Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
06/04/2014 второ гласуване

  Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 402-01-16, внесен от Министерския съвет на 13 март 2014 г. , приет на първо гласуване на 11 април 2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 402-01-16, внесен от Министерския съвет на 13 март 2014 г. , приет на първо гласуване на 11 април 2014 г.

  Проект
  ІІ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи

  (Обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г. и бр. 27 и 66 от 2013 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.  § 1. В чл. 11, ал. 3 думите „по ал. 2“ се заменят с „на сгуроотвали, сметища и други депа за отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците“ и думите „и от министъра на земеделието и храните“ се заменят с „от министъра на земеделието и храните”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 11, ал. 3 думите „по ал. 2“ се заменят с „на сгуроотвали, сметища и други депа за отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците“, след думите „с проекта“ се добавя „по ал. 2“ и думите „и от министъра на земеделието и храните“ се заменят с „от министъра на земеделието и храните”.

  Комисията предлага да се създаде § 2:
  § 2. В чл. 17, ал. 1, т. 1 думата „пета“ се заменя със „седма“.


  § 2. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Не се изисква утвърждаване на трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи за изграждането на линейни обекти на техническата инфраструктура, когато те не са разположени на повърхността на терена, както и на прилежащите към тях съоръжения, разположени на терена, когато застроената и прилежащата площ на всяко едно от тях е до 15 кв. м.“
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, предвидена с влязъл в сила общ устройствен план, както и в случаите на предоставена концесия с решение на Министерския съвет се извършва, без да се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране.“

  Предложение на н.п. Емил Костадинов
  В § 2, т. 1, ал. 2 след думите „площ на всяко едно от тях е до 15 кв. м.“ да се добави“за един земеделски имот“.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
  § 3. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Не се изисква утвърждаване на трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи за изграждането на линейни обекти на техническата инфраструктура, когато те не са разположени на повърхността на терена, както и на прилежащите към тях съоръжения, разположени на терена, когато застроената и прилежащата площ на всяко едно от тях е до 15 кв. м. за един земеделски имот“.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди в случаите на предоставена концесия с решение на Министерския съвет се извършва, без да се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране по отношение на определената с решението за предоставяне на концесията концесионна площ.“

  § 3. В чл. 21 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „за електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване и други, свързани с изграждането и/или с ползването на обекта“ се заменят с „и терени за временно ползване“.
  2. В ал. 4 думите „шеста категория“ се заменят с „четвърта категория или поливни“.

  Предложение на н.п. Светла Бъчварова и група народни представители
  В § 3 т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Емил Костадинов
  В § 3, т. 2 в чл. 21, ал. 4 да се отмени.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. В чл. 21, ал. 2 думите „за електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване и други, свързани с изграждането и/или с ползването на обекта“ се заменят с „и терени за временно ползване“.


  Предложение на н.п. Веселин Пенев, Петя Раева и Тунджай Наимов
  Да се създаде § 3а:
  § 3а. В чл. 24, ал. 5 т. 2 и т. 3 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.


  § 4. В чл. 30, ал. 3 думите „за земи, предоставени безвъзмездно въз основа на акт на Министерския съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти“ се заменят с „в случаите по чл. 22а, ал. 12 от Закона за насърчаване на инвестициите“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.


  § 5. В чл. 40 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създават т. 9 и 10:
  „9. отлага промяна на предназначението на земеделската земя, когато възникнат въпроси, свързани с хигиенни, строителни и други изисквания или с ограничения, предвидени в други закони;
  10. обсъжда искания за разрешаване на временно ползване на земеделска земя в случаите, определени с правилника за прилагане на закона.“
  2. В ал. 3 след думите „Решенията за“ се добавя „утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, за“.


  Предложение на н.п. Светла Бъчварова и група народни представители
  Параграф 5 се изменя така:
  § 5. В чл. 40 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите „четвърта категория“ се заменят с „шеста категория“;
  б) в т. 6 думите „четвърта категория“ се заменят с „шеста категория“;
  в) създават се т. 9 и 10:
  „9. отлага промяна на предназначението на земеделската земя, когато възникнат въпроси, свързани с хигиенни, строителни и други изисквания или с ограничения, предвидени в други закони;
  10. обсъжда искания за разрешаване на временно ползване на земеделска земя в случаите, определени с правилника за прилагане на закона.“
  2. В ал. 3 след думите „Решенията за“ се добавя „утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, за“.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Емил Костадинов
  В § 5, т. 1 в чл. 40, т. 9 след думите „земеделска земя“ се добавят думите „за срок до три месеца“.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  § 6. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думата „четвърта“ се заменя с „шеста“;
  б) в т. 6 думата „четвърта“ се заменя с „шеста“;
  в) създават се т. 9 и 10:
  „9. отлага вземането на решение по искането за промяна на предназначението на земеделската земя за срок до три месеца, когато възникнат въпроси, свързани с хигиенни, строителни и други изисквания или с ограничения, предвидени в други закони;
  10. обсъжда искания за разрешаване на временно ползване на земеделска земя в случаите, определени с правилника за прилагане на закона.“.
  2. В ал. 3 след думите „Решенията за“ се добавя „утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, за“.


  § 6. В § 2 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „изградените сгради заплаща освен стойността на земята“ се заменят с „обекта заплаща“.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Когато земята, върху която е извършено строителството, е държавна по смисъла на чл. 10б, ал. 5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, след заплащане на сумите по ал. 2 собственикът на обекта може да придобие собствеността върху земята по ред, определен в правилника за прилагане на закона.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.


  Комисията предлага да се създаде подразделение:
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията предлага да се създаде § 8:
  § 8. (1) Недовършените процедури за утвърждаване на площадка и/или трасе за проектиране и за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди се приключват по досегашния ред.
  (2) За недовършени се смятат процедурите, по които предложенията за утвърждаване на площадка и/или трасе за проектиране и за промяна на предназначението на земеделски земи са подадени в Министерството на земеделието и храните или в съответната областна дирекция "Земеделие" до влизането в сила на този закон.


  Предложение на н.п. Светла Бъчварова и група народни представители
  Създава се § 7:
  § 7. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г. и бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6:
  а) досегашния текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Изпълнителният директор със заповед може да делегира правомощията си по този закон на заместник-изпълнителните директори.“
  2. В чл. 275 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата “собствениците” се добавя “или на ползвателите”;
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Собствениците или ползвателите на обекти за обезвреждане на странични животински продукти са длъжни да предават получените от обезвреждането продукти за унищожаване или оползотворяване съгласно Регламент /ЕО/ № 1069/2009. Разходите по унищожаване или оползотворяване се договарят между собственика или ползвателя на обекта за обезвреждане и собственика или ползвателя на обекта за унищожаване или оползотворяване на продуктите, с изключение на случаите, когато двете дейности се съвместяват.”;
  3. В ал. 5 след думата “собствениците” се добавя “или ползвателите”.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията предлага да се създаде § 9:
  § 9. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г. и бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6:
  а) досегашния текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Изпълнителният директор със заповед може да делегира правомощията си по този закон на заместник-изпълнителните директори.“;
  2. В чл. 275 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 2 след думата “собствениците” се добавя “или на ползвателите”;
  б) алинея 3 се изменя така:
  “(3) Собствениците или ползвателите на обекти за обезвреждане на странични животински продукти са длъжни да предават получените от обезвреждането продукти за унищожаване или оползотворяване съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009. Разходите по унищожаване или оползотворяване се договарят между собственика или ползвателя на обекта за обезвреждане и собственика или ползвателя на обекта за унищожаване или оползотворяване на продуктите, с изключение на случаите, когато двете дейности се съвместяват.”;
  в) в ал. 5 след думата “собствениците” се добавя “или ползвателите”;
  3. В чл. 449б, ал. 1 след думата “Собственик” се добавя “или ползвател”.
  4. В чл. 449в след думата “Собственик” се добавя “или ползвател”.


  Предложение на н. п. Тунджай Наимов и Янко Янков

  §7. В Закона за горите (Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.43
  от 7 Юни 2011 г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр. 102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и дои. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г.) в чл. 33, ал. 1 се създава точка 3 със следното съдържание:
  „3. когато те са нормативно определени площи към сгради и съоръжения от имуществото на организациите по §12 от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ"
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 10:
  § 10. В Закона за горите (обн. ДВ. бр. 19 от 2011г., изм. бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013г. и бр.28 от 2014г.) в чл. 33, ал. 1 се създава т. 3:
  „3. когато те са нормативно определени прилежащи площи към сгради и съоръжения от имуществото в стопанските дворове на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи".


  Предложение на н. п. Тунджай Наимов и Янко Янков

  §8. В Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (Обн. ДВ. бр17 от 1 Март 1991г., попр. ДВ. бр.20 от 12 Март 1991 г, изм. ДВ. бр.74 от 10 Септември 1991г., изм. ДВ. бр.18 от 2 Март 1992г., изм. ДВ. бр.28 от 3 Април 1992г., изм. ДВ. 46 от 4 Юни 1992г., изм. ДВ бр.105 от 31 Декември 1992г., изм. ДВ.48 от 4 Юни 1993г., изм. ДВ. бр.64 от 27 Юли 1993г., изм. ДВ. бр.83 от 30 Септември 1993г., изм. ДВ. бр.80 от 30 Септември 1994г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Май 1995г., изм. ДВ. бр.57 от 23 Юни 1995г., изм ДВ. бр.59 от 30 Юни 1995г., изм. ДВ. бр.79 от 17 Септември 1996г., изм. ДВ. бр.103 от 3 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.104 от б Декември 1996г., доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 1997г., изм. ДВ. бр.62_ от 1 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.123 от 22 Декември 1997г., доп. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.36 от 31 Март 1998г., изм. ДВ.59 от 26 Май 1998г., изм. ДВ. бр.88 от 31 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999г, изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.47 от 10 Май 2002г., изм. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г, изм. ДВ. бр.16 от 18 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. 6р.38 от 11 Май 2004г, изм. ДВ, бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г, изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г,, изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 27 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр. 62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 27 Март 2012г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г, изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 201Зг., изм. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 201Зг.) в чл. 27, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. думата „чрез" в края на текста се заличава
  2. в т. 1 в началото на текста се добавя „чрез"
  3. в т.3 в началото на текста се добавя „чрез"
  4. създава се т. 4 „4. по реда на Закона за горите“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Комисията предлага да се създаде § 11:
  § 11. В Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г. и бр. 38 от 2014 г.) в чл. 27, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 думата „чрез" се заличава;
  2. В т. 1 и 3 в началото се добавя „чрез";
  3. Създава се т. 4:
  „4. по реда на Закона за горите.“.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума