им кутии и/или се изпращат на електронна им поща (е-mail).
(5) При необходимост денят или часът на заседанията могат да се променят от председателя на комисията. Членовете на комисията се уведомяват своевременно по подходящ начин за промяната в деня и часа на заседанията.
(6) В случаите, когато се налага провеждането на извънредни заседания на комисията, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им. Членовете на комисията се уведомяват своевременно за извънредните заседания по подходящ начин, като включените в дневния ред материали могат да им се предоставят и в деня на провеждане на съответното заседание.

Чл. 7. (1) Заседанията на комисията са открити. Комисията може да реши отделни заседания да бъдат закрити.
(3) Заседанията на комисията се провеждат в сградите на Народното събрание. По изключение комисията може да реши да проведе заседания и извън столицата.
(2) За участие в заседанията на комисията се канят вносителите на законопроектите, представители на министерства, други държавни ведомства, общини и техни сдружения, професионални и други организации, имащи отношение към разглежданите законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание.
(3) Всеки член на комисията може да покани за участие в нейно открито заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите от комисията законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание.
(4) Представители на граждански, синдикални, съсловни, браншови и други организации могат да заявят желанието си да бъдат поканени да присъстват на откритите заседания, като направят това писмено до председателя на комисията най-късно предишния ден преди провеждането на съответното заседание. Те могат да представят свои писмени становища, както и да вземат участие в разискванията по разглежданите от комисията законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание, на което са поканени да присъстват.

Чл. 8. (1) Заседанията на комисията се откриват от председателя, когато присъстват повече от половината от членовете й. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(2) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от присъстващите.
(3) Гласуването се извършва явно. Гласува се "за", "против" и "въздържал се".

Чл. 9. (1) Комисията обсъжда законопроектите не по-рано от 24 часа и не по-късно от три седмици от получаването им от членовете на комисията.
(2) При обсъждането на законопроекта на първо гласуване, преди да го разгледа по същество, комисията извършва оценка за съответствието му с изискванията на Закона за нормативните актове и указа за неговото прилагане и при наличие на несъответствия може да препоръча на вносителя да го приведе в съответствие в 7-дневен срок.

Чл. 10. По законопроекти, внесени от народни представители, председателят на комисията може да изисква становище от Министерския съвет или от съответния министър. Министерският съвет или съответният министър дава становище в срок до две седмици от поискването му.

Чл. 11. (1) Комисията обсъжда едновременно всички законопроекти, уреждащи една и съща материя, внесени в Народното събрание до деня, в който комисията започва обсъждането. Законопроектите се гласуват поотделно.
(2) Когато на първо гласуване са приети повече от един законопроект, уреждащи една и съща материя, комисията с участието на вносителите на приетите на първо гласуване законопроекти изготвя от тях един общ законопроект в срок 14 дни, който се представя на председателя на Народното събрание и на народните представители за правене на писмени предложения по него.

Чл. 12. (1) Докладите на комисията се правят от председателя или от определен от комисията докладчик.
(2) В доклада се отразяват взетото от комисията решение и различните становища, влючително становищата, постъпили от граждански организации и движения, с посочване на мнозинството, което ги е поддържало.
(3) Докладът на комисията за първо гласуване съдържа и оценка на очакваните последици от прилагането на бъдещия закон, включително и финансовите.
(4) Докладите на комисията от откритите заседания, както и постъпилите по тях становища от граждански организации и движения, се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание.

Чл. 13. (1) За заседанията на комисията се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети решения.
(2) За заседанията на комисията по законопроектите, по които е водеща, се водят стенографски протоколи. Те се подписват от председателя на комисията и от водещия протокола и се публикуват в 7-дневен срок от заседанието на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание.

Чл. 14. Докладите и становищата на комисията се представят в пленарно заседание от председателя на комисията или от определен от него заместник-председател. По изключение докладите и становищата на комисията могат да бъдат представени и от член на комисията, когато председателят и заместник - председателите отсъстват от пленарното заседание.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

§ 2. Настоящите вътрешни правила са приети на основание чл. 22, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на редовно заседание на Комисията, проведено на 26 юни 2013 г.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА