Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
18/02/2014
  1. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-90, внесен от н.п. Светла Бъчварова и група народни представители на 04 декември 2013 г., приет на първо гласуване на 30 януари 2014 г.
  2.Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на Закон за допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, № 354-01-89, внесен от н.п. Светла Бъчварова и група народни представители на 04 декември 2013 г., приет на първо гласуване на 16 януари 2014 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните
  П Р О Т О К О Л

  № 26

  На 18 февруари 2014 г. се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-90, внесен от н.п. Светла Бъчварова и група народни представители на 04 декември 2013 г., приет на първо гласуване на 30 януари 2014 г.
  2.Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на Закон за допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, № 354-01-89, внесен от н.п. Светла Бъчварова и група народни представители на 04 декември 2013 г., приет на първо гласуване на 16 януари 2014 г.

  Заседанието бе открито в 13,00 часа и ръководено от госпожа проф. Светла Бъчварова - председател на Комисията по земеделието и храните.
  Към протокола се прилага списък на присъстващите.

  ***

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Уважаеми колеги, предлагам да започнем! Имаме кворум. Дневният ред, който ви е предложен е както следва:
  1.Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на Закон за допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, № 354-01-89, внесен от н.п. Светла Бъчварова и група народни представители на 04 декември 2013 г., приет на първо гласуване на 16 януари 2014 г.
  2. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-90, внесен от н.п. Светла Бъчварова и група народни представители на 04 декември 2013 г., приет на първо гласуване на 30 януари 2014 г.


  Започва ме с точка 1.
  Започваме със заглавието на закона „Закон за допълнение на Закона за виното и спиртните напитки”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на закона: Закон за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки“. Който е съгласен, моля да гласува.

  „За” – 12 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 12 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението на комисията се приема.

  Имаме предложение на н.п. Спас Панчев, н.п. Пенко Атанасов, н.п. Методи Теохаров и н.п. Сияна Фудулова за създаване на нови параграфи 1 и 2, и параграфи 3,4,5,6,7,8 и 9, като предложенията са следните:

  „§ 1. В чл. 1 след думите „плодовите вина” се добавя „оцета” и се поставя запетая.
  § 2. В чл. 2, ал. 3 след думата „продукти” се поставя запетая и се добавя „плодовите вина и оцета”.
  § 3. В чл. 27, ал. 2 след думата „стопанства“ се поставя запетая и думите „и винопроизводителите“ се заменят с „винопроизводителите и оцетопроизводителите”.
  § 4. В чл. 41 след думата „Производството” се добавя „и предлагането” и след думата грозде се поставя запетая и думите „и лозаро-винарски продукти” се заменят с „лозаро-винарски продукти, плодови вина и оцет”.
  § 5. В чл. 51 думите „Производителите на винен оцет и” се заличават.
  § 6. В чл. 57 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „и оцет”;
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Производството, етикетирането, предлагането и координацията на контрола на оцета се извършват при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието и храните.”
  § 7. В чл. 205 след думата „продукти” се добавя „и/или оцет”.
  § 8. В чл. 206 след думите „чл. 57, ал. 2” се добавя „и 3”.
  § 9. В чл. чл. 207, ал. 1 след думите „чл. 57, ал. 2” се добавя „и 3”.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага редакция на комисията, както следва:

  § 1. В чл. 1 след думите „плодовите вина” се добавя „оцета”.

  § 2. В чл. 2, ал. 3 след думата „продукти” се поставя запетая и се добавя „плодовите вина и оцета”.

  § 3. В чл. 27, ал. 2 думите „и винопроизводителите“ се заменят с „винопроизводителите и оцетопроизводителите”.

  § 4. В чл. 41 след думата „Производството” се добавя „и предлагането”, а думите „и лозаро-винарски продукти” се заменят с „лозаро-винарски продукти, плодови вина и оцет”.

  § 5. В чл. 51 думите „Производителите на винен оцет и” се заличават.

  § 6. В чл. 57 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „и оцет”.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Производството, етикетирането, предлагането и координацията на контрола на оцета се извършват при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието и храните.”

  § 7. В чл. 205 след думата „продукти” се добавя „и/или оцет”.

  § 8. В чл. 206 след думите „чл. 57, ал. 2” се добавя „и 3”.

  § 9. В чл. чл. 207, ал. 1 след думите „чл. 57, ал. 2” се добавя „и 3”.

  Моля, който е съгласен да гласува.
  „За” – 12 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 12 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението на народните представители и предложението на комисията за създаване на параграфи от 1 до 9 се приемат.

  За параграф 1на вносител:
  „§ 1. Създава се чл. 223а:
  „Чл. 223а. Който произвежда, разпространява, продава, влага или предлага за консумация оцет в нарушение на този закон, се наказва с глоба в размер от 1000 лв. до 5000 лв. – за физическите лица, съответно с имуществена санкция в размер от 5000 лв. до 10 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.“

  По параграфа има предложение на н.п. Спас Панчев, н.п. Пенко Атанасов, н.п. Методи Теохаров и н.п. Сияна Фудулова
  Параграф 1 става § 10.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 1, който става параграф 10.

  Моля, който е съгласен да гласува.
  „За” – 12 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 12 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  За параграф 2 на вносител:
  § 2. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 61а:
  „61а. „Оцет“ е продукт, получен чрез провеждане на оцетно-кисела ферментация от оцетно-кисели бактерии на продукти от грозде, вино, плодови вина и водоалкохолни смеси, с общо кисело съдържание не по-малко от 60 грама на литър, изразено като оцетна киселина, като:
  а) видовете оцет се определят и означават според вида на изходната суровина и могат да бъдат винен, плодов, ябълков и алкохолен;
  б) в означението на продукта се посочва и съдържанието на оцетна киселина в него, изразена в обемни проценти;
  в) не се допуска означаване с наименованието „оцет“ на продукти, съдържащи синтетична оцетна киселина.“

  По параграф 2 има предложение на народните представители Спас Панчев, Пенко Атанасов, Методи Теохаров и Сияна Фудулова, както следва:
  „Параграф 2 става § 11 и се изменя така:
  § 11. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 12 се изменя така:
  „12. „Оцет“ е продукт, получен чрез оцетно-кисела ферментация или алкохолна и оцетно-кисела ферментация на вино, плодове (всяка тяхна част и/или сок), плодово вино и етилов алкохол от земеделски произход. В зависимост от суровините, оцетът е:
  а) „винен оцет”, получен изключително чрез оцетно-кисела ферментация на вино и притежаващ общо киселинно съдържание не по-ниско от 60 грама на литър, изразено като оцетна киселина;
  б) „плодов оцет”, произведен чрез оцетно-кисела ферментация на плодово вино или алкохолна и оцетно-кисела ферментация на плодове и притежаващ общо киселинно съдържание не по-ниско от 45 грама на литър, изразено като оцетна киселина;
  в) „алкохолен оцет”, произведен чрез оцетно-кисела ферментация на етилов алкохол от земеделски произход и притежаващ общо киселинно съдържание не по-ниско от 60 грама на литър, изразено като оцетна киселина;
  г) „балсамов оцет”, произведен от винен оцет с добавка на концентрирана гроздова мъст и/или концентрирана и ректифицирана гроздова мъст с общо киселинно съдържание не по-ниско от 60 грама на литър, изразено като оцетна киселина.”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 2, който става параграф 11:

  „§ 11. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 12 се изменя така:
  „12. „Оцет“ е продукт, получен чрез оцетно-кисела ферментация или алкохолна и оцетно-кисела ферментация на вино, плодове (всяка тяхна част и/или сок), плодово вино и етилов алкохол от земеделски произход. В зависимост от суровините, оцетът е:
  а) „винен оцет”, получен изключително чрез оцетно-кисела ферментация на вино и притежаващ общо киселинно съдържание не по-ниско от 60 грама на литър, изразено като оцетна киселина;
  б) „плодов оцет”, произведен чрез оцетно-кисела ферментация на плодово вино или алкохолна и оцетно-кисела ферментация на плодове и притежаващ общо киселинно съдържание не по-ниско от 45 грама на литър, изразено като оцетна киселина;
  в) „алкохолен оцет”, произведен чрез оцетно-кисела ферментация на етилов алкохол от земеделски произход и притежаващ общо киселинно съдържание не по-ниско от 60 грама на литър, изразено като оцетна киселина;
  г) „балсамов оцет”, произведен от винен оцет с добавка на концентрирана гроздова мъст и/или концентрирана и ректифицирана гроздова мъст с общо киселинно съдържание не по-ниско от 60 грама на литър, изразено като оцетна киселина.”

  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 12 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 12 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението на народните представители и предложението на комисията за параграф 11 се приемат.

  Има предложение на народните представители Спас Панчев, Пенко Атанасов, Методи Теохаров и Сияна Фудулова за създаване на подразделение „Заключителни разпоредби”.

  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде подразделение „Заключителни разпоредби”.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 12 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 12 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението на народните представители и предложението на комисията за създаване на подразделение „Заключителни разпоредби“ се приемат.


  Постъпило е предложение от н.п. Спас Панчев, н.п. Пенко Атанасов, н.п. Методи Теохаров и н.п. Сияна Фудулова да се създадат параграф 12 и параграф 13, със следните текстове:

  „§ 12. Министърът на земеделието и храните издава наредбата по чл. 57, ал. 3 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

  § 13. В Закона за храните (Обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. и доп., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г. и бр. 68 от 2013 г.) в чл. 1, ал. 2 след думата „виното” се поставя запетая и се добавя „оцета”.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага редакция да се създадат параграфи 12 и 13, както следва:

  „§ 12. Министърът на земеделието и храните издава наредбата по чл. 57, ал. 3 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

  § 13. В Закона за храните (Обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. и доп., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г. и бр. 68 от 2013 г.) в чл. 1, ал. 2 след думата „виното” се добавя „оцета”.”
  Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 12 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 12 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложенията на народните представители и на комисията се приемат.

  Благодаря, колеги, с това гласуване приехме на второ четене Закона за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки, № 354-01-89, внесен от н.п. Светла Бъчварова и група народни представители на 04 декември 2013 г.


  Преминаваме към точка 2 от дневния ред - Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-90, внесен от н.п. Светла Бъчварова и група народни представители на 04 декември 2013 г., приет на първо гласуване на 30 януари 2014 година.


  Предлагам да гласуваме заглавието на закона „Закон за изменение и допълнение на Закона за водите”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Който е съгласен, моля да гласува.

  „За” – 12 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 12 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема.

  Параграф единствен, на вносител:
  „Параграф единствен. В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 4:
  а) в ал. 6 се създава изречение второ: „Дружеството, на което със закона е възложено задължение за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна чрез организирана и управлявана от него мрежа, получава компенсация от държавния бюджет, когато задължението за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите води до нетни разходи и представлява несправедлива финансова тежест за него.“
  б) създават се нови алинеи 7 и 8 и ал. 9:
  „(7) Размерът на несправедливата финансова тежест се определя въз основа на нетните разходи, изчислени по методика, приета от Министерския съвет.
  (8) Размерът на компенсацията не може да надхвърля размера на несправедливата финансова тежест от извършване на обществената услуга за предпазване от вредното въздействие на водите.
  (9) Размерът на компенсацията се определя със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.“
  в) досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 10 и 11.
  2. Създават се § 4а и 4б:
  „§ 4а. (1). Задължението за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите се възлага на „Напоителни системи” ЕАД чрез договор от министъра на земеделието и храните.
  (2) Средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите се предоставят на „Напоителни системи” ЕАД, съгласно чл. 2, т. 1, буква „а” от Решението на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (ОВ, L 7, 11.1.2012, стр. 3 - 10). Средствата се предоставят и отчитат чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните.
  § 4б. (1) Дружеството със задължение за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите представя пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, заявление за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите за предходната година заедно с необходимите доказателства до 31 март на текущата година.
  (2) Заявлението по ал. 1 съдържа размера на исканата компенсация за наличието на несправедлива финансова тежест, определен съгласно методиката по § 4, ал. 7.
  (3) Документите, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействия на водите, се предоставят на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и се проверяват от определен от нея одитор.
  (4) В срок три месеца от подаване на заявлението по ал. 1 Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет се произнася с решение относно:
  1. наличието на несправедлива финансова тежест от извършването на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите;
  2. размера на компенсацията, дължима на дружеството със задължение за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите за предходната година;
  (5) В срока по ал. 4 Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет може да поиска от заявителя да представи в 7-дневен срок допълнително информация и доказателства.
  (6) Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет в хода на бюджетната процедура представя решението по ал. 4 и материалите към него на министъра на финансите с предложение за включване на размера на компенсацията в проекта на закон за държавния бюджет на Република България за следващата година.“

  Колеги, има предложение на народните представители Петя Раева, Димитър Горов и Камен Костадинов:
  „Предложение на н.п. Петя Раева, н.п. Димитър Горов и н.п. Камен Костадинов
  Параграф единствен става § 1 и в него се правят следните изменения:
  1. В т. 1 букви „б“ и „в“ се изменят така:
  „б) създават се нови алинеи 7 и 8:
  „(7) Размерът на несправедливата финансова тежест се определя въз основа на нетните разходи, изчислени по методика, приета от Министерския съвет.
  (8) Размерът на компенсацията не може да надхвърля размера на несправедливата финансова тежест от извършване на обществената услуга за предпазване от вредното въздействие на водите.“
  в) досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 9 и 10.“
  2. В т. 2:
  а) в § 4а се създават ал. 3 и 4:
  (3) След сключване на договора по ал. 1 средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите се предоставят на „Напоителни системи” ЕАД авансово за текущата година чрез бюджета на министерството на земеделието и храните.
  (4) Министърът на земеделието и храните, предвижда необходимите авансови средства по ал. 3 в тригодишните бюджетни прогнози и проектите на бюджет на министерството на земеделието и храните.“
  б) параграф 4б се изменя така:
  „§ 4б. (1) Дружеството със задължение за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите представя пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет отчет за направените разходи при извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите за предходната година заедно с необходимите доказателства до 31 март на текущата година.
  (2) Документите, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействия на водите, се предоставят на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и се проверяват от определен от нея одитор.
  (3) В срок три месеца от подаване на отчета по ал. 1 Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет се произнася с решение относно:
  1. наличието на несправедлива финансова тежест от извършването на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите;
  2. размера на компенсацията, дължима на дружеството със задължение за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите за предходната година;
  3. съпоставка между размера на несправедливо понесената финансова тежест с авансово предоставените средства за съответния период.
  (4) В срока по ал. 3 Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет може да поиска от заявителя да представи в 7-дневен срок допълнително информация и доказателства.
  (5) Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет в хода на бюджетната процедура представя решението по ал. 3 и материалите към него на министъра на финансите и министъра на земеделието и храните.
  (6) Когато направените разходи по ал. 1 за предходната година превишават размера на авансово предоставените средства по § 4а, ал. 3 за същата година, министъра на финансите включва размера на разликата към разчетените авансови средства за следващата година в проекта на закон за държавния бюджет на Република България.
  (7) Когато направените разходи по ал. 1 за предходната година са по-малко от авансово предоставените средства по § 4а, ал. 3 за същата година, с разликата се намаляват предвидените авансови средства за следващата бюджетна година.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Има и предложение на народните представители Десислава Танева и Цвета Караянчева.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева
  В параграф единствен се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1:
  а) в буква „б“:
  аа) думите „7 и 8 и ал. 9“ се заменят с думите „7 и 8 и ал. 9 и 10“;
  бб) създава се нова ал. 8:
  „(8) Методиката по ал. 7 се приема в тримесечен срок от влизане в сила на този закон, след предложение за одобрение от Министерски съвет от Министъра на земеделието и храните, Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на вътрешните работи.“;
  вв) алинея 9 става ал. 10;
  гг) алинея 10 става ал. 11.
  б) в буква „в“ цифрите „10 и 11“ се заменят с „11 и 12“.
  2. В т. 2, в § 4б, ал. 1 след думите „Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет“ се добавя „чрез Министъра на земеделието и храните“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението, което по т. 1 е отразено на систематичното му място в параграф 4.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен, който става параграф 1:

  „§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 4:
  а) в ал. 6 се създава изречение второ: „Дружеството, на което със закона е възложено задължение за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна чрез организирана и управлявана от него мрежа, получава компенсация от държавния бюджет, когато задължението за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите води до нетни разходи и представлява несправедлива финансова тежест за него.“
  б) създават се нови алинеи 7 и 8:
  „(7) Размерът на несправедливата финансова тежест се определя въз основа на нетните разходи, изчислени по методика, приета от Министерския съвет.
  (8) Размерът на компенсацията не може да надхвърля размера на несправедливата финансова тежест от извършване на обществената услуга за предпазване от вредното въздействие на водите.“
  в) досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 9 и 10.
  2. Създават се § 4а и 4б:
  „§ 4а. (1). Задължението за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите се възлага на „Напоителни системи” – ЕАД, чрез договор от министъра на земеделието и храните.
  (2) Средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите се предоставят на „Напоителни системи” - ЕАД, съгласно чл. 2, параграф 1, буква „а” от Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (ОВ, L 7/3 от 11 януари 2012 г.). Средствата се предоставят и отчитат чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните.
  (3) След сключване на договора по ал. 1 средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите се предоставят на „Напоителни системи” – ЕАД, авансово за текущата година чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните.
  (4) Министърът на земеделието и храните, предвижда необходимите авансови средства по ал. 3 в тригодишните бюджетни прогнози и проектите на бюджет на Министерството на земеделието и храните.

  § 4б. (1) Дружеството със задължение за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите представя пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет чрез министъра на земеделието и храните отчет за направените разходи при извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите за предходната година заедно с необходимите доказателства до 31 март на текущата година.
  (2) Документите, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействия на водите, се предоставят на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и се проверяват от определен от нея одитор.
  (3) В срок три месеца от подаване на отчета по ал. 1 Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет се произнася с решение относно:
  1. наличието на несправедлива финансова тежест от извършването на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите;
  2. размера на компенсацията, дължима на дружеството със задължение за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите за предходната година;
  3. съпоставка между размера на несправедливо понесената финансова тежест с авансово предоставените средства за съответния период.
  (4) В срока по ал. 3 Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет може да поиска от заявителя да представи в 7-дневен срок допълнително информация и доказателства.
  (5) Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет в хода на бюджетната процедура представя решението по ал. 3 и материалите към него на министъра на финансите и министъра на земеделието и храните.
  (6) Когато направените разходи по ал. 1 за предходната година превишават размера на авансово предоставените средства по § 4а, ал. 3 за същата година, министърът на финансите включва размера на разликата към разчетените авансови средства за следващата година в проекта на закон за държавния бюджет на Република България.
  (7) Когато направените разходи по ал. 1 за предходната година са по-малко от авансово предоставените средства по § 4а, ал. 3 за същата година, с разликата се намаляват предвидените авансови средства за следващата бюджетна година.“

  Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

  „За” – 12 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 12 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложенията на народните представители и предложението за редакция на комисията се приема.

  Имаме предложение от народните представители Петя Раева, Димитър Горов и Камен Костадинов за създаване на „Преходни разпоредби” с параграф 2 и параграф 3, както следва:

  „Създава се подразделение „Преходни разпоредби“ с § 2 и 3:
  „§ 2. Средствата, представляващи несправедливо понесена финансова тежест от „Напоителни системи“ ЕАД за извършените обществени услуги през периода от 2011 до 2013 г. се възстановяват на дружеството чрез бюджета на министерството на земеделието и храните, за сметка на средствата, предвидени в чл. 1, ал. 2 ред 4, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година в срок до 31 март 2014 г.
  § 3. Необходимите по предварително направени прогнозни разчети на министерството на земеделието и храните авансови средства за 2014 г. за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите, се предоставят на „Напоителни системи“ ЕАД, след сключване на договора по § 4а, ал. 1, по реда на чл. 1, ал. 2 ред 4, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, в срок до 31.03.2014 г.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създадат подразделение „Преходни и заключителни разпоредби” и параграфи 2, 3 и 4.

  „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 2. Средствата, представляващи несправедливо понесена финансова тежест от „Напоителни системи“ – ЕАД, за извършените обществени услуги през периода 2011 - 2013 г., се възстановяват на дружеството чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните, за сметка на средствата, предвидени в чл. 1, ал. 2 ред 4.1.1 и 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. в срок до 31 март 2014 г.

  § 3. Необходимите по предварително направени прогнозни разчети на Министерството на земеделието и храните авансови средства за 2014 г. за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите, се предоставят на „Напоителни системи“ - ЕАД, след сключване на договора по § 4а, ал. 1, по реда на чл. 1, ал. 2 ред 4.1.1 и 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., в срок до 31 март 2014 г.

  § 4. Министерският съвет приема методиката по § 4, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.”

  Който е съгласен, моля да гласува.
  „За” – 12 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 12 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението на народните представители и предложението на комисията за създаване на подразделение „Преходни и заключителни разпоредби“ и параграфи 2, 3 и 4 се приемат.

  С това гласуване приехме на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-90, внесен от н.п. Светла Бъчварова и група народни представители на 04 декември 2013 година.
  Благодаря за оперативната работа! Закривам заседанието!

  /Заседанието беше закрито в 13,00 часа/
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА

  28 439 знака
  Форма за търсене
  Ключова дума