Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
14/03/2014
  Доклад относно обединяване в общ законопроект на законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 454-01-9, внесен от н.п.Десислава Танева и група народни представители на 30 януари 2014 година и законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 454-01-15, внесен от н.п. Светла Бъчварова и група народни представители на 6 февруари 2014 година.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните
  П Р О Т О К О Л

  № 31

  На 14 март 2014 г. се проведе извънредно заседание на Комисията по земеделието и храните при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1.Доклад относно обединяване в общ законопроект на законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 454-01-9, внесен от н.п.Десислава Танева и група народни представители на 30 януари 2014 година и законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 454-01-15, внесен от н.п. Светла Бъчварова и група народни представители на 6 февруари 2014 година.

  Заседанието бе открито в 11,30 часа и ръководено от госпожа проф. Светла Бъчварова - председател на Комисията по земеделието и храните.
  Към протокола се прилага списък на присъстващите.

  ***  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Уважаеми колеги, добър ден, предлагам да започваме.
  Дневният ред днес на Комисията по земеделие и храни е както следва:
  1.Доклад относно обединяване в общ законопроект на законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 454-01-9, внесен от н.п.Десислава Танева и група народни представители на 30 януари 2014 година и законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 454-01-15, внесен от н.п. Светла Бъчварова и група народни представители на 6 февруари 2014 година
  Има ли други предложения за дневен ред? Няма. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.

  /Членовете на комисията приемат единодушно предложения дневен ред./
  Благодаря!

  Уважаеми колеги, на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам да внесем общ законопроект на основа на законопроект на законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 454-01-9, внесен от н.п.Десислава Танева и група народни представители на 30 януари 2014 година и законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 454-01-15, внесен от н.п. Светла Бъчварова и група народни представители на 6 февруари 2014 година.
  Проектът е както следва:

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

  (Обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г. и бр. 15, 16 и 66 от 2013г.)

  § 1. Създава се чл. 3в:
  „Чл. 3в (1) Право на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване могат да придобиват физически и юридически лица, които са пребивавали непрекъснато или са установени в Република България повече от три години, непосредствено предхождащи годината на сключване на сделката.
  (2) Юридическите лица, с регистрация по българското законодателство по-малко от три години, могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване, когато съдружниците в дружеството, членовете на сдружението или учредителите на акционерно дружество отговарят на изискванията по ал.1.
  (3) При сключване на сделката за придобиване на право на собственост по ал.1, купувачите физически лица представят пред нотариуса декларация за произхода на средствата за придобиване на земята, а купувачите юридически лица представят пред нотариуса документ, доказващ произхода на средствата за придобиване на земята“.

  § 2. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 6:
  „6. на собственици или ползватели на животновъдни обекти регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/, когато земите са –пасища или ливади.”
  2. В ал. 5 изречение първо след думата „пасищата” се добавя „по ал.6, т.4”.
  3. В ал. 6:
  а) създава се нова т. 4:
  „4. на собственици или ползватели на животновъдни обекти регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ , когато земите са –пасища или ливади;“
  б) досегашната т. 4 става т. 5.

  § 3. В чл. 37и се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Пасищата и ливадите от държавния поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез публичен търг на собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ в съответната или съседна община, пропорционално на броя и вида на регистрираните животни, приравнени към животинска единица, по цена, определена от независим оценител и при условия, определени в Правилника за прилагане на закона. При определяне на цената независимият оценител следва да се съобрази с пазарните цени за съответното замлище. Останалите свободни пасища и ливади след провеждане на търга, се отдават чрез търг на лица, които отглеждат регистрирани пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
  (2) Договорът за наем или аренда за ползване на земите по ал. 1, се сключва за срок до 6 стопански години.“
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на ал. 1 и 2.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в текста преди т. 1 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4, т. 2“.
  5. Досегашните ал. 5 и 6 се отменят.

  § 4. В чл. 37к се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Приходите от наемните и арендни плащания за ползване на пасища и ливади от държавния поземлен фонд постъпват в бюджета на Министерството на земеделието и храните, а когато са от общинския поземлен фонд – в бюджета на съответната община.”

  § 5. В чл. 37л се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „държавния“ се добавя „и общинския“ и думите „по чл. 37и, ал. 5“ се заличават.
  2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „за индивидуално ползване“ се заменят с „по ал. 1“.

  § 6. Член 37м се отменя.

  § 7. Член 37н се отменя.

  § 8. Член 37п се отменя.

  § 9. Член 37р се отменя.

  § 10. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 2в:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) „Пасищни селскостопански животни“ са едрите и дребни преживни селскостопански животни.“
  2. В § 2г:
  а) алинея 1 става единствена и се изменя така:
  "Пазарна цена" е цената за предходната година по договори за наем или аренда на имоти с подобни характеристики, намиращи се в съответното землище на отдавания под наем или под аренда имот.“.
  б) алинеи 2 и 3 се отменят.
  3. В § 2ж изречение четвърто се заличава.
  4. Създава се § 2з:
  „§ 2з. “Животинска единица” е условна единица за приравняване на броя на животните на единица фуражна площ, използвана за изхранването им. Броят на различните видове и категориите животни се превръща в животинска единица по нормата, определена в § 1, т. 1 от Наредба № 5 от 10.03.2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища, издадена от Министерството на земеделието и храните”

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 11. Недовършените производства по чл. 37и-37п до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

  § 12. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон, Министерският съвет изменя в съответствие с него Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

  § 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Който е съгласен с така предложения текст на общ законопроект, който да бъде внесен, моля да гласува.

  „За“ – 18 гласа „Против“ – няма „Въздържал се“ няма
  С 18 гласа „за“, нула „против“ и нула „въздържал се“ предложението се приема и двата законопроекта са обединени в един.

  Колеги, благодаря за участието и присъствието!

  Закривам заседанието!

  /Заседанието беше закрито в 12,00 часа/


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  8 933знака
  Форма за търсене
  Ключова дума