Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
26/02/2014
  1.Обсъждане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз /2014 г./, № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 година.
  2.Обсъждане на допълнителен доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-90, внесен от н.п. Светла Бъчварова и гр.н.п. на 04.12.2013 година.
  3.Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за защита на растенията, № 302-01-10, внесен от Министерски съвет на 31.07.2013 година – продължение.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните
  П Р О Т О К О Л

  № 27

  На 26 февруари 2014 г. се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1.Обсъждане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз /2014 г./, № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 година.
  2.Обсъждане на допълнителен доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-90, внесен от н.п. Светла Бъчварова и гр.н.п. на 04.12.2013 година.
  3.Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за защита на растенията, № 302-01-10, внесен от Министерски съвет на 31.07.2013 година – продължение.
  4.Текущи.

  Заседанието бе открито в 13,00 часа и ръководено от госпожа проф. Светла Бъчварова - председател на Комисията по земеделието и храните.
  Към протокола се прилага списък на присъстващите.

  ***

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Уважаеми колеги, предлагам да започнем, защото имаме много натоварен дневен ред и целта е да го приключим днес, което означава, че трябва да имаме максимална мобилизация.
  Дневният ред е както следва:
  1.Обсъждане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз /2014 г./, № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 година.
  2.Обсъждане на допълнителен доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-90, внесен от н.п. Светла Бъчварова и гр.н.п. на 04.12.2013 година.
  3.Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за защита на растенията, № 302-01-10, внесен от Министерски съвет на 31.07.2013 година – продължение.
  4.Текущи.

  Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.

  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ дневният ред е приет. Благодаря.

  Първа точка е „Обсъждане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз“, обсъжда се от почти всички комисии. Предлагам заместник-министър Маринова да представи становището на министерството и тогава да открием дискусията. Заповядайте, госпожо Маринова.

  ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА: Добър ден, колеги, добър ден уважаеми гости, становището на Министерство на земеделието и храните за Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за 2014 година е положително, като конкретните теми, които са застъпени в този доклад са: обща селскостопанска политика, промоции на земеделската продукция, биологично земеделие, безопасност на храни, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях, здраве на растенията.
  Вторият аспект е горско стопанство, приемане на правно-обвързващо споразумение за горите в Европа, говорим за европейската стратегия за горите.
  Следващата част е в областта на рибарството, предложение за регламент относно Европейския фонд за морско и рибно дело. Следваща точка е международното изменение за общата политика в областта на рибарството. Това са нови пунктове, които са важни и ние имаме отношение по всеки един от тях. Като цяло нашата политика е, че всичко, което сме имали предвид е застъпено в годишния доклад, както вече казах това е положително становище. Ако има въпроси, на разположение сме. Благодаря.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, откривам дискусията. Ако имате въпроси, изказвания, заповядайте. Имате ли становища по темата или приемаме този традиционен Годишен доклад.
  Един от приоритетите, който е водещ и комисията ще наблюдава, ви предлагам следния текст на решение:
  Комисията по земеделие и храни подкрепя Годишната програма за участие на Република Българя в процеса на вземане на решения на Европейския съюз и поддържа включването на Инициатива № 1 за преразглеждане на политическата и правна рамка на Европейския съюз за биологично производство от Приложение ІІ „Нови инициативи“.
  Биологичното производство да наблюдаваме. Имате ли други предложения? Няма.
  Който е съгласен, моля да гласува, за да приемем програмата.

  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ програмата е приета. Благодаря.

  Втора точка - обсъждане на допълнителен доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите.
  Уважаеми колеги, след като закона мина през комисия, постъпи становище от Министерство на вътрешните работи от 18.02.2014 година, в което становище те изразяват опасения за възможността междуведомствената комисия, на която ние възложихме със закона правомощията да осъществява дейностите по възлагане на дейности и контрол, да изпълнява тези свои функции и в резултат на това постъпило становище на Министерство на вътрешните работи беше направено едно работно обсъждане с представители на министерството, също така с представителите на междуведомствената комисия и затова ви предлагаме допълнителен доклад за второ четене към доклад № 453-07-3 от 18 февруари 2014 година, относно Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-90.
  Разликата в това, което приехме предходната седмица на второ четене в параграф 1, сега тук говорим за параграф 4б, ал.1, в който параграф вместо „междуведомствена комисия“ ние предлагаме тази дейност да се осъществява от „комисия, определена със заповед на министъра на земеделието и храните“. Това е едната промяна, спрямо първия доклад.
  И ал.5, пак на параграф 4б „министърът на земеделието и храните в хода на бюджетната процедура представя решение по ал.3 и материалите към него на министъра на финансите.“
  Предпочетохме да има допълнителен доклад по закона, а не в зала по време на самото гласуване да правим редакции, които съответно удовлетворяват и Министерство на земеделието, и Министерство на вътрешните работи, относно дейността по осъществяване възлагането и контрола на дейности в „Напоителни системи“.
  Заповядайте, госпожо Раева.

  ПЕТЯ РАЕВА: Благодаря, госпожо председател. Аз като вносител на предложението напълно подкрепям редакционната поправка на комисията и смятам, че е абсолютно логично това решение. Моля и колегите, ако имат възможност да подкрепят това предложение.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. Други становища? Заповядайте, госпожо Танева.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има ли „Напоителни системи“ има ли колеги или господин Сеньов видях, да.
  Само да ми отговорите на въпроса, тук го четох в материалите, които ми бяха изпратени по имейла, но сега отварям това, което ни е раздадено тук като материали, имаше текст, който регламентира на практика авансовото плащане за тези дейности на „Напоителни системи“, нали така? Само да ми отговори господин Сеньов или някой друг от „Напоителни системи“ какъв е размера на аванса, който ще се превежда на „Напоителни системи“?

  ПЕТЯ РАЕВА: Госпожо Танева, мога и аз да ви отговоря, тъй като тепърва предстои тези отчети да бъдат направени, да бъдат събрани материали от всички клонове с прогнозата за кои канали и кои речни корита, и кои корекции на реките имат нужда от тези възстановителни дейности, така че всички тези материали ще бъдат внесени в министерството и ще се гледат от тази комисия, която ще бъде назначена от министъра. В момента никой не може да каже или да направи абсолютно точна прогноза.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, това ми е ясно, питах за методология…

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Методиката тепърва ще се приема, имаме три месеца, нали приехме вашето предложение.

  ПЕТЯ РАЕВА: По ваше предложение, госпожо Танева, методиката в тримесечен срок следва да бъде изготвена.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, но когато четох текста, не този, а който беше изпратен по имейла, за авансови плащания препращаше.

  ПЕТЯ РАЕВА: По тази методика, която предстои да се изготви.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Не ставаше ясно, но сега нямам текста.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Авансът е на база нещо, което като цяло трябва да бъде изпълнено и оценено. Предполагам, че в тримесечен срок работната група ще се справи и ще представи методиката.
  Заповядайте, господин Сеньов.

  АСЕН СЕНЬОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, методиката, която е част от изискванията на този законопроект е почти готова и следва да бъде разгледана и съответно приета, съгласно тези изисквания. Но за да не бъда абсолютно голословен, авансовите плащания, които се предвиждат с този закон са варират между 12 млн. и 15 млн. в годишен аспект. А това, което предвижда законопроекта, това са разходите, които ще покриват тази несправедлива финансова тежест. Отделно в закона се казва, че и направените разходи 2011, 2012 и 2013 година ще бъдат покрити от заделени средства в централния бюджет за 2014 година. Това е записано в Преходни и заключителни разпоредби. Но все пак тези цифри са много, много относителни, защото пак казвам, дейността на „Напоителни системи“ свързана с отводняване и т.н. е чисто казано божа работа и зависи от валежи, може да са много по-малко, може много повече, но стъпвайки на статистически данни там са се движили в годините назад, но какво ще е отсега нататък никой не може да каже. Зависи от методиката.

  ПЕТЯ РАЕВА: Госпожо председател, извинете, че отново взимам думата. Считаме, че Министерство на земеделието, след като господин Сеньов се изказва от името на Министерство на земеделието, поема ангажимента за между 12-15 млн., мисля, че това би задоволило целия обществен интерес в страната. Благодаря. И ще проследим дали между 12 и 15 млн. ще бъдат тези средства.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Аз ще следя методиката, а вие следете парите.

  АСЕН СЕНЬОВ: Това са съвсем прогнозни цифри.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, ясно, не става въпрос за цифри, а за принципи. Благодаря за отговора.
  Намерих текста, колегата ми го даде, става въпрос, че авансово ще се превеждат на практика по методиката, както е определено цялата сума, това е заложено.
  Вторият ми въпрос, господин Сеньов, това което се предвиди, то беше допълнително за тези три години 2011, 2012 и 2013 година да се преведе, това което е извършено, тъй като част от такива дейности бяха извършвани и доколкото знам финансиране по друга линия, вие имате ли някакъв предварителен разчет, колко такива дейности има извършени за тези три години, които са нефинансирани и за какви средства става въпрос?

  АСЕН СЕНЬОВ: Както казах вече това е фиксирано в Преходни и заключителни разпоредби и сумата е около 22-23 млн.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Аз доколкото знам са били на база възлагане по заповеди, а тези заповеди имат някакво финансово изражение по дейности.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Това питам дали става въпрос за тези три години за извършени такива дейности, които не са финансирани от други източници, защото имаше такива, които са финансирани, това го знаят всички колеги, там където по райони има извършвани дейности, и разчета, предполагам щом е дадено предложението вие имате някаква визия колко са тези дейности, които на практика са извършени и не са финансирани от други източници.

  АСЕН СЕНЬОВ: Това, което не е финансирано е от порядъка на 22-23 млн.лева.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Аз предлагам да поискаме конкретна справка за следващото заседание.

  АСЕН СЕНЬОВ: Това е груба цифра, но ориентировъчна, защото има и финансирани дейности през тези години.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Госпожо председател, бих ви предложила в това, което вие ще попитате, мисля, че е много добро това, което предлагате – да поискате справка, за да може да се направи анализ и да е ясно, че няма двойно финансиране и за дейностите, които са извършени и са финансирани.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Можем да вземем решение: за следващото заседание да поискаме конкретна справка по този въпрос.
  Ако няма други изказвания, предлагам да гласуваме допълнителния доклад към доклад № 453-07-3 от 18 февруари 2014 година относно Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-90 внесен от народни представители на 4.12.2013 година, приет на първо гласуване на 30 януари 2014 година. Моля, който е съгласен да гласува.

  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ законопроекта се приема.

  СПАС ПАНЧЕВ: Госпожо председател, аз искам да взема отношение, тъй като тук са „Напоителни системи“ и тук е заместник-министъра, в чийто ресор са „Напоителни системи“ да направя едно предложение.
  Госпожо заместник-министър, госпожо председател, колеги, виждам последните месеци, че едно държавно дружество, което всячески се опитваме да подкрепяме, което в последните години разруши нещо градено десетилетия, което нанесе огромни щети на българското земеделие, което вече няколко месеца е в ръководство и все още нямаме информация от проверките, които се правят при тях за това кой и как е допринесъл за това състояние и кой е виновен за това състояние, едно ръководство, което очаква пари от държавата и в края на миналата година близо 8,5 млн.бяха платени общо на „Напоителни системи“, сега се очакват нови 15 млн. за дейности, които основателно трябва да бъдат плащани от държавата и аз категорично съм „за“ това, но и 22 млн., които стари задължения 2010,2011, 2012 и 2013 година, за които ние нямаме никаква информация на кои фирми, за какво и как се дължи. Излиза така, че бюджета на Министерство на земеделието налива в един джоб и ние не знаем какво става с тези пари. Ние даваме пари за възнаграждения, а чувам, че вече има списъци на фирми, които очакват от тези пари да си получат други задължения.
  В тази връзка, госпожо председател, тъй като аз следя и дейността на ръководството на „Напоителни системи“, считам определено, че то е некомпетентно, ми се иска да направим специално заседание, на което да присъства министъра, на което ръководството н „Напоителни системи“ да подготви информация за проверките, да ни запознае с оздравителна програма, в която да има посочени ангажименти за издължаване към стари фирми, с които са имали дейности, по какъв начин ръководството на „Напоителни системи“ вижда влизането в график за изпълнение на техните ангажименти и стари плащания.
  И един също много важен въпрос – едно ръководство, което считам, че е длъжно да ни информира за имотите и състоянието на имотите на „Напоителни системи“, които са като бройка огромни, като приходи не знам какво носят на „Напоителни системи“, или като разходи какво им носят, за да знаем ние трябва ли да подкрепяме такова ръководство, има ли перспектива „Напоителни системи“ с това ръководство, и като дружество като цяло, и да имаме виждане дали в България това, което министъра обеща на земеделските производители да има „Напоителни системи“, да има напояване, да има за бранша, който има нужда от това перспектива за развитие или само си губим времето и очакваме без да имаме някаква информация и перспектива за очакванията. Благодаря.
  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря.

  ХАМИ ХАМИЕВ: Може би ще е добре да посочим и конкретна датата.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да, на 12-ти, другата седмица.

  ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители, казвам се Димитър Методиев, в момента изпълнявам длъжността „изпълнителен директор“ на „Напоителни системи“.
  Взимам думата, за да изкажа категоричното си несъгласие с изказването на господин Панчев във връзка с опасението, че тези пари, които ще бъдат отпуснати не се знае къде ще отидат и на кои фирми ще се разпределят. Веднага ви казвам…

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: На това изслушване всеки ще има възможност да се изкаже.

  ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ: Много е важно, много ви моля.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Две изречения.

  ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ: Две изречения.Първо да кажа, нямаме такива договори, по които да се разплащаме. Ние говорим за ОПВВ, това е предпазване от вредното въздействие на водите, тези дейности са извършени изключително само от „Напоителни системи“, да е ясно на всички! С никакви други фирми няма да се разплащаме. Ние затова сме в това състояние, защото само ние извършваме тази дейност, ако е имало други фирми да изпълняват те са по други програми – по НКВВ, НКВП и т.н. За предпазване от вредното въздействие на водите изключително разходите с направени от „Напоителни системи“.
  Още едно изречение. В момента тече одит от Министерство на земеделието и храните, вътрешен одит, в който одит е установено, още няма официален доклад, че отчитането по ОПВВ е толкова стриктно, че те просто са изненадани от това нещо. Така че когато правим справките, да знаете, че това, което ще ви дадем е изключително прецизно, точно, не само от нас, то се заверява от ОД „Земеделие“, много други институции, които са извън „Напоителни системи“.

  ПРЕДС. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Разбрахме ви, но все пак предлагам на 12.03.2014 година да направим изслушване с предложените направления на справки и разисквания с участието на министъра на земеделието , и ръководството на „Напоителни системи“. Колеги, приемате ли? /всички народни представители изразяват съгласие./

  ПЕТЯ РАЕВА: Госпожо председател, аз имам едно предложение – към това решение, което се прие да посочи изпълнителния директор и най-големите длъжници на „Напоителни системи“, срещу които ще бъдат заведени дела и срещу които вече са заведени дела.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ние ще формулираме въпросите и ще ги изпратим на министерството, на база на дискусията, какви тези искаме да обсъждаме.
  Колеги, продължаваме с точка трета - работен доклад за второ гласуване на законопроект за защита на растенията, № 302-01-10, внесен от Министерски съвет на 31.07.2013 година – продължение.
  Преди да продължим от там до където стигнахме, имаме два отложени текста. Раздадени са ви текстовете.
  Това, което не приехме минали път беше чл.44. Предложена ви е редакция на отложения чл.44. Имате тази редакция. Трябва ли да я чета? Мисля, че предложения текст отговаря на дискусията, която се проведе по време на заседанието. Говорим за новата редакция на чл.44 предложена от комисията.

  НЕЛИ ЙОРДАНОВА, директор на Асоциация „Растително-защитна индустрия в България“: Във връзка с предложенията, които са постъпили по чл.44 имаме само едно допълнение. Приемаме това, което е предложено и да се допълни със следната точка като точка 3 „БАБХ въвежда и поддържа публичен регистър със заявените за разрешаване продукти за растителна защита, дата на заявяване, заявител, активни вещества, търговско име.“.
  Считаме, че след като това е прието в редица страни-членки на Европейския съюз и предполагам, че това ще има и задължителен характер в бъдеще можем да го приемем, като всяка една фирма, която има регистрирана вече търговска марка може да следи това, което е заявено и да защитава своите интереси. Това е накратко, а иначе мога и по-дълго да го представя.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Не искам по-дълго, а кажете коя точка или алинея, какво казвате в момента?

  НЕЛИ ЙОРДАНОВА: Точка 3…

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Тук няма точки, имате от ал.1 до ал.5. Вижте предложението. Нещо друго гледате. Чл.44 „…се пускат на пазара по регламент…“, това ли гледате?

  НЕЛИ ЙОРДАНОВА: Точно същия.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Какво предлагате, при условие, че имаме пет алинеи?

  НЕЛИ ЙОРДАНОВА: Нали предложението е да отпаднат 3,4 и 5?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Не, няма такова нещо, има редакция.

  НЕЛИ ЙОРДАНОВА: Съжалявам, така са ми докладвали, съжалявам, ако съм се объркала, но нашето предложение е да има публичен регистър, така или иначе, нова ал.3 или ал.6, ако тези не отпадат.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Мисля, че не мястото тук, може ли да дадете текста? Гледате стар вариант, може би.

  НЕЛИ ЙОРДАНОВА: Заповядайте.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: „ал.6 Българска агенция по безопасност на храните“ въвежда и поддържа публичен регистър със заявените за разрешение, дата на заявителя, активни вещества, търговско име.“, макар че тук не му е мястото, тъй като имаше регистри в началото, но тъй като това е приключило. Значи, добавяме ал.6.
  Колеги, който е съгласен с това направено предложение и редакцията на чл.44…

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Госпожо Бъчварова, текстовете на този член ги коментирахме. Ставаше въпрос и за ал.3, която е абсолютно излишна, няма такъв текст, няма такова правило в нито една европейска държава, а ние го въвеждаме не знам защо. Никой не можа да ми обясни защо е въведен.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Това е текст на вносител и аз предлагам, когато работим по закона да се съобразяваме с текста на вносителя.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Може ли нещо да добавя, във връзка с казаното от колегата. Има един продукт „Мангоцепт“, активното вещество също е „мангоцепт“, това е френски продукт, който се продава, как ще го спрем сега от пазара? Или ще трябва да го прекръстим.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Аз дадох пример и с „Тирам“-а, който е световно разпространен.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: С „Мангоцепт“ е същата работа!

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Това го говорихме и за следващите две алинеи също говорихме. Не знам защо не са променени, но трета, четвърта и пета алинея са абсолютно излишни. Самите производители ще реагират.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, аз предлагам да гласуваме така както е предложен текста на чл.44, защото извинявайте, един път имаме текст на вносител, миналия път сме дискутирали, има промяна в съответствие,….как не, аз имам пред себе си стария текст! Има редакция.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Бяха дадени два примери, толкова прости. Защо някой не обясни, с този текст продуктите ще трябва да си променят имената, за какво го правим, за какво въвеждаме този текст на ал.3, кой ни задължава? Кой ни задължава? Два продукта се продават от години на българския пазар, с активното вещество, сега на тези продукти производителите и вносителите трябва да им сменят наименованието! Кой ни кара да приемем текста на ал.3? Ако няма задължение защо трябва да ограничаваме продукти, които са повсеместно използвани?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Съгласна съм с вас, обаче текста на вносител върви така, сега изведнъж имаме друга хипотеза, която ни казва че не ни трябва, извинявайте…

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Ама текста на вносител беше променен на половина, госпожо председател.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Не е вярно.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Госпожо председател, защо да приемаме текст, който ще създаде само проблеми. Нека някой да обясни, експертите са тук.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Не искат да обяснят.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Значи няма задължение. Тогава ние няма да подкрепим текста на ал.3 със сигурност. Просто е безумно това, което правим. Текста на вносител по законопроекта беше видоизменен тотално и това е добре, щом е по-добър вариант, по-облекчени процедурите, приветствие и в крайна сметка ролята на Народното събрание е да определя финалните текстове и че на вносител ще се промени текста, ако ще и на 80 % няма никакво значение. И сега след толкова поправки, и колегите дадоха примери, това го дебатирахме и предния път и няма нито един нормативен акт европейски, задължителен, който да ни кара да го приемем и ние сега ще „ударим“ два продукта, с които от 20 години земеделците пръскат с тях. Е, нормално ли е да го направим?

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Не са само два, повече са.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Нормално е експертите, които са тук да дойдат и да кажат защо текста на ал.3 трябва да го приемем?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Защо се променя мнението, след като веднъж е имало комисия, тази комисия е гледала текста и защо пак е останал? Аз не съм си го измислила, те са работили през това време! Изключително важен текст за пускане на пазара, не е нещо, което може да бъде подминато.

  ДИМИТЪР ИВАНОВ: Колеги, аз предлагам да го оправим още сега, на комисия, да не стане като миналата седмица с изборния комикс да правим в зала промени, да изнервяме председателя, знаете какво нещо беше миналата седмица, дайте сега да го оправим. Кому е нужно да се припираме другата или по-другата седмица в зала?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Въпросът е принципен.

  ДИМИТЪР ИВАНОВ: Експертите сега ще ви дадат мнение.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Те не искат да дадат, както виждате са работили.

  ДИМИТЪР ИВАНОВ: И вашата група ще се съгласи с нашето мнение и ще го променяме в зала, дайте още сега да го оправим! Ще караме вносители, разпространители да променят имена! Защо? Няма смисъл.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Няма смисъл, ал.3, ал.4 и ал.5 са абсолютно излишни, аз мога да ви дам пример…

  ПРЕДС. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Не, не искам да ми давате примери, господин Лазаров, много ви моля, един път го поправяме, вашите експерти участват, втори път остава! Да си кажат мотивите защо остава, аз това питам, не съм специалист, но искам да разбера защо! И при редакцията пак са го оставили, и ако може да ни отговорите, защото ние тук трябва да вземем решение. Аз нямам нищо против да дебатираме, но трябва да има обяснение.

  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Госпожо председател, може ли да задам един въпрос, ако случайно някой от вносителите е тук. Понеже говорим за тези текстове и ако наистина тези текстове останат, някой запознат ли е точно с процедурата, по която се узаконяват лекарствени форми. И моят въпрос е, ако част от тези лекарствени форми и препарати бъдат изтеглени от пазара, знаете ли колко време ще е необходимо, за да се върнат отново с други имена или дали това нещо е възможно да стане? Тоест моя въпрос е дали го правим това с цел да бъдат изтеглени едни продукти от пазара, за да влязат други?

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Госпожо председател, ако гласуваме моля ви да махнем поне ал.3!

  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Процедурата по узаконяване на лекарства, включително наименованията е много сложен процес, той отнема години!

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Може ли да допълня нещо. Френските препарати са над 40 % от препаратите, които се използват, така ли е колега? Така. Тези френски препарати, мания е при тях да ползват наименованието на активното вещество за търговската марка, лицензират го, за да не може друг да го ползва. Това значи ли, че трябва да сложим граница за френските препарати, които са масово използвани при това, и фунгицидите, и инсектите.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Добре, разбрах. Подлагам на гласуване следното…

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Аз представлявам вносителя, защото съм заместник-изпълнителен директор на Агенция по безопасност на храните и казвам категорично – ал.3 е излишна, няма опасност от изкарване на един продукт и вкарване на друг, просто една регистрирана търговска марка, аз ви дадох примера с „Тирам“-а, това е наименованието и на активното вещество, но и на търговския продукт, което е регистрирана търговска марка, и ние изкарваме тази регистрирана търговска марка и я заменяме с ново име, т.е. този продукт, който е от 20 години на пазара и е добре познат на производителя ще му кажем – не „Тирам“, а някакъв друг, който е абсолютно непознат и ще каже „Това не го познавам, не го искам“. Ние се намесваме, като вносител, излишно и много грубо в търговията.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Искам да прекратим дискусията. Предлагам ви следното, но това ще е за последен път, защото когато се е работило е трябвало да има компетентно експертно мнение, а не сега да го поправяме при условие, че вие го имахте, много моля !

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Аз съм го казал това нещо преди месеци.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Точка по въпроса! Две седмици минаха!
  Предлагам ал.6, която беше предложена за поддържане на регистър да стане ал.3 и да приемем с отпадането на ал.3, чл.44. Приема ли се?
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.

  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Следващият отложен текст е чл.119, който става чл.71, имате текста, който коренно се различава от това, което сме обсъждали миналия път с отпадането на ал.2, има и редакция на комисията.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.

  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Колеги, продължаваме с чл.164. За него има предложение на Десислава Танева и група народни представители, има предложение на Тунджай Наимов и група народни представители, предложена е и редакция на комисията.
  Текстът на вносителя се подкрепя по принцип, комисията не подкрепя предложенията на народните представители и предлага редакция на комисията, и чл.164 става чл.93.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Подкрепяме като философия, но не може механично да се отрази текста, затова не се подкрепят предложенията.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Оттеглям предложението, госпожо председател.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Добре, проявявам разбиране и за да ви облекча в зала оттеглям предложението.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Който подкрепя теста на комисията в редакцията на чл.164, който става чл.93, моля да гласува.

  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.165, комисията предлага чл.165 да бъде отхвърлен на вносител, тъй като е отразен на систематичното му място в чл.93.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.166, комисията по принцип подкрепя текста на вносителя и предлага редакция на чл.166, който става чл.94.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.167, няма предложения. По принцип се подкрепя текста на вносителя и се предлага редакция на комисията на чл.167, който става чл.95.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.168, има предложение на Тунджай Наимов, което по принцип се подкрепя от комисията, но комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.168 да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и чл.168 отпада.

  Чл.169, има предложение от народните представители Танева и група, което се подкрепя по принцип, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.169, който става чл.96.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.170, има предложение на народните представители Танева и група, което по принцип се подкрепя от комисията и е отразено на неговото систематично място в чл.98. Комисията предлага чл.170 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на неговото систематично място в чл.96.
  Чл.171 предлагаме също да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и чл.170 и чл.171 отпадат.

  Чл.172, няма предложения, комисията по принцип подкрепя текста на вносителя и предлага редакция на чл.172, който става чл.97.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.173, по принцип се подкрепя текста на вносителя и се предлага редакция на комисията, като чл.173 става чл.98.

