Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
18/06/2014 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402-02-13, внесен от Министерския съвет на 9 юни 2014 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402-02-13, внесен от Министерския съвет на 9 юни 2014 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 18 юни 2014 г., на което обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402-02-13, внесен от Министерския съвет на 9 юни 2014 г.
  В работата на комисията участие взеха – от Министерството на земеделието и храните – д-р инж. Валентина Маринова – заместник-министър, г-жа Марияна Николова – директор на Дирекция „Правно-нормативни дейности“, г-жа Соня Симеонова - главен експерт в Дирекция „Развитие на селските райони” и г-жа Мая Нинова - държавен експерт в същата дирекция.
  Със споразумението се предвижда предоставянето на аналитични и консултантски услуги при разработването и изпълнението на нови стратегии за управление и развитие на сектор „Хидромелиорации“ с отрасли напояване, отводняване и защита на земеделските земи от вредното въздействие на водите, които не са обхванати детайлно от Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор, приета през 2012 г., както и за изпълнението и насърчаването на дейности, насочени към ефективно и устойчиво развитие на сектора. Специфичната цел на консултантските услуги е предоставяне на стратегическа подкрепа за успешното планиране за новия програмен период на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и за създаване на адекватни проекти в областта на хидромелиорациите, като предпоставка за използване на финансиране по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Програмата за развитие на селските райони.
  Консултантските услуги са обособени в четири основни групи:
  1. Изготвяне на проект за Обща стратегия за развитие и управление на хидромелиоративния сектор. Това ще стане посредством формулиране на цели за развитие на сектора и определяне на стратегическите възможности за решаване на основните проблеми на сектора, в съответствие с националната стратегия за развитие на селското стопанство и с екологичните цели и стандарти на ЕС. Акцентът ще бъде върху приоритетните инвестиции за управление на напояването по отношение на участието на потребителите на вода, нивото на предоставяне на услугата и начина на определяне на тарифите за напояване.
  2. Подобряване на нормативната рамка и на институционалния капацитет. Ще се изготвят препоръки за промени в законодателството, проекти на подзаконови нормативни актове и административни процедури, насочени към подобряване на нормативната рамка. Ще се изготвят планове за повишаването и развитието на капацитета на сдруженията за напояване и на капацитета на общините в селските райони за подготовка на проектни предложения в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година.
  3. Изготвяне на проект за Рамка за програмиране и приоритизиране за финансиране по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Програмата за развитие на селските райони, включително преглед на изискванията за допустимост и критериите за подбор на инвестициите по мерки, подкрепени от Програмата за развитие на селските райони.
  4. Изготвяне на проекти за интегрирани инвестиционни планове, програми и водещи проекти, включително проекти на: инвестиционен план за управление на водите в селските райони; план за агроекологични мерки и доклади за оценка на два водещи приоритетни проекта (по един в Северна и Южна България).
  Договореният лимит на възнаграждението за предоставените услуги е 3 042 000 лв. (три милиона четиридесет и две хиляди лева), които се изплащат на етапи и след одобряване на резултата от изпълнението на съответния етап. Проектът ще бъде финансиран по мярка 511 „Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
  Крайният срок на действие на споразумението е 30 юни 2015 г. В приложение № 1 са уточнени междинни срокове за изпълнение на отделните етапи.
  Не се предвиждат гаранции и отговорност за банката във връзка с резултатите от изпълнението (вкл. относно точността, пълнотата, достатъчността на документите и информацията, по отношение на съдържащите се в тях прогнози или оценки, и на бъдещите резултати от изпълнението на препоръките на банката). Банката е освободена и от отговорност за евентуални загуби, разходи, щети или задължения, възникнали в резултат на предоставените консултантски услуги.
  Предвижда се, произтичащите от споразумението права и задължения да останат в сила във всички случаи, включително когато разпоредбите на закона постановят противното. Измененията в приложенията към споразумението няма да подлежат на ратификация. Евентуалните спорове ще бъдат разрешавани чрез арбитраж.

  В заключение Комисията по земеделието и храните с 18 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402-02-13, внесен от Министерския съвет на 9 юни 2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума