Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
02/10/2013
  1. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, № 302-01-19, внесен от Министерски съвет на 20 септември 2013 година за първо гласуване.
  2. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, № 302-01-13, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2013 година.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните
  П Р О Т О К О Л

  № 13

  На 02 октомври 2013 г. се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, № 302-01-19, внесен от Министерски съвет на 20 септември 2013 година за първо гласуване.
  2. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, № 302-01-13, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2013 година.
  3. Текущи

  Заседанието бе открито в 15,30 часа и ръководено от госпожа проф. Светла Бъчварова - председател на Комисията по земеделието и храните.
  Към протокола се прилага списък на присъстващите.

  * * *
  /Гости на заседанието: господин Бюрхан Абазов, заместник-министър на земеделието и храните, госпожа Марияна Николова, директор на дирекция „Правни дейности”, госпожа Красимира Кунчева, дирекция „Връзки с обществеността”, господин Злати Златев, изпълнителен директор на Националната служба по зърното, госпожа Дора Ненова, директор на дирекция „Държавни помощи и регулации”, госпожа Радостка Савова, госпожа Силвия Василева, началник отдел в дирекция „Животновъдство”, госпожа Снежана Благоева и господин Слави Кралев – дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа”, Свилен Костов, заместник-изпълнителен директор на ДФ”Земеделие”.
  Граждански движения: Димитър Джанаваров, Петър Донев, Здравчо Велев, Михаил Колев./

  ПРЕДС. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Уважаеми колеги, уважаеми господин заместник-министър, предлагам да започне. Дневният ред се състои от две точки:
  1. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, № 302-01-19, внесен от Министерски съвет на 20 септември 2013 година за първо гласуване.
  2. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, № 302-01-13, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2013 година.
  Приемате ли този дневен ред? Приемам, че сте съгласни и приемате този дневен ред.
  Предлагам да започнем с обсъждане на законопроекта на Закон за животновъдството и господин Абазов да представи мотивите, които касаят промените в Закона за животновъдството, но и много други закони, които го съпътстват. Заповядайте, господин Абазов.

  БЮРХАН АБАЗОВ: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, както каза проф.Бъчварова най-малко за животновъдство ще говорим в този доклад, тъй като с измененията в Закона за животновъдството предлагаме да се направят няколко препратки към няколко други закона като идеята е всички тези изменения в няколко на брой закони касаят Плана за намаляване регулаторната тежест на бизнеса, което всъщност е решение на Министерски съвет от 8 октомври 2012 година.
  Със законопроекта, в Заключителните разпоредби законите, които ще се цитират след малко са включени изменения и допълнения на още четири закона – Закон за подпомагане на земеделските производители, Закон за съхранение и търговия със зърно, Закона за горите и Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.
  С приемането на този законопроект ще бъдат облекчени единадесет броя регулаторни режими и ще бъдат отменени два броя регулаторни режими. Всички тези режими са приети и включени в Плана за намаляване регулаторната тежест на бизнеса, който е приет с решение на Министерски съвет от 2012 година.
  В Закона за животновъдството, който е основният закон и който днес променяме се въвеждат четири броя облекчения на регулаторните режими, като отпада изискването на операторите да представят документи, които са публично достъпни при регистрацията на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопородни и хибридни животни.
  В Закона за подпомагане на земеделските производители се премахва един регулаторен режим, който е за предварително лицензиране на вноса на земеделски продукти. Предварителното лицензиране на вноса на продукти е въведен през 2006 година. С приемането на България в Европейския съюз ние вече попадаме в общата регулация и това просто е излишно да намери място в този закон.
  Следващият закон, в който се предлага промяна е Закона за търговия и съхранение на зърно. Тук облекчаваме пет броя регулаторни режими като намаляваме изискуемите документи и срока за издаването на административния акт, в случая лицензия за публичен склад за зърно и удостоверение за зърнохранилище. В проекта се предлага изцяло да се премахне един регулаторен режим свързан с издаване на сертификат за съответствие на зърното и зърнените продукти при вътреобщностна търговия.
  Следващ закон, в който предлагаме промяна в духа на намаляване регулаторната тежест за бизнеса, това е Закона за горите, където предлагаме да се намалят изискуемите документи при вписване в регистъра на браншовите организации и Националния браншови съюз в горски сектор. Отпада и изискването за представяне на публично достъпни документи пред органа за регистрация. Установихме, че се изискват доста документи, които са притежание на администрацията и няма смисъл да изискваме това от кандидатите, които искат да се вписват.
  В Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите облекчаваме един режим, който е свързан с издаването на лицензии за внос на коноп. В предложеното изменение се предлага увеличаване срока на валидност на лицензията за внос от трети страни от 6 месеца на по-дълъг срок, като с това смятаме, че ще облекчим бизнеса, който се занимава с тази дейност.
  В проекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството в Заключителните разпоредби е предложено да се отмени Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти, отменяме цял един закон, тъй като е отпаднало действието му. Законът за свърхзапасите от земеделски и захарни продукти е приет през 2006 година, преди нашето присъединяване. Съвсем естествено този закон престава да действа, поради това, че попадаме в общата регулация на Европейския съюз. Благодаря.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Заповядайте, проф. Теохаров.

  МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Абазов, уважаеми колеги, аз имам един единствен въпрос, може би дадохте обяснение, но тук се шумеше много. В чл.28, ал.3 и ал.4 се отменя, може ли да дадете отговор защо се налага тази поправка?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Заповядайте, господин Златев.

  ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ: Ако ми разрешите да изразя становище по чл.28, ал.3 и ал.4, тъй като когато се прие при вътрешноведомствено съгласуване в съгласувателната таблица не се взе нашето мнение и така е минало, искам да кажа, че документите, които издаваме са част от контролната система по веригата производител-търговец-съхранител-износител-преработвател. По този начин се проследява и движението на зърното по цялата верига като проверката включва понякога и проверка на търговско досие на износителя, нареждане за товарене, товарен ордер, талимански записи, акт за драфт-сървей и кантарни бележки. Осъществява се контрол, който дава възможност ежемесечно до 10-то число да изпращаме в Европейския съюз данни по системата АМИС, а също така и по Регламент 1709 за запасите от ориз. Тази информация се ползва при съвместни проверки от НАП, МВР, а също така МЗХ, ДАНС и браншовите организации. Искам да обърна внимание, че тези сертификати не нарушават правото за свободно движение на стоки в Европейския съюз съгласно договора.
  Искам да дам няколко примера. Също така, тъй като се цитира решение на Министерския съвет искам да кажа, че съгласно Решение № 456 от 01 август 2013 година за държавност, развитие, справедливост и икономически и социални приоритети на правителството на Република България обръща особено внимание за овладяване тенденциите за необявяване тенденциите за необявяване на вътреобщностните доставки. С тази отмяна фактически ограничаваме възможността за изпълнение на това постановление. Тъй като не искам да бъда голословен само ще цитирам няколко примера.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Господин Златев, извинявайте, само да попитам – това ли беше въпроса на проф.Теохаров?

  МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Да, точно това.

  ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ: Първият пример, ще ви цитирам жалба до министъра, става въпрос за издаване на такъв документ за търговия с Италия и пише „…съобразно Европейския съюз се нуждаем от документ, удостоверяващ, че закупеното зърно …” и т.н. „…от няколко месеца се опитвам да получа тази информация, разговаряйки с всички служители и дирекции във вашето министерство, но за съжаление безуспешно”, докато след един месец се дойде при нас, чрез кабинета на министъра и ние издадохме този документ, който е нужен.
  Отделно „Гленкор” ни изпраща писмо за износ на слънчоглед „В тази връзка най-учтиво ви молим за вашето разрешение, в сертификата издаван от поверената ви служба, в клетка 1 „Вид на стоката” да бъде записан тарифен номер и еди-какво си по търговски договор.” Образец на документ от „Папаз олио” и „Тьопфер” и си дават образците на документи. Наред с това търговците ни представяха, ето, тук имаме образец, какво издават в Република Румъния. Имам го преведен на български.
  Когато казвам за съвместни проверки с НАП, искам да кажа, че 600 броя са минимум исканията на година от НАП и 300 броя, извадихме ги днес от деловодната система, за Икономическа полиция, прокуратура и съд. Само ви показвам последното искане от „Големи данъкоплатци”, седем точки, като шестата е „Издадените от НСЗ съгласно чл.28 сертификати” и т.н. и изброени 34 склада, които трябва да проверим и на които те на тази база извършват проверките. Всичко това смятам, че е доказателство, че трябва да отпадне този член, защото тази информация е единствената която се събира онлайн от службата и действително служи и с нищо не ограничава търговците и не ги затруднява. Такси не се събират.

  Реплика: Това не е вярно.

  ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ: Какви такси се събират за вътреобщностни доставки? Като кажеш „Не е вярно”, кажи какви са.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: По принцип изказването беше чл.28, ал.3 и ал.4 да не се отменят. Добре, уточнихме становището на Службата по зърното.

  БЮРХАН АБАЗОВ: Не е тук систематичното място на това, което казвате, колега, между първо и второ четене може да го предложите.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Заповядайте, госпожо Танева.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По първа точка от дневния ред искам да кажа, че ние от Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепим така предложения законопроект предвид на това, че се намалява тежестта на бизнес-операторите. Използвам случая, предложението, което проф.Теохаров направи и господин Златев даде и примери, да го подкрепя, и също считам, че между първо и второ четене трябва да се направят промени така, че този текст да се отмени. Разбира се, адмирираме всички промени в законодателството, които премахват излишните процедури. Използвам случая, че заместник-министър Абазов е тук, да внеса предложение, че както в законопроектите, така има и в наредби издадени от Министерство на земеделието и храните, особено ще се отнася до мерките по Програмата за развитие на селските райони, в които е добре да се изпълни същото решение за Плана за намаляване на регулаторните режими. Има много документи, които са публично оповестени, част от тази документация, която се изисква, имала съм конкретни случаи по „Млад фермер” са основание после за неформално изпълнение на задължение и за отказване от плащане, така че единствената ми препоръка е тези тежести да отпаднат и от наредбите, издадени от министерството.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. Заповядайте, господин Абазов.

  БЮРХАН АБАЗОВ: Благодаря за въпроса, госпожо Танева. Наистина, изпълнявайки това решение на Министерски съвет, а и общата воля на всички ни да намалим натиска върху бизнеса, естествено сме започнали по йерархичност в правото и сме започнали от законите, тъй като в случая става въпрос за пет-шест закона. Това, за което говорите, този процес върви в министерството, но тъй като наредбите са десетки пъти повече от законите и обема е огромен, но като идея и процес ние работим по поднормативните документи – за правилници, наредби, които минават по друг ред на изменение и допълнение. Но искам да ви уверя, че този процес в министерството върви и на ниво поднормативни документи.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Аз имам един въпрос към вносителите свърза с промяната в Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите. Въобще има ли досега, от 2007 година внос на коноп в България? Има ли издадена лицензия, има ли реализирани количества?
  Заповядайте.

  РАДОСТКА СЛАВОВА: Родостка Славова, началник на отдел „Регулация търговски механизми”, дирекция „Държавни помощи и регулации” в Министерство на земеделието и храните.
  От началото на 2007 година до момента са издадени около 5 лиценза, като това е коноп не предназначен за посев, използва се главно за храна птички, на животни и в никакви други изключения не са издавани до момента. Не говорим за сеитба. Тъй като в момента в Закона за контрол на наркотичните вещества има едно несъответствие с регламента и се ограничава срока на валидност на тази лицензия, а също и в самото наименование, затова сме предложили това изменение и то съответства на Регламент 1234, а също и на Регламент 376 от 2008 година. Удължаваме срока с един месец.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Става въпрос за контрола, да не е за семена, а за храна на птички, какви са процедурите?

  РАДОСТКА СЛАВОВА: Аз просто уточнявам, че наистина ежегодно се издават максимум един-два лиценза за внос. Количествата са ограничени, от 15 до 35 тона.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Други изказвания, въпроси? Това са първи стъпки за облекчаване на режимите към бизнеса. Предполагам, че и в следващите законопроекти това ще бъде основна цел, при тяхното приемане, при тяхното изменение, за да могат процедурите да бъда максимално облекчени за тези, към които са насочени. Ако няма, предлагам да гласуваме.
  Който е „за” приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, № 302-01-19, внесен от Министерски съвет на 20 септември 2013 година за първо гласуване, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” законопроекта се приема на първо гласуване.

  Преминаваме към следващата точка - второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, № 302-01-13, внесен от Министерски съвет на 18 септември 2013 година, който е приет на първо гласуване на 12 септември 2013 година.
  Тук искам малко помощ от гледна точка на това, че закона е доста обемист, ще се наложат доста гласувания, предлагам, но вие ще кажете как се е процедирало преди, по текстове, по които няма предложения или има само промени, които са свързани с технически редакции да се гласуват ам блок. А предложенията, които са правени от народни представители ще бъдат обсъждани, ще бъде водена дискусия по тях.
  Заповядайте, госпожо Танева.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Госпожо председател, взимам думата, за да споделя практиката от предишния мандат. Екипът е същия, предполагам, че са ви казали, да, когато сме гледали законопроекти на второ четене, когато е имало работен доклад с редакционни поправки, предложения на текстове и когато не е имало предложения на депутати, или в хода на разискванията не постъпват предложения за редакция на предложенията по работния доклад сме ги приемали ам блок. За всичко, което постъпи в хода на дискусията или има постъпили предложения го гласуваме по отделно. Господин Панчев, Пенко Атанасов, господин Данев, всички сме от старата комисия, могат да потвърдят.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Тогава предлагам да започваме.
  Започваме с наименованието „Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз”.
  Който е „за”, моля да гласува.
  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията подкрепя текста за наименование на закона.

  Следват параграф 1, параграф 2, параграф 3, които са предложени от вносителя като в параграф 3 имаме предложение за редакция на комисията и параграф 4, който е на вносител. В параграф 3 има технически редакции, които са свързани с изписването на регламентите, по начин, който е приет.
  Имате ли някакви коментари по това, ако не гласуваме от параграф 1 до параграф 4, включително. Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” се приемат параграф 1, параграф 2, параграф 3 с редакция на комисията и параграф 4 на вносител. Благодаря.

  Има предложение на комисията за създаване на нови параграфи 5 и 6.
  § 5. Наименованието на глава четвърта се изменя така: „ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ”.

  § 6. В чл.8, ал.1 думите „Министерство на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерство на икономиката и енергетиката.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Само да попитам в параграф 3 се повтаря „точка 2”.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Ако мога да поясня. Първата точка е изменение на ал.1, която е с три точки, самата алинея и вече втората точка е изменение в ал.2. Няма две точки. Първата втора точка е от съдържанието на ал.1

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Гласуваме създаването на нови параграфи 5 и 6 по предложение на комисията. Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” се приемат нови параграфи 5 и 6.

  Номерацията се променя, предвид приетите нови параграфи 5 и 6. И вече имаме параграфи с променена последователност и съответно предложения за редакции. Разглеждаме предложенията на вносителя и предложенията за редакции на комисията.

  Параграф 5, който става параграф 7 с предложенията за технически редакции на комисията, до параграф 10 включително.
  Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема параграф 5, който става параграф 7 с редакция на комисията, параграф 6, който става параграф 8 с редакция на комисията, параграф 7 който става параграф 9 на вносител, параграф 8, който става параграф 10 с редакция на комисията, параграф 9, който става параграф 11 с редакция на комисията и параграф 10, който става параграф 12 с редакция на комисията.

  Продължаваме с параграф 11, който става параграф 13 с редакция на комисията, параграф 12, който става параграф 14 на вносител, параграф 13, който става параграф 15 с редакция на комисията.
  В параграф 14, който параграф 16 има техническа редакция и го изчитам:
  „В чл.25а, ал.1 след думите „употребата на” се добавя „биологично произведени храни и продукти по смисъла на чл.27 от Регламент /ЕО/ № 834/2007” и се поставя запетая, а думите „чл.10 от Регламент /ЕО/ № 510/2006 и чл.14 от регламент /ЕО/ № 509/2006” се заменят с „чл.36 и 37 от Регламент /ЕС/ № 1151/2012”.”

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Ако мога да поясня, в текста на вносителя няма „и се поставя запетая”, бяхме я поставили „и се поставя запетая” в текста по вносител, но след коментари снощи по финални текстове се взе решение да направим техническа редакция. Взе се решение да направим техническа редакция и всъщност това е разликата „и се поставя запетая”, в раздадения материал „и се поставя запетая” е сложено в текста на вносителя, а ние ще предложим техническа редакция.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: И така гласуваме - параграф 11, който става параграф 13 с редакция на комисията, параграф 12, който става параграф 14 на вносител, параграф 13, който става параграф 15 с редакция на комисията, параграф 14, който параграф 16 с редакция на комисията.
  Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема предложенията.

  Параграф 15, който става параграф 17 и има редакция на комисията, параграф 16, който става параграф 18 с редакция на комисията, параграф 17, който става параграф 19 е с редакция на комисията, параграф 18, става параграф 20 с редакция на комисията, параграф 19, който става параграф 20.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По параграф 19 имам предложение.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Добре. Да гласуваме до параграф 18, който става параграф 20 с редакция на комисията.
  Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема предложенията.

  Сега сме на параграф 19, който става параграф 21 и има предложена редакция на комисията.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Говоря по текста на работния доклад, болдвания текст за параграф 21, точка 1, ал.1, няма да го изчитам, завършва така „…които са произведени в одобрено предприятие.”
  Предложението ми е, понеже така разбирам текста, „…одобрено предприятие от Българска агенция по безопасност на храните.”, тъй като няма друга процедура, ред или регламент по отношение на това одобрено предприятие. Какво се има предвид? Ако не е изрична процедура за специално одобрение би следвало да е одобрено предприятие от БАБХ.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Заповядайте, господин Кралев.

  СЛАВИ КРАЛЕВ: Благодаря. Действително това е изискване на регламента, който предписва, че могат да се изкупуват само такива продукти, които са произведени в одобрени предприятия. Действително в България тези предприятия се одобряват от БАБХ. Но хипотетично е възможно млечни продукти да бъдат изкупени на територията на страната…всъщност, не, не е възможно. Би могло да се добави, че предприятията са одобрени от БАБХ.

  ПРЕДС. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Предложението е да бъде продължено изречението „…одобрено предприятие от БАБХ.”
  Разбираме, че трябва да присъства Агенцията по храните, ако трябва да се направи допълнителна редакция, но това да бъде включено.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Ако позволите. В първото изречение пише „…предприятия са одобрени съгласно изискванията на Регламент /ЕО/ № 1234….”, не би ли могло да се приеме, че предприятията трябва да отговарят на регламента? Не трябва да се повтаря.

  Реплика: Регламента дава рамката, а одобрението се дава от БАБХ.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да се редактира изречението и да се намери подходящото място на добавката.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Това е моето предложение, да е ясно, че става въпрос за това, а не че има някакъв друг разрешителен режим, по който се одобряват предприятията.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Самото одобряване става на основание разписаните в закона, може да запишем „одобряването става по реда на еди-кой си закон.”

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Може, да е ясно, че се прилага общия ред за всяко предприятие, което преработва млечни продукти.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Добре. Предлагам да гласуваме параграф 19, който става параграф 21 в редакцията на комисията и с редакция от гледна точка на уточняване реда за одобрението.
  Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема предложението. Благодаря.

  Следва параграф 20, който става параграф 22 с редакция на комисията, параграф 21, който става параграф 23 на вносител, параграф 22, който става параграф 24 с предложение за редакция на комисията, параграф 23, който става параграф 25 с редакция на комисията, параграф 24, който става параграф 26 с редакция на комисията, параграф 25, който става параграф 27 с редакция на комисията, параграф 26, който става параграф 28 с предложение за редакция.
  Който е съгласен с тези предложения, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема предложенията.

  Имаме предложение от н.п. Светла Бъчварова, н.п. Добрин Данев, н.п. Пенко Атанасов и н.п. Румен Йончев.
  Предложенията са свързани с възможността да се определи с наредба реда за признаване на организация на производителите, реда и начина. Дадена е и редакция на комисията за нов параграф 29 и откривам дискусията по това предложение, като Министерство на земеделието сигурно също има становище по така направеното предложение.
  Да приема ли, че се приема предложението?

  Реплика: Приема се.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Господин Кралев, коментар?

  СЛАВИ КРАЛЕВ: Не, нямаме коментар.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Става въпрос за нов параграф 29, с който се създава чл.38а. Аз съм съгласна с всичко, което в четирите точки е написано, без четвърта, но считам, че това е предмет на уреждане със закон, а не с наредба на министъра. Даже ако съм от страна на министерството или представляваща министъра, знаете колко са изострени отношенията в браншовите организации, между тях относно представителността, в интерес и на самия министър е да търси обществен консенсус, за да регулира с нормативен акт тези отношения. И предвид на това мога да разкажа за практика от предната комисия. Наистина, всеки бранш казва – трябват признати организации, трябва легитимност. Между другото в 2009 година ние заварихме, аз като председател, проект на Закон за браншовите организации от предния мандат, той е заварен от по-предния. Ние направихме работна група за Закон за браншовите организации, която включваше колеги от БСП, ДПС, спомняте ли си? Накрая имаше един от проект входиран от министерството, изцяло го променихме и стигнахме до темата – коя е национално представителна организация. Изцяло сменихме философията на законопроекта внесен от министерството в нашия мандат, така ли беше, господин Атанасов?

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Да, така.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Изцяло сменихме философията. И стигнахме само до този критерии, по който не можахме да постигнем консенсус между отделните браншови организации. И аз считам, че не може да кажем с наредба как се признават организации. Ако замисъла на този текст, който е предложен е да определи представителните браншови организации, признатите, с оглед на участието и регламентирането на обществените отношенията между изпълнителна и законодателна власт, и обществен сектор по отношение на законотворчество и политики в сектора, но не е добре и за самото министерство, ако това е целта на създаване на този параграф. Казвам го от опит. Две години аз съм била човека, който се опита да постигне консенсус и между четирите партии, от „Атака” не си спомням имаше ли представител в тази работна група, и с браншовите и горе-долу стигнахме до консенсус, но пак по един критерии не се разбрахме. А на практика в момента само с една наредба, която се издава от изпълнителната власт, т.е. от единия участник в тези обществени отношения ще създадем регламент за признаването на тези организации. Пак казвам, не е добре и за самата изпълнителна власт тя сама да определя. По начина, по който е написано не виждам друг смисъл.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Заповядайте, господин Кралев.

  СЛАВИ КРАЛЕВ: Очевидно се налага да направим уточнение какво визира този текст. Той категорично не визира браншовите организации. Тук говорим за организации на производители. В момента по българското законодателство това могат да бъдат дружества с ограничена отговорност, кооперации, събирателни дружества и в момента те се признават в сектора на плодовете и зеленчуците. Това признаване става с наредба на министъра. Говорим за едни маркетингови организации, в които членуват производители и тяхната задача е да събират продукцията на своите членове и съвместно да я продават на пазара, т.е. тези организации нямат нищо общо с браншовите организации, представителността и всичко останало, за което госпожа Танева очевидно има притеснения.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, сега ви разбрах. Но в точка 2 има текст „междубраншови организации”, следва да се махне.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: „…признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации” в сектор „Мляко, млечни продукти”, това е предполагам по регламент изписването, това е в закона.

  СЛАВИ КРАЛЕВ: Да, действително е по регламент.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: На първо четене сме го приели като раздел ІІа „Признаване на организации на производители и техните асоциации, междубраншови организации и договорни отношения”.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Не може ли да се прецизира, да не е „междубраншови” организации, за да не изпаднем в позиция да се обясняваме, има много в момента такива организирани като такива в обществения сектор, без изобщо да са признати организации на производители. Така че може би е добре да се прецизира „междубраншови организации”, за да не се получи както аз си помислих, че това е опит с наредба да се регламентират отношенията между браншовете.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Аз разбирам, затова говорим за наредба на министъра за начина и реда, защото в самия закон няма разписана процедурата, по която министъра ще определи кои организации ще бъдат признати от него. И това е смисъла на предложението, да има специална наредба, която да описва, това е изискване на регламента, все пак този закон се основава на европейски регламенти.

  СЛАВИ КРАЛЕВ: Може би е необходимо малко пояснение за „междубраншови организации”. Терминът е взет от регламентите на Европейския съюз, аз не се сещам как може да го променим, но пак искам да обърна внимание, че тези междубраншови организации нямат почти нищо общо с браншовите организации, за които говорим в България.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Затова искам да ги разграничим.

  СЛАВИ КРАЛЕВ: Става дума пак за стопански организации, които обединяват не само производители, но в тях влиза и преработватели и търговци. Това е разликата. Обединяват се в един регион.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Разбрах, господин Кралев. Имам предложение. Тогава да го направим „…и междубраншови организации по смисъла на еди-кой си регламент” и да приключим тълкуването на понятието „междубраншови организации”.

  СЛАВИ КРАЛЕВ: Да, бихме могли да се позовем на сега действащия Регламент 1234, за съжаление новия все още не е в сила.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Той ще го отмени, ще го допълни, така че поправка пак ще има. Но да е ясно, че това е междубраншова организация по смисъла на този регламент.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да, в едно и също понятие се вкарва различен смисъл.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Може ли да го изчетем все пак.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Разбира се.
  § 29. Създава се чл.38а:
  Чл.38а. /1/ Министърът на земеделието и храните може да определя с наредби:
  1.секторите, в които се признават организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации съгласно чл. 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007;
  2.условията и реда за признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации съгласно чл. 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007; 3.условията, при които организациите на производители и асоциациите на организации на производители могат да сключват договори за доставка от името на членуващите в тях производители;
  4.секторите, в които договорите за доставка се сключват в писмена форма, съдържанието и срока на договорите и реда за тяхната регистрация.”

  Предлагам гласуване на предложението на народните представители за създаване на нов параграф и на предложението на комисията за нов параграф 29 с предложението на госпожа Танева за редакция на предложението на народните представители, с добавяне в точки 2 и 3 на уточнение на понятието „междубраншови органицаии” по смисъла на чл. 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

  Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема предложенията.

  Продължаваме. Параграф 27, който става параграф 30 на вносител, параграф 28, който става параграф 31 с предложение за редакция на комисията, параграф 29, който става параграф 32 на вносител.
  Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема предложенията.

  Параграф 30, който става параграф 33 с предложение за редакция. Слушаме ви, госпожо Танева.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Аз имам предложение, в параграф 33, точка 3, има текст на ал.3, който завършва „….определен в инструкция, издадена от ръководителите на двете институции.” Става въпрос за „Митниците” и БАБХ. Моля, тук да се определи срок три или шест месеца, изпълнителната власт да каже, кое е нормалното или по-нататък има параграф 67, който е с три алинеи и указва сроковете за издаване на наредбите по този законопроект, да се допълни нова ал. 4 и да се сложи срок на тази инструкция, защото знаете, че темата по отношение контрола на пресните плодове и зеленчуци е тема, която много се преекспонира. Обяви се, че се работи пакет от законодателни мерки относно контрола и тъй като тук се въвежда инструкция, по която ще се извършват проверките от двете агенции добре е да има срок или в този текст, или в параграф 67.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Това е все пак инструкция.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Това е акт на изпълнителен орган.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да бъде в Преходни и заключителни разпоредби със сроковете.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Добре, значи в параграф 67, нова ал. 4, да се каже – инструкцията по чл. 42, ал. 3 се издава в срок до 3 месеца.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ще стане ли за три месеца?

  СЛАВИ КРАЛЕВ: Може би трябва да успокоя народните представители, че инструкцията е действаща, такава инструкция има вече, макар и да не беше предвидена досега в закона. Няма никакъв проблем.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Но тъй като, господин Кралев, знаете, че се готвят изменения в нормативната уредба по вноса на плодове и зеленчуци и по принцип на вътреобщностните доставки не пречи да има срок, защото с промените на тези закони ще се променя и тази инструкция.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Добре, гласуваме параграф 30, който става параграф 33 с предложението за редакция и допълваме параграф 67, когато стигнем до него.
  Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема предложението.

  Искам да благодаря на заместник-министър Абазов, ние ще продължим.

  БЮРХАН АБАЗОВ: Ще ме извините, но трябва да тръгна, имаме среща в министерството с ваши колеги. Слави Кралев ще остане и ще ви бъде в помощ.
  /Заместник-министър Абазов напуска заседанието на комисията./

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Параграф 31, който става параграф 34 с текста на вносителя, параграф 32, който става параграф 35 с текста на вносителя, параграф 33, който става параграф 36 с предложение за редакция.
  Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема предложенията.

  Параграф 34, има предложение на н.п.Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева. Има ли нещо да добавите към предложението си?
  В редакцията предложена от комисията предложението на народните представители е отразено.
  Който е „за”, приемане на предложението на народните представители и на предложението за редакция на комисията на параграф 34, който става параграф 37 с отразеното предложение на народните представители, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема предложенията.

  Параграф 35, който става параграф 38 на вносител, параграф 36, който става параграф 39 с текста на вносителя, параграф 37, който става параграф 40 с предложение за редакция на комисията и създаване на нов параграф 41.
  Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема предложенията.

  Отиваме към параграф 38, където има предложение на н.п.Десислава Танева и н.п.Цвета Караянчева.
  Предложенията ви са отразени в предложението за редакция на комисията и бихме искали да коментираме тази редакция.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Госпожо председател, даже щях да помоля заместник-министъра да остане за малко, но не успях да се ориентирам за колко време ще стигнем до този текст. Видях, че предложението, което сме направили с колежката е отразено в редакцията на комисията, която ще подложите на гласуване. Но на мен ми се иска, независимо от това, че в ал.4 нашето предложение за регистрация на договорите в областна дирекция „Земеделие” към МЗХ, пак да поставя въпроса дали не е по-добре това да е в областните дирекции на фонд „Земеделие”. Ще ви кажа от какво изхождам, много лошо, че си тръгнаха. Службите към земеделието и храните, областни дирекции „Земеделие” са най-натоварените в системата на земеделието. Областни дирекции на фонд „Земеделие” по повод на това, че не са децентрализирани мерките, знаете, че само по „Пазарни стопанства” и „Млад фермер”, в смисъл централизацията е по-голяма, на практика смятам, че разполагат с достатъчно ресурс да извършват тази дейност. Освен това, ако си спомняте на заседанието за първо четене беше казано, че в Централно управление има модул на изкупвачите на краве мляко заради квотите, т.е. според мен чисто дори софтуерно на ДФ „Земеделие” ще е много по-лесно да направи още 28 такива точки. Взимам думата, защото виждам как е направено, изхождам от това, благодаря, че сте отразили предложението, но всичко да бъде в една служба, тъй като по този начин може се събира и анализира информацията. Но нека пак да помислим, изпълнителната власт е нормално да има последно думата, дали това да бъде областна дирекция „Земеделие”. Знаете очертаванията от кога до кога продължават, март-юни, това са хора, които работят и събота и неделя.

  Реплика: Свилен Костов е тук.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да. Но заместник-министъра няма ли да се върне, това все пак касае двете институции. Казвам го от моите наблюдения, които съм имала върху дейността на тези два органа. На всичко отгоре, може би сте запозната и с доходите. В Министерство на земеделието и храните, областни дирекции „Земеделие” са по-ниско платени, имат много извънреден труд, който не знам дали се отразява във възнаграждението, имат много кампании. При условие, че има някакъв модул, дори в Централно управление, едно IT-решение не е толкова сложно да се пренесе в 28 точки и на практика ресурса, който има фонд „Земеделие”, персонал и т.н., да бъде там. Господин Кралев не знам дали има поглед върху това.

  ПРЕДС.ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Аз разбирам вашите притеснения, но областните служби „Земеделие” имат и общински нива, т.е. достъпа и възможността за регистрация до службите на Министерство на земеделието е много по-удобен отколкото областното ниво на ДФ „Земеделие”. Освен това, това са договори, които имат регистри в дирекция „Животновъдство” на Министерство на земеделието и храните, поне аз знам, че това е тяхна основна дейност в длъжностните характеристики на служителите, да следят договорите, изкупвачите и съответно да отчитат квотното мляко, което се търгува. Така или иначе тази работа те трябва да я изпълняват, по простата причина, че са включени в системата на събиране на информация. Но нека да чуем и представителя на министерството. Заповядайте, господин Кралев.

  СЛАВИ КРАЛЕВ: Благодаря, госпожо председател. Аз най-напред ще си позволя да взема отношение по ал.3 и по-точно отпадането на второто изречение, което е „Когато производител на мляко писмено заяви съгласие договора да бъде сключен за по-кратък срок, той се договаря свободно от страните.” Това е една възможност, която е заложена в регламента на Европейския съюз и ние решихме да я включим в полза на млекопроизводителя, защото по този начин ние му даваме една възможност за избор. Да не бъде обвързан той 6 месеца с един изкупвач, от който примерно не е доволен от начина, по който му се изкупува млякото и да може да го смени преди шестия месец, защото така както сме фиксирали „най-малко 6 месеца” той се оказва обвързан за този период с един и същи изкупвач. Разбира се, бихме могли да направим компромис и да се съгласим с това предложение, ако народните представители смятат така, но все пак ми се струва, че е по-добре това второ изречение на ал.3 да бъде запазено. Това е по първия въпрос.
  По въпроса къде да се регистрират договорите, аз първо не се чувствам достатъчно компетентен и подготвен, затова ще прочета официалното становище, което ми беше дадено и което господин Абазов щеше да представи.
  „Регистрацията на договорите за доставки на всички видове млека в областните дирекции „Земеделие” и упражняването на контрол върху тях от ДФ „Земеделие” може да създаде редица трудности и проблеми. Това ще наложи областните дирекции „Земеделие” да регистрират договорите, да обобщават информацията и да я изпращат на областните дирекции на ДФЗ, което може да доведе до грешки при преноса на данните, както и при подаването на обратна информация от ДФЗ към областните дирекции за констатираните нарушения на режима на договаряне. Като алтернатива може да се разгледа решението регистрацията на всички договори за доставка на мляко да се извършва в ДФ „Земеделие” като се използва натрупания опит от Техническия инспекторат във връзка с контрола на първите изкупвачи, във връзка с квотите.”
  Това е официалното становище, което стои пред мен. Говорим и в двата случая за всички видове млека, защото на заседанието на първо четене мисля, че всички парламентарни групи се изказаха, че те трябва да бъдат обединени на едно място. Благодаря.

  СВИЛЕН КОСТОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, по отношение на мястото на регистрация на договорите. В момента в областните дирекции на фонд „Земеделие” се обработват единствено документите на изкупвачите на краве мляко по реда на прилагане на квотния механизъм. Регистрирането на абсолютно всички договори независимо от типа на произведеното мляко в офисите на ДФ „Земеделие” според мен ще е изключително трудно, ще доведе до доста странично натоварване, което не е изчислявано към сегашния момент като брой, капацитет и времево в годината кога ще бъде извършено. От друга страна, досегашния ни опит особено по отношение на директните плащания беше свързано с едно по-голямо децентрализиране, знаете заявленията по директни плащания се подават на по-ниско ниво, в общински служби, точно с идеята да облекчим максимално производителите от гледна точка най-малко на транспортни разходи. По тази причина считам, че текущия текст е по-удачен. Когато коментирахме с колегите от министерството, лично моето виждане е, че това трябва да е работа на БАБХ, защото регистрирането на договорите освен по смисъла на регламента, той има и изключително значение от гледна точка на хранителната верига. Тоест за гарантирането и осигуряването на информация за произхода на продуктите. Но това е нещо, което сме го коментирали извън заседанието, мисля, че вече е късно за подобни промени, но все пак. Областните дирекции „Земеделие” имат и по-добра връзка с областните дирекции на Българска агенция по безопасност на храните отколкото ние.
  По отношение на контрола. Контрола така или иначе се извършва, заради системата за квотите за млякото и не мисля, че ще се създаде някакъв допълнителен проблем.
  По отношение на опита досега, действително досега опита е такъв, но контрола е бил извършван по друг законов нормативен акт, така че не мисля, че има връзка между извършването на контрола по текущото предложение и по квотните механизми.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Аз все пак имам питане – 2016 година отпада квотната система.

  СЛАВИ КРАЛЕВ: От 1 април 2015 година няма квоти.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Това, което сега записваме, ще регистрираме ли пак договори или ще си вървим само по регистрация на земеделски производители?

  СЛАВИ КРАЛЕВ: Това е една нова система на регистрация на договорите, която няма нищо общо нито с квотите, нито с безопасността на храните. Тук става въпрос за наблюдение на веригата от гледна точка на цените преди всичко. Цените и количествата. И донякъде преразпределение на добавената стойност, доколкото може да се постигне като цел. Така че това е целта, икономическа цел.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: И с цените няма да стане. Не можеш с договор, в който записваш показатели, в които няма цена, в момента, в който сключваш договор пазарната цена с определени добавки, които са свързани с качеството на млякото и показателите на млякото. Имаш сезонност на цените, не виждам връзката на цената с договорите. Почти няма договор, който да е с фиксирана цена целогодишно, за млякото говоря.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Госпожо Бъчварова, на практика има регламент, да кажем, че това е някакво мислене в обединена Европа, какво ще се случи с пазара с падането на квотите и в момента го въвеждаме в нашето законодателство. Според мен да се върнем на основния въпрос къде е най-добре и с най-малко допълнително натоварване и разходи би се осъществявала регистрацията на тези договори.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Защо все пак контрола остава? Където и да се регистрират договорите за какво е необходимо контрол?

  СЛАВИ КРАЛЕВ: Тук става дума за контрол на сключването на договора, т.е. контролира се дали някой не е продал мляко без да сключи писмен договор и ако се открие такъв нарушител, естествено той ще бъде санкциониран. И второ, дали договорите отговарят на изискванията на регламента, т.е. дали всеки договор съдържа количество, качествените показатели или цената или начина на нейното определяне, казва регламента, т.е. и цените подлежат на наблюдение, колкото и странно да звучи и на даден етап, засега докладваме само количествата, но на даден етап ще започнем да докладваме цените. Аз бях миналата седмица на конференция по млякото и там най-официално се обяви, че Европейския съюз създава обсерватория по млякото, която ще събира ценови данни от всички държави-членки. И дори имаше призиви към операторите да съдействат максимално. Така че наблюдение на цените, добро или лошо, в Европейския съюз се очаква да има.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Контролът, какво ще прави фонд „Земеделие” като контрол, дали има договор за това мляко ли, договора, че го има ли, какво има в договора ли? Те не са вързани под никаква форма с държавни помощи, нито с някаква друга подкрепа. Това, че има договори, добре, че ще ги регистрираме под някаква форма – добре, но това трябва да служи на някой, който може да контролира производството на мляко, фермите. Едва ли е фонд „Земеделие”, по-скоро Агенцията по храните е тази, която като цяло би следвало предвид идентификационната система, която има да има поглед и върху договорите.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По принцип и аз смятам, че по-логично звучи да са областните дирекции на Българска агенция по безопасност на храните, най-малко, че най-лесно ще става контрола, изкупвачите също са с разрешително от БАБХ, продавачите също. Това звучи най-логично, само че не знам кой ще каже от гледна точка на министерството. Господин Кралев, това не е ли най-доброто това да се прави от Българска агенция по храните?

  СЛАВИ КРАЛЕВ: Това е една твърде нова идея, по която аз не бих могъл да взема отношение, тъй като трябва да бъде съгласувана и на експертно и на политическо ниво. Добре, нека е на експертно ниво. За съжаление няма представители на дирекция „Животновъдство”, така че не бих могъл да кажа дали това е възможно, дали няма някакви други пречки в това отношение.
  Няма пречка наистина, макар и да говорим за пазарни отношения да бъдат съчетани с безопасността на храните, но не мога да дам официално становище.

  СВИЛЕН КОСТОВ: В тази връзка ако ми позволите, гледайки наказателните разпоредби, санкциите предвидени в параграф 62, по принцип фонд „Земеделие” няма контролни функции по никакъв начин към производителите на мляко извън квотния механизъм. Ние нямаме механизъм, с който да проверим продавач, изкупвач, производител за наличие на такъв договор, а съответно и налагането на такъв тип санкция.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да, лошо е, че няма и представител на Агенция по храните, но това е най-логичното, предвид и факта, че тяхната идентификационна система е на база на животновъдни обекти, които се наблюдават по места и би могло част от тази система да бъде разширена и с регистрация на договорите.

  СЛАВИ КРАЛЕВ: Тук искам да обърна внимание на нещо важно. Договорите се регистрират от изкупвачите, не от производителите. Това е задължение на изкупвачите, те регистрират договорите, те ги представят пред съответния орган, независимо кой ще бъде определен, така че може би няма чак толкова голяма връзка с обектите на производство, които БАБХ контролира. Това са търговци, изкупвачите са търговци, одобрени от министъра. Да, регистрирани са обектите им за съхранение. И транспортните им средства също са одобрени, така е.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Агенцията по храните осъществява контрола по цялата верига. Какво можем да направим? Да предложим Агенцията по храните да бъде основен изпълнител, но въпреки това трябва да искаме официалното становище на Министерство на земеделието по това предложение.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: В хода на дискусията става ясно, че това е най-логичното. Вие виждате с какъв темп върви Народното събрание в пленарна зала, нищо не ни кара да бързаме, може да го представим като предложение и или сега да гласуваме текста с Българска агенция по безопасност на храните, тъй като там има и съответните санкции, ако някой от операторите не изпълнява някакви задължения и е много по-лесно да се привнесе или можем в някоя почивка, за пет минути, като получим становището само този член да го гласуваме.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Разбира се, може и следващия път.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Може и четвъртък, и петък, ние сме го правили и друг път. Да оставим този член. Да се протоколира за стенограмата, че окончателното предложение е регистрацията да е в областни дирекции към Българска агенция по безопасност на храните.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: И контрола да е при тях.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: И контрола, и санкциите са по техния закон. Да изчакаме становището и да се съберем извънредно в някоя от почивките само за този параграф. Според мен е добре да бъде изчистен текста, нищо не ни налага сега да взимаме решение без становището на министерството.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Предложението е Българска агенция по безопасност на храните да бъде водеща при регистрацията и контрола, но ще искаме и становище на Министерство на земеделието и тогава да бъде гласувано. Иначе редакцията да бъде направена с предложенията от дискусията.

  СПАС ПАНЧЕВ: Съжалявам, госпожо председател, бях за малко извън залата и не разбрах какво последно се уточнихте – в договорите, които се предоставят ще има ли ценова информация или не?

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Кралев каза, че това е задължение по регламент, Европейския съюз ще следи и това. Регламента е влязъл в сила.

  СЛАВИ КРАЛЕВ: Да, регламента е влязъл в сила, но регламента дава възможност на държавите-членки да въведат задължителни договори или да не въвеждат. България с този закон фактически решава да ги въведе. И от момента, в който ги въведем в закона тези текстове на регламента, които казват, че в договорите трябва да бъде записана или цена или начина на нейното определяне стават валидни за нас.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Аз ви гарантирам, че цената няма как да я запишат, цената е променлива величина и зависи от страшно много фактори. Пролетно-летния сезон цената е една, есенно зимния е друга. И знаете, че се гледат показатели за качество на млякото, с надбавки, т.е. там нямаш твърдо фиксирана цена. И една година този договор не може да трае.

  СЛАВИ КРАЛЕВ: Тя може да бъде определена по показателите.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Значи трябва да има механизъм на ценообразуването.
  Това приема ли се като предложение за този параграф, който досега дискутирахме – с редакция на параграф 38, който става параграф 42, с предложението, което беше направено в резултат от обсъждането и с допълнително съгласуване до петък с представители на министерството.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Трябва да се има предвид, след като се взима това решение за промяна на този параграф, искам да обърна внимание, че ще бъде необходима и редакция в параграф 63, в чл.74 ще бъде необходимо да се разпише текст, който да вменява задължение на БАБХ, ако се приеме решение БАБХ да бъде регистриращия и контролиращ орган, по отношение на наказателните постановления.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Госпожо председател, само да допълня, че тъй като този параграф е един и ще го гласуваме след като се уточни това, и за чл.55в където пак има междубраншови организации в сектора на млякото, нека се напише – съгласно еди-кой си регламент, да е ясно, че става въпрос за организации по реда на регламента, а не многобройните междубраншови съюзи, които съществуват сега.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Добре.
  Преминаваме към следващите параграфи. Параграф 39 по вносител, който се подкрепя по принцип и който е отразен на систематичното му място в параграф 42 по редакцията на комисията.
  Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема предложението.

  Има предложение от народни представители, предвид факта, че програмата, която е свързана с възможността лозарския сектор да бъде подпомаган е в голяма степен на готовност и се очаква от началото на 2014 година да е действаща, се налагат редица промени в този закон, свързани именно с прилагането на новата програма и те касаят, както изписването й, така и направленията по реализация й. Съгласувано е с Агенция по лозата и виното, предвид възможността тези промени, ако се отразят в Закона за общата организация на пазарите да доведат до възможност програмата да стартира в началото на годината като съгласуване и определена.
  Заповядайте.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Госпожо председател, имам въпрос, разбира се, ние ще подкрепим текста. В чл. 58 за последната ал. 5 на финансиране по чл.57, ал.4, т.1 не подлежат или подлежат следните дейности, защото ако не подлежат е по-нормално да се напише – не подлежат на финансиране – какъв е смисъла на текста? Не подлежат, защото пише – на финансиране, после обратно. Добре. По-добре е да се запише – не подлежат.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: „Не подлежат на финансиране по чл.57, ал.4, т.1 следните дейности:”.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Заповядайте, господин Кралев.

  СЛАВИ КРАЛЕВ: Благодаря. Естествено, параграф 39а го подкрепяме напълно, но по отношение на 39б и 39в имаме някои съображения. С новата национална програма се въвеждат две нови мерки, а две от старите отпадат. Междувременно в процеса на изпълнение на програмата може да въведем някои от останалите мерки, които до момента не сме въвели. През 2018 година ще имаме следваща национална програма и тук въпросът е изобщо мерките и кои са бенефициентите по тях да бъдат определяни в закон, защото по принцип с един закон се уреждат обществени отношения, които подлежат на трайна уредба, т.е. има предложение тези два члена да отпаднат, става дума за чл.57 и чл.58, да бъдат отменени.

  Реплика: Това по доклада ли е?

  СЛАВИ КРАЛЕВ: Не, по предложението, т.е. параграф 39б да стане - чл.57 и чл.58 се отменят.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: От разговора с Изпълнителната агенция стана ясно, че те държат да има такъв запис. Съгласуването между дирекция и агенция, явно не е направено докрай. Но предвид факта, че това беше по тяхно изрично настояване да бъда изписани текстове, които да регламентират тези отношения, лично аз държа да се уважи текста на вносителя.
  Подлагам на гласуване предложението на н.п.Светла Бъчварова, н.п.Добрин Данев, н.п.Пенко Атанасов и н.п. Румен Йончев за създаване на параграф 39а, който става параграф 43 в номерацията на комисията, параграф 39б, който става параграф 44 в номерацията на комисията и параграф 39в, който става параграф 45 в номерацията на комисията, както и предложението за редакция на н.п. Десислава Танева в параграф 45 на комисията относно чл.58, ал.5, който е „за” приемане на предложението на народните представители и на предложението на комисията за създаване на параграфи 43, 44 и 45 с редакцията на н.п. Танева, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема предложенията.

  Параграф 40, който става параграф 46 по текста на вносителя.
  Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема предложението.

  За параграф 41, който става параграф 47 има предложение за редакция на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева, като същото е отразено в предложението за редакция на комисията. Има ли коментари?

  СЛАВИ КРАЛЕВ: Да, имам коментар. Подкрепяме предложението, но тъй като в момента този въпрос е уреден с една Наредба № 16 от 2005 година и има някаква установена практика, предлагаме срока да не бъде една, а две години. Европейския съюз не променя толкова често изискванията за класификация на кланични трупове, за да е нужно веднага след още една година да се явява на опреснителен курс, поне такава е в момента практиката.

  ПРЕДС. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Самият курс е пет дни. Смятам, че една година е нормално.
  Моля да гласуваме предложението на народните представители и предложението за редакция на комисията на параграф 41, който става параграф 47 с включеното предложението на народните представители.
  Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема предложенията.

  Параграф 42, който става параграф 48 с предложение за редакция на комисията, параграф 43, който става параграф 49 е на вносител, параграф 44, който става параграф 50 с редакция на комисията, параграф 45, който става параграф 51 с текста на вносителя, параграф 46, който става параграф 52 с текста на вносителя.
  Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема предложенията.

  Параграф 47 „Подпомагане на пчеларството”, има предложение на н.п.Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева, което се приема по принцип и е отразено в предложението за редакция на комисията. Вчера разсъждавайки по темата, отделното искане за анализ на програмата е вкарано в ал.2.
  Който е „за”, приемане на предложението по принцип на народните представители и на предложението за редакция на комисията на параграф 47, който става параграф 53, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема предложенията.

  Параграф 48, който става параграф 54 на вносител, параграф 49, който става параграф 55 с редакция на комисията, параграф 50, който става параграф 56 с редакция на комисията, параграф 51, който става параграф 57 на вносител, параграф 52, който става параграф 58 на вносител, параграф 53, който става параграф 59 с текста на вносител, параграф 54, който става параграф 60 на вносител, параграф 55, който става параграф 61 на вносител, параграф 56, който става параграф 62 с редакция на комисията.
  Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема предложенията.

  За параграф 57, който става параграф 63 е необходима редакция предвид промяната, която е свързана с контрола. Не гласуваме параграфа, тъй като ще има нова редакция.

  Предложение за създаване на нов параграф 64, параграф 58, който става параграф 65 на вносител, параграф 59, който става параграф 66 с редакция на комисията, който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема предложенията.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: А числата на санкциите на каква база се разработват?

  СЛАВИ КРАЛЕВ: Числата на санкциите се съгласуват с Министерство на финансите, не мога да отговоря точно на каква база са изчислени. Предполагам, че е използвана тяхната методика.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Има предложение на н.п. Светла Бъчварова, н.п. Добрин Данев, н.п. Пенко Атанасов и н.п. Румен Йончев за създаване на подразделение „Заключителни разпоредби” и предложение на комисията за създаване на подразделението.
  Който е „за” подкрепа на предложението на народните представители и за създаване на подразделение „Заключителни разпоредби”, моля да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема предложенията.

  В заключителни разпоредби има предложения на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева, както и предложение на н.п. Светла Бъчварова, н.п. Добрин Данев, н.п. Пенко Атанасов и н.п. Румен Йончев. И двете предложения са отразени в предложението за редакция на комисията, като се създават параграф 67 и параграф 68. В параграф 67 се включва предложението за редакция и създаване на ал. 4 по отношение срока на издаване на инструкция.
  Има ли коментари? Няма. Моля, който е „за” подкрепа принципна подкрепа на предложението на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева, подкрепа на предложението на н.п. Светла Бъчварова, н.п. Добрин Данев, н.п. Пенко Атанасов и н.п. Румен Йончев и създаване на параграфи 67 и 68 по редакцията на комисията с ал. 4 в параграф 67 да гласува.

  „За” – 20 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 20 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” комисията приема предложенията.

  Благодаря, колеги! Чакаме становището на Министерство на земеделието и храните.
  Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

  /Заседанието бе закрито в 17,00 часа/
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА


  61038 знака
  Форма за търсене
  Ключова дума