  НЕЛИ ЙОРДНОВА: Госпожо председател, в точка 1 от името на Асоциация „Растително-защитна индустрия в България“ предлагаме едно допълнение, това е в т.1, ще го прочета цялото „Притежателите на удостоверения за преопаковане на продукти за растителна защита са длъжни:
  - Да сключват договори за преопаковане с притежателите на разрешения за пускане на пазара и употреба или разрешение за паралелна търговия на продукти за растителна защита;
  - Не се изисква договор за преопаковане, когато притежател на удостоверение за преопаковане на продукти за растителна защита притежава и разрешение за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита за паралелна търговия, ако преопакова тези продукти…/и тук допълваме/ …и предостави доказателства, че физичните, химичните и техническите свойства на тези продукти, които са одобрени при разрешаването не се променят в тези опаковки.“
  Това, което предлагаме е с цел запазване на свойствата на продукта, за да няма своеволно използване на опаковки от какъвто и да е вид, когато се внасят продукти от паралелна търговия.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Аз оставам с впечатление, че вие не разполагате с новия текст и затова работите по предишен вариант. Според мен това е отразено.

  СПАС ПАНЧЕВ: Госпожо председател, предлагам да приемем чл.98 в редакцията на комисията, защото това, което сме обсъдили коректно влиза в този текст и няма нужда да го обсъждаме. Предлагам да гласуваме.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Който е съгласен с редакцията на комисията за чл.173, който става чл.98, моля да гласува.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.174, има предложение на народните представители Танева и група, което комисията подкрепя, отразено е на систематичното му място в чл.96. Предложение на Бъчварова и група, което също комисията подкрепя, отразено е на неговото систематично място в чл.96. Комисията предлага чл.174 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на неговото систематично място в чл.96.
  Чл.175, комисията предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на неговото систематично място в чл.96.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и чл.174 и чл.175 отпадат.

  Чл.176, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.176, който става чл.99.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.177, комисията подкрепя текста на вносителя и предлага редакция на чл.177, който става чл.100.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.178 комисията предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на неговото систематично място в чл.99.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и чл.178 отпада.

  Чл.179, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.179, който става чл.101.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.180, предложение на народните представители Танева и група, което комисията подкрепя. Предложение на Тунджай Наимов и група, което комисията не подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.180, който става чл.102.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Госпожо председател, оттегляме нашето предложение.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Добре, предложението се оттегля.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.181, комисията подкрепя текста на вносителя и предлага редакция на чл.181, който става чл.103.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Раздел ХІ „Употреба на продукти за растителна защита“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ХІ, който става Раздел ІХ.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.182, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.182, който става чл.104.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.183, комисията предлага чл.183 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл.125.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и чл.183 отпада.

  Чл.184, предложение на народните представители Тунджай Наимов и група, комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.184, който става чл.105.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Госпожо председател, ние оттегляме нашето предложение.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.185, има предложение на народни представители Танева и група, комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.185, който става чл.106.

  Госпожо Танева, ще оттеглите ли предложението си, тъй като Закона за гражданското въздухоплаване не урежда тази материя, затова е отхвърлен текста.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Не, не, този текст няма да го оттегля. Чл.185 на вносител.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Касае Закона за регистрация на земеделска и горска техника.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Записано е в другия закон, когато се отнася за въздушно пръскане. Разбирате, че ние като политическа сила, както и вие, сме говорили със съответните организации.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Но темата е „прилагат“, това е водещата дума, затова в съответствие със Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, прилагат се продукти за растителна защита, едното е авиационна, другото е наземна техника, оборудване и двата закона, които уреждат съответната техника. Споделям разбирането по отношение на режима, който трябва да има за въздушното пръскане и този текст няма да го оттегля.
  Имам и друго предложение. В чл.106 редакцията, която сте дали, след Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника, да добавим „..и/или Закона за гражданското въздухоплаване, когато се отнася за въздушно пръскане.“ И тогава ще оттегля моя текст и ще подкрепим чл.106.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Колеги, мисля, че понятията, не че ги бъркаме, но не е точно. Според мен Закона за гражданското въздухоплаване урежда въздухоплаването като такова, а не ползването на самолетите за пръскане.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, но има режими, и регистрация на машините, които са по този закон.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Но не и самата дейност за пръскане, когато имате съответното оборудване, то е по Закона за земеделска и горска техника.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Не, не, те имат регистрация тези машини.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Обаче оборудването, когато става въпрос за пръскане е по Закона за земеделска и горска техника.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Не говорим за пръскачката, говорим за самолета, той може да ползван и за други цели.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Освен за пръскане за нищо друго не може да се ползва.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Ако не е регистриран самия самолет, как ще се ползва?

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Точно така и трябва да го има и този закон.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Няма да объркаме нищо, ако го добавим.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Той за да лети трябва да е регистриран.

  СПАС ПАНЧЕВ: Госпожо председател, терминът „специализирана техника“ включва и летателна техника и няма противоречие да го приемем.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Къде пише, господин Панчев, че в специализираната се включва, никъде няма, това е драмата, дали ще допуснем въздушно пръскане или само наземно. Според мен трябва да добавим „…и/или Закона за гражданското въздухоплаване, когато се отнася за въздушно пръскане“, нищо не пречи.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Темата е „специализирана техника“, самолета специализирана техника ли е или оборудване? Ние го разглеждаме, че оборудването подлежи на регистрация по Закона за земеделска и горска техника, оборудването.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Трябва да е годен, имат изисквания за летателни часове, да минават на прегледи и това не е по Закона за горска техника.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Аз нямам нищо против да го сложим, но ми се иска да имаме допълнително становище на експертите.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Мисълта ми беше, тъй като дълго време работихме с тези хора, които идваха тук, като разглеждахме закона в групата, и трябва да намерим начина, все пак по някакъв начин да отговорим на техните тежнения и притеснения. И ако го добавим нищо няма да объркаме, така мисля.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Предлагате „…Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и…“.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „/или Закона за гражданското въздухоплаване, когато се отнася за въздушно пръскане.“ И така, проф.Бъчварова, няма никакво объркване, напротив, във всяка една хипотеза на закона, включително и като дерогация ще се прилага този член.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Предлагам да не влиза „въздушно пръскане“, защото още не се занимаваме с въздушното пръскане и тук го слагаме много напред. Ако сложим „..Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и/или Закона за гражданското въздухоплаване.“ и до тук, защото след това следват текстовете за въздушното пръскане.
  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Текстовете за въздушното пръскане така или иначе се уреждат в същия закон.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Уреждат се, но не в този член.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, така е, но просто уточняваме Закона за гражданското въздухоплаване кога на практика имаме предвид него – когато се отнася за въздушното пръскане, то е уредено в този закон, няма значение, че е следваща глава. Мисля, че така е най-прецизно.

  РУМЕН ЙОНЧЕВ: В този случай трябва да добавим и Закона за движение по пътищата, защото всяка наземна техника, която ползваме трябва да е регистрирана и да отговаря и на този закон. Става повторение на закони, които така или иначе действат, носителят, машината е регистрирана по съответния закон, за да се движи по пътищата или във въздуха. От там нататък тя носи някакво специално оборудване, което подлежи на регистрация.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Пак ви предлагам да гласуваме в редакцията „….и/или Закона за гражданското въздухоплаване.“ и спираме до тук, като първата рамка, в която след това описваме това, което подлежи на въздушно пръскане, и което е наземна техника. Ето, господин Йончев каза, че трябва да пишем и Закона за движение по пътищата за другата техника.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Това е общ текст, редно е да го има в общия текст.

  ХАМИ ХАМИЕВ: Много се разводнихме, нека получим допълнително становище, ако трябва да го отложим.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: По чл.106 е казано „Продуктите за растителна защита се прилагат със специализирана техника, която е по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.“ В същото време чл.109 предвижда това изключение да стане с авиационна техника. Ако тази техника не е по този закон значи ли, че няма да употребяваме продукти за растителна защита? Имаме изключение, да литне самолета, но нямаме разрешение за техниката, която не е по реда за горска техника, какво правим тогава?

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Проф.Бъчварова, смятам, че нашето предложение за допълнение е по-коректният текст и той на практика кореспондира с всички хипотези, които залягат в закона по-нататък. И ви предлагам и призовавам да подложите на гласуване редакцията на чл.106 с нашето допълнение.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: По принцип не ми върви Закона за гражданското въздухоплаване при условие, че говорим за специализирана техника. Така или иначе трябва да има допълнителна експертиза по тази тема, защото Закона за гражданското въздухоплаване, вкаран в Закона за защита на растенията ми се струва малко пресилено.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Тогава да отложим текста и да се съветваме със специалисти.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Но тук водещото е „специализирана техника“.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Но няма определение за „специализирана техника“, къде е определението, ако някой може да каже да го видим. Да видим какво определение сме дали на „специализирана техника“ и дали това ще изчисти казуса, който възникна. Затова смятам, че „и/или“ няма да противоречи.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Аз не искам да продължава с „въздушно пръскане“, защото става прекалено сложно. И приех, че ще бъде „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и/или Закона за гражданското въздухоплаване.“, до тук, защото уточнявайки по-нататък всякакви други изключения влизаме в една хипотеза, от която не може да излезем с описанието. Това предлагам да гласуваме.
  Редакцията на чл.106 „Продукти за растителна защита се прилагат със специализирана техника, оборудване за прилагане на продукти, които отговарят на изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и/или Закона за гражданското въздухоплаване“, който е съгласен моля да гласува.

  „За“ – 18 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – 2 гласа
  С 18 гласа „за“, нула „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предложението се приема

  Реплика: Защо не сте съгласна?

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Защото не е коректен текст.

  Реплики: По-добре да го има така, отколкото да го няма.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Нека да го изясним, госпожо Бъчварова, по-добре отколкото да бързаме.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Нямаме капацитета в момента ми се струва.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Ами вносителя къде е? Вносителят да каже мнение, ние си говорим с презумпцията да бъде точен и коректен текста. Смятам, че това е желанието на всички.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Гласуваме, че по принцип се подкрепя предложението…

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Оставете, че по принцип се подкрепя предложението. Допълнихме, да, прие се „…и/или Закона за гражданското въздухоплаване“, но вие казахте малко преди гласуването, че в специализирана техника и оборудване не влизат на практика самолетите.

  ПЕТЪР НИКОЛОВ, Българска асоциация за защита на растенията: Към „специализирана техника за растителна защита“ се отнася всякаква техника, която може да се използва за внасяне на препарати за растителна защита. Другото нещо – самолет, трактор – се казва „агрегат“, който тегли тази техника.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Значи аз съм права в съжденията си да настоявам за допълнение. Благодаря за помощта. Тоест в „специализирана техника“ не влизат летателните машини.

  ПЕТЪР НИКОЛОВ: Няма нужда да се подчертава друг закон, защото сме длъжни да изпълняваме всички закони.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ние сме длъжни да изпълняваме директивата, хем забраняваме, а тук изведнъж разрешаваме! Отделно „въздушно пръскане“ има в Преходни и заключителни „…е прилагане на продукти за растителна защита от въздухоплавателно средство самолет или хеликоптер“.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Така, това е общ текст, точно за това ви казвам.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Не е общ текст.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Чл.106 как да не е? Чл.106 е общ текст.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: „Въздушно пръскане“ какво общо има?

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Не, аз искам да ме изслушате, да ви обясня и да изкажа мотивите си защо следва да го приемем и с двата закона и тук под „специализирана техника“, благодаря на господин Николов, който потвърди вашето мнение, че не влизат вътре летателни машини, тъй като това е общ текст, по принцип за прилагането на препарати за растителна защита и те се прилагат съгласно всички членове на този закон, който ще се приеме. И в този закон съществува дерогация, или изключение и те могат да се прилагат с въздушно пръскане, със самолети. Значи, общият текст трябва да обхваща всички възможни хипотези на закона, затова мисля, че предложението ми е резонно. Нека юристите да кажат, чисто правен е спора в момента.

  ПЕТЪР ЯНАКИЕВ: Госпожо Танева, аз го разбирам така, както в момента е предложен, касае се за специализирана техника регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника, слагаме „и/или“, значи по втория закон е пак специализираната техника, защото казваме „и/или“.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Но във втория закон няма уредба на тази специализирана техника, защо ще препращаме към този закон.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Ако разрешите да ви кажа какъв е бил аргумента на работната група като сме мислили този текст.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Аз си казвам моите аргументи, който има тук от вносителя, да каже обратните, такива не съм чула.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Нека да се изслушваме.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Когато работната група подготвяше текстовете много внимавахме как точно ще транспонираме директивата за устойчива употреба на пестициди, защото тя е категорична в частта си, когато казва, че въздушното пръскане е забранено. Сега като влиза един такъв текст, искам да кажа, че такива текстове са изпращани в Брюксел и са съгласувани, и ще бъдат гледани отново след като закона бъде приет. На практика те търсят точно това и като видят един текст преди забраната, която трябва да бъде транспонирана от директивата и защото вече не е тайна делото е в съдебна фаза и най-вероятно държавата ще бъде глобена, ако видят един такъв текст не знаем каква ще бъде реакцията и затова сме изхождали от тази позиция, когато сме писали текстовете, а пък по отношение на самолетите е ясно, че един самолет няма как да литне, ако не отговаря на Закона за гражданското въздухоплаване.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Аз разбирам тези мотиви, те са чисто административни и пак казвам, каква хипотеза на последствие създава възможността в един закон, в конкретния случай този, един общ текст да казва едно, а след това да има различни хипотези, които дават други режими. Значи по този текст чл.106 пише как се прилага продукта за растителна защита, на тази база, поради разни субективни фактори и т.н. може да има отказ на разрешение за въздушно пръскане. На мен не ми е ясно, в Брюксел ще изпратим закон, който има хипотеза ясно описана, че има изключение и това е по съответните европейски регламенти и ние нищо не нарушаваме. Има изключения, при които се допуска въздушно пръскане и в общия текст, където трябва да сме прецизни като прависти говоря, и като всички, ще го махнем щото Брюксел да не видел, че има въздушно пръскане. Ами текстовете, в които има изключения? Нали ще ги видят, цели глави?!

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Така или иначе по този текст приехме решение, при гласуването всеки ще си изложи аргументите за това, което предлага. Текстът е гласуван.

  Чл.186, има предложение на Десислава Танева и група народни представители, което не се подкрепя, предложение на Светла Бъчварова и група, което по принцип се подкрепя и комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.186, който става чл.107.

  Колеги, комисията не подкрепя предложението на народни представители Десислава Танева и група. Който е съгласен, моля да гласува.
  „За“ – 8 гласа „Против“ – 8 гласа „Въздържал се“ – 4 гласа
  С 8 гласа „за“, 8 гласа „против“ и 4 „въздържал се“ предложението не се приема.

  Гласуваме предложението на комисията с редакцията на чл.186, който става чл.107.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 12 гласа „Против“ – 8 гласа „Въздържал се“ – няма
  С 12 гласа „за“, 8 гласа „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.187, комисията подкрепя текста на вносителя и предлага редакция на чл.187, който става чл.108.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 12 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – 8 гласа
  С 12 гласа „за“, нула „против“ и 8 гласа „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.188, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага текста на чл.188 да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.189, предложение на Тунджай Наимов и група, което не се подкрепя от комисията, комисията предлага чл.189 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл.49.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Оттеглям предложението.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Предложението е оттеглено.

  Комисията предлага и чл.190 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на неговото систематично място в чл.50.
  Комисията предлага чл.191 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на неговото систематично място в чл.115.

  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и чл.189, чл.190 и чл.191 отпадат.

  Раздел ХІІ „Специализирани растително-защитни дейности“, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието на Раздел ХІІ да бъде отхвърлено.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 12 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – 8 гласа
  С 12 гласа „за“, нула „против“ и 8 гласа „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.192, има предложение на Десислава Танева и група, което комисията не подкрепя. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.192 да бъде отхвърлен.

  Колеги, гласуваме предложението на Десислава Танева и група.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 8 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – 12 гласа
  С 8 гласа „за“, нула „против“ и 12 гласа „въздържал се“ предложението не се приема.

  Гласуваме предложението на комисията чл.192 да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 12 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – 8 гласа
  С 12 гласа „за“, нула „против“ и 8 гласа „въздържал се“ предложението се приема и чл.192 отпада.

  Чл.193, има предложение на народните представители Танева и група, което комисията не подкрепя, предложение на Светла Бъчварова и група, което комисията подкрепя и комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.193, който става чл.109.

  Гласуваме предложението на народните представители Танева и група, което комисията не подкрепя.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 8 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – 12 гласа
  С 8 гласа „за“, нула „против“ и 12 гласа „въздържал се“ предложението не се приема.

  Гласуваме редакцията на чл.193, който става чл.109.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 12 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – 8 гласа
  С 12 гласа „за“, нула „против“ и 8 гласа „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.194, предложение на народните представители Танева и група, което комисията не подкрепя, има предложение на Бъчварова и група, което по принцип се подкрепя, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.194, който става чл.110.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Когато разглеждахме този текст, когато тук бяха представители на асоциацията говорихме за таксата, ако се сещате. Става въпрос за ал.2, т.5 – документ за платена такса, съгласно тарифата. Ние предлагаме да отпадне тази такса.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: А каква е таксата?

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Петдесет лева.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Предлагаме в редакцията на комисията ал.2, т.5 да отпадне.
  Другото нещо, което коментирахме ал.5 – в срок не по-дълъг от 7 дни. Имаше предложение на пчеларите за 5 дни. И авиаторите и те достигнаха до това становище. Ако се прави редакция на ал.5 да бъде – не по-дълъг от 5 дни.

  Гласуваме чл.194, предложение на народните представители Танева и група, което не се подкрепя от комисията.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 8 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – 12 гласа
  С 8 гласа „за“, нула „против“ и 12 гласа „въздържал се“ предложението не се приема.

  Редакцията на комисията по чл.194, който става чл.110 с двете редакции на ал.2, т.5 – отпада и ал.5 „в срок не по-дълъг от 5 дни“.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 12 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – 8 гласа
  С 12 гласа „за“, нула „против“ и 8 гласа „въздържал се“ предложението се приема.

  По чл.195 има предложение на народните представители Танева и група, което по принцип се подкрепя от комисията, предложение на Бъчварова и група народни представители, което се подкрепя, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.195, който става чл.111.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Има предложение от народни представители Бъчварова и група, което по принцип комисията подкрепя, комисията предлага след чл.111 да се създадат нови чл.112, чл.113, чл.114 и чл.115, които са предложение на комисията.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Ние подкрепяме тези текстове.
  Госпожо председател, имам само един въпрос. Когато обсъждахме законопроекта за първо четене, говоря за уведомлението и за уведомяването относно предстоящото прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане, тогава в дебата за първо четене се обединихме с консенсус около това, че при всички случаи това трябва да е обявено на страницата на БАБХ, тъй като средствата за масово осведомяване са въпрос на субективна преценка, подходящ начин – също, даже говорихме за текст, че трябва да има общ текст тези уведомления да се правят на страницата на БАБХ и съответните заинтересовани страни от датата на обявяване се считат за уведомени. Това обаче в чл.111 не го виждам като текст.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Трябва да е в чл.110.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: В чл.111 са задълженията на областните дирекции.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Чл.194, който става чл.110 – няма го там това за страницата на БАБХ. И въпросът ми е има ли го другаде?

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: На друго място го няма, тук са задълженията.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Тогава е добре да го допълним тук, в чл.195, който става чл.111.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Как да стане редакцията?

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Изречението да стане така „Информацията се публикува на интернет-страницата на съответната ОДБХ и включва местонахождението на площите, които ще бъдат третирани, датата и часа ….“.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Идеята е задължително да бъде публикувано и на интернет-страницата.

  ДЕСИСЛАВА ТАСЕВА: Проблемът беше поставен и от двете страни, едните, че не се осведомяват, другите – че не могат да ги намерят, затова с консенсус стигнахме до това, да се публикува на интернет-страницата, и като се качи всеки да се счита за уведомен.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, предлагам заради новата редакция да прегласуваме чл.111.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.
  Раздел Х, създаваме Раздел Х „Специализирани растително-защитни услуги“.
  Който е съгласен, моля да гласува за наименованието на Раздел Х.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.196, предложение на народните представители Танева и група, комисията подкрепя предложението по принцип, което е отразено на систематичното му място в чл.113. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.196 да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.197, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.197, който става чл.116.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Тук се въвежда едва ли не като помощник на фумигатора агроном по растителна защита, което е практически невъзможно, т.е. на всеки един фумигатор трябва да се назначи агроном, това е чл.116, ал.2, т.1, „диплома за висше образование в областта на аграрните науки на лице, което ще контролира процеса на фумигация.“ Този процес на фумигация е достатъчно добре познат в България от много години. И досега фумигация е извършвана без да има допълнително към фумигатора и агроном. Не трябва да забравяме и икономически ефект от нещата. Може ли всеки един фумигатор да издържа и един агроном, който просто ей така трябва да му казва какво не се знае. Абсолютно излишен е за мен текста и аз съм изразявал. Има още един по-нататък.
  Предлагам т.1 да отпадне. И по т.3, но за нея ще премълча.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Тук водещото е „договор“ с него, т.1, а не че ще присъства.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Точка 1 казва – лице, което ще контролира процеса на фумигация, агронома ще трябва да контролира процеса на фумигация. Фумигатора си фумигира, и сега си фумигира доста успешно без агроном, а сега ще му сложим и един агроном.

  ДОБРИНКА ПАВЛОВА: Благодаря, госпожо председател. За протокола – Добринка Павлова, главен експерт в дирекция „Координация и контрол“.
  Съгласно сега действащото законодателство има изискване за агроном с висше агрономическо образование, специалност „Растителна защита“ при фумигацията. Това изискване е заложено и в момента в проекта на закона. Реално погледнато, косвено изискването е продуктите от растителна защита от първа категория на употреба да бъдат употребявани под контрола на агроном със специалност „Растителна защита“, тъй като фумигантите са продукти от първа категория на употреба. Те се явяват продукти за растителна защита от първа категория, силно токсични и трябва да се употребяват под контрола на агроном.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря.
  Колеги, предлагам да гласуваме текста на вносител с направената редакция на чл.197, който става чл.116.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.198, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.198 да бъде отхвърлен.
  Чл.199, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.199 да бъде отхвърлен.
  Чл.200, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.200 да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.201, предложение на народни представители Танева и група, комисията подкрепя предложението по принцип, което е отразен на неговото систематично място в чл.114. Предложение на Тунджай Наимов и група, комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.201 да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.202, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.202, който става чл.117.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: И тук госпожо Бъчварова имам същата забележка, не знам защо имаме разнобой, но така или иначе нямаме време да ги обсъждаме тези неща. Честно казано не очаквах…тук говорим за фумигация, обърнете внимание на текста, който приехме, че той трябва под контрола на агронома, той да му дава наставления. Както и да е.
  Минаваме на чл.117, отново в ал.2, т.1 – диплома за висше образование. Ние разрешихме на тези, които обеззаразяват семена да си ги обеззаразяват сами, а сега ще искаме отново агроном да виси на главата на този, който обеззаразява, което е чисто техническа дейност. Много ви моля, обърнете внимание, натоварваме излишно бизнеса.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Когато има регламент, не искам да навлизаме в подробности.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Това не е регламент, това е наша собствена измишльотина! Къде пише в регламента, че трябва да има агроном? Има лице със сертификат навсякъде в регламента.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Заповядайте, госпожо Маринова.

  ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА: Господин Лазаров, тези неща е трябвало да ги изчистите в агенцията. Тук в момента коментираме и подпомагаме народните представители да вземат правилното решение. Къде го пише, с колежката главен експерт и другите колеги се разберете. Извинете за намесата, аз замествам колегата Гечев, но така не бива. Ние искаме дисциплина и ред, защото част от всички тези препарати са с токсични вещества.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Извинявайте, аз 28 години работя тази работа и мисля, че все пак я познавам!

  ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА: Благодаря, за което.

  ДОБРИНКА ПАВЛОВА: В чл.117 относно третирането с продукти за растителна защита на семена за посев аргументите са същите - повечето от продуктите за растителна защита, които се употребяват за обеззаразяване на семена са от първа категория на употреба. Имайте предвид, че както фумигацията, така и третирането на семена за посев се предлага като специализирана растително-защитна услуга. Тук изискването е със специалност „Растителна защита“ или „Растениевъдство“, но такъв специалист трябва да присъства, за да се гарантира правилното приложение на продукта за растителна защита и качественото обеззаразяване на семената, които реално погледнато ще бъдат предназначени за продажба.

  ДИМИТЪР ИВАНОВ: Госпожо председател, от едната страна се чува – сключваме само договор, от другата страна – трябва да присъства, от трета страна ние сме на едно мнение, от четвърта – няма мнение. Дайте, ако ще правим някаква промяна в закона – да го направим, а не да правим някаква формалност. Това, което ние приехме в предния член аз ви уверявам, че го направихме формално, с този човек може да бъде сключен договор, но той няма да присъства на фумигацията. Всеки е наясно с това. Господин Атанасов, колегата срещу мен правилно каза „да го разширим“, но никой не го чу, така че ако ще правим някаква промяна нека да я направим, ако ще е формално, да минават членовете и да заминават.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Извинявайте, но не може всеки независимо от това какъв е като специалист да работи с препарати за растителна защита, които са отровни и вредни. Затова имате регистър. Извинявайте, как ще ви бъде организацията, но това трябва да бъде записано, че е под контрол. Ако искате не го правете, но ако има последствия те ще бъдат за вас. Защото в края на крайщата обеззаразяването на семената какво е?

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Обеззаразяването в голямата част от случаите е с фунгициди, които не са първа категория. Но аз ви моля да помислите…

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: А от коя категория са?

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: …върху другия въпрос. Взема се един агроном, той трябва да бъде назначен или какъв да бъде този човек?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Искам да ви кажа нещо. Във всяко едно предприятие, което има системи за самоконтрол си има хиляда и три изисквания. Тук работим с препарати за растителна защита, които са отровни и няма да регистрираме и няма да имаме изискване да се спазват правила за работа.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Изисквания и правила ще има, разбира се.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ама какво означава всеки един да може, защото сте го обучили за три дни!

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: А този, който ще работи при обеззаразяване на семена, който процес е в продължение на около месец, месец и половина, два, после какво го прави този агроном?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Пише „договор“, значи може да го наемете за един месец, за два месеца, три месеца, не е казано на постоянен трудов договор.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Аз ви казвам от практическия си опит, а вие сте законодателя и вие решавате.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Какво предлагате? Да няма никакъв контрол, т.е. да не искаме абсолютно нищо!

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Моят въпрос беше защо за собствени нужди стопанина може да си ги обеззарази без да има агроном, а тогава, когато е с по-голяма, по-сложна, по-съвременна машина, тогава трябва да има агроном. Не разбирам логиката!

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Госпожо председател, госпожо Маринова, явно е имало противоречия, но по-добре в крайна сметка да се стигне до становище тук, това са ни работните задължения, така че няма драма в това, че става диалог, наистина нормално беше вносителя да има единна позиция и отговори на всички питания, но пак казвам, по-добре да стигнем до най-доброто решение.
  Госпожо председател, на дебата, който тук се заформя относно лицата и образованието, което трябва да имат аз не съм убедена в това, което сега ще предложа, но все пак го давам като някакъв по-лек вариант – ако не е диплома за висше образование точно в аграрните науки, не може ли да препратим текстовете за лицата, които минаваха курс на обучение? Все пак вид квалифицирано лице.

  ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ: Навсякъде в Европейския съюз е лице със сертификат. Ние сме единствените, които въвеждаме професионално изискване към дадена дейност.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: За другите случаи нали въведохме курс на обучение и издадени сертификати.

  ХАМИ ХАМИЕВ: Аз предлагам на министъра да закрие Аграрния университет, след като с един сертификат с първа категория ще се борави и т.н.

  ДЕСИСВАЛА ТАНЕВА: Вижте какво, за съм работила 15 години в земеделския сектор реално. Нито едно от тези неща не се изпълнява.

  ХАМИ ХАМИЕВ: Пак няма да се изпълни.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Ама то трябва да е възможно. Всички, които работят в сектора знаят за какво става дума. Става въпрос да се направи текст, който е работещ, реално изпълним и който защитава живота, здравето и безопасността на хората, които работят и потребяват продуктите, за това става въпрос, а не е въпроса да има диплома, да има аграрен университет. Нека не се измества темата! Говорим за текст, който реално работи. И който изпълнява всички условия по отношение безопасността при работа с тези препарати.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Колеги, щом залагаме изискване тези хора, които предоставят тази услуга, че трябва да бъдат регистрирани, логиката е да имат специалист в тази област, който да контролира този процес. Тук имаме регистър по чл.6, ал.1, т.9, каква е драмата да има специалист, който да отговаря на тези изисквания?! Може да разширим и с тези, които са преминали обучителен курс, но агрономите „Растителна защита“ и „Растениевъдство“ трябва да останат, задължително, според мен.

  ПЕТЪР НИКОЛОВ: Това не е един агроном, който само с това се занимава, това е един агроном, който е в стопанството, при арендатора, той се занимава с всички тези неща, и с фумигация, ако се наложи. Това е общият вид агроном, който трябва да бъде там и той отговаря за всички дейности в тази структура. Не може за всяко нещо да се назначава агроном.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Ще се сключва договор.

  ПЕТЪР НИКОЛОВ: Няма нужда от договор. Местният агроном трябва да направи дозата, което е най-важно.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ако нямате агроном, най-малкото ще имате договор с някой, който да ви даде най-малкото насока.

  ХАМИ ХАМИЕВ: В момента какво се случва, в голямата си част производителите ползват услугите на фирмите, от които купуват препаратите за обезаразяване, те идват със съответните машини, техники и ги вършат. Нищо против това. Но моите съображения са, че с този абсолютно измислен за мен сертификат, да му вменяваме чак толкова правомощия не е логично. В момента идва фирмата, има си машината, има си агроном, наглася се машината, техниката и се извършва фумигацията и обеззаразяването на семената. А тези, които не ползват такива услуги, наистина си имат агрономи, които в болшинството са „растителна защита“ или полевъди…това са мои наблюдения.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, водещото все пак е, че това са препарати, които са опасни за здравето и оттам нататък с тях трябва да има съответната процедура за контрол за тяхното използване и образованието е задължително.
  Предлагам да гласуваме текста така както е предложен с редакцията на комисията.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 12 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – 8 гласа
  С 12 гласа „за“, нула „против“ и 8 гласа „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.203, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.203 да бъде отхвърлен.
  Чл.204, комисията предлага чл.204 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен по принцип на систематичното си място в чл.107.
  Чл.205, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.205 да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и чл.203, чл.204 и чл.205 отпадат.

  Чл.206, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.206, който става чл.118.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.207, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.207 да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и чл.207 отпада.

  Комисията предлага да се създаде нов чл.119, това е за регистъра.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.208, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.208 да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Раздел ХІІІ „Последващ контрол върху търговията, преопаковането, съхранението и употребата на продукти за растителна защита“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на Раздел ХІІІ, който става Раздел ХІ.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.209, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.209, който става чл.120.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.210.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Тук имаме ли готовност за наредбата, госпожо Маринова?

  ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА: В момента има подготвен материал като рамка, но трябва да видим какво ще излезе като законодателно решение.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Тъй като закона го редактирахме, по начин, по който много процедури минаха към наредба. Ние подкрепихме този текст, но е редно все пак да видим наредбата.

  ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА: Може би като мине второ гласуване ще направим един линеен график.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Ще очакваме, госпожо председател, да получим наредбата. Иначе подкрепяме с кредит на доверие.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Уважаема госпожо председател, аз бях помолил за наредбата по чл.16 преди повече от месец и се обеща, че ще бъде донесена, но я няма. Не губи давност.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Записвам си за следващия път.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Благодаря.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Чл.210, има предложение на народните представители Танева и група, което по принцип се подкрепя, комисията подкрепя по принцип теста на вносителя и предлага редакция на чл.210, който става чл.121.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.211, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.211 да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.212, предложение на Танева и група, което не се подкрепя от комисията, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.212, който става чл.122.
  Преценката на комисията е, че тук трябва да има спиране.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Исках да видя само хипотезите на този член. Това е несъответствие. Добре, оттеглям предложението.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да гласуваме редакцията на комисията за чл.212, който става чл.122.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.213, пак предложение в същата насока на Танева и група, което не се подкрепя, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на комисията на чл.213, който става чл.123.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Съгласна съм, оттеглям предложението.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Който е съгласен моля да гласува редакцията на чл.213, който става чл.123.

  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Раздел ХІV „Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди, съгласно чл.4 от Директива 2009/128 /ЕО/“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ХІV, който става Раздел ХІІ.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.214, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.214, който става чл.124.

  ПЕТЪР НИКОЛОВ: Търсех място, за да изпълним основните дейности, които трябва да развива един нов закон. Един нов закон трябва да дава възможност за сътрудничество между държавната администрация и всички браншови съюзи и обществени организации. Тъй като съм закъснял, вие сте приели цялата първа част, какво бях предвидил да предложа, при осъществяване на своята дейност БАБХ си сътрудничи, търси информация и съдейства с други организации каквато е Българската асоциация за растителна защита, каквато е АРИ и други организации, които могат да съществуват в нашата сфера. Трябва да ви кажа, че европейска практика е някои дейности от държавните структури да се прехвърлят на такива граждански организации като успоредно с това могат да бъдат предоставени някои лабораторни материали, за да се намали тежестта на държавната администрация. Нали всички говорим, че трябва да намаляваме държавната администрация. Или пък второ, говорим, че държавната администрация няма капацитет. И всички други, които участват, има много други хора, които участват в тази дейност – растителната защита в България и те не са малко. Много повече са от държавната администрация. Затова смятам, че може да включим в редакцията на чл.124 един малък текст, ал. 2, след „държавни органи“ да добавим „обществени организации БАРС, АРИ и други обществени организации.“. „Заинтересовани страни“ е много общо и то не изразява съществуването на такива извъндържавни организации в страната. Вие искате да игнорирате всички браншови съюзи и организации. Ами споменете ги някъде.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Когато има Закон за браншовите организации тогава.

  ПЕТЪР НИКОЛОВ: Възможност да контактува официално и да предоставя.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Господин Николов, страхотно предложение само, че няма как в един законопроект ние да посочваме конкретни браншови организации, това не само за Закона за защита на растенията, а за всеки един законопроект. Даже извън някои монополни организации в енергетиката не знам дали има някъде в друг закон да се посочва.

  ПЕТЪР НИКОЛОВ: Или здравеопазването.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, защото има една здравна каса, но тук не става въпрос за това. Смятам, че Министерство на земеделието и храните след обществено обсъждане следва да приема нормативни актове, но предлагам „заинтересованите групи“ както е текста, не знам този израз „групи“ откъде сте го взели, за първи път го срещам. Трябва да е или „незаинтересовани страни“ или „неправителствени браншови организации“.

  ПЕТЪР НИКОЛОВ: Най-точно е „неправителствени браншови организации“.

  ГЕОРГИ СТОЯНОВ: Терминологията е от директивата.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: То е въпрос на превод.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: „Заинтересовани страни“ е най-точно.
  Колеги, предлагам да гласуваме чл.214, който става чл.124 с редакция в ал.2 „и заинтересовани страни“.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.
  Чл.215, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.215, който става чл.125.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.216, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.216, който става чл.126.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.217, комисията предлага чл.217 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на неговото систематично място в чл.124.
  Чл.218, комисията предлага чл.218 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на неговото систематично място в чл.126.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и чл.217 и чл.218 отадат.

  Комисията предлага след чл.126 да се създаде нова Глава VІ „Адюванти“ с нови членове 127, 128 и 129.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Глава V „Торове, подобрители на почвата, биологично-активни вещества и хранителни субстракти“, комисията подкрепя текста на вносителя и наименованието на Глава V, която става Глава VІІ.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.219, има предложение на народните представители Наимов и група, което комисията подкрепя, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.219, който става чл.130.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.220, има предложение на народните представители Наимов и група, което комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл.130. Комисията предлага чл.220 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на неговото систематично място в чл.130.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и чл.220 отпада.

  Чл.221, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.221, който става чл.131.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Комисията предлага създаването на нов чл.132.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.222, предложение на народни представители Наимов и група, което комисията не подкрепя, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.222, който става чл.133.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Оттеглям нашето предложение.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Гласуваме чл.222, който става чл.133.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.223, предложение на народни представители Наимов и група, комисията не подкрепя предложението, предложението се оттегля. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага редакция на чл.223, който става чл.134.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.224, предложение на народни представители Наимов и група, предложението не се подкрепя от комисията. Комисията предлага чл.224 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на неговото систематично място в чл.132.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Оттеглям предложението.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. Гласуваме чл.224 да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и чл.224 отпада.

  Чл.225, отново предложение на народни представители Тунджай Наимов и група, което комисията подкрепя, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.225 да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и чл.225 е отхвърлен.

  Чл.226, предложение на народни представители Тунджай Наимов и група, което не се подкрепя, предложението е оттеглено. Комисията предлага чл.226 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на неговото систематично място в чл.134.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и чл.226 отпада.

  Чл.227, предложение на народни представители Тунджай Наимов и група, което не се подкрепя, предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.227, който става чл.135.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.
  Чл.228, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.228 да бъде отхвърлен.
  Чл.229, комисията предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен по принцип на систематичното му място в чл.142.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и чл.228 и чл.229 отпадат.

  Чл.230, предложение на народни представители Наимов и група, комисията не подкрепя предложението, предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.230, който става чл.136.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.231, предложение на народни представители Наимов и група, комисията не подкрепя предложението, предложението е оттеглено. Комисията предлага чл.231 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл.143.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и чл.231 отпада.

  Чл.232, предложение на народни представители Наимов и група, комисията не подкрепя предложението, предложението е оттеглено. Комисията предлага чл.232 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл.136.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и чл.232 отпада.

  Чл.233, комисията предлага чл.233 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен по принцип на систематичното му място в чл.3.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и чл.233 отпада.

  Комисията предлага да се създаде нов чл.137.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.234, предложение на народни представители Танева и група, което комисията подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.234, който става чл.138.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.235, комисията предлага чл.235 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен по принцип на систематичното му място в чл.137.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.236, предложение на народни представители Танева и група, което по принцип се подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.236, който става чл.139.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.237, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.237, който става чл.140.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Комисията предлага да се създаде нов чл.141.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.238, предложение на народни представители Танева и група, комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.238, който става чл.142.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Оттегляме нашето предложение.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Гласуваме редакцията на чл.238, който става чл.142.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.239, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.239, който става чл.143.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Глава VІ „Административно-наказателни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава VІ, която става Глава VІІІ.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.240, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.240, който става чл.144.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.241, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.240, който става чл.145.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.242, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл.242 да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Госпожо председател, може ли един въпрос. За току-що гласуваните членове, размерите на глобите как са изработени? От 2400 до 3600 лева за чл.10 и от 800 до 1600 лева, говоря за санкциите по чл.12, какъв е приложеният критерий за цифрите?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Санкциите са по вносител, а там където има предложения по-нататък, вие имате предложения точно по тези санкции са приети.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Нека вносителя да обясни сумите.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да обясни, но са по вносител, ние не може да правим калкулациите. Където има предложения, както и вие сте ги правили, не знам как сте ги калкулирали, но сме ги приели, защото са по-ниски. И тъй като принципа е бил по-ниските санкции да са, затова сме приели всички предложения. Предполагам, че са калкулирани административните разходи, които трябва да се направят за дейността.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Би трябвало да отразяват тежестта на деянията, защото има деяния с еднаква тежест, с много различни размери, това ми направи впечатление. Чл.12 и чл.19, каква е разликата в тежестта на деянието, едното е от 2000 до 2500 лева, другото до 6000 лева, какъв е критерия?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Според тежестта.

  Чл.243, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.243, който става чл.146.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.244, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.243, който става чл.147.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.245, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.243, който става чл.148.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.246, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.243, който става чл.149.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.247, предложение на народни представители Танева и група, което по принцип се подкрепя, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.247, който става чл.150.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.248, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.248, който става чл.151.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.249, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.249, който става чл.152.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.250, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.250, който става чл.153.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.251, има предложение на народни представители Танева и група, което се подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.251, който става чл.154.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.252, има предложение на народни представители Танева и група, което се подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.252, който става чл.155.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.253, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.253, който става чл.156.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.254, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.254, който става чл.157.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.255, има предложение на народни представители Танева и група, което се подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.255, който става чл.158.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.256, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.256, който става чл.159.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.257, има предложение на народни представители Танева и група, което се подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.257, който става чл.160.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.258, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.258, който става чл.161.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Комисията предлага да се създаде нов чл.162.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.259, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.259, който става чл.163.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.260, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.260, който става чл.164.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.261, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.261, който става чл.165.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.262, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.262, който става чл.166.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.263, има предложение на народни представители Танева и група, което се подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.263, който става чл.167.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.264, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.264, който става чл.168.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.265, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.265, който става чл.169.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.266, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.266, който става чл.170.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.267, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.267, който става чл.171.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.268, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.268, който става чл.172.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.269, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.269, който става чл.173.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.270, комисията не подкрепя текста на комисията и предлага чл.270 да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и чл.270 отпада.

  Чл.271, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.271, който става чл.174.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Чл.272, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл.272, който става чл.175.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  „Допълнителни разпоредби“ , комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Параграф 1, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 1 да бъде отхвърлен.
  Параграф 2, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 2 да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и параграф 1 и параграф 2 отпадат.

  Параграф 3, има предложение на народни представители Танева и група, което комисията подкрепя, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, предлага редакция на параграф 3, който става параграф 1.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Има предложение по т.6 от параграф 3, който става параграф 1 следната редакция „биологично-активни вещества са вещества или смеси, различни от хранителните вещества и продукти за растителна защита, които приложени върху растения, семена, почви или хранителни субстрати променят физиологичните процеси в растенията по начин, който създава условия за подобряване на растежа, развитието, добива, качеството или устойчивостта към абиотични стресови фактори.“
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Параграф 4, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на параграф 4, който става параграф 2.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Параграф 5, комисията предлага параграф 5 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в параграф 2.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Предложение на народните представители Танева и група, което се подкрепя от комисията, комисията предлага да се създаде нов параграф 3.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  „Преходни и заключителни разпоредби“, комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Параграф 6, комисията подкрепя текста на вносителя на параграф 6, който става параграф 4.
  Параграф 7, комисията подкрепя текста на вносителя на параграф 7, който става параграф 5.
  Параграф 8, комисията подкрепя текста на вносителя на параграф 8, който става параграф 6.
  Параграф 9 , комисията подкрепя текста на вносителя на параграф 9, който става параграф 7.
  Параграф 10, комисията подкрепя текста на вносителя на параграф 10, предлага редакция на § 10, който става параграф 8.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Параграф 11, комисията подкрепя текста на вносителя на параграф 11, предлага редакция на § 11, който става параграф 9.
  Параграф 12, комисията подкрепя текста на вносителя на параграф 12, предлага редакция на § 12, който става параграф 10.
  Параграф 13, комисията подкрепя текста на вносителя на параграф 13, предлага редакция на § 13, който става параграф 11.
  Параграф 14, предложение на народни представители Танева и група, което по принцип се подкрепя, предложение на Бъчварова и група, което по принцип се подкрепя, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на §14, който става параграф 12.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Параграф 15, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 15 да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и § 15 отпада.

  Параграф 16, комисията подкрепя текста на вносителя на параграф 16, предлага редакция на § 16, който става параграф 13.
  Параграф 17, комисията подкрепя текста на вносителя на параграф 17, предлага редакция на § 17, който става параграф 14.
  Параграф 18, комисията подкрепя текста на вносителя на параграф 18, предлага редакция на § 18, който става параграф 15.
  Комисията предлага да се създаде нов параграф 16.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Параграф 19, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 19 да бъде отхвърлен.
  Параграф 20, комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 20 да бъде отхвърлен.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и § 19 и § 20 отпадат.

  Параграф 21, комисията подкрепя текста на вносителя, който става параграф 17.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.
  Параграф 22, предложение на народни представители Танева и група, което се подкрепя, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на параграф 22, който става параграф 18.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Приложение № 1 към чл.10, ал.3 „Общи принципи на интегрираното управление на вредителите“, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на Приложение № 1 към чл.9, ал.3.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Приложение № 2 към чл.156, ал.1 „Теми за обучение“, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на Приложение № 2 към чл.85, ал.1 „Теми за обучение“.
  Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря.
  „За“ – 20 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ – няма
  С 20 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема.

  Благодаря, колеги, с това приехме на второ гласуване законопроект за защита на растенията, № 302-01-10, внесен от Министерски съвет на 31.07.2013 година.
  Благодаря за оперативната работа! Закривам заседанието!

  /Заседанието беше закрито в 17,30 часа/
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА

  108 214 знака
  Форма за търсене
  Ключова дума