Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
26/02/2014

  Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните  ЧРЕЗ

  Г-Н МИХАИЛ МИКОВ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

  ДО

  Г-ЖА ДЕНИЦА КАРАДЖОВА
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  ДОКЛАД

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


  ОТНОСНО: Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 26 февруари 2014 г., на което обсъди Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г.
  На заседанието присъства инж. Валентина Маринова – заместник- министър на земеделието и храните.
  Годишната програма е изготвена в изпълнение на регламентираното с Конституцията на Република България задължение на Министерския съвет да информира предварително Народното събрание относно своето участие в разработването и приемането на актове на Европейския съюз и относно българските позиции при обсъждането на приоритетните за държавата въпроси.
  В заключение и след проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 20 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” подкрепи Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г., като на основание чл. 111, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и в кръга на своята компетентност предлага в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2014 г. да бъде включена инициатива № 1 за преразглеждане на политическата и правната рамка на Европейския съюз за биологично производство от Приложение ІІ: Нови инициативи.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Проф. Светла Бъчварова
  Форма за търсене
  Ключова дума