Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
03/07/2013

  Изслушване на информация от Министерството на земеделието и храните относно:
  • Хода на преговорите по договаряне на международния финансов ресурс за земеделие в периода 2014 – 2020 г.;
  • Усвояването на средствата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г.;
  • Усвояването на средствата по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007- 2013 г.(ОПРСР);
  • Законодателните приоритети на Министерството на земеделието и храните до края на 2013 г.
  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  Г-Н МИХАИЛ МИКОВ  ДОКЛАД
  НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  Относно: Изслушване на информация от Министерството на земеделието и храните, проведено на основание на член 107, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.


  На свое заседание, проведено на 3 юли 2013 г., Комисията по земеделието и храните изслуша информация относно:
  • Хода на преговорите по договаряне на международния финансов ресурс за земеделие в периода 2014 – 2020 г.;
  • Усвояването на средствата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г.;
  • Усвояването на средствата по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007- 2013 г.(ОПРСР);
  • Законодателните приоритети на Министерството на земеделието и храните до края на 2013 г.
  Участие в заседанието взеха от Министерството на земеделието и храните – проф. Димитър Греков – министър, г-жа Валентина Маринова, г-н Бюрхан Абазов и г-н Явор Гечев - заместник-министъри, г-жа Надежда Симеонова - и.д. главен секретар, г-жа Снежана Благоева – директор на Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа” и г-н Слави Кралев – началник на отдел в същата дирекция, г-жа Мая Нинова - държавен експерт в Дирекция „Развитие на селските райони”. От ДФ „Земеделие” – г-н Румен Порожанов – изпълнителен директор, г-н Свилен Костов – заместник-изпълнителен директор. От Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) – г-н Драгомир Господинов – изпълнителен директор, г-жа Ирена Пенчева - заместник изпълнителен директор и г-н Лъчезар Золев - началник на отдел в Дирекция „Европейски фонд за рибарство”. На заседанието присъстваха и г-жа Диляна Славова – председател на Комисията по земеделие и екология на Европейския икономически и социален комитет, както и представители на КНСБ.
  Подробна писмена информация, която е достъпна на интернет страницата на Комисията по земеделието и храните на сайта на Народното събрание, беше предварително предоставена на народните представители.
  Информацията беше представена от министър Греков.
  В последвалата дискусия взеха участие народните представители проф. Методи Теохаров, Пенко Атанасов и проф. Светла Бъчварова. Основните акценти могат да бъдат систематизирани както следва:
  По точка първа
  На поставен въпрос във връзка с, предвиденото в новия регламент намаляващо преходно национално подпомагане в периода 2015 г. - 2020 г. беше обяснено, че то е въведено като продължение на националните доплащания, прилагани в момента от държавите членки. Това е станало по настояване на новите страни членки да бъде дадена възможност за прилагане на по-висок процент обвързана подкрепа, насочена към конкретен тип производство. Схемата е лимитирана по отношение както на правилата за прилагане, така и на размера на средствата по нея. Помощта ще може да се прилага от 2015 г. до 2020 г. и ще бъде единствено за сектори и схеми, по които към момента се прилагат нотифицирани национални доплащания. Подпомагането ще бъде по правилата прилагани през 2013 г., но ще бъде прилагано в условията на намаляващ бюджет, като през 2015 г. ще се започне с 75% от бюджета, нотифициран за 2013 г., а всяка следваща година ще намалява с още 5%, до достигане през 2020 г. на 50 % от бюджета за 2011 г. Тъй като България през 2011 г. е имала нотифицирани национални доплащания за тютюн, ще има право да предоставя финансиране от националния бюджет и преходна национална помощ за тютюн, но при правилата, прилагани през 2013 г., като няма възможност за актуализиране на правилата за предоставяне и референтните количества, за които се прилага помощта.
  Имало е предложение с новия регламент да бъде дадена възможност държави членки, които са прилагали схеми за специфична подкрепа на качество, по линия на която България би могла също да подпомага сектор „Тютюн“, да продължат да предоставят такава помощ в същите сектори. Това предложение обаче е било отхвърлено.
  От ДФ „Земеделие” заявиха, че техните разчети, направени по видове договори и очаквани плащания показват, че в края на 2013 г. няма да има проблем с неизпълнение на бюджета на програмата. Очакванията са, че в рамките на окончателното изравняване на сметките ще се появят известни разлики, които са неизбежни. Страната ни обаче ще има право, въз основа на анализа на изпълнението по отделните мерки, който ще бъде направен, да поиска нотификация за прехвърляне на средства от мерки, по които има неусвояване на финансовия ресурс по такива, по които има 1 – 2% наддоговаряне.
  Беше обяснено, че фондът работи активно по всички мерки. В оборот са договори за 807 млн. лв., други за 100 млн. евро са вече подписани. В момента има прием по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Започва обработката на мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” с бюджет за двете - 140 млн. лв. Предстои прием по основните общински мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места” за бюджета до 100 % и наддоговаряне. Предвидено е в рамките на приема да бъде направен целеви компонент за подпомагане на общини, със сключени договори за канализация, които са поели ангажимент за изграждане на пречиствателни станции със собствени средства до 2014 г., тъй като при неизпълнение на това задължение тези общини рискуват да не получат разрешение за ползването на съответните обекти.
  В отговор на въпрос относно сключени под условие договори по двете общински мерки беше обяснено, че след официалното одобрение на 9-тата нотификация, Държавен фонд „Земеделие” е подписал анекси към договорите, с което условията за финансиране са отпаднали.
  Друг поставен въпрос беше доколко научнообосновани и надеждни са сеитбооборотите, които земеделските производители следва да прилагат, за да изпълнят условията по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите” на мярка 214 „Агроекологични плащания“. В тази връзка беше обяснено, че едно от основните изисквания към земеделските производители по мярката е да прилагат 5-годишен план за поне четириполно сеитбообращение. Направен е преглед на предлаганите типизирани планове за сеитбооборот, като е поискано становището на института по почвознание "Н. Пушкаров” доколко тези планове изпълняват основната си функция да предпазват почвата от ерозия. От неправителствени организации е имало настояване да бъдат получени становищата на по-широк кръг научни институти и в тази връзка Дирекция „Развитие на селските райони” на министерството е изпратила покани до различни институти, които да излъчат представители за участие в съвместна работна група по изготвянето на становища. Работната група следва да даде своето становище в рамките на две-три седмици.
  Беше отправена препоръка сроковете на предстоящите приеми на документи да бъдат внимателно обмислени, предвид краткия срок до края на годината и на целия програмен период и да бъдат положени максимални усилия за осигуряване на максимално усвояване на финансовия ресурс до края на програмния период.
  По точка трета
  На поставени въпроси относно изпълнението на ОПРСР, от ИАРА отговориха, че основният проблем е, че програмата работи основно с частни бенефициенти, които срещат трудности с осигуряването на финансиране за изпълнението на проектите и единственият начин за тяхното подпомагане е по линия на Гаранционния фонд и възможността да се възползват от по-изгодни условия за кредитиране.
  Към настоящия момент по ОПРСР са договорирани 83,4%, а са изплатени 31,2% от общия бюджет на програмата. Във връзка със засиления интерес по някои от мерките е съгласувано предложение за 40 % наддоговаряне по тях. Агенцията е направила анализ, че този процент ще компенсира риска от неизпълнение на част от сключените договори. Освен това ще бъдат предприети действия за промяна на финансовия план на Програмата и за пренасочване на финансов ресурс от неатрактивни мерки към такива, по които има интерес. От агенцията заявиха, че според тях тези действия ще сведат до минимум риска от неусвояване на бюджета по програмата.
  По точка четвърта министър Греков представи приоритетите на Министерството на земеделието и храните до края на 2013 г. и график на предвидените законодателни инициативи.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума