Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
23/10/2013
  1. Обсъждане на доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 354-01-52, внесен от н.п. Светла Бъчварова и гр.н.пр.
  2. Изслушване на информация от министъра на земеделието и храните проф.Димитър Греков относно правилата за подаване на заявления за подпомагане по СЕПП, очертаванията на ползваните площи, установяване и обжалване на застъпванията, проблеми с неправомерни очертавания, процедура за установяване на правоимащите при застъпвания.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните  П Р О Т О К О Л

  № 17

  На 23 октомври 2013 г. се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 354-01-52, внесен от н.п. Светла Бъчварова и гр.н.пр.
  2. Изслушване на информация от министъра на земеделието и храните проф.Димитър Греков относно правилата за подаване на заявления за подпомагане по СЕПП, очертаванията на ползваните площи, установяване и обжалване на застъпванията, проблеми с неправомерни очертавания, процедура за установяване на правоимащите при застъпвания.
  3.Текущи.

  Заседанието бе открито в 14,30 часа и ръководено от госпожа проф. Светла Бъчварова - председател на Комисията по земеделието и храните.
  Към протокола се прилага списък на присъстващите.

  ***

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Уважаеми колеги, предлагам да започнем, предвид, че времето на всички е ценно.
  Предлагам да започнем, спрямо предварително раздадения дневен ред с изслушване на информация от министъра на земеделието и храните проф.Димитър Греков относно правилата за подаване на заявления за подпомагане по СЕПП, очертаванията на ползваните площи, установяване и обжалване на застъпванията, проблеми с неправомерни очертавания, процедура за установяване на правоимащите при застъпвания.
  Знаете, че на последното заседание на комисията решихме, това да бъде един от актуалните въпроси към министъра на земеделието, предвид факта, че има доста жалби, доста застъпвания и оттук нататък не само приключвайки 2013 година какво се случва, но през 2014 година да имаме правила, които да не водят до такива застъпвания и оттам нататък до санкция на земеделските производители.
  Нещо против имате ли, колеги? Няма. Благодаря. Предлагам проф.Греков да представи кратка информация по темата. Заповядайте, проф. Греков.

  ПРОФ.ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Добър ден и от мен, уважаеми дами и господа народни представители! Първо бих искал да ви представя новия директор на Българска агенция по безопасност на храните, това е проф. Пламен Моллов. Знаете, че от понеделник е действащ директор, предстои съставянето на един екип, с който да работи успешно по-нататък.
  Уважаема проф.Бъчварова, уважаеми дами и господа народни представители, позволете ми най-напред да представя екипа, защото сами разбирате, че министъра не би бил успешен не само в изказването, но по-скоро в отговора на въпросите, затова тук сме поканили Снежана Благоева, която е директор на дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа” към Министерство на земеделието и храните, тук е и Николай Маринов, главен директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика”, тук е и Георги Праматаров, началник отдел в Главна дирекция „Земеделие и регионална политика”, Лилия Стоянова, изпълняващ длъжността „директор” на дирекция „Поземлени отношения и комасация” и Михаил Карабельов, директор на дирекция „Директни плащания на площ” към ДФ „Земеделие”. Те ще отговарят на въпросите, които са свързани с правилата за подаване на заявленията и подпомагане по Схемата за единно плащане на площ, очертаванията на ползваните площи, установяване и обжалване на застъпванията, проблеми с неправомерни очертания и процедура за установяване на правоимащите при застъпвания.
  Основното изискване на европейското и националното законодателство за получаване на директни плащания е кандидатът за субсидия да бъде истински и действащ земеделски стопанин. Целта на подпомагането от Европейския съюз е да се стимулира реалният ползвател на земеделските площи. Плащането се определя на хектар използвана земя и не е обвързано с продукция или брой отглеждани животни. Помощи се отпускат за обработваема орна земя, постоянно затревени пасища, мери и ливади, трайни насаждения и семейни градини. Допустими бенефициенти за единно плащане на площ са всички земеделски стопани, фермери, в това число физически или юридически лица или група физически или юридически лица, независимо какъв статус се дава на тази група и нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира на територията на общността. Задължително условие за предоставяне на помощ е земите, с които се кандидатства да бъдат поддържани в добро земеделско и екологично състояние и да отговарят на законоустановените изисквания за управление.
  Ежегодното деклариране на използваните земеделски парцели е най-важната стъпка по процеса на изплащане на субсидиите по схемите и мерките за директни плащания на площ. В първите години на прилагане на схемите за директни плащания бяха установени опити за деклариране на земеделски земи чрез използване на картата на възстановена собственост без тези земи да отговарят на изискванията за подпомагане. Въпреки, че голяма част от кандидатите бяха санкционирани в Европейката комисия беше отчетен сериозен риск за правилното изплащане на субсидиите на площи, поради което на страната ни бяха наложени финансови корекции. По тази причина към момента от земеделските стопани се изисква да декларират така, както ги използват, а не по границите на имотите, за които имат договори. За целта експертите в общинските служби „Земеделие” в цялата страна оказват пълно съдействие на земеделските стопани и при необходимост директно измерват декларираните площи с GPS-устройства.
  Сред основните цели на следващия програмен период и в частност за 2014 година е създаването на единен регистър на договорите за земеделски имоти. По този начин всеки собственик ще може да направи справка за неговия имот. Този регистър ще послужи на структурите, администриращи европейски субсидии. Първата стъпка е работещият регистър на заявените за подпомагане площи чрез интернет страницата на ДФ „Земеделие”. По номер на имота от картата на възстановената собственост може да се провери кой и каква част от имота е заявил за подпомагане.
  Накратко това е експозето, с което искам да ви запозная. Целият доклад е около 15 страници, ще го предоставя на вас. Мисля, че в обсъждането ще се решат много важни въпроси, които тук не са отразени. Благодаря за внимание.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря, проф. Греков. Колеги, имате думата за въпроси, препоръки. Проф.Теохаров, заповядайте.

  ПРОФ.МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Благодаря, госпожо председател.
  Господин министър, до кога ще се дават субсидии и допълнителни плащания за орна земя под угар?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Това ли е въпроса?

  ПРОФ.МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Без анализ, без оценки.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: На вас не ви харесва, че се подпомага земя под угар?

  ПРОФ.МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Разбира се.
  ПРЕДС.СВЕЛТА БЪЧВАРОВА: Други въпроси имате ли? Госпожо Танева.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, виждам, че нямаше други въпроси. Аз по-скоро искам да представя казуса, който поставих на миналото заседание на комисията, като продължение на колежката от групата на БСП, относно проблеми при очертаванията, нови казуси, които изникнаха тази година и по този повод имах и предложение, което да представя на министъра или ако неговия екип има допълнително информация за това какво се случва.
  Аз си намерих писмата, с които съм уведомена от земеделски производители.
  Уважаеми господин министър, аз съм от Сливенски избирателен район, от него и съседни избирателни райони бях сигнализирана от животновъди, писмата са пред мен, мога да изредя абсолютно всички села, чиито землища са масово очертани. В конкретния случай става въпрос за община Карнобат, където две фирми с много странни съвпадения, и двете регистрирани в март месец, със софийско седалище, двете с абсолютно еднакви устройствени актове „Агропропъртис консулт” ЕООД и „Арат 62” ЕООД са зачертали масово пасища, ливади и други земи в землищата на селата Аспарухово, Детелина, Венец, Вратица, Деветак, Деветинци, Драгово, Кликач, Козаре, Маленово, точно представям проблем, по който имам писма. Отделно в Ямболско – Крумово, Маломир, Овчи кладенец, има още десет села. Общо застъпените площи на тези две фирми, в тези общини са около 20 хил.дка. Имам информация и за земеделските производители, които са застъпени и които имат договори със съответните общини и ги очертават не за първа година, и ги ползват не за първа година, и получават субсидии не за първа година. В този смисъл честно казано, включително и с материалите като се запознах за изслушването, не мога да намеря мотива на тези, вероятно има такъв, но не може да го открием, между другото очертаването е станало от служба в София, аз не мога да твърдя това, това е устна информация, предположения, да, че е влизано в системата. Сега какво следва да стане съгласно процедурата? Разбира се, има писма от ДФ „Земеделие” за застъпванията и двете страни трябва да представят правните основания, на които ползват земята и безспорно земеделските производители ще представят договорите с общините, които имат, и които са валидни и съгласно, които досега са кандидатствали за тези площи и са получавали субсидия. Това са масово животновъди, между другото.
  И моето питане, по-скоро предложение беше, тъй като понякога, когато изтече срока за представяне на документи не винаги се взема решение кой е правия, особено ако има сблъсък на документи на правно основание, не винаги се преценява, тъй като се оставя на съда, моето предложение в този смисъл беше, за да не се ощетяват животновъдите в конкретния случай, а това са земеделски производители, при всички случаи да има решение на ДФ „Земеделие” кое правно основание се признава, за да може поне единия, в конкретния случай е очеизвадно, че има опит за измама, да получи в срок плащанията си, тъй като там където има спорове, знаете, че те последни получават плащанията си и най-ощетени остават животновъдите.
  Същото се е получило пак тази година, тези две фирми са март месец. Имам и друго писмо, от моя избирателен район – Твърдица. Там фирмата е „Мега агро В” ЕООД регистрирана със същите устройствени актове, по същото време, пак в София, масово са очертани няколко землища на гр.Шивачево и съседни села на Твърдица. За този случай животновъдите са сигнализирали кмета, той от своя страна е сигнализирал и прокуратурата за опит за измама. Така или иначе това е факт.
  Моето предложение и питане във връзка с това е какви мерки ще се предприемат и какви указания ще се дадат така, че в тези случаи първо, в максимално бърз срок да бъде признато правото на ползване на този, който представи документи. Второ, засегнатите земеделски производители, включително и животновъди, такива случаи да не бъдат оставяни за втори транш на плащане, а да бъдат изплатени субсидиите им заедно с общия транш, там където има проблеми. И трето, вие като министър и представител на Министерство на земеделие и храните дали ще сигнализирате съответните органи и прокуратура тези очеизвадни опити за измама, включително и да установите откъде е правено това масово очертаване. Само за карнобатска и ямболска община за изредените села, става въпрос за 20 хил.дка и то за фермери, които са сигнализирали, но предполагам, че има и други.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Във връзка с това ваше изказване, аз също искам да кажа, че в Котел, в понеделник на приемен ден бяха предимно животновъди и се постави същия въпрос, но тук беше важното това, че и двете страни представят договори за едногодишни договори за наем, като едните договори са реални, а другите са фалшиви, като и комисия, и ДФ „Земеделие” обясниха, че не могат да преценят кой договор е реален. Но става въпрос за едни и същи земи. Така или иначе е сезирана прокуратурата, но се изисква време, за да се установи кой всъщност ползва действително земята. Явно на много места такива „фалшиви” фирми чертаят без да имат правно основание или правното основание е фалшиво и по този начин създават проблеми за получаването на субсидиите, особено при пасищата явно това е сериозен проблем.
  Аз имам няколко въпроса с предоставения материал и по-скоро с идеята 2014 година какво може да се коригира, ако е възможно със съвместните усилия на Министерство на земеделието и ДФ „Земеделие”. Може ли при липса на движение или на площи на даден земеделски производител те да се приемат за следваща година с една декларация, без да е необходимо отново очертаване? Защото съгласете се, че ако има промяна земеделския производител трябва да отрази тази промяна и той ще го направи. Но ако площите нямат промяна и веднъж ги е очертал дали могат да бъдат отново използвани с една декларация, т.е. да облекчим процедурата.
  Беше казано, че ще има регистър на договорите, което е едно добро начинание от гледна точка на това кой ползва земята, но все пак кой ще прави този регистър, как ще се обработват тези договори, продължителността на договорите, въобще всичко това, което е необходимо, за да се облекчи процедурата по доказване на правното основание на тези, които получават подпомагане.
  И третият ми въпрос е, ако съответния земеделски производител има проблеми с идентификацията на имотите как се осъществява, подпомага ли се това от министерството, защото съгласете се, получени са някакви общински пасища, тези общински пасища на фона на общия масив трудно могат да бъдат идентифицирани, как в този случай земеделския производител би могъл да се справи с коректното очертаване съобразно договорите, които има за идентификация на парцелите?

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Уважаеми господин министър, уважаема госпожо председател, моите доуточняващи въпроси пак са свързани с правното основание на ползването на отделните имоти. Според сега действащите разпоредби в общинските служби, където се прави идентификацията не проверяват правното основание за ползване на отделните имоти. Но тъй като в общинските служби по земеделие и гори се води отделен регистър за договорите за аренда и за наем, има такъв регистър, възможно ли е този регистър да бъде свързан със системата за идентификация, за да може при самата идентификация на имотите общинските служби да имат възможност да проверят.
  Бих искал да поздравя господин Моллов за поста, който заема и възползвайки се от неговото присъствие, в някои райони съществува проблем и със системата за идентификация и регистрация на животните. Информацията, която се подава от Българската агенция по безопасност на храните става след приемането на заявленията за подпомагане. Дали е възможно тази идентификация на животните да бъде предадена в рамките на срока, в който се подават заявленията?
  Това са ми въпросите, благодаря.

  ПРОФ.ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Ако може да отговорим на част от въпросите. Да започна с проф.Теохаров.
  В крайна сметка поддържането на земеделските площи във вид на угар, това е изискване, агроекологична мярка и няма ограничение до кога ще се ползва и докога ще се получават субсидии. Досега няма такива ограничения, които може да кажем, че за угар не трябва да се плащат субсидии. Мисля, че те не са голям процент. Те представляват 20-25 % и мисля, че е една добра агроекологична мярка, пък и като изследвания и вие може да потвърдите, че има предимства при ползването на тази агроекологична мярка.
  Относно поставените въпроси от госпожа Танева. Действително това е много актуален въпрос и благодаря за него. Може би няма да се справим само с административни мерки, трябва да предприемем и някои законови промени, макар че някои от тях са подадени в комисията и Парламента за ограничаване използването на ливадите, мерите и пасищата само за очертаване и получаване на субсидии, а целта е да се ползват от животновъдите.
  За да може да изчистим този проблем, който вие поставяте ще ни бъдат необходими подадените жалби, за да може да ги насочим или към прокуратурата или към нашия инспекторат най-напред. Но ще дам думата и на колегата от ДФ „Земеделие”, ако действително има такова препокриване как ще се процедира по-нататък. Макар че ми се иска да направим тази законова промяна, която е свързана с по-дългото ползване на земите, т.е. да има договори, които да бъдат в рамките на 5 и 10 години. По такъв начин ще отговорим на този въпрос, който поставихте вие, когато има един такъв регистър на тези договори и ако могат да се свързват с общинските, с областните земеделски служби оттам нататък с фонд „Земеделие” би било изключително добре, защото и тук и на проф.Бъчварова отговора – когато няма движение на собствеността, за да могат да се използват веднага и ще облекчим и администрацията, но за това ще бъде необходима законова промяна.
  Моля колегата от фонда и господин Маринов да отговорят на въпросите.

  МИХАИЛ КАРАБЕЛЬОВ: За конкретните казуси не съм подготвен в момента да ви кажа какво точно се случва, но принципно, ако двете страни предоставят договори за наем установеното застъпване ще си остане. И при положение, че има сигнал, извършва се проверка за съмнение за измама в този случай ще бъдат отчетени и проверките дали договора е фалшив или не за конкретните случаи и на практика може да се получи така, че само действителните земеделски стопани да си останат с договорите за наем и тази площ да им бъде призната като допустима.

  НИКОЛАЙ МАРИНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители. Темата е актуална, но тя не е актуална от днес, тя е актуална от 2007 година и смело мога да кажа, че включително с ваше съдействие сме стигнали до тук. Защо? Защото още при стартирането на директните плащания на площ много от експертите настояваха в Закона за подпомагане да се запише, че не може да се изплащат субсидии на лица, които нямат договори за ползване на земята, било обработваема земя, било пасища, било ливади, било мери, било трайни насаждения. Разбира се, че от 2007 до 2013 година се смениха много правителства, но нито едно правителство не пожела, включително и никой от Народното събрание не пожела промяна на закона по този начин, че никой без правно основание да не може да заявява земя. Оттук произтичат проблемите, които проблеми ще продължават. И ако ние не вземем мерки и не задължим фонд „Земеделие”, какво ще бъде правното основание това ще го кажете всички вие и ние. Друго не е измислено засега, измислени са договорите за наем, договора за аренда, собствената земя и споразуменията, било доброволни споразумения или служебни разпределения. Разбира се, при служебните разпределения нещата стават по-сложни, винаги твърдим, че има намеса на странични хора, които по един или друг начин въздействат на нашите служители, за да бъде в една или друга полза, затова вървим към доброволните споразумения.
  Оттук вървим към другите ваши въпроси. Първо, регистър на договорите има в общинските служби, но и там отново имаме проблем, защото в закона е записано, че декларациите по чл.69 и чл.70 не са задължителни, а са информативни. И декларациите по чл.69 от физическите лица, от собствениците на земя, ние не можем да ги накараме на сила, всеки един собственик, който си обработва земята да дойде и да пусне декларации. Второ, тези които са по чл.70 те идват, но тук идва другия проблем, за който говорим, за говорите за наем, договорите за наем които сключва едно лице и е включило в една от клаузите 6-месечен срок на предизвестие, за едногодишен договор говоря, това означава ли, че за този едногодишен договор имаме празнота в нашата нормативна уредба. Това означава ли, че този едногодишен договор с шестмесечно предизвестие при положение, че собственика на земя не го е информирал, че прекратява едногодишния договор, той вече става многогодишен договор. По това трябва да помислим всички заедно.
  Така и до сега не можахме да се разберем, ето, тук е фонд „Земеделие”, при всички случаи ние казваме, че когато един едногодишен договор се появи във фонд „Земеделие” , за да се доказва правотата на единия или на другия, той трябва да бъде заедно с удостоверението за наследници. Когато е с удостоверението за наследници договора, това означава, че едно от лицата е сключило този договор, ако и другия представи такъв едногодишен договори, и той има удостоверение за наследници, разбира се трябва да отиде в съда, но обикновено както е с тези измислени фирми, за които говорите, а ние все повече ще имаме такива измислени фирми, които се свързват с нашите фирми, които подпомагат Министерство на земеделието по отношение картата на възстановената собственост. Те изтеглят, никой не може да спрем, ако си мислим, че ще ги спрем даже законодателно, лъжем се, не можем да ги спрем, те изтеглят всички зони за ливади и пасища, очертават пасищата там където могат и там където знаят, и чакат момента, в който ДФ „Земеделие” ще изпрати уведомителното писмо. ДФ „Земеделие” изпраща уведомителните писма и тук вече нашите хора, животновъдите, ако имат договорите с община или със собственици няма никакъв проблем, те ги представят и с това въпроса е приключен. Тук въпросът е друг, че и нашите животновъди не винаги имат правното основание. И когато едните и другите нямат правното основание, то този който е виновния и тези, които …господин министър, може би 10-15 човека ние сме дали на прокурор за такива неща, това е и в Сандански, знаем даже кой е, за какво се случва, това е и в Котелско, това е и в Калоферско. Разбира се, че тези неща не можем да ги спрем, но трябва да ги ограничаваме. Пак казвам, и с вас сме разговаряли много пъти на тези тема, при всички случаи трябва да има договори и трябва да тръгнем не на едногодишни договори, това е в нашите възможности, да задължим договора да е поне 4-5 годишен. Тогава няма да имаме проблемите нито по агроекология да губим средства, защото в следващия момент ще си казваме колко средства сме загубили по агроекология. В следващия момент ще си говорим колко са фалшивите договори, които не можем да хванем, административен ресурс в следствие, прокуратура и т.н. ще работи на празни обороти. Едновременно с това трябва да знаем, че в Агенцията по вписванията в различните й офиси се работи с различен аршин. Условно казвам, Видин и Берковица съдията по вписванията държи да има пълномощно на договора от всички наследници, за да може той да бъде вписан. Въпреки, че в Закона за арендата е записано, че договора се сключва с един от наследниците , договора се счита за валиден, а получената сума от арендата се разпределя между всички. Може ли да се очертава, да бъдат подпомагани земеделските производители когато очертават сега за стопанската 2013-2014 година. Разбира се, че може, не е необходимо да има декларация. Те си получават заявлението за подпомагане и могат да потвърдят само с едно натискане на бутон в интегрираната система всичките си площи, които са заявили от предходната година. Могат ли да видят къде има презастъпване? Могат да видят къде има презастъпването и на тях им излиза цялата информация от предходната година и виждат с кой са се застъпили, къде са се застъпили, имат ли договори, нямат ли договори и т.н. Друг е въпросът, че не се прави. И не искат да го правят. Но това носи щета и на България. Когато говорим за недопустими площи за подпомагане не говорим само за недопустими площи за подпомагане от слой, защото по отношение на Системата за идентификация на земеделските парцели вече няколко години Европейската комисия, одитните мисии нямат претенции към България. Те имат претенции по отношение на това, че ние като администрация не можем да направим такава организация, че да прекратим застъпванията, които водят до висок процент недопустимост. А колкото е по-висок процента на недопустимост, те веднага ни удрят с между 2 и 5 %.
  За договорите ви казах. Земеделските производители имат проблеми с идентификацията на парцели на екран. Мога да говоря само от опит, че могат да имат проблеми тези земеделски производители, на екран, които не знаят какво очертават и които не са ходили, за да разберат какви договори са сключили със съответните кметове на общини и съответните общински съвети. Наскоро бяхме с госпожа Бъчварова на среща със земеделски производители в Бургас. Темите са много интересни и като цяло темата за заслушване на министъра на земеделието и храните, как да кажа, че няма да се спре тази тема, няма да се спре, но поне вие да сте хората, които сте запознати в дълбочина с проблемите, които са по заявяването на земя за подпомагане. Ние сме ги идентифицирали в няколко момента. Първо, измамниците, те са ясни, такива фирми ще има. Второ, лица, които очертават, дадена е възможност, системата вече е толкова добра, че може той с GPS да си обиколи всички площи, които са допустими за подпомагане, образно казано да източи цялата информация в ИСАК, никакъв проблем. Третото, което е сега между 10 и 15 ноември затваряме своя за подпомагане като цяла Южна България отново е заснета. Разбира се отново ще има проблеми за такива, които в 2011 година понеже е било в допустим слой и той вече си мисли, че неговото пасище или ливада може да не го почиства. Всички вие обикаляте, всички ние сме земеделци, знаете, че едно нещо което две или три години не е пипано вече е обрасло черни тръни. Даваме възможност на всички тези между 10 или 15 ноември когато излезе, един месец със заповед на министъра тази орто-фото карта ще бъде обявена и ще я има навсякъде, включително в общинските служби. Предупредили сме всички асоциации, на животновъди, на зърнопроизводители, на собственици на земеделски земи и т.н., всеки един, който се съмнява в това какво се заявил да отиде да види какво е направил, какво е очертал. Ако той по някакъв начин се съмнява в достоверността на това, което ние като допустим слой сме направили, той има право с едно писмо през общинската служба, това се сканира и се изпраща при нас, ако наистина има някакво съмнение веднага изпращаме, имаме 160 GPS-а, 200 автомобила с хора, които са обучени, отиват на място, виждат го, заснемат го и няма никакво мърдане. Затова както виждате в последно време тези викове, които са са само „дайте”, а никой не се ангажира да каже „Не са ми дадени парите, защото са ме хванали в недопустим слой за подпомагане”.
  И последното, което искам да споделя с вас, готвим една промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която касае отново пасищата и мерите. В случая касае държавните пасища и мери.
  Уважаеми народни представители, имаме само около 400 хил.дка от 2,2 млн.дка, която земя е добра за подпомагане като ливади и пасища. Мога да ви кажа, че от това, което даваме на търг всяка година със заповед на министъра до 31 март, всички свободни площи, които са от държавния поземлен фонд и не са отдадени под наем или аренда, обработваема земя, трайни насаждения, ливади и пасища се пускат на търг. Преди се пускаха на търг за всички, сега наскоро ще влезе Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, там сме излезли с едно предложени, дали това е най-доброто или не с вас между първо и второ четене ще го дискутираме, ще направим каквото е най-добро, но ние предлагаме съвместно с общините, защото проблема не е в държавните пасища, проблема е в кметовете на общини. Само преди две години, 2011 година прехвърлихме около 8 млн.дка земя на общините. Едни от най-хубавите земи, които са около пътища и т.н. вече са реализирани с решения на общинските съвети. Останалите ливади и пасища в голямата си част се отдават на лица, които нямат никакви животни. Независимо от това, че в закона е записано, че всяка една община трябва да направи план за управление на пасищата и след като задоволи нуждите на животновъдите, има си заповед, има си животински единици, не го правят. Стигнахме до там по указание на вашата комисия в лицето на госпожа Бъчварова и на министъра, подготвихме нещо, дали ще е най-доброто не знаем, но вече ще го правим ние, нашите областни дирекции съвместно с кметовете на общините да направим план за управление на пасищата, за да им покажем какво е план за управление на пасищата, как се прави и т.н. От всички 264 общини само на 44-45 общини е направен план за управление на пасищата и ако искате може да поканите кмета на Ловеч Минчо Казанджиев, за да видите как нормално може да се разпределят пасищата и никой няма никакви претенции.
  Госпожо председател, приключих, ако има допълнителни въпроси. Извинявайте, че бях толкова обстоятелствен, но всичко това трябваше да се каже.

  ГЕОРГИ АНДОНОВ: Уважаема госпожо председател, господин министър, уважаеми гости, имам само два допълнителни въпроса към цялата информация, която ни предоставихте.
  Първо, има ли възможност когато има спор за застъпени обработваеми площи освен правното основание за ползване да се изискват и доказуеми разходни норми за съответната заявена площ, спрямо каква култура е заявил. Ако са пасища могат ли да се изискват от земеделския производител или физическото или юридическо лице, което е заявило площите разходи за декарите, които е очертал по обработката и по поддържането. Ако е за пшеница има разходни норми, в министерството има такава наредба мисля, за различните култури. Има ли такава правна възможност да се изисква това.
  Може ли по време на самото очертаване, когато има застъпване в самата система да се отбелязва това застъпване и самия земеделски производител по своя воля да прецени дали да продължи или да заяви имотите, застъпеното, което му се е появило или да го коригира? Разбрахте ли ме?

  НИКОЛАЙ МАРИНОВ: Разбира се. На първия въпрос отговарям – не. Сами разбирате, че отговора е не. Само един пример давам. Имате собствена земя, която не обработвате вие, а я обработва арендатор без правно основание. Влизаме веднага в няколко хипотези. Очертал я е собственика, очертал я е и арендатора. По регламент средствата се дават на ползвателя. Само че българската Конституция не предвижда такъв вариант. Собственикът си е собственик на земята. И когато се отиде в съда, той нищо друго не може да присъди, че никой няма право да му ползва земята или да му влиза в къщата без негово разрешение.
  Второ, за никого не е тайна, ако искате мога да отворя и завесата на „белите” петна, за никого не е тайна, че най-много „бели” петна са в Монтанско, Видинско и Врачанско по понятни причини – по-изостанал район, по-късно влязоха големите фирми и т.н. Едновременно с това не е изпипан закона с т.нар. доброволни споразумения и служебни разпределения. Това е една възможност, която се дава на земеделските производители да се сдружават и министерството е разрешило на фонд „Земеделие” тези заповеди, с които са доброволните споразумения или служебните разпределения се считат за правно основание и това е записано в закона. Докато в 2010-2011 година стартирахме тези неща с натиск и т.н., в 2012 година, говоря по памет, някъде около 25-26 млн.лева влязоха по извънбюджетните сметки на общините. Много общински кметове в това видяха една възможност да ползват такива средства, с разрешение на общинските съвети те ги теглят, вкарват ги в бюджетите си, правят нещо с тях, едновременно с това те затягат режима за получаване на тези средства. Искат пълномощни от всички наследници на един, за да може да се вземат парите. Когато ние им ги предоставяме в извънбюджетните сметки такива неща не правим. Ние ги предоставяме за имота, а когато те трябва да ги дадат искат пълномощни от всички. Представяте си, ако за един имот има 20 наследници какво точно ще се случи. Всички тези пари отиват в извънбюджетната сметка и съгласно законодателството след три години те остават като средства на общината. Лошо няма. Затова казвам, че по първия въпрос може ли без правно основание – може, но ако собственика си го очертае нищо не може да се направи. Въпросът е втори, отново риторичен, двама без правно основание, единия без правно основание и го е заявил като бяло петно независимо от това, че го обработва. А другия е ето тази фирма „Агропропърти” и други фирми, и те го заявяват, но те не полагат никакви грижи. По-скоро въпросът ви клони към това. Не може и там да се случи това нещо, защото Интегрираната система за администриране и контрол е невероятна. Там във всеки един момент лицето „х” е под уникален номер, …преди четири години бях заместник-директор на фонд „Земеделие” затова ми е познато до болка какво и как се случва. Фигурират и двете неща, в една одитна мисия първо натискат тези неща, всичко се вижда. Като се започне от 2007 година когато е тръгнало едното лице как върви, какво получава, дали му е удържано, има ли възстановени суми, ако в предходната година е имал недопустими за подпомагане, и във всички тези останали неща одитните мисии пишат одитни доклади и казват това може, това не може.
  Не е тайна, че ако в 2007, 2008, 2009 година още се учехме и тогава очертаваха в СИЗИП, 2010 година стартирахме нещо, което меко казано щяха да ни бият, ако не бяхме го направили, а сега казват – чудесно, че сме го направили, започнахме очертаването в интегрираната система. Сега в който и момент да отидеш може да видиш това, което си очертал предходната година, виждаш всичко, което си работил предходната година и какви проблеми си имал по него. Втори път. Не е тайна, че на другия компютър са заредили КАДИС, те виждат граници, виждат всичко. След това, там където са по-компетентни, по-искат да помагат, където са по инициативни като експерти, там където не ги сменяме конюнктурно всичко върви както трябва, защото те знаят, в момента, в който се яви лицето „х“ те знаят къде очертава, как очертава, какво прави, защо го прави и т.н. Веднага дават информация навсякъде, така както ние веднага получихме информация за тези, които са застъпили. Уверявам ви, че ние получихме информация за застъпване на площи още май-юни месец. Тези неща не ги движим от сега, но системата не позволява и двамата, в момента в който се застъпват да свети червената лампа, че сега се заявява и той. Та нали той подписва декларация, че заявява площи, за които има правно основание и носи отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

  ПРОФ.ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми колеги, искам да направя едно конструктивно предложение по отношение на ливадите и пасищата, в много суров вид, но да помислим и ако трябва ще се съберем отново да го обсъдим. В най-общи линии може да бъде формулирано така – да се отдават под наем и да кандидатстват за пасища, мери и ливади само онези кандидати, които имат доказани животни в идентификационната система. Естествено ще го обмислим, ще го детайлизираме, но ако това не го решим, даже и с плащането да го обвържем по-нататък с това, че ако дори да е очертал, ако няма животни съответен брой или както трябва да бъде, да не им даваме възможност, защото тези спекулации, както каза господин Маринов не може да ги спрем. По този начин ще дадем възможност за развитие на животновъдството. И каквито и приоритети да имаме, ако нямаме пасищата и ливадите, знаете, че и в миналото животновъдството е било винаги губещо, ако не е свързано с растениевъдството и пасищата. Ако желаете това да го разработим и да го представим на следващо заседание.

  Реплика: А ако останат територии?

  ПРОФ.ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Ще го обсъдим, дадох предложението в най-суров вид.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин министър, безспорно ние ще подкрепим такава идея. Но проблемът по отношение на тези очертавания и процедурата после относно признаването на правата, на субсидиите не е само за пасищата и ливадите. Това за животновъдите е много добре, трябва да го направим, ние също мислихме в същата посока, така че по това със сигурност ще има консенсус, но трябва да е достатъчно прозрачна процедурата между самите собственици на животни, за да има справедливост между самите тях.
  Като допълнение към двата въпроса на колегата Андонов. Този проблем съществува по отношение признаване правата не за животновъдите, за зърнопроизводителите, за овощарите, за полевъдите. Основният проблем идва от тези едногодишни договори. Преди две години бяхме спрени от юристите, тъй като не можем да забраним тези едногодишни договори, те по общото право са в обществения оборот, когато са за земеделски цели, за да се признават дори да им се прави заверка, за да избегнем тези, които са фалшиви, наистина има много правени на крак. И второто изменение в посока земята, която се ползва цялата да с правни основания, беше това споразумение по чл.37в. Според мен една от мерките, които да ограничат тези злоупотреби е да се помисли какви условия може да направим за едногодишния договор, така щото когато два такива се бият пред фонд „Земеделие“, когато има застъпване, фонда да не ги праща в съда, в прокуратурата за разследване опит за измама и двете страни да страдат, защото винаги има една изрядна, която страна или по отношение на целите на очертаването този едногодишен договор да е с условие – дали ще е заверен пред нотариус, да, защото вие може да извадите статистика колко от земята се обработва с такива едногодишни договори и не са малко, може да е единия от съсобствениците, няма никаква заверка и нищо не пречи те да са фалшиви. Не казвам, че е за всички, но това се прави.
  И второто допълнение, към това, което колегата Андонов каза. Аз знам, че системата сега не позволява, но в други държави в Европейския съюз софтуера е така направен и няма пречка един IT-специалист да промени това и то е за облекчение на всички земеделски производители, които сега получават малки по размер, това е нормално, предвид разминаванията между реално обработваната, имотните граници, но много на брой застъпвания, които понякога даже в общия случай не минават процентите, когато се умножава по три, наистина, когато се влезе в ИСАК и се очертава, в момента на чертането, това няма никакъв проблем, тъй като системата натрупва и пази тази база данни, да излиза осветяване в червено и ако този който чертае прецени, че ще си докаже после при застъпването правото на ползване пред фонда той пак ще го очертае. Както сега, когато се очертава в недопустимия слой. Ти го очертаваш, в заявлението за подпомагане има декларация, в която отмяташ квадратчето, че е недопустим слой, има процедура, викаш ОД „Земеделие“ и тя ти определя на място, защото има разлика между снимките и времето, в което се чертае. Според мен би могло да се направи промяна, едва ли би струвало толкова много, за да ги облекчим в тази посока. Когато на хората не им се занимава, биха се отдръпнали, но все пак е въпрос на преценка.

  НИКОЛАЙ МАРИНОВ: Само да кажа, че това не може да стане, защото това е вид кръстосана проверка.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Ами да.

  НИКОЛАЙ МАРИНОВ: Кръстосаната проверка затова я има по регламент, за да се види кой е измамника, грубо казано.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Но нали си представяте колко административна работа ще се облекчи с това. Колко уведомителни писма по 20 страници от Фонд „Земеделие“ за земеделските производители, които са на малки по размер, но много на брой застъпвания.

  НИКОЛАЙ МАРИНОВ: Ние не възразяваме, госпожо Танева, предложете ни го, ние ще изпълняваме.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Ще се поинтересувам, тъй като мина време от срещата, която съм имала в Европа, в кои страни това е направено така, именно с цел облекчаване. Те измамниците пак ще останат, но ще се облекчи процедурата.
  И второ, към фонд „Земеделие“ искам да се обърна, те проблемите са свързани. Нормално е когато има измама да се дава случая на отдела за борба с измамите и прокуратурата. Проблемът е, че в този случай винаги се дават и двете страни. И винаги един, обикновено земеделския производител е пострадал, защото той чака да приключи преписката, тя приключва след 2-3 години и тогава от държавния бюджет вземаме средствата за изплащане. Моето предложение е да се направят указания или правила, предполагам, че управляващия орган ги дава, ако трябва да се съгласуват, така че на съвсем начален етап фонд „Земеделие“ при тези застъпвания да взема решение този е прав, а другия си го давайте на отдела за борба с измамите и прокуратурата да казва има ли вина или не, но да намалим случаите, в които двама застъпени, не се задълбочаваме кой е виновен, дават се на отдела и така се чака 2-3 години.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Госпожо Танева, това е само за едногодишните договори, които не са вписани, защото вписаните така или иначе, който ги покаже в случая е правата страна. Въпросът е дали могат едногодишните договори под някаква форма да бъдат с приложени заявление на собственици, а да няма едногодишни е също тема за размисъл.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Проблемът е ясен, че при едногодишните договори има голяма част не истински, преди две години съм говорила с юристи от Правната комисия дали може да не ги ползваме, категорично беше отхвърлено, предполагам, че са били прави. Оттам нататък исках да предложа, усложнение в интерес на истината за едногодишния договор, но и то не беше прието, в момента е ваша волята да предложите, за да може да има някакъв обективизъм, защото страдат добросъвестни земеделски производители и е добре да има някакво допълнително условие.

  ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Госпожо Николова, може ли да издадем указание, с което да кажем, че не признаваме едногодишните договори, на нашите служби?

  МАРИЯНА НИКОЛОВА, директор на дирекция „Правно-нормативни дейности“: Ние гледаме по принцип специалното законодателство и се съобразяваме с това, което е записано в закона, както проф. Бъчварова каза, признаваме договорите, които са вписани. Въпросът е, че това, което чух като предложение евентуално, това което господин Маринов предложи, за по-дълъг срок на договорите, да не се засичат на стопанска година, може би ще рестриктира въпроса и ще може да изключим некоректните заявители, а именно тези, които представят фалшиви договори, едногодишни. Защото пък и договорите, които са за по-дълъг срок, а същевременно няма предизвестие, с което те се прекратяват – според е въпроса и съда приема, че те са меродавни, така че е въпрос на преценка. Ние и да издадем указания хората имат право на съдебна процедура и там вече съда да реши като компетентен орган. По-скоро трябва да помислим за спешна поправка и с оглед срока, това ми се струва най-разумно, да бъдат за по-дълъг период договорите, за да може да се избегнат тези машинации със симулативните договори. Благодаря.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. Други коментари, въпроси? Идеята на това изслушване е през 2014 година да се предприемат мерки за подобряване на ситуацията със застъпванията.

  НИКОЛАЙ МАРИНОВ: Уважаеми народни представители, става дума за едни 200 млн.лева „бели“ петна и оттам идва целия проблем. Ако имаме воля да вкараме в закон, че всичко трябва да бъде с правно основание няма да има никакъв проблем.

  Реплика: Технически е невъзможно.

  НИКОЛАЙ МАРИНОВ: Е как да не е технически възможно, не може да намерим един от наследниците, за да сключим аренден договор или да сключим едногодишен договор. И едновременно с това първата година казваме, че има застъпвания, не би имало застъпвания, ако се направи т.нар. доброволно споразумение. Всички арендатори се знаят, които работят земя, всички животновъди се знаят какво заявяват, само че всички ние сме наясно какво се случва когато се тръгне в тази посока. Миналата година вкарахме тези 15 млн., сега разбирате ли, че доброволните споразумения и те намаляват, те ги правят, но ги правят по между си, а не ги регистрират в областната дирекция, за да получат съответната заповед, защото в съответното землище има „х“ проценти „бели“ петна, които те няма да ги платят. И на следващия ваш въпрос, усещам, че ще бъде към министъра – какво прави министерството за това, че арендаторите не плащат за земята, която обработват на собствениците на земя? Разбира се, че министерството няма права, не може да се ангажира, министерството може да се ангажира с държавния поземлен фонд. Но когато издаде заповед се ангажира с това да влязат средствата по бюджетните сметки, иначе по никакъв начин не може да се случи.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Всичко е правилно, от 2007 година откакто влязохме в Европейския съюз тези въпроси възникнаха. Но аз приемам упрека, че и ние като народни представители сме виновни, независимо от коя група сме, обаче мисля, че водещо тогава беше и правилно възможно най-много средства да влязат от Европейския съюз и те да бъдат ползвани от земеделските производители. Тогава вероятно не сме си давали сметка, че за пореден път дяволите ще се появят и ще искат да прекарат системата. И в тази връзка си мисля, че въпроса с Агенцията за земята и нейните пълномощия, всички въпроси, които ги обсъждаме, нямаше да се случат, ако я имаше агенцията. Защото в Агенцията можеше да бъдат регистрирани всички договори, всички продажби да минават там, всичко да се случва на едно и също място. И тогава голяма част от въпросите, които тук ги решаваме, щяха да бъдат решени, защото това щеше да бъде един орган, не получихме съгласие по време на Тройната коалиция, по времето на ГЕРБ беше абсурд, и сега подозирам, че на там вървим.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин Атанасов, искам да кажа, че по никакъв начин проблемите, които съществуват с измамите относно очертаванията по никакъв начин не зависят и не могат да се решат от нов административен орган Агенция по земята. Всички функции, които имат по повод представяне, регистрация на договори, заповеди, ги имат областните дирекции „Земеделие“ като орган на Министерство на земеделието и храните. Хората са общо взето едни и същи само началниците се сменят. По общия ред договорите се вписват в съответните служби, всичко останало не само няма да реши проблемите, само ще натовари с допълнителна администрация държавата.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. Това е друга тема и ако трябва да я коментираме нейната същност изисква друго време и дискусия, тя не е развита, за да се знае какъв е смисъла.
  Колеги, приключихме ли с въпросите? Благодаря на проф.Греков и неговия екип за участието в това изслушване и се надявам, че част от нещата, които тук се коментираха ще бъдат част от промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в указанията, които ще бъдат дадени за 2014 година. Благодаря.
  /Министър Греков и екипа му напускат заседанието на комисията./
  Колеги, продължаваме с точка 1 от дневния ред - обсъждане на доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 354-01-52, внесен от н.п. Светла Бъчварова и гр.н.пр.
  Започваме с наименованието на закона „Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност“. Който е съгласен, моля да гласува.
  „За“ – 19 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 19 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ приемаме наименованието на закона.

  Параграф 1, предложена е редакция на текста в параграф 1 във връзка с дискусията в Парламента. Имате ли въпроси, предложения?

  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Госпожо председател, имам един въпрос. Предложението за редакция „В чл.7, ал.2 думите „ветеринарномедицински специалисти“ се заменят с „ обучени лица“ и думите „наредба на министъра на земеделието и храните“ се заменят с „наредбата по чл.62, ал.2 от Закона за здравето“.
  Миналата седмица ми попадна становище от министъра на здравеопазването, в което той изрично казва, че според тях, предавам по спомен, ветеринарномедицинските специалисти да останат да извършват дейностите по дератизация, дезинсекция в обекти регистрирани по чл.137, а другите обучени лица да извършват тези дейности в другите обекти регистрирани по Закона за храните. Това никъде не става ясно в момента. Защото тези гореизброени дейности изискват специфични знания и умения.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Разбрах въпросът ви. Считаме, че с тази редакция и наредбата, която е Министерство на земеделието и храните и на Министерство на здравеопазването…

  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Обща?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да, обща, в наредбата ще бъдат уточнени и ще бъде направено това разграничение.

  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Добре.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Затова имаме редакция на параграф 1, която е пред вас. Редакцията е именно във връзка с предложение на Здравната комисия.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Ако мога да поясня. Към настоящия момент в два закона се регламентират по един и същи начин тези дейности, в Закона за здравето чл.62 и в Закона за ветеринарномедицинската дейност чл.7, така или иначе не може да има определен вид отношения уредени в два различни акта и поради тази причина, такава е била позицията на БАБХ при изслушването в Здравната комисия, позиция, която е в подкрепа на становището и предложената редакция е в насока да се препрати, понеже по нашия закон наредбата все още не е приета, да се реферира към наредбата по чл.62 от Закона за здравето и която е от 2005 година, като тази наредба на практика вече се издава от двамата министри. Това е редакцията в този параграф. Във връзка с него в Заключителни разпоредби има друг параграф, който пояснява, че и министъра на земеделието и храните издава тази наредба.

  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: За шестмесечен период действат сегашните разпоредби, нали така? До издаване на новата наредба.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да, до новата наредба – шестмесечен срок.
  Има ли други коментари? Няма. Подлагам на гласуване параграф 1, който се приема по принцип на вносител и с редакция на комисията. Който е съгласен, моля да гласува.

  „За“ – 19 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 19 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.
  Благодаря.

  По параграф 2, параграф 3 и параграф 4 няма постъпили предложения, предлагам да ги гласуваме заедно за приемане на предложенията на вносителя.
  Който е съгласен, моля да гласува.

  „За“ – 19 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 19 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложенията се приемат.

  Параграф 5, има постъпило предложение от народни представители Десислава Танева, Любен Татарски и Валентин Василев, което по принцип се приема и комисията предлага редакция на текстовете на параграф 5.
  Имате ли изказвания? Ставаше въпрос за развъдните организации.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да остане редакцията на комисията.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. Който е съгласен с редакцията на параграф 5, моля да гласува.

  „За“ – 19 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 19 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.
  По параграф 6 има предложение на народни представители Десислава Танева, Любен Татарски и Валентин Василев, което по принцип се подкрепя и се предлага редакция. Имате ли възражения по редакцията? Няма. Който е съгласен, моля да гласува.

  „За“ – 19 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 19 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  По параграфи 7, 8, 9, 10 и 11 няма постъпили предложения и съответно предлагаме гласуване текста на вносителя. Който е „за“, моля да гласува.

  „За“ – 19 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 19 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложенията се приемат.

  В „Заключителна разпоредба“ имаме редакция на наименованието „Заключителни разпоредби“. Който е съгласен, моля да гласува.

  „За“ – 19 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 19 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  По параграф 12 има предложение на народни представители Десислава Танева, Любен Татарски и Валентин Василев, което се подкрепя и се предлага редакция на параграф 12.

  ПРОФ.МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Има ли разлика между „животновъдна организация“ и „развъдна организация“?

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има разлика, проф.Теохаров. „Животновъдна организация“ е всяка организация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел на животновъди, които решат да се обединят на определен принцип. „Развъдна организация“ е тази по чл.8 от Закона за животновъдството, има такива за почти всички породи в България, те са бенефициенти по държавни помощи. Има огромна разлика, затова настоявам за „развъдни организации по чл.8“. Просто прецизираме текста.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Стана ли ясно? Това е по закон. Който е съгласен с редакцията на параграф 12, моля да гласува.

  „За“ – 19 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 19 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Само един въпрос. Терминът „осигурява достъп“, който е запознат с информационната система там е възможно, най-общо казано е възможно само да се гледат данните и не можеш да работиш в тях. Освен официалните ветеринарни лекари, областните дирекции „Земеделие“ и Разплащателна агенция, т.е. кой ще има правото да нанася промените, ушните марки, новите животни, как става движението от обект в обект, т.е. развъдните асоциации ще имат право да наблюдават.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Само да наблюдават без да имат правото да работят с данните, да получават информация.

  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Само официалните държавни лекари ще могат да работят, нали така?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Точно така.

  ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Защото предишните години имаше голям хаос, държавните лекари работеха, беше дадено право и на частно практикуващите лекари, имаше едно движение, днес имаш 100 животни, утре 50 от тях ги няма без ти да знаеш!

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Идеята на това предложение беше да се наблюдава какво се случва в животновъдния обект без да има право да се работи и управляват данните.
  Комисията предлага редакция на параграф 12, който е съгласен моля да гласува.

  „За“ – 19 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 19 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Предлага се да се създадат параграфи 13, 14 и 15 във връзка с промените, които преди това са предложени в Закона за здравето. Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен, моля да гласува.

  „За“ – 19 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 19 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.
  С това приехме на второ гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Благодаря на всички!

  ГЕОРГИ АНДОНОВ: Уважаеми колеги, в точка „Разни“, ако мога да направя предложение.
  Следващата седмица, госпожо председател, да направим изслушване на Министерство на земеделието, на експерти в сектор „Тюнюнопроизводство“ на тема – следваща бюджетна година, субсидии за тютюнопроизводителите, начин на субсидиране, защото в голяма част от срещите, които правя в моя избирателен район, тютюнопроизводителите задават въпроса каква ще е схемата за субсидиране през следващата бюджетна година. Ако може, госпожо председател, да предвидите следващата седмица в редовно заседание да включим темата „Тютюн – следваща бюджетна година и начин на субсидиране.“. Големият въпрос в момента е, че се предвижда в пректо-бюджета субсидия за тютюна, но все още не е ясен механизма на разпределение на тази субсидия. И големият въпрос, който ще възникне оттук насетне, че ние не може да пуснем нотификация за референтен период 2007-2009 година. Нямаме база данни на предходна селскостопанска година произведено количество по отделните ферми. Това, което предстои на министерството е да каже какъв ще е механизма на разпределение на тази субсидия. А това е свързано и с политиката на министерството в този сектор, субсидиите ги даваме с някаква цел.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Разбрах ви. Отделно от това Министерство на земеделието е предложило в графика си промяна на Закона за тютюна, част от промените са свързани точно с това. Разбрах ви, ще отправим покана за изслушване по темата.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Госпожо председател, напомням само, че щяхме да изискаме работния вариант на Програма за развитие на селските райони. Казахте предния път, че ще питате министерството дали имат готовност да ни се предостави в писмен вид и тогава да ги викаме за въпроси и предложения. Само напомням, а промените ще ги гласуват в ноември, тече тримесечния срок, в който България трябва да представи програмата.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ще искаме информация за комисията и след това е добре да се направи дискусията.
  Благодаря, колеги, закривам заседанието.

  /Заседанието бе закрито в 16,30 часа/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ПРОФ.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА

  55 316 знака
  Форма за търсене
  Ключова дума