Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
04/06/2014
  1.Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 402-01-16, внесен от Министерски съвет на 13 март 2014 година.
  2.Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 454-01-54, внесен от н.п.Светла Бъчварова и гр.н.п. на 30 май 2014 година, за първо гласуване.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните
  П Р О Т О К О Л

  № 38

  На 04 юни 2014 година се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1.Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 402-01-16, внесен от Министерски съвет на 13 март 2014 година.
  2.Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 454-01-54, внесен от н.п.Светла Бъчварова и гр.н.п. на 30 май 2014 година, за първо гласуване.
  3.Текущи.

  Заседанието бе открито в 14,30 часа и ръководено от госпожа проф. Светла Бъчварова - председател на Комисията по земеделието и храните.
  Към протокола се прилага списък на присъстващите.

  ***

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, имаме кворум и може да започнем заседанието на комисията. Отдавна не сме се събирали предвид фактът, че миналата седмица не успяхме, поради по-продължителното заседание на Народното събрание.
  Изпратен ви е дневният ред, а той е както следва:
  1.Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 402-01-16, внесен от Министерски съвет на 13 март 2014 година.
  2.Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 454-01-54, внесен от н.п.Светла Бъчварова и гр.н.п. на 30 май 2014 година, за първо гласуване.
  3.Текущи.

  Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.

  „За” – 13 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма С 13 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” дневният ред се приема. Благодаря.

  От Министерство на земеделието имаме представители за обсъждането и двата закона, които ще вземат участие. Това е господин Петър Вутов – директор на дирекция „Поземлени отношения и комасация” в Министерство на земеделието и храните, госпожо Лилия Стоянова – началник-отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация”, господин Стоил Дудулов – началник-отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация” и госпожа Марияна Николова – директор на дирекция „Правно-нормативни дейности” в Министерство на земеделието и храните.
  Предлагам да започнем. Изпратени са ви по електронната поща предложенията и редакциите на комисията по отношение на Закона за опазване на земеделските земи.
  Започваме с точка 1 - работен доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 402-01-16, внесен от Министерски съвет на 13 март 2014 година, приет на първо гласуване на 11 април 2014 година. Проектът е за второ гласуване.

  Подлагам на гласуване наименованието на законопроекта „Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи”, който е съгласен, моля да гласува.

  „За” – 15 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма С 15 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” наименованието се променя. Благодаря.

  По параграф 1 е направена редакция, тя е на вашето внимание, има ли предложения по редакцията, която е направена?
  Заповядайте, господин Теохаров.

  МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Имам предложение. В чл.11, ал.3, „думите по ал.2 да се заменят с „на насипи,сгуротвари, сметища и други депа.”.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Предлагате „насипи”. Министерство на земеделието?

  ПЕТЪР ВУТОВ: В систематиката нямаме до този момент като съоръжения или като някакъв обект такова нещо.

  МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Аз ли трябва да дам определение що е „насипи” или характеристика?
  Това са насипи или т.нар. табани, се включват и ние много добре знаем, че в районите на „Марица-Изток” и в други райони има насипи. Те са смесица от геоложки материали, въглищни материали, които се насипват върху земеделски земи и имат голяма площ в нашата страна. Включени са и като характеристики, като определения, като понятия в литературата, в различни проекти и т.н. Едно е „сгуротвари”, друго е „сметища”, а „насипите” са много известни, аз съм изненадан, че не са включени.

  ПЕТЪР ВУТОВ: Това, за което говорите са „табаните”.

  МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: „Табани” и „насипи” също, има малко разлика, защото „табани” са чисти от мини, от други такива дейности, които са чисто въглищни материали. Тук се касае за смесица от почвени, от земни, геоложки материали.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Проф.Теохаров, разбираме ви, но при условие, че нямаме определение, което под някаква форма да пояснява за какво става въпрос, струва ми се, че в момента няма достатъчно подготовка да се гласува такъв текст, защото вкарването на една или друга категория, или понятие в основния текст, който е предложен като редакция, няма възможност да бъдем прецизни. Затова предлагам да гласуваме предложението на комисията така, както е направено.
  Който е съгласен моля да гласува.

  „За” – 16 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма С 16 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  Благодаря, че дискутирахме темата, но в момента нямаме готовност да направим подобна промяна.

  Параграф 2. Предлага се създаването на нов параграф 2. Има ли изказвания? Заповядайте.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо председател, това предложение за нов параграф моля да се обясни от вас, виждам, че е дадено като редакция на комисията, няма предложение на депутат. Какъв е мотивът да се направи това предложение, с което на практика се получава допълнителна дейност в Министерство на земеделието и храните. Досега преписките на 5 и 6 категория се разглеждаха в областните дирекции „Земеделие” с направеното предложение. На практика административната дейност се централизира и ще МЗХ ще има повече работа. Какъв е мотивът да се направи това предложение?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Според мен беше заради категоризацията и изискванията на следващите текстове.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Не, няма абсолютно нищо общо! Това е за правомощията на областните дирекции, чл.17. Говоря за чл.17.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Член 17, ал.1, т.1, пета се заменя със седма. Тъй като по-нататък вкарваме една и съща категория, която може да бъде предлагана за промяна на предназначението.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Тук говорим за органа, който го извършва и разглежда административната преписка. Отнемат се правомощия на областни дирекции по земеделие в момента.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Но пета категория отпада въобще за промяна на предназначението.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Дайте един закон да ви прочета чл.17.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: От пета до десета, но на пета категория вече не правим промяна на предназначението, само от седма до десета категория.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Има предложение от четвърта да стават на шеста.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: И затова не отнемаме правомощия, просто няма да има възможност да се прави.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Параграф 5, чл.40.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Против сме, според мен трябва да остане както е сега.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Но няма да се променя предназначението на пета категория. По-нататък уеднаквявайки текстовете – за пета категория няма право за промяна на предназначението. Предложенията по-нататък вървят така. И не, че отпадат, не че санкционираме или централизираме нещо, а просто няма да е възможно. Такава е била идеята на параграф 2.
  Предлагам да гласуваме параграф 2. Който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 9 гласа „Против” – 7 гласа „Въздържал се” – няма С 9 гласа „за”, 7 гласа „против” и нула „въздържал се” параграф 2 се приема.

  Параграф 2, има предложение на н.п. Емил Костадинов. Предложена ви е редакция на параграф 2, който става параграф 3. Предложението на народния представител е „площ на всяко едно от тях е до 15 кв.м.”, да се добави „на един поземлен имот”, това е разликата. Имате ли становища?

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Нямам становище по така направената корекция, но на предното заседание текстът за ал.3, който е останал като текст по вносител, мисля, че се консолидирахме около становището, че трябва да се конкретизира, че става дума за площадка или трасе за проектиране, обект на концесията – просто да бъде по-конкретен текста, за да не се ползва заобикаляне на закона, а текста е преповторен по вносител.
  Сигурна съм, че за ал.3 имахме такъв дебат предния път, а виждам, че текстът е същия.
  Точно за предоставените концесии, ето, „Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди….”и т.н. „…случаите на предоставена концесия с решение на Министерски съвет…”

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Има разлика между текста на вносителя и това предложение. В текстът на вносителя се казва „…влязъл в сила общ устройствен план”. