Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
27/06/2013

  Изслушване на информация от Министерството на земеделието и храните относно:
  • финансовото състояние на „Напоителни системи” ЕАД;
  • перспективи за преструктуриране и за обезпечаване на поливното земеделие в България и
  • предприетите мерки за обезпечаване на дейностите по предпазване от вредното въздействие на водите.
  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  Г-Н МИХАИЛ МИКОВ


  ДОКЛАД
  НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  Относно: Изслушване на информация от Министерството на земеделието и храните, проведено на основание на член 107, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

  Комисията по земеделието и храните проведe заседание на 27 юни 2013 г., на което изслуша информация от Министерството на земеделието и храните относно:
  • финансовото състояние на „Напоителни системи” ЕАД;
  • перспективи за преструктуриране и за обезпечаване на поливното земеделие в България и
  • предприетите мерки за обезпечаване на дейностите по предпазване от вредното въздействие на водите.
  В работата на комисията от Министерството на земеделието и храните взеха участие – г-н Бюрхан Абазов - заместник-министър, г-н Димитър Младенов - държавен експерт в Дирекция „Хидромелиорации”, г-жа Марина Иванова – началник на отдел в Дирекция „Управление на собствеността и държавно участие” и г-жа Мая Нинова - държавен експерт в Дирекция „Развитие на селските райони”. От „Напоителни системи” ЕАД участие взеха г-н Стайко Ганчев - изпълнителен директор и г-жа Иванка Ценова - главен счетоводител. Присъстваха също така представители на различни браншови организации, на КТ „Подкрепа“ и на КНСБ.
  Доклад, изготвен от изпълнителния директор на дружеството до министъра на земеделието и храните, както и подробна писмена информация, която е достъпна на интернет страницата Комисията по земеделието и храните на сайта на Народното събрание, бяха предварително предоставени на народните представители.
  Информацията беше представена от зам.-министър Абазов.
  В последвалата дискусия взеха участие народните представители проф. Методи Теохаров, Петя Раева, Пенко Атанасов, проф. Светла Бъчварова, Спас Панчев и Румен Йончев. Основните акценти могат да бъдат систематизирани както следва:
  Широко дискутиран беше въпроса за последиците от заповедта на министър Найденов да бъдат бракувани, демонтирани и продадени за скрап тръбопроводи и други хидромелиоративни съоръжения, собственост на дружеството. Народните представители поискаха информация за размера на демонтираните съоръжения, за постъпилите от тази дейност приходи в дружеството и съответно оценка за това доколко оправдано от финансова гледна точка е било това решение и дали е постигнат, първоначално заявеният от министър Найденов резултат за стабилизиране на дружеството. Беше отправено искане министерството да изясни също така какви съоръжения са били демонтирани, отговарят ли те на изискванията за бракуване, какъв финансов ресурс ще бъде необходим за възстановяване на щетите от подобно управленско решение и чия е отговорността за него.
  На поставените въпроси беше отговорено, че министър Греков е разпоредил незабавно да се спре бракуването и демонтажа на съоръжения и е назначил проверка, до приключването на която “Напоителни системи” ЕАД следва да съхранява вече бракуваните, но нереализирани тръби. Според изпълнителния директор на дружеството са бракувани единствено напълно негодни за употреба съоръжения, за което има съответната документация. Заяви, че за период от около 1,5 г. са реализирани около 15 000 т. метал, като постъпилите в дружеството средства са в размер на 4,5 млн. лв. Тези средства са били недостатъчни, но са позволили временно стабилизиране на дружеството.
  Друг основен въпрос, който беше дискутиран касаеше начина, по който е извършено преструктурирането и закриването на клонове на дружеството и доколко регламентирано е било от правна гледна точка, предвид информацията, че това е станало единствено с решение на съвета на директорите на дружеството. Съответно доколко оправдано е било това преструктуриране предвид обществено значимите функции по водоснабдяване и по отводняване, изпълнявани от дружеството.
  Беше отговорено, че това е станало по настояване на министър Дянков, който е поел ангажимента в замяна на съкращаване на служители да осигури средства в размер на 10 млн. лв. от държавния бюджет за покриване на разходите по експлоатация и поддържане на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите. Съответно дружеството е получило само 4 млн. лв., при изразходвани 6,6 млн. лв., като Министерството на земеделието и храните е отказало да покрие изразходваните в повече 2,6 млн.лв. От дружеството припомниха, че за 2012 г. и 2013 г. в бюджета на Министерството на земеделието и храните не са били предвидени никакви средства за финансиране на тези дейности, въпреки поетия ангажимент в бюджета за 2013 г. да бъдат осигурени 13 млн. лв.
  От двата синдиката също настояха за изясняване на това по чие разпореждане е извършено преструктурирането и разпродаването на имущество на дружеството. Заявиха, че проблемът с липсата на финансиране на дейностите по отводняване е възникнал с изменението на разпоредбата на § 4, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите, съгласно която, в случаите когато обектите по чл. 13, ал. 1, т. 3 не са дадени на концесия, поддръжката им се осъществява от търговските дружества, които ги стопанисват и припомниха, че тя е била приета без финансова обосновка и преценка на състоянието на „Напоителни системи“ ЕАД.
  Дискусия породи също така, сключен договор между “Напоителни системи” ЕАД и „Д Банк“ за кредит-овърдрафт до края на 2012 г. в размер на 3 млн. лв., както и процедурата по отпускане на нов кредит-овърдрафт от „Д Банк“ в размер на 10 млн. лв. Народните представители настояха за информация с чия санкция са изтеглени тези кредити, как ще бъдат изплатени и какво е било заложено срещу получаването на средствата. Бяха изразени опасения, че при евентуална невъзможност да бъдат върнати кредитите имуществото на дружеството ще бъде разпродадено на занижени цени. В тази връзка беше обяснено, че първият кредит вече е изплатен. Договорите са сключени с разрешение на министъра, като е проведена обществена поръчка. За втория кредит са заложени бъдещи вземания на дружеството.
  Широка дискусия предизвика също така, предложеното от работна група в министерството преструктуриране на „Напоителни системи” ЕАД, при което част от имуществото - публична държавна собственост (водностопански системи и съоръжения, съгласно чл. 13 от Закона за водите), следва да бъде отделено и да премине в ново държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Съответно предприятието да поеме дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на хидромелиоративни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, представляващи държавен ангажимент, а „Напоителни системи” ЕАД да продължи дейността си като търговско дружество, предоставящо услугата водоподаване за напояване. Според работната група така ще бъдат преодолени затрудненията, свързани с финансирането на този вид дейности, тъй като държавното предприятие ще бъде на бюджетна издръжка. Другият аргумент е, че ще се улесни кандидатстването за финансиране по мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
  В тази връзка бяха изразени силни резерви по отношение на евентуалната целесъобразност на подобно решение, като бяха изтъкнати редица пречки за неговата реализация и ефективно функциониране както от организационно, така и от финансово естество. Освен това беше изтъкнато, че преди да бъде взето решение по отношение на структурата на предприятието, следва да бъде извършен анализ възможно ли е изобщо „Напоителни системи“ ЕАД да бъде самоиздържаща се структура. Изказаха се и сериозни съмнения по отношение на възможността дружеството да бъде конституирано като бенефициент по линия на ПРСР. В тази връзка всички изказали се настояха да бъде намерено решение на основния проблем, свързан с възможността за европейско финансиране на „Напоителни системи“ ЕАД, което да не бъде сметнато за нерегламентирана държавна помощ.
  Беше направено искане на следващо заседание на комисията министерството, респективно ДФ „Земеделие“, да предоставят подробен анализ и информация по отношение на Мярка 125 от ПРСР, причините, поради които отделените средства по тази мярка не са усвоени и къде са били прехвърлени те. Съответно този анализ да бъде взет предвид при включване на мярка „Инвестиции във физически активи”, касаеща и инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието и адаптирането на селското стопанство и управлението на водите за следващия програмен период 2014 - 2020 г. на ПРСР.
  Друг важен въпрос, който беше поставен, но не получи достатъчно ясен отговор беше относно методиката за формиране на доставната цена на водата за напояване, какви разходи се калкулират в нея и голямата разлика между цената на „Напоителни системи“ ЕАД и на сдруженията за напояване. Беше подчертано, че тази цена следва да бъде социално поносима за земеделските производители.
  Всички присъстващи се обединиха около становището, че за да бъдат разрешени натрупаните финансови проблеми на дружеството и да бъде осигурено добро качество на услугата по доставяне на вода за напояване на приемлива цена, както и да бъде гарантирано изпълнението на обществено значимите дейности, следва да бъде иницииран специален закон, който да регламентира дейностите в сектор хидромелиорации.
  За целта народните представители настояха за сформиране на работна група, която предварително да направи прецизен анализ на ситуацията в сектора, на финансовото състояние на дружеството и едва тогава да бъде определена стратегията за развитие и съответно за преструктуриране, което следва да бъде извършено. От името на браншовите организации и от двата синдиката изразиха готовност да участват активно в работата по подобен проект.
  В заключение народните представители се обединиха около следните препоръки:
  - Министерството следва да възложи на компетентните органи проверки за това как са взимани решенията, касаещи дружеството, как са възложени, сключени и изпълнявани съответните договори, да бъде направена оценка на състоянието на „Напоителни системи“ ЕАД и съответно препоръки за това какво следва да се предприеме;
  - Министерството следва да включи в работната група по изработването на стратегията за преструктуриране повече заинтересовани страни и да вземе предвид техните становища и предложения;
  - Предвид направените забележки по отношение на пълнотата и прецизността на предоставената информация, при следващи изслушвания данните да бъдат по-конкретни, актуални и да се отнасят към един и същи период от време, за да позволяват съпоставяне;
  - Ръководството на „Напоителни системи“ ЕАД да бъде активна страна както при разработването на стратегията за бъдещото развитие на сектора, така и при намирането на решения за начина на финансиране и подпомагане;
  - Министерството да възложи прецизен и професионален анализ, който да позволи разработването на пълноценна и добре обоснована концепция за развитие на сектора.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума