Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
26/03/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 402-01-16, внесен от Министерския съвет на 13 март 2014 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 402-01-16, внесен от Министерския съвет на 13 март 2014 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 26 март 2014 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 402-01-16, внесен от Министерския съвет на 13 март 2014 г.
  В работата на комисията участие взеха – от Министерството на земеделието и храните – г-н Бюрхан Абазов – заместник-министър, г-жа Марияна Николова – директор на Дирекция „Правно-нормативни дейности“, г-н Петър Вутов - директор на Дирекция „Поземлени отношения и комасация” и г-н Стоил Дудулов – началник на отдел в същата дирекция.
  Законопроектът и мотивите към него беше представен от зам.-министър Абазов.
  Със законопроекта са предвидени следните промени:
  Съгласуването на проекти за рекултивация на земя за земеделски нужди и за рекултивиране на нарушени терени в горски територии ще се извършва единствено от министъра на земеделието и храните.
  Няма да се изисква утвърждаване на подземни и надземни трасета за проектиране, и промяна на предназначението на земеделски земи за изграждането на линейни обекти на техническата инфраструктура, както и на прилежащите съоръжения, разположени на терена, когато застроената и прилежащата им площ е до 15 кв. м.
  Без процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране ще става промяната на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, когато е предвидена с влязъл в сила общ устройствен план и в случаите на предоставена с решение на Министерския съвет концесия.
  Предлага се да бъде стеснен обхвата на категориите земи, за които се определят най-малко две площадки или трасета за съответния обект, като това задължение ще касае само земите от първа до четвърта категория и поливни.
  Комисията за земеделските земи с решение ще може да отлага промяната на предназначението на земеделска земя, когато възникнат въпроси за доизясняване. Освен това комисията ще може да обсъжда искания за разрешаване на временно ползване на земеделска земя в определени случаи. Решенията на комисията за промяна на предназначението на земеделски земи и за утвърждаване на площадки и трасета ще подлежат на оспорване пред Върховния административен съд.
  Отпада възможността без такса да се извършва промяна на предназначението на земи, предоставени безвъзмездно с акт на Министерския съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти, но инвеститорите клас А съгласно Закона за насърчаване на инвестициите няма да заплащат такава такса.
  Освен това за строителство, извършено върху земеделска земя без да е променено нейното предназначение, собственикът на обекта ще заплаща съответната санкция и двойния размер на таксата за промяна на предназначението, но не и стойността на земята. Когато строителството е извършено върху държавна земя, след заплащане на тези суми собственикът на обекта ще може да придобие собствеността върху земята по ред, определен в правилника за прилагането на закона.
  В последвалата дискусия участие взеха народните представители Десислава Танева, Пенко Атанасов, проф. Методи Теохаров и проф. Светла Бъчварова.
  Единодушно беше становището на народните представители, че не бива да бъде стесняван обхвата на категориите земи, определени като плодородни, за които се определят най-малко две площадки или трасета при изграждане на обект и това предложение следва да отпадне.
  Единодушно беше и становището, че между първо и второ четене на законопроекта следва да бъде разписан срок, в който Комисията за земеделските земи е длъжна да се произнесе, когато със свое решение е отложила промяната на предназначението на земеделска земя за даден обект.

  След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните с 15 гласа “за”, 0 гласа “против” и 2 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 402-01-16, внесен от Министерския съвет на 13 март 2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума