Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
05/02/2014
  1. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за защита на растенията, № 302-01-10, внесен от Министерски съвет на 31.07.2013 година.
  2. Актуални въпроси към министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков в съответствие с чл.26 от ПОДНС.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните
  П Р О Т О К О Л

  № 25

  На 05 февруари 2014 г. се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за защита на растенията, № 302-01-10, внесен от Министерски съвет на 31.07.2013 година.
  2. Актуални въпроси към министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков в съответствие с чл.26 от ПОДНС.

  Заседанието бе открито в 14,30 часа и ръководено от госпожа проф. Светла Бъчварова - председател на Комисията по земеделието и храните.
  Към протокола се прилага списък на присъстващите.

  ***
  /Гости на заседанието: Явор Гечев, заместник-министър на земеделието и храните, Пламен Лазаров, заместник-изпълнителен директор на БАБХ, Николай Роснев, началник отдел в БАБХ, Дафинка Грозданова, дирекция „Здравеопазване на животните” МЗХ, Тодор Тодоров, дирекция „Здравеопазване на животните” МЗХ, Марияна Николова/

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Уважаеми колеги, предлагам да започнем! Имаме кворум. Дневният ред, който ви е предложен е както следва:
  1. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за защита на растенията, № 302-01-10, внесен от Министерски съвет на 31.07.2013 година.
  Дневният ред е като на миналото заседание. Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря, приема се единодушно.

  Миналият път приключихме до Глава четвърта. Глава четвърта я отложихме, поради дискусията, която беше направена първо по чл.38, предложение на госпожа Танева, вместо „условията и реда” да бъде само „реда”. Считаме, че условията са в регламента и можем да направим тази редакция.
  Другият спорен текст беше на чл.41, параграф 1, 2 и 3. След като направихме консултации с експерти от агенцията ние ви предлагаме този текст в закона да остане, предвид факта, че ако не съществува по-нататък имаме в самия закон и продукти за растителна защита, които също са с такъв статут. Ако не отразим активните вещества малко трудно бихме обяснили и продукти, които не са разрешени. Достатъчно ясно, според нас, е описан реда, по който ще се осъществява и контролира тази дейност. Идеята, че не може да се контролира дейността ми се струва абсурдна. Няма как да не може да се контролира това и да има система за контрол от страна на Агенцията по храните. Затова предложението, което правим, това е и текста на вносител, само че неговото систематично място е така, както е в регламента.
  Глава четвърта, с промяната в чл.38 и другите представени пред вас членове да бъдат гласувани така както са.
  Заповядайте, госпожо Танева.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо председател, възразявам срещу направеното от вас определение на моето предложение относно чл.41, че е абсурдно. Става въпрос за съвсем друга философия относно контрола, която споделих и ще помоля да не се обиждаме.
  Аз не оспорвам, че функциите на Българска агенция по безопасност на храните са контрол и вие го извършвате този контрол. Тук ставаше въпрос за нещо много по-различно. Вие може да контролирате и да засечете партида, която е от неодобрено активно вещество и излиза на пазара, така ли е? Но вие по никакъв начин, ако няма специални изисквания за контрол в реално време на производствения процес не може да определите риска от това, какво количество препарати с неодобрено активно вещество могат да се пуснат на вътрешния пазар. Тук говорим за две съвсем различни неща. И тук виждам, че пише неодобрени активни вещества се съхраняват, транспортират и изнасят по ред определен в наредбата. Ние няма да подкрепим текста в този му вид и не считаме, че предложението, което сме направили е абсурдно. Напротив, аз пак твърдя, че по системата за контрол, която БАБХ упражнява съгласно закона и функциите, които има вие наистина може да ги контролирате. Проблемът е, че по никакъв начин нямате система, която да установи риска от обем, количество и пазар, черен, който би заел едно такова производство. Моят въпрос е, виждам, че това ви е мнението, имате мнозинство – ще си го гласувате, моят въпрос е какви са текстовете в регламента, конкретно, поради който правим тази промяна в закона, които уреждат статута на вноса, производство за износ с такива неодобрени активни вещества.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Казвам абсурдно е, не вашето предложение, абсурдно е да няма система на контрол, т.е. целият закон е за контрола. Всъщност с този закон се урежда единствено контрола, а не производството.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, така е, тези производства за вътрешния пазар на практика са забранени със закона, но по повод чл.41, който въпреки забраната за производство на препарати с неодобрени активни вещества съгласно регламента на Европейския съюз, тук се допуска производство на такива препарати с неодобрени активни вещества, ние знаем откъде идват тези активни вещества с цел износ за трети страни. Да, така е. Да, БАБХ има система за контрол, но тя не включва контрола на видовете производства в реално време. Такъв контрол беше създаден само за алкохолните фабрики и за горивата. Затова говорим. Тук говорим за реално в момента уреждане паралелен, черен, неразрешен пазар, който няма как със съществуващата система за контрол от БАБХ да бъде контролиран. Казвам, че това е риск, не казвам, че това става, това е риск, който системата за контрол няма как да предотврати. Много моля експертите да ме запознаят точно с текста на регламента, който урежда възможността при какви условия за производство на такива препарати на територията на страни-членки на Европейския съюз с неодобрени активни вещества, при какви условия казва регламента, че това може да става?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: А вие какво предлагате, за да коментираме и предложения.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Аз предлагам да отпадне, чл.41 за неодобрени активни вещества или ако този текст остане той трябва да действа при условията на изградена система в БАБХ, в реално време така, както за алкохолните фабрики го направихме, в реално време за контрол на количествата, които се произвеждат с неодобрени активни вещества.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Господин Стоянов, изчетете текста на регламента, така както е записан.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: „Член 28 от регламента „Продукти за растителна защита не се пускат на пазара и не се употребяват, освен ако са разрешени от съответната държава-членка.” Това е параграф 1.
  „Параграф 2 Чрез дерогация от параграф 1 не се изисква разрешение в следните случаи: …и точката ….. „когато има производство, съхранение или транспортиране на продукт за растителна защита предназначен за употреба в трета държава при условие, че държавата членка, в която той се произвежда, съхранява или транспортира е предвидила изисквания за инспекция, за да гарантира, че продукта за растителна защита се изнася от нейната територия.” Това е по отношение за продуктите за растителна защита.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Има наредба.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Но ние не знаем какво ще пише в наредбата. Регламентът допуска дерогация на този текст, безспорно, тогава да има ал.4, нова, че този текст се прилага при условия на изградена и въведена система за контрол в реално време на произведените количества с неодобрени активни вещества. В противен случай ние законово създаваме условия за паралелен пазар на препарати за растителна защита с неодобрени активни вещества. Категорично това няма как да го напишем в наредба, това е общо условие, наредбата ще уреди конкретиката.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Първо, в регламента става въпрос за продукти за растителна защита, не за активни вещества. Регламента не третира проблема с активните вещества. Аз и предишния път се опитах с пример да ви кажа, това се случва в доста държави в Европейския съюз, които произвеждат неразрешени активни вещества, неразрешени продукти за растителна защита и ги изнасят. По-нататък в текстовете на проекта има разписан ред, по който да се извършва контрол. Трябва да се заявят какви количества и то мисля, че срока беше достатъчно дълъг…

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕНА: Регламента казва – допуска се при система за контрол, тук няма никакви условия.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Системата за контрол е изискването към производителя да казва кога, какво ще внесе или кога, какво ще произведе. След това къде ще го съхранява, това е система за контрол. А когато става въпрос за нелегална търговия няма такава система за контрол, която изцяло да я спре. Самият факт, че сигурно 15 % от продуктите в Европейския съюз са нелегални…тук изхождаме от презумпцията за виновност, не за невинност, според мен, на производителя.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Мога да се съглася с тази дискусия, добре е, че я водим, но предложете текст.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Аз предложих ал.4.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ал.4 на чл.41.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да. Горните текстове се прилагат при условията на изградена система за постоянен контрол от БАБХ върху производствата или получилите разрешителни. И в регламента пише, че само при съответните условия за система за контрол и да го запишем така, както е в регламента. В наредбата ще запишете какво значи тази система за контрол.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Госпожо Танева, без да се смятам за корифей в тази област, когато е готов продукта за растителна защита с това активно вещество, той е в системата на контрол. Активното вещество не може да се продаде като такова, няма система, по която да бъде търгувано, то се влага в продукт, а продуктите се контролират.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, продуктите се контролират, когато ги проверяват по системата за анализ на риска. Предложих ал.4.

  ЯВОР ГЕЧЕВ: Мисля, че има неразбиране. Мога ли да взема думата.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Заповядайте.

  ЯВОР ГЕЧЕВ: Да попитам и да уточним някои неща. Първо, има няколко типа системи за контрол, философии за системи за контрол. Едната е вътрешния контрол, в самите предприятия. Другата е последващия контрол от самата държава. От това, което разбирам като искате е, че първо, активните вещества, от които се произвеждат дадените препарати, защото има разлика между двете неща, т.е. да сверяваме базовите данни на внесени продукти със системата за вътрешния контрол неодобрените, които са в страната, това което разбрах, ако се произвежда продукт, който не е разрешен за ползване в държавата, той се произвежда в държавата, но е за експорт, тогава трябва да имаме контролираща страна, което значи, че няма системи, според мен, които да обхванат тотален контрол при производството. Ползват се вътрешните системи, сравняват се базата данни, т.е. какво е внесено, какво е изнесено и ако има в крайна сметка се прави нарочна проверка, за да се види къде са отишли активните вещества и къде са продадени препаратите.
  Но имам една молба, когато се предвиждат в законови текстове системи за контрол нека ангажимента да не е на второстепенните разпоредители, а да е пряко на Министерство на земеделието, защото според мен това е важно, за да може да се осъществява и последващ контрол.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: И според мен трябва да е така, да е ангажимент и задължение на МЗХ, но не може чл.41 да се приеме в този вид, така свободен, по-добре да рецепираме точно члена от регламента с изградена система за контрол от МЗХ или както искате. Според мен по Закона за нормативните актове БАБХ е второстепенен разпоредител на бюджета, задължението е на МЗХ. Много добре разбрахте, нито бъркам неодобрените активни вещества, нито препаратите за растителна защита. Виждам предложението за заявка, какво ще се внася, разрешение, какво ще се произвежда и изнася в трети страни. Но сам разбирате, че ако от 100 единици активно вещество, по заявка може да има съдържание 5 %, а то е 2,5 %, още толкова колкото е изнесено ще влезе в паралелен черен пазар на препаратите. За това говорим.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Моля, пак да изчетете предложението си, с оглед на това, че в регламента думата е „инспекция”.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Говорим за нова ал.4. Предходните алинеи на този член се прилагат при изградена /или одобрена, не знам кой е правния текст/ на система за контрол върху вноса, производството и износа на продукти с неодобрени активни вещества.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, съгласни ли сте с това предложение да бъде допълнен текста на чл.41, като съответно ще ни позволите, приемайки Глава четвърта да се направи редакция на окончателния текст.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Но смисълът трябва да е този. След като имаш разрешение за внос, след като си заявил това количество, да се направи системата така, че това което е заявено за износ в трета страна с неодобрено активно вещество, това активно вещество, което е разрешено за тази цел, да е същото вложено, да няма риск от създаване на паралелен черен пазар, каквито случаи има.

  ПРОФ.МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Госпожо председател, една редакция.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Редакцията ще я направим.

  ПРОФ.МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Подкрепям госпожа Танева, но не изградена, а създадена система.

  ЯВОР ГЕЧЕВ: То няма такава.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ще го огледаме в редакцията как да бъде.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Гечев, няма такава, но за да се прилага този текст трябва да има такава, това е целта на закона, да създаваме условията, при които да работи.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Мисля, че предприятията, които се занимават с това производство не са толкова много и могат да бъдат обхванати в контрола съвсем спокойно.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, предлагам, за да се движим по-бързо по текстовете Глава четвърта да гласуваме цялата така, както е предложена от комисията с направените редакции в чл.38, чл.41, ал.4 с предложеното допълнение, който е съгласен моля да гласува.

  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Преминаваме към Глава четвърта „Продукти за растителна защита”. Комисията предлага Глава четвърта да стане Глава пета „Продукти за растителна защита”.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Комисията подкрепя текста на вносителя, наименованието на Раздел І „Общи условия” и предлага да се създаде нов чл.44. Има ли становища? Заповядайте, господин Лазаров.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Имам забележка в ал.2 „Продукти за растителна защита се пускат на пазара и за употреба…”, такава фраза според мен не може да съществува, не, не се употребяват в оригинални опаковки, употребата е на самия продукт, опаковката не се употребява. Тук спокойно може да отпадне „и за употреба”, текстът става много по-гладък и отговаря на истината.
  По същия начин и за ал.3, но в ал.3 имам и едно принципно възражение. Такъв текст в регламента няма, тук се въвежда забрана за търговско наименование на продукта, търговско наименование да не съвпада с наименованието на активното вещество. Дадох пример с една световно известна фирма, със световно известен продукт, фирмата е „Танинко”, продукта е „Тирам”, активното вещество на продукта „Тирам” е тирам. И тогава какво правим? В целия свят се ползва „Тирам”, а ние казваме – в България не може като тирам да го продавате. Предлагам ал.3 да отпадне.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Подкрепям ви напълно, даже задължително трябва да е включено наименованието на активното вещество.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Наименованието на активното вещество съществува в етикета, но това казвам „Тирам 70 VG” е продукта за растителна защита, а активното вещество също е тирам.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Разбирам ви, аз щях да направя същата забележка.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Ал.4 също според мен не е прецизна, защото не вземаме предвид самата регистрация, регистрираната търговска марка. Тук има една възможност заявител, който идва с едно търговско наименование, което не е регистрирано като търговска марка, но идва пръв при нас, след което обаче идва производител с регистрирана търговска марка със същото наименование, но неговата е регистрирана и ние му казваме – не, не може с тази търговска марка да си заявиш продукта. Според мен това е непрецизно и може би от непознаване на самия Закон за търговските марки.
  По същия начин не знам как ще обосновем и ал.5.

  ПРЕДС. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Чл.44 е по вносител, само с редакция.

  ХАМИ ХАМИЕВ: Спрямо ал.5 аз имам друго предложение, да не е за 5 години, а да е „до”, да, ал.5 на чл.44.

  ЯВОР ГЕЧЕВ: Според мен това е, за да може да му се запази определен период, да не го измести някой другата седмица на пазара, от тази гледна точка намирам логика, „до 5 г.” е логичния вариант, тогава преценката ще е на агенцията.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Защо да има преценка, тогава да го съкратим на 1 година.

  ЯВОР ГЕЧЕВ: Защото за някои препарати регистрацията минава над две години, ако са в изпитателен срок.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, но иначе преценката е неравнопоставеност на пазара.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Може би колежката Павлова ще ни каже по-подробно, защото тя е от самото начало на създаване на този проект. Идеята тук е може би – когато един продукт се прекрати със същото търговско наименование да няма друг продукт, който да съдържа друго активно вещество, което може да въведе в заблуда потребителя, поради популярността на търговското наименование на прекратения продукт.

  ЯВОР ГЕЧЕВ: Точно така.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: И ако тук допълним, че се използва за друг продукт със същото активно вещество може би нещата ще станат по-прецизни.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, предлагам чл.44 да го отложим за следващия път. Всеки дава предложения, в момента не можем да се справим с редакциите, даже не е само редакции.
  Чл.44 остава за следващия път, за да бъде прецизиран.

  Колеги, да гласуваме наименованието на Раздел І „Общи условия” и чл. 59 с редакция на комисията, който става чл.45.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема

  Чл.60 – комисията предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на неговото систематично място в чл.3. За чл.61 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема и чл.60 и чл.61 отпадат.

  За чл.62 има предложение на н.п.Тунджай Наимов и н.п.Хами Хамиев, по принцип комисията подкрепя текста на предложението и предлага редакция на чл.62, който става чл.46.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.63 – комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.63 да бъде отхвърлен; чл. 64 - комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.64 да бъде отхвърлен; чл.65 - комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.65 да бъде отхвърлен; чл.66 - комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.66 да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.67 по принцип се подкрепя текста на вносителя и се предлага редакция на чл.67, който става чл. 47.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.68 по принцип комисията подкрепя текста на вносителя и предлага редакция на чл.68, който става чл.48.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.69 комисията да бъде отхвърлен, тъй като отразен на неговото систематично място в чл.48.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.70 има предложение на н.п. Десислава Танева, н.п.Цвета Караянчева и н.п.Владимир Иванов, комисията не подкрепя предложението, а подкрепя текста на вносителя и предлага редакция на чл.70, който става чл.49. Възражения има ли?

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Ал.2 по вносител е станала ал.3 в редакцията и редакцията на ал.3 директно реферира към изискванията на регламента. Така или иначе се прилага пряко регламента и в закона препращаме, че документацията се съхранява по условията на регламента.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Също имам възражение по чл.49, ал.2 – такъв текст в регламента „Ежегодно до 31 март лицата, които пускат на пазара продукти за растителна защита…” и т.н., няма. В чл.67, параграф 3 на Регламент 1107 е казано „притежателя на разрешение на продукти за растителна защита” е абсолютно различно от заложеното в ал.2. Тук ще стане едно страхотно презастъпване, един продава на друг, той продава на трети и т.н., и това което ще ни се даде като информация нито можем да го анализираме, нито можем да го систематизираме, изобщо не ни и трябва. Защо тук не сме отишли директно към текста на чл.67 от Регламента, където е казано изрично – притежателя на разрешението, тогава вече нещата идват на мястото си. Единият ни дава някакъв отчет, който ние анализираме, систематизираме и слагаме в регистъра.
  Може би е имано предвид, който пуска за първи път на пазара, което е различно, но пак не е необходимо да правим съчинения, когато можем да дадем директно текста на чл.67, параграф 3.

  ХАМИ ХАМИЕВ: Аз имам няколко въпроса, ал.5, ал.6 и ал.7 включват система за събиране на отпадъците, което не е по този закон, кой ще им плаща, какво ще се случва с тези отпадъци, кой ще плаща на тези фирми за събирането на отпадъците, какви трябва да са техните лица за тази дейност, трябва да имат образование, ценз, да боравят с опасни отпадъци и т.н., не е свързано въобще с тях, една излишна отговорност, те къде ще ги съхраняват, нямат право да ги съберат, какво правят с тях? Според мен това трябва да отпадне категорично, то не кореспондира със ЗУТ и т.н. Друг събира парите, трети върши работата и то незаконно ще върши тази дейност. Трябва да отпадне. Да, да, става въпрос за ал.6 и ал.7 да отпаднат.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Уважаеми господин заместник-министър, уважаеми колеги, няма как да отпадне този текст. Той е във връзка със Закона за третиране на отпадъците. Има едни „батковци”, които получават хубави парички, тия които внасят продуктите, за унищожаване после на тези отпадъци. Въпросът е, че системата не е разработена до край и тя трябва да бъде разработена и контролирана от държавата, така че това да се случва. По никакъв начин не бива да го пипаме. Трябва да влезе в действие, не в този закон ще уредим тази материя, но трябва да бъде заложена.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да се върнем към чл.49, в който ал.2 се предлага не ежегодно до 31 март, а направо „лицата, които пускат на пазара продукти за растителна защита подават в Централно управление декларация по образец.” Да отпадне „до 31 март”.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Моето предложение е да се цитира текста на чл.67, параграф 3 от Регламент 1107, не лицата, които пускат на пазара, а лицата, които притежават разрешението.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ал.3 остава така както е. Ал.6 и ал.7 остават…в преходни и заключителни ли?, не сме стигнали до него в разглеждането, да стартира от 1 януари 2017 година. Но до там не сме стигнали, прилагането на системата има гратисен период, но трябва да остане.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Подкрепям предложението „до 31 март” да отпадне, подкрепям Пенко Атанасов, също смятам, че ал.6 и ал.7 трябва да останат. Единствено по повод на това, че нашето предложение не се подкрепя искам да попитам съгласно този чл.67 в текста му има ли указания да се води статистика за използваната доза, количества, както и вида на третираните култури.
  Предложението, което сме направили дали се съдържа в параграф 1?

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Чл.67 не дава толкова детайлно каква точно е тази документация, той просто казва „Съхранява документация на продукти за растителна защита, които произвеждат, внасят, изнасят и съхраняват, употребяват или пускат на пазара най-малко 5 години…”, това е за производителите, „…професионалните потребители съхраняват в продължение най-малко 3 години документация на използваните от тях продукти, съдържаща наименованието на продукта за растителна защита, времето, дозировката на приложение, района и културата върху които е използван продукта за растителна защита.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По същество нашия текст се съдържа в параграф 1.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: На практика да, но механично не може да се отрази.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Значи по принцип се подкрепя, защото на практика това води до същото. По принцип, защото в регламента го има. Благодаря.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: По принцип се подкрепя.

  ЯВОР ГЕЧЕВ: Да кажа нещо. Аз съм човек, който реално е пръскал с препарати. Кажете ми за дозата, тя се влияе от работния разтвор, ако едни ябълки ги пръскаш с 60 литра, 80 литра или 100 литра, то дозата е съвсем различна и се получава по съвсем друг начин. Другата документация на практика е в дневниците за растителна защита. Няма как да се установи това по този ред.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Гечев, благодаря, получих информацията от текста на параграфа, разбрахме се.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, изчетох промените в чл.49, подкрепяме предложението по принцип, отразяваме го, който е съгласен с чл.70, който става чл.49 моля да гласува.

  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.71 комисията подкрепя текста на вносителя, предлага редакция на чл.71, който става чл.50.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.72, комисията предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на неговото систематично място в чл.49; за чл.73 комисията предлага да бъде отхвърлен тъй като е отразен в чл.49.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.74, комисията подкрепя текста на вносителя и предлага редакция на чл.74, който става чл.51.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Мисля, че редакцията, която искам да направим е кратка и ясна. Тъй като тук става въпрос за негодни продукти за растителна защита, освен техните качества като продукт не имат и опаковка. И предлагам да допълним последния ред „съответстват на одобрените при разрешаването и/или с увредени опаковки и/или етикети.”, т.е. ако е увредена опаковката или етикета е увреден. Или т.3, да.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, приемаме ли това предложение като допълнение?
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.75 комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага редакция на чл.75, който става чл.52.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Раздел ІІІ „Активни вещества, антидоти и синергисти”, комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието и предлага да бъде отхвърлен целия раздел, трябва да ги изчета.
  Чл.76 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното си място в чл.37; комисията предлага чл.77 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл.38; чл. 78 да бъде отхвърлен, отразен е на систематичното си място в чл.41; чл. 79 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното си място в чл.42; чл.80 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в чл.42; чл.81 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в чл.43; чл. 82 да бъде отхвърлен и чл. 83 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в чл.5.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Раздел ІІІ „Съвет по продукти за растителна защита” – комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ, който става Раздел ІІ.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.84 има предложения на н.п.Тунджай Наимов и н.п. Хами Хамиев. По принцип комисията подкрепя предложението и предлага редакция на чл.84, който става чл.53. Има ли възражения? Няма.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Имам въпрос. По редакцията на комисията, в ал.2 пише „Министерство на околната среда и водите, научните институти и други.” „Други” предлагам да отпадне. Тук са изредени трите министерства, всичко е много коректно изписано, а „други” отваря врата, при условие, че няма квота, може накрая мнозинството да стане от представители на десет аптеки, примерно.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Господин Наимов оттегля предложението си, то е негово.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: По ал.2 и аз имам едно възражение. Защо министърът на земеделието, а не изпълнителния директор? От чисто административна гледна точка представяте ли си тази процедура? Предложение, докладна, министър, подпис, връщане и т.н.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Не може той да управлява съвета и в същото време да назначава.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Изпълнителния директор не го управлява.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Към изпълнителният директор се създава съвет, този съвет той не може сам да си го назначи, трябва да го назначи министъра.
  Трябва да прегласуваме редакцията на чл.84, който става чл.53 с редакцията на ал.2 – отпада „други”.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.85, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.85, който става чл.54. Функциите на съвета и какви решения взима.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Раздел ІV „Разрешаване и пускане на пазара, употреба на продукти за растителна защита”, комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV, който става Раздел ІІІ.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.86 има предложение на н.п.Тунджай Наимов и н.п.Хами Хамиев.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Оттеглям предложението.
  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Добре, предложението се оттегля. Комисията не подкрепя теста на вносителя и предлага чл.86 да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.87, комисията подкрепя текста на вносителя и предлага редакция на чл.87, който става чл.55.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  По чл.88 има предложение на н.п.Тунджай Наимов и н.п.Хами Хамиев, което комисията подкрепя по принцип и е отразено на систематичното му място в чл.55. Комисията предлага чл.88 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл.55.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема и чл.88 отпада.

  За чл.89, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.89, който става чл.56.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.90, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.90, който става чл.57.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.91, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.91, който става чл.58.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.92, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.92, който става чл.59.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.93, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.93, който става чл.60.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.94, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.94, който става чл.61.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Много бързо се гласува. В ал.2 на чл.60 има „минимална употреба”, ….”за издаване на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита за минимална употреба”, това е некоректен текст, защото „минимална употреба” подлежи на различно тълкуване. Трябва да има някакво определение какво значи „минимална употреба”, не може да го оставим така, ще създаде много прецеденти. Не знам, нито е по регламент какво значи „минимална употреба”, нито има определение в закона. Тогава трябва да пише „минимална употреба по реда на еди-кой си член”. Има определение какво значи „минимална употреба”, защото за всеки пазар това е различно.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Чл.51 „Разширяване на обхвата на разрешения за минимални употреби. Притежателят на разрешението…”, доста е дълъг члена.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Определение за „минимална употреба” трябва.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Има по регламент, сега ще прочета, чл.3 определения, т.26 „минимална употреба означава употреба на продукт за растителна защита в дадена държава-членка върху растения и растителни продукти, които: а/ не са широко разпространени в тази държава-членка или б/са широко разпространени, за да не се отговори на извънредна необходимост от растителна защита.” А ние в допълнителните разпоредби в параграф 1 казваме, че за този закон се прилагат определенията на Регламент 1107 и Регламент 2323.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Смятам, че тук бъркаме, защото това, което прочете колегата означава, че всяка държава, страна-членка, трябва да се определи какво означава това, защото и това са общи определения. Как да формулирате минимални количества. Да, пряко е, обаче това пише за всяка държава-членка. Те като орган трябва да издадат разрешение за пускане на пазара за минимална употреба. За държава България е едно, за държава България ще бъде друго.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Нека кажат специалистите, защото знам, че в самото разрешение, което дават записват употребата колко трябва да бъде. Не знам дали за минимално, те да кажат.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: От това, което чух, от това, което изчетохте няма яснота и според мен като държава-членка трябва да си го определим.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Госпожа Танева е абсолютно права. Всяка държава-членка определя културите като „минимални”. Има два подхода, единият е да се определят кои са неминималните култури, а другия да се определят конкретно в различните държави-членки. Тук става въпрос, освен като минимална култура, това което е като определение в регламента, преведено на по-обикновен език е „минимална употреба”. Примерно, появи се неприятел на 5 хил.дка пшеница, което не е минимална употреба, но само локално на 5 хил.дка за този неприятел няма разрешен продукт, тогава влизаме в тази хипотеза на минимална употреба или минимална култура. Но така е, всяка държава си определя културите и това е работа на компетентните органи да го определят. Това, че досега не сме го направили е друг въпрос.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Госпожа Танева иска да дадете нова дефиниция.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Нова дефиниция не може да дадем, защото регламента го е дефинирал. Това, което е дефинирал регламента на мен като специалист ми е ясно.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Добре, вие дадохте пример с 5 хил.дка, че ще го третирате като минимално количество, ами ако дойде някой с 20 хил.дка как ще го третирате?

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Тогава вече не е минимална употреба.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: За това говорим. Поне да пишем, да препратим към наредба, която ще дефинира коректно, защото ако един заявител за такъв препарат пише 10 хил.дка, за него ще е добре, ако за друг пише 10 хил.дка може да не е добре, нали разбирате.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: За минимална употреба са две опции, господин Лазаров каза, че при извънредна необходимост може да се използва, другата е – не е широко разпространена. Смятам, че когато давате разрешение за минимална употреба то ще бъде упоменато, че ще е за минимална употреба, а няма да бъде въобще.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Философията на предложението ми е следната – всички заявители на препарати за такава употреба, минимална, да бъдат поставени в еднакви условия, примерно площ от 10 хил.дка на цяла територия го третирате за минимална употреба. Няма проблем това да стане с указания на министерството, но за всички оператори да са еднакви условията. Добре, да препратим към наредбата и вътре го разписвате.

  ЕКСПЕРТ: Искам само да обясня за минималните употреби. Минимална употреба е употреба върху някаква култура, която не е важна за страната или срещу някой вредител, който може да е на голяма площ, няма значение на 10 хил., на 20 хил.дка, просто той не се появява, рядко срещан е, не е икономически важен. И в този случай за фирмите-производители няма интерес да предлагат такива продукти на пазара. Тази минимална употреба обикновено се инициира от агенцията или от фермерите, защото те имат нужда от това, те дават индикации за това нещо.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да, да се направи редакция.
  Колеги, за чл.95 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.96 по принцип се подкрепя текста на вносителя и се предлага редакция на комисията на чл.96, който става чл.62.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.97 има предложение на Тунджай Наимов и Хами Хамиев. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в чл.62. И комисията предлага чл.97 да бъде отхвърлен тъй като е отразен на неговото систематично място в чл.62.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.98 по принцип се подкрепя текста на вносителя и се предлага редакция за чл.98, който става чл.63.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: В чл.63, ал.1 смятам, че няма никакъв смисъл от нея, защото опаковането става на база договор между два стопански субекта, единия с възможност за преопаковане, другия е притежател на разрешението. Нека това да бъде оставено на този, който притежава разрешението, дали да бъде преопакован продукта за ограничена и контролирана употреба или не. От чисто практическа гледна точка това би пречило, не би помагало. Ще се опитам да поясня, преди няколко години имаше проблеми с доматения молец. Доматения молец влиза в оранжерии, които са от един, два, три декара, производителя може да внесе в момента, защото това е ограничена и контролирана употреба опаковки от 5 литра, които трябва да влязат в един или два декара оранжерии. Някой трябва да го преопакова този продукт и това ще бъде на база договора, който ще сключат. Няма защо да има административна намеса в тази дейност. Предлагам ал.1 да отпадне. Такъв вид продукти, които са за ограничена и контролирана употреба разрешени не могат да бъдат преопаковани – няма логика в това нещо, ограничаване и затрудняване на пазара.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Добре, не е ли резонно да отпадне само „не могат да бъдат преопаковани”, но не цялата алинея.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Ограничената и контролирана употреба казва къде да се употребява, кога да се употребява, всичко това е строго фиксирано, затова е контролирана употреба.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Смятам, че в закон няма как да сложим изисквания към фирмите, които се договарят по отношение на преопаковането, това е намеса на пазара. За да улесня, в друг текст регламентирано ли е разрешението и пускането на пазара за ограничена и контролирана употреба. Ако имаме друг текст този целия отпада. Просто няма смисъл….не е разрешен, а е разрешен само за пускане на пазара за ограничена и контролирана употреба. Въпросът ми е, точи чл.63 трябва да даде реда за разрешаване на пускане на препарат за растителна защита само за ограничена и контролирана употреба или този текст да забраним преопаковането и някакви други санкции. Има ли друг текст, който дава този ред за пускането на пазара за ограничена и контролирана употреба?

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Чл.62 е за разрешаването на този продукт за такава употреба съгласно регламента, а чл.63 са специални изисквания по отношение на този продукт, всяка една алинея дава някакви задължения.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Тук е ограничение, не задължение. Ограничаваме възможността този продукт да бъде преопакован, т.е. спъваме…

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Нали го решихме преопаковането.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Не, не, това е конкретно за този тип продукти.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Според мен има три алинеи, едната е срок за обжалване и да се включат към чл.62.

  ПРОФ.МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Едно предложение. Тази алинея е предложена специално за неприятел, който се явява само на определено място, само в определена област. Това са имали предвид законодателите. Никъде на друго място го няма и затова там се предлага. А иначе текста на чл.62, ал.1 е съвсем друго – когато не може да бъде овладяна, има голям каламитет, тук се явява огнище само на едно място, това се има предвид, това са два различни текста.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Чл.62 гарантира, че този продукт няма да бъде използван за нещо различно от това, за което е разрешен, ако отпадне ние не може да гарантираме, че този продукт няма да бъде използван за нещо друго. Ако не го изпишем. Само в областта, в която е разрешен, а чл.62 не касае това.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Това е члена, който регулира разрешението със санкциите да остане, махаме преопаковането.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ние разписваме реда, по който гарантираме, че това ще бъде използвано единствено за разрешението, което е дадено. Махаме „преопаковане” и текста остава нататък.
  Да гласуваме чл.63 с предложената редакция.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.99 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.99, който става чл.64.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.100 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.100, който става чл.65.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Тук става въпрос за готов разтвор, това означава, че производителя е направил разтвора и го е предложил на потребителя примерно в 20 литрова туба или друга форма, направо да си го излее в пръскачката. Въведено е едно ограничение към опаковките, да бъдат с вместимост 1 литър. Направих едно малко изчисление и се оказа, че този 1 литър е за около 10-20 кв.м., което обезсмисля нещата. Второ, ние караме потребителя да си купи 20 опаковки и нерядко ще бъде така, че самата опаковка ще струва по-скъпо от разтвора вътре. И вместо да ползва една опаковка от 20 литра, ще излива 20 опаковки, които ще се чуди къде да хвърля.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ако имам 10 саксии няма да си купя 20 литра.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Става дума за полето, където ще напръска 200-250 кв.м.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Предложението е да няма вместимост ли?

  Реплика: Производителя решава.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Слага се точка и отпада „в опаковки с вместимост до 1 литър”.

  Който е съгласен, моля да гласува с редакцията в ал.2.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.101 има предложение на Тунджай Наимов и Хами Хамиев.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Оттегляме предложението по т.1.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Оттегляте предложението по т.1. По т.2 комисията подкрепя предложението по т.2, което е отразено на неговото систематично място в чл.65 и комисията предлага чл.101 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на неговото систематично място в чл.65.
  За чл.102 комисията предлага да бъде отхвърлен. Чл.103 комисията също предлага да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.104 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.104, който става чл.66.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.105 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.106 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.106, който става чл.67.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Чл.107 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.108 по принцип се подкрепя текста на вносителя и чл.108 има редакция и става чл.68.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.109 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен. За чл.110 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен. За чл. 111 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен. За чл.112 комисията предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на неговото систематично място в чл.68. За чл.113 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  По чл.114 има предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Цвета Караянчева. Комисията подкрепя предложението като то е отразено в чл.67. Комисията предлага чл.114 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното си място в чл.67.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.115 комисията предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното си място в чл.68.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.116 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.116, който става чл.69.

  СПАС ПАНЧЕВ: Искам да задам един въпрос, за да стане ясно. В ал.2 кой и как се определя дали пуснат на пазара продукт застрашава живота на хората, животните и околната среда, може ли субективно някой да каже или не, как се решава този въпрос?

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Тук става въпрос при поява на нови данни за действието на продукта, когато той предизвиква неблагоприятно въздействие върху хора, животни и околна среда, излизат нови данни и на базата на тези данни се прекратява този продукт. Тогава даже няма гратисен период, тъй като е вреден за хора, животни и околна среда. Няма условия за субективизъм.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Чл.46, параграф 2 „Когато причините за отнемане, изменение или неподновяване на разрешение не са свързани….”, така, момент, ще прочета целия член „Когато държава-членка отнеме, измени или не поднови разрешение тя може да разреши гратисен период за обезвреждането, съхранението, пускането на пазара и употреба на съществуващите наличности.
  Втората алинея „Когато причините за отнемане, изменение или неподновяване на разрешението не са свързани със защитата на здравето на хората и животните или на околната среда, гратисния период е с ограничена продължителност, т.е. когато не са свързани може да има гратисен период с ограничена продължителност, като не надхвърля 6 месеца за продажби и разпространение и още най-много една година за обезвреждане, съхранение и употреба на съществуващите наличности от съответните продукти за растителна защита.
  Когато не са свързани има гратисен период. По логика на обратното, когато са свързани не трябва да има гратисен период. Това казва регламента и затова така е написано в закона.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, да гласуваме за чл.116 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.116, който става чл.69.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.117 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Раздел V „Биологично изпитване на продукти за растителна защита”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V, който става раздел ІV.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.118 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.118, който става чл.70.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Не знам точно кога се случи това във времето, но в един момент институтите можеха да изпитват препарати, а сега вече не могат да изпитват. Дали точно тук трябва да го вмъкнем, но мисля, че трябва да имат право да го правят това нещо.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ал.2, при необходимост обаче.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: При необходимост, ама могат и да не бъдат, а те бяха включени в система, научните работници ги използваха, когато се одобрява препарата сега въобще не ги търсят. Това ми е проблема, не знам кога се е случило, но мисля, че трябва да бъде възстановено това.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Можете ли да предложите редакция?

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Институтите не са изключени от системата, те просто трябва да проявят активност и да си заявят, за да бъдат сертифицирани за извършване на биологично изпитване, няма никакъв проблем. Дори ако мен ме питате този текст на ал.2 е малко архаичен, защото не може Агенцията по безопасност на храните да възлага на институти, които не са отговорили на изискванията за база за биологично изпитване. Това е малко по старата система на биологичното изпитване.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: „Българската агенция по безопасност на храните може да възлага биологично изпитване.”, а не „при необходимост”.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Има регламент по въпроса за биологичното изпитване и ние не може да излезем от него. Аз пак казвам, научните институти могат да правят биологично изпитване, ако отговарят на изискванията да бъдат сертифицирани, но не безусловно.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Аз предложих редакция, ал.2 „…може да възлага…”

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Ако отговарят на изискванията.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Вие ще направите изискванията. „…може да възлага биологично изпитване”, а не „при необходимост”.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Пак казвам, че трябва да обвържем биологичното изпитване с изискванията, които са заложени в регламента, на какво трябва да отговарят лицата.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: За това не спорим, но „необходимост” означава, че има извънредна ситуация, при която не можете да се справите и тогава трябва да дойдат научните институти. А говорим за някаква процедура, при която те могат и без да е извънредна ситуацията да им бъде възлагано биологично изпитване. И затова казваме „Агенцията по храните може да възлага…”, а не „при необходимост”.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Този текст е архаичен, той би трябвало да отпадне, защото биологичното изпитване се възлага от лице, което го заявява. Даже по-нататък, отивам малко напред, ще видите, че нещата не така както са били преди време. Сега не е необходимо такъв текст изобщо да съществува.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Нека да кажем, че това е текст на вносител.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Не е знаел вносителя, че има регламент за биологично изпитване.

  ПРОФ.МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Мога ли да подкрепя вашата теза с допълнение. „При необходимост БАБХ възлага биологично изпитване на продукти за растителна защита на акредитирани лаборатории.”, тъй като говорите за специални изисквания. Не говорим за физически или юридически лица, говорим „при необходимост”. Въпросът е по-специфичен.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Госпожо председател, не става въпрос за това. Казвам следното, сега поделенията едно време на Агенцията по растителна защита, по места изпитват препарати и веднъж годишно се събират. Сега не е ли така?

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Сега това го прави Съвета по продуктите, който е постоянно действащ орган, не е един път в годината, както беше.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Добре, аз разбирам, но в един момент, защото вие все пак го правите това във вашите поделения, по един или друг начин, когато се налага. Нали правите изпитване?

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Когато заявителя поиска това. Базите могат да останат празни две-три години, ако няма заявител, който иска ние да направим биологичното изпитване. Те могат да отидат така както напоследък става, в одобрените бази за изпитване. Ние все по-малко извършваме това биологично изпитване, като официален орган.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: За тези изпитвания, за които говорите, пък даже и за одобрените бази ходят и се договарят с различни производители „Отдели ми едно място да напръскам”, разбирате ли за какво става въпрос?! А аз казвам, че в институтите се извършват точни опити. И тогава резултатите, които те дават са качествените, добрите, които могат да бъдат ползвани. Така или иначе в годините това сме го загубили, въпросът е да го възстановим, това е моята идея.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Ал.5 „Официалните бази на БАБХ се определят със заповед на изпълнителния директор.” То е вързано.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Мога ли да допълня нещо. За биологичното изпитване по-нататък в текстовете ще видите, че има специални изисквания, на които трябва да отговарят базите както на физическите и юридическите лица, така и базите на БАБХ, т.е. те трябва да имат едно място в Южната част на страната, друго място трябва да имат в Северната част на страната. На практика би могло, ако БАБХ реши да възложи на институт такова биологично изпитване, т.е. задължително трябва да отговаря на тези изисквания, на които трябва да отговаря базата, или ако два института по някакъв начин се обединят. Само исках да обърна внимание да отчетете това, когато върви дискусията.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Официалните бази не са научно-изследователските институти.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Те и не могат да бъдат, защото официалните бази са на компетентния орган. Другите са вече одобрените бази, които са на физически и юридически лица, където вече могат да влязат самите институти. Като юридически лица те могат да заявят.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Тогава защо слагаме ал.2 , ако така върви.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо председател, по повод редакцията на чл.70, на вносител чл.118. Мисля, че бях направила с колегите предложение между първо и второ четене, но не е отразено, защото много добре си спомням, че в становището, когато за първо четене го писах повдигнахме въпроса относно одобрени бази на физически и юридически лица вписани в регистъра по чл.6.
  Първо, присъединявам се към господин Пенко Атанасов относно научно-изследователски институти и според мен редакцията може да стане, да няма ал.2 в този й вид, а тук както пише се осъществява в официални бази на БАБХ, може да се възложи на научно-изследователски институти по преценка и по необходимост. И последната част, поради която взимам думата, иначе просто направих редакционно предложение по повод изказването на господин Пенко Атанасов, са одобрени бази на физически и юридически лица. Предвид на това, че едно биологично изпитване на продукти става по заявка и на производител, понякога те са свързани с различни земеделски производители, предполагам, че е крайно предложението да няма одобрени бази на физически и юридически лица, но според мен е абсолютно задължително в този текст, в отделна алинея да разпишем тези физически и юридически лица могат да са собственици или ползватели по съответно сключен договор за наем, и то трябва да е дългосрочен, вписан, за да има трайност и сериозност в тези правоотношения, защото по този израз „одобрени бази на физически и юридически лица”, а те може да са собственост, те може да са наети с дългосрочен десетгодишен договор вписани и може да се представи един хвърчащ лист, че днес е на физическо и юридическо лице, утре вече не е. и те по никакъв начин не трябва да са свързани с дейността на които и да е лица, които са обект на разрешителен режим и на контрол по този закон. Това е моето предложение.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Но тези неща по-нататък са описани…

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Това предложение е в чл.124, то се подкрепя. Вашите предложения са коректно отразени. По чл.118 нямате предложения, имате по чл.120, по чл.124.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, но касаеше тази тема.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: И то е отразено.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Ще се изпълни това изискване, благодаря.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Аз предлагам чл.70, ал.2 не при необходимост, а Агенцията по храните може да възлага биологично изпитване. И да спрем до тук. Стара, нова система, може да възлага.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Става въпрос за следното, уважаеми дами и господа народни представители, начина по който се извършва биологичното изпитване в момента е абсолютно различен от начина, по който се извършваше преди. За да се регистрира един продукт на времето трябваше да се извърши биологично изпитване и на базата на резултатите той се регистрираше и това което се каза е, че имаше един път в година комисия и т.н., това вече го няма въобще. Ние трябва да се концентрираме върху това, че биологичното изпитване се възлага от фирма-производител на продукт за растителна защита, тя избира на кого да го възложи. Може да е на официалната база, т.е. тези бази, които са на българската агенция, може да отиде и на одобрените бази. И те казват „Искам да ми направите един опит за една година в тази част на България”. Обръщам се и към следващия текст, който е свързан с това. Целта на биологичното изпиване не е разрешаването, а е придобиването на определени данни за продукта, които след това заявителя си взема и ги интерпретира в неговото биологично досие. А по-нататък вече продукта ще бъде разрешен с биологичното, токсикологичното и екотоксикологичното досие, така че този начин и в чл.70 е стария, не случайно казах архаичен текст. Не знам защо и как е сложен, но за мен такова нещо е неприемливо.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Това е на вносител. Предлагам да гласуваме чл.70 с направеното предложение, че агенцията може да възлага биологично изпитване на научни институти.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.119 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага редакция на чл.119, който става чл.71.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: „….с цел разрешаване пускане на пазара”, целта на биологичното изпитване не е разрешаването. Може би текста на ал.2 трябва да е „Биологично изпитване се извършва с продукти за растителна защита…”, две точки „с цел разрешаване на пускане на пазара и употреба…”
  Г-жа…………. Ние по принцип сме против цялата тази ал.2, защото тя е много ограничаваща точно с това, което вие, господин Лазаров, казахте, че биологичното изпитване не се провежда само с цел разрешаване, то се провежда, за да се събират данни за продукта и в тази връзка няма как то да се провежда само с одобрени активни вещества или с активни вещества, които са в процес на разглеждане. Защото досието и данните за това досие се събират за активните вещества и за продукта преди активното вещество да бъде в процес на разглеждане. Предлагаме ал.2 да отпадне.

  ЯВОР ГЕЧЕВ: Права сте и точно защото сте права стана въпрос и за предишния текст, т.е. когато се изпитват вещества които не са пуснати на пазара те трябва да са в контролирана среда. И тук се търсят изисквания за гаранции за контролирана среда. Защото ако изпитваш препарати, които могат да объркат много работи, но да не влизаме в подробности, те трябва да са в контролирана среда. Тук отворихме вратата на научно-изследователските институти. И всеки друг който трябва да има доказан капацитет за контролиране на тези условия, защото ако изпуснете някои неща, които не са много за изпускане в природата знаете, че стават фалове. От тази гледна точка не виждам проблем в алинеята. Затова има лицензионен режим на официално признатите бази, така и на делегиране на права на други, които отговарят на същите изисквания.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Аз искам да попитам в ал.1 „извършва по методики разработени от заинтересованите лица“, какви са тези методики, кой ги е разработил, одобрени ли са тези методики, ако са одобрени от кого?

  Г-жа………….. Методиките се извършват по добрата експериментална практика, те са одобрени от ЕПО, има една Европейска и средиземноморска организация по растителна защита.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Тук пише „разработени от заинтересованите лица“.

  Г-жа…………. Заинтересованите лица на база на тези методики разработват програмата, по която искат изпитването да се извърши – какви продукти, в каква доза, в каква подредба да бъдат включени.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Значи тук е казано „методики разработени от заинтересованите лица“, самите методики са разработени от заинтересованите лица.

  Г-жа………… Методиките се разработват съгласно изисквания определени в законодателството и резултатите, които получаваме трябва да отговарят на изискванията на Европейския съюз, за да бъдат включени в досието, така че тези методики се разработват съгласно изискванията и никоя фирма няма да даде и заяви изпитване, ако след това не може да използва резултатите за целите на разрешаване на продукта.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: А защо тогава не върви като текст на вносител, защото крайната цел е все пак с правилата на добрата експериментална практика? На вносител „се извършва в съответствие с изискванията…“, методиките какво правят тук изведнъж?

  Г-жа…………. Може да върви без „икономически важните вредители“, без тази част.

  Г-жа…………. Идеята е, че заявителя определя срещу какви вредители.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Да, това ни задоволява, защото цитирането на такива методики не е много удачно. И аз като заинтересовано лице мога да измислям такива методики.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: „Биологичното изпитване на продукти за растителна защита се извършва в съответствие с правилата на добра експериментална практика.“, така може ли?

  Г-жа…………. Абсолютно.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Махаме „по методики“.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Тя може да има някаква научна обоснованост тази методика, но това е само в моята глава, трябва да има единни критерии.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Извинете, но все пак не разбрах защо ал.2 трябва да отпадне?

  Г-жа…………… За да може да се случи да се подаде досието трябва да се съберат данни и тези данни се събират в съвсем началния етап на развитие на продукта. Още преди активното вещество да е подадено за разглеждане в Европейската комисия за одобрение или неодобрение, съответно. На един по-преден етап се събират тези данни. Когато са одобрени активните вещества това е вече един много късен етап, след като са минати всички тези изпитвания и оценки в Европейската комисията.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Господин Лазаров, искам вас да чуя по темата.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: По отношение на ал.2 и аз съм малко раздвоен.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Предлагам да го отложим. Тук се получи трима човека, три мнения.
  По ал.1 отпадна методиката и остана „Биологичното изпитване на продукти за растителна защита се извършва в съответствие с правилата на Добра експериментална практика.“ , както е на вносител.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Госпожо Бъчварова, ако позволите ще направя едно предложение.
  Колеги, когато разглеждаме съответните членове предлагам да се запознаем и с последващите такива, защото по много от нещата, които коментираме в момента в следващите членове и алинеи има отговори. Примерно за ал.2 активните вещества, които са в процес на разглеждане и за които не е взето разрешение за одобрение или неодобрение. Първо за одобрените, след това за неодобрените, подлежат.

  Г-жа…………Има и такива, които още не са подадени за разглеждане, за тях също трябва да се съберат данни, за да се подадат. Как да се съберат тези данни, след като тук се ограничава възможността, не се дава възможност тези данни да се съберат.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Уважаеми колеги, отлагам гласуването на чл.71 за следващата седмица. Много моля работната група да погледне и прецизира текстовете на чл.71.

  За чл.120 има предложение на н.п. Десислава Танев, н.п.Цвета Караянчева и н.п.Владимир Иванов. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл.71 и комисията предлага чл.120 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен по принцип на неговото систематично място в чл.71, който не го приехме.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Наистина е отразено, така че ние сме съгласни.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Добре. Гласуваме.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.121 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.122 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.122, който става чл.72.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.123 комисията предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на неговото систематично място в чл.72.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.124 има предложение от народните представители Десислава Танева, Цвета Караянчева и Владимир Иванов, което предложение комисията подкрепя по принцип и предлага редакция на чл.124, който става чл.73.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: По чл.73, ал.1, т.1 „разполага с най-малко две места за изпитване, разположени в северната и южната част на територията на страната“. Пак казвам, заявителят е този който определя къде да му се извърши изпитването и кой да го извърши. Една база може да има и едно място за изпитване, заявителят това го устройва и си възлага там. В друга част на България има друга база, където той си възлага другия опит. Защо трябва да го ограничаваме, това не са чак толкова евтини неща, официално признатите бази, за да бъдат изпълнени всички изисквания по тях. Това е вложение. Както виждате тук има задължение да има агрономи по растителна защита и тази база, ако не е натоварена от заявители да изпълнява биологично изпитване тя не може да съществува, а ние ги караме да има и втора база, където отново да поддържат същия персонал, същата техника и т.н.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Господин Лазаров, това е по вносител.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Разбирам, госпожо Бъчварова, но вие знаете колко много възражения имам по този закон.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Имате, но това е по вносител.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: „…най-малко две“ да отпадне, „разполага с места за изпитване“.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: „…разполага с места за изпитване“.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: И да отпадне „…разположени в северната и южната територия на страната.“

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: „…разполага с места за изпитване.“

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Защо да отпадне? Няма да отпадне! Остава. Нали после ще ни представя тези данни за адекватни! И да няма изпитване в Северна и Южна България, няма такова нещо! Ще има!

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: „най-малко две места“…отпада, места за изпитване.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Като кажем „места“ пак най-малко две места се изисква, няма логика. Така е прецизно написано, „най-малко две“, т.е. може с две.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, предлагам чл.124 с редакцията на комисията, който става чл.73 да го гласуваме.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл. 125 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и се предлага редакция на комисията, като чл.125 става чл.74.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.126 комисията предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в чл.74.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.127 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и с редакция става чл.75.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Госпожо председател, само един въпрос. Сертификатът се издава за срок от 5 години и правата е ясно, не следва да могат да се прехвърлят. В първоначалният вариант на законопроекта ние навсякъде, между другото, като философия която имахме тези срокове да бъдат удължени, а някъде бяхме предложили съвсем друга система за обучение, така че да намалим административната тежест. И в този смисъл този срок от 5 години не е ли много къс? Понякога биологичното изпитване е повече от един вегетационен период и сертификата ще се издава в някои случаи за две изпитвания. Те все пак трябва да отговарят на условия. Не е ли по-редно да е 10-годишен срока? Просто предлагам. Изглежда ми много кратък срока на сертификата по повод възможностите, които предполага един такъв сертификат да извършват като изпитване.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Одобряване на базите и тези бази имат, както преди малко видяхме, места.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Срок на сертификата изобщо не трябва да има.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да и ако не изпълнява някакви условия се отнема сертификата. Това е по-логично, отколкото този 5-годишен срок.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Чл.76, ал.2 „Сертификатът се преиздава при условията и по реда на чл.74, ал.2-5 и чл.75, ал.1-5. Ако промяната е в обстоятелства, за които не е необходимо извършване на проверка на място, сертификатът се преиздава в 7-дневен срок.“

  ЯВОР ГЕЧЕВ: То на практика е същото.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Ясно, но защо да е 5-годишен, а да не е 10-годишен примерно? Защо на 5 години администрацията трябва да издава пак такъв сертификат? Тази база може да е направила само две биологични изпитвания според вегетационния период, просто е безсмислено.
  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Обяснението на работната група беше, че поне на 5 години искат да ходят да правят контрол на местата.

  СПАС ПАНЧЕВ: Може ли едно предложение да направя. Ал.4 „Сертификатът е безсрочен и правата и задълженията не могат да се прехвърлят на друго лице.“

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Не може да бъде безсрочен, следващият текст казва, че се преиздава. Ако трябва да го направим за срок от 10 години, иначе кореспондира с всички останали текстове.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Разбрах, да не се пипат другите текстове, но поне да е 10-годишен.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Десет години няма да има право да прехвърля правата на друго лице.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Естествено! Той е оператор.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Редакцията на ал.4 „Сертификатът се издава за срок от 10 години и правата и задълженията по него не може да се прехвърлят на друго лице.“
  Който е съгласен, чл.127 с редакцията на комисията и тази редакция да стане чл.75 моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.128 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, предлага редакция и чл.128 става чл.76.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.129 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.130 има предложение на народните представители Десислава Танева, Цвета Караянчева и Владимир Иванов, което по принцип се подкрепя от комисията, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.130, който става чл.77.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.131 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен; чл.132 – комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен и чл.133 – комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.134 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, предлага редакция и чл.134 става чл.78.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.135 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен. Чл.136 – комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен, чл.137 – комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен и чл.138 – комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Раздел VІ „Разрешаване, пускане на пазара и употреба на семена за посев, третирани с продукти за растителна защита, и адюванти“ – комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието и предлага да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.139 да бъде отхвърлен, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.140 да бъде отхвърлен, комисията предлага чл.141 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на неговото систематично място в чл.128, комисията предлага чл.142 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл.129.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Раздел VІІ, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на Раздел VІІ, който става Раздел V, „Раздел V „Класифициране, опаковане, етикетиране и категоризиране на продукти за растителна защита“.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Чл. 143 – комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.143, който става чл.79.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Чл.144 – комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.144, който става чл.80.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Чл.145 – комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.146 да бъде отхвърлен. Комисията предлага чл.147 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл.79.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Ако мога да отбележа чл.148, чл.149 и чл.150 са във връзка с отложения чл.44, като редакция са отразени в чл.44, текстът който отлагаме за следващия път. Очевидно не им е мястото тук, трябва да отпаднат, но кой от тях ще намери място в новата редакция на чл.44 не мога да кажа. Може да се гласува сега да отпаднат, но ще има редакция.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Добре. За чл.148 има предложение на н.п.Тунджай Наимов и н.п.Хами Хамиев, което се подкрепя по принцип от комисията и комисията предлага чл.148 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл.44.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.149 комисията предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен по принцип на систематичното му място в чл.44.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.150 има предложение на народни представители Тунджай Наимов и Хами Хамиев. Комисията не подкрепя предложението и предлага чл.150 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл.44.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Раздел VІІІ, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на Раздел VІІІ, който става Раздел VІ. „Раздел VІ „Реклама на продукти за растителна защита и публикации“.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Чл.151 – комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.151, който става чл.81.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.
  За чл.152 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.152, който става чл.82.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Чл.153 комисията предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл.81.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Раздел ІХ, комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІХ, който става Раздел VІІ.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Чл.154, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.154, който става чл.83.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.155 има предложение на народните представители Десислава Танева, Цвета Караянчева и Владимир Иванов. Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п.Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на народни представители Тунджай Наимов и Хами Хамиев. Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя на чл.155 и предлага редакция на чл.155, който става чл.84.

  Госпожо Танева , ще вземете ли отношение?

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По-различно е.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да, по-различно е и се въведоха други системи на обучение.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: А защо не е подкрепено предложението ни?

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: На практика като идея е подкрепено, но чисто механично няма как да бъде отразено в самите текстове, написано е по по-различен начин.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Сертификата се запазва като в първия случай е по право, там където има висше образование. За всички без висше образование има едно и също следващо ниво, само „обучение по програма одобрена от изпълнителния директор на БАБХ“. А преди бяха три нивата, нали?

  Реплики: Точно така.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Сега остава само това и се отменя писмения тест.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Да и сертификата е за 10 години.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Пак се преиздава, а не да се минава по програма и да се удължава срока.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Пак минават на обучение към края на десетата година, взимат си документа и отиват да си вземат сертификата.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Но на практика никъде няма писмен изпит, така да разбирам.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Не. Обучението може да бъде по програма дистанционно или на място.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: А тази програма на място, или дистанционно, тя не приключва ли с полагане на някакъв изпит?

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Съгласно директивата има теми за обучение и в закона се създава едно приложение, за да отговори на изискванията на директивата и вкарваме темите за обучение като приложение към закона. Тази програма ще бъде одобрена от изпълнителния директор и там ще преценят като дават документа за преминато обучение дали ще проверяват знанията.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Моето предложение е, че при всички случаи това обучение по ал.2 трябва да приключва с някакъв тест или изпит, иначе е много формално. Добре е, че се отива към облекчаване на режима, че има сертификат по право, десет години, даже според мен трябва да е безсрочен за тези с висше образование.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: За вишистите е безсрочен.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Правилно, за вишистите трябва да е безсрочен, но за случаите по ал.2, който няма специализирано образование и на практика работи в областта, при всички случаи трябва да приключва според мен с писмен тест, изпит, като доказателство за преминатия курс. Иначе много девалвира стойността на сертификата.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Госпожо Танева, в чл.157, който става чл.86 имаме заверено копие на документ за преминато обучение. Той трябва да получи сертификата, за да може да удостовери с него преминатия курс. Ако трябва да го изпишем, че под някаква форма полага изпит, но това трябва да бъде в чл.86.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Аз имам две предложения. Едното е в чл.84, ал.2, чета „…след преминаване на обучение“, моето предложение е „…след успешно преминаване на обучение“, което предполага някакъв изпит. Или другият вариант „След преминаване на обучение по програма одобрена от изпълнителния директор на БАБХ и успешно полагане на изпит.“

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, така трябва да е.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Госпожо председател, и още нещо, не обърнахме внимание, че в ал.2 има „професионален потребител, дистрибутор и консултант…, получава сертификат след преминаване на обучение“, а консултант може да бъде само лице с висше образование, което получава сертификата по право, трябва да отпадне „консултант“ в ал.2.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Къде пише, че консултанта трябва да е с висше образование по двете направления, никъде! Не, няма грешка.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Мисля, че консултанта е с висше образование.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, извинявайте.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Подкрепям предложението.
  Да изчета редакцията на чл.84, ал.2 „Извън случая по ал.1 всеки професионален потребител и дистрибутор получава сертификат по чл.83 след преминаване на обучение по програма, одобрена т изпълнителния директор на БАБХ и успешно полагане на изпит. Обучението може да бде присъствено или дистанционно.“
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.156 има предложение на народни представители Десислава Танева, Цвета Караянчева и Владимир Иванов. Комисията не подкрепя предложението.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Оттеглям предложението.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.156, който става чл. 85.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Чл.157, отново има предложение на народни представители Десислава Танева, Цвета Караянчева и Владимир Иванов. Комисията подкрепя предложението по принцип като е отразено на систематичното му място в чл.84.
  Предложение на н.п. Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.157, който става чл.86.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.158 има предложение на народни представители Десислава Танева, Цвета Караянчева и Владимир Иванов. Комисията подкрепя предложението по принцип. Предложение на Светла Бъчварова и група народни представители, което комисията подкрепя.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.158, който става чл.87.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Чл.159 – комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.160 има предложение на на народни представители Десислава Танева, Цвета Караянчева и Владимир Иванов. Комисията подкрепя предложението по принцип. Предложение на Светла Бъчварова и група народни представители, което комисията подкрепя.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.160, който става чл.88.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.161 има предложение на народни представители Десислава Танева, Цвета Караянчева и Владимир Иванов. Комисията подкрепя предложението по принцип като е отразено на систематичното му място в чл.88.
  Предложение на Светла Бъчварова и група народни представители, което комисията подкрепя.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.161, който става чл.89.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Създава не нов чл.161а по предложение и комисията предлага да се създаде нов чл.90.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Раздел Х, комисията подкрепя текста на наименованието на Раздел Х, който става раздел VІІІ.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Чл.162, има предложение на народни представители Десислава Танева, Цвета Караянчева и Владимир Иванов. Комисията не подкрепя предложението по т.1 и го подкрепя по т.2, като е отразено на систематичното му място в чл.94.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.162, който става чл.91.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Госпожо Бъчварова, търговията не се извършва в обекта „Склад“ и затова предлагам ал.2 на чл.91 да стане „за осъществяване на дейността си търговците по ал.1 трябва да притежават обекти, които са:“.
  Мисълта ми е била да насочим нещат не към обекта, в който се извършва търговията, а към лицата, които извършват дейността.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: А предложението на госпожа Танева?

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Това влиза в противоречие с директивата, която казва, че за непрофесионалния потребител трябва да бъде редуциран размера на опаковката, за да се намали риска.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има ли конкретни стойности? Няма.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Десет литрова опаковка хлорпирифос е доста сериозно количество, дори и 5 литра. Обекта е селскостопанска аптека и не може да допуснем в него да се съхранява по начин, по който това става в складовете, които са одобрени за съхранение на продукти в по-големи размери. Още повече, ако този който иска да продава в десет литрова опаковка, т.е. иска да търгува със земеделски производители трябва да се регистрира по друг начин – като търговец, който да притежава и склад. Иначе в 5 кв.м. каквото е изискването за складовото помещение на една аптека ще позволим да се съхраняват опаковки от 5-10 литра, което според мен е неприемливо от гледна точка на риска.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Предложението е да си остане 1 литър/1 килограм. Госпожо Танева?

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Ще си гласувам моите предложения, но за да не четете в зала го оттеглям.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Предложението по т.2 е отразено.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Философията не се променя, прецизира се от гледна точка на това, че в обекта „склад“ не се извършва търговия, там се съхранява.
  „ал.2 За осъществяване на дейността си лицата по ал.1 трябва да разполагат с обекти за търговия, които са:
  1.складове за търговия на продукти за растителна защита и/или
  2.селскостопански аптеки.“
  И в ал.3 предлагам промяна „За обектите по ал.2, т.1 търговците следва да са осигурили лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“.“

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За чл.163 има предложение на народни представители Десислава Танева, Цвета Караянчева и Владимир Иванов, което комисията по принцип подкрепя по т.1 и не го подкрепя по т.2.
  Предложение на Тунджай Наимов и Хами Хамиев, което комисията по принцип подкрепя.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.163, който става чл.92.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: За да синхронизираме текста на ал.1 с предишния член, предлагам текст на ал.1 „В обектите по чл.91, ал.2 се осигурява лице със сертификат по чл.83.“

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Госпожо Танева, един от мотивите да не се приеме предложението по т.1 е, че препраща към директива.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Добре, оттеглям го.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, предлагам да приключим до тук.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Уважаема госпожо председател, тук са представителите на селскостопанската авиация, те очакваха да минем текста, който касае тях. Той е отделен раздел, да го разгледаме и тогава да приключим.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Още двадесет члена.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Много са, да.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Стигнахме до чл. 163, който става чл.92 с предложената редакция.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Колеги, имаше предложение от господин Атанасов да продължим, но са десетина текста, с много предложения. И вчера се водиха разговори, ако искате да изразите становище по внесените крайни текстове. Заповядайте.

  ПРЕДСТАВИТЕ: Уважаема госпожо председател, вчера обсъдихме част от текстовете, които касаят нашата дейност. Имаме предложения да бъдат променени някои неща, по-специално текста, който казва, че се забранява въздушното пръскане и след дерогацията да бъдат подредени един под друг членовете, понеже може да бъде и манипулативен текста. В чл.107 беше записано и последващите дерогации да бъдат един под друг, за да не се изпада в заблуждение от нашите потенциални потребители. Освен това в члена, който определя таксите за издаване на разрешения да бъдат отменени таксите за издаване на разрешение, чл.110, да.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: В чл.107 и чл.108 са забраните, както е по регламент. След това следва дерогацията, която ви касае и вас. Ако всичко това се размести, както вие предлагате означава целия текст да се преработва.

  ПРЕДСТАВИТЕЛ: Добре, щом не може.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Няма как да се обърка, имате два текста – забраните по регламент. А след това е дерогацията, която се вкарва в закона.

  ПРЕДСТАВИТЕЛ: Да, добре.
  И само за разпръскване на торове с авиационна техника. Там ще има ли някакво упоменаване конкретно или се приема, че те не са препарати за растителна защита?
  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Тъй като не е забранено при торовете да се пръска, защо трябва да що пишем?

  ПРЕДСТАВИТЕЛ: Значи е разрешено.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Като не е забранено!

  ПРЕДСТАВИТЕЛ: Също така, два вида за приложение на авиационна техника, един план, който е годишен, одобряване на годишен план и въз основа на този годишен план да може да се издават разрешенията за всяко конкретно пръскане. Ако потребителя няма такъв одобрен годишен план, тогава вече да се премине към процедурата по издаване на конкретно разрешение за пръскане, така е по директивата, така го тълкувахме. В предложението на госпожа Танева така, да в чл.194.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Защо искате годишен план? Един път годишен план, един път разрешение. Каква му е функцията на годишния план?

  ПРЕДСТАВИТЕЛ: Годишният план предполага по-малко бумаги, по-малко процедури.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Така или иначе разрешение трябва да има.

  ПРЕДСТАВИТЕЛ: По-лесно ще се получи, няма да е необходим целия този набор от документи.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Не, не, за всяко пръскане си има разрешение.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Но няма да подават, като има годишен план става само с уведомления.

  ПРЕДСТАВИТЕЛ: Облекчава се процедурата.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Но пак е тип разрешение.

  ЯВОР ГЕЧЕВ: Само че годишен разрешителен режим.

  Реплики: Подава ги на един път, после само уведомява.

  ДОБРИНКА ПАВЛОВА: Действително директивата дава право за одобрение на такъв план, но по вносител не сме се възползвали от тази възможност, която дава директивата, за да не натоварваме земеделския производител. Разрешение ще се дава за всяко конкретно пръскане. Ако веднъж искаме на земеделския производител план за пръскане, а след това разрешение за всяко отделно пръскане имайте предвид, че може и да не му се наложи да извърши въздушно пръскане. Въздушното пръскане го разрешаваме само в извънредни условия, когато няма да може да се влезе с наземна техника. Няма защо да натоварваме земеделския производител с план. Както и по вносител не приемаме мълчаливото съгласие, нещо за което директивата дава възможност. За всяко отделно пръскане ще се издава разрешение.

  ПРЕДСТАВИТЕЛ: Въпросът е какво ще облекчи годишния план и в последствие да се подава молба за всяко пръскане.

  ДОБРИНКА ПАВЛОВА: Нито администрацията, нито заявителя ще се облекчи.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ние искаме от земеделския производител да направи годишен план, нали?

  ДОБРИНКА ПАВЛОВА: Да.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Един земеделски производител примерно гледа 20 хил.дка зърнено-житни, подава площите, подава за годината, че може да пръска и после иска само едно разрешение. Когато прави заявленията, очертаванията, си подава годишния план и е далеч по-облекчено.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Не се знае колко пъти ще пръска, кога и как.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, така е. Затова казвам, че ще е по-облекчен, защото ще е само когато има необходимост, като няма – няма.

  ПРЕДСТАВИТЕЛ: Наистина става дума кампанийна работа. Сроковете са много кратки при необходимост от приложение на авиация. Ако бъде направено с предварителен годишен план действително ще се облекчи.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Вие искате да си гарантирате, че цялата година ще имате договори. Защото годишния план означава, че вие знаете, че цялата година ще имате натоварване със съответните разрешения. А тези са все пак някакви изключения.

  ПРЕДСТАВИТЕЛ: Планът не задължава земеделския производител с нищо, никакви последствия не произтичат от това.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Записано е при кои случаи се ползва авиацията.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Ясно е, че не бива да има разлика между наземно и въздушно пръскане, въпреки че по директивата …не е свършена цялата работа. Големият въпрос е да направим така, че максимално да приближим условията, при които пръскат хората от авиацията до условията на наземното пръскане, да не им усложняваме излишно живота. Те и без това не взимат никакви дотации, от никой, живеят от това, което си изкарат и въпросът е ние да направим така, че от една страна да може нормално да се ползва от земеделския производител и те също нормално да си свършат работата.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Това, което комисията приема е да има разрешение за всяко пръскане, не че едното не изключва другото, но все пак е различна система. Едното предполага годишен план, за да се получи разрешение, а това, което е предложено от вас е да има разрешение без план. Годишният план задължителен ли е, за да имаш разрешение?

  ПРЕДСТАВИТЕЛ: Не.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ако няма годишен план ще получат ли разрешение?

  Реплика: Да, в директивата точно така е разписано.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Важното е времето, в което ще получат това разрешение за пръскане да е във време, в което няма да изпуснат срока, в който е необходимо да се направи това пръскане. С този текст се е целяло да се скъси срока за получаване на разрешение, един вид да стане формално, тъй като земеделския производител е заявил, че ще пръска, в който момент ще направи това – в момента, когато има необходимост. Но процедурата трябва да е максимално кратка, тъй като и други потенциално засегнати имат право да обжалват. И в същото време пръскането трябва да е навременно.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Това е прецизирано като текстове, кога се подава заявлението, кога се издава разрешението, това го има изписано и е максимално доближено.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да се направи процедурата с максимално къс срок. Ако този срок за разрешение за конкретното пръскане ще е еднакъв със срока, ако има годишен план, то е излишен годишния план.

  ПРЕДСТАВИТЕЛ: Така е.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: По-нататък в текстовете е направен опит всичко да бъде максимално бързо във времето. Съкратени са сроковете.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Въпросът е към какво се стремим. Ние не искаме да затрудняваме никого административно, напротив , да облекчим и тях, и земеделците , и администрацията, само че да е във време, когато ще си струва, не да минат 10 дни и от пръскането да няма вече нужда. А ако годишните планове са необходими по други регламенти е отделна тема. Но те касаят само възможността за бързо получаване на разрешение.

  ДОБРИНКА ПАВЛОВА – Срокът за издаване на разрешение беше съкратен на 3 дни, като останаха спешните случаи, когато ще бъде необходимо разрешението да е дадено в деня, в който е заявено пръскането, от това по-кратки срокове няма. Лично аз считам, че не е необходим този план, защото ако някой пропусне да изготви такъв план или земеделския производител ще изготви такъв план за всички култури и за всички площи? А на него ще му се наложи за определени култури и за определени площи. За мен този план е излишен.

  ПРЕДСТАВИТЕЛ: Добре, съгласни сме.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Има ли нещо друго?

  ПРЕДСТАВИТЕЛ: Не, това е. Благодаря.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря.
  Благодаря, колеги, следващата сряда продължаваме. Закривам заседанието!

  /Заседанието беше закрито в 17,40 часа/


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА

  100 123 знака
  Форма за търсене
  Ключова дума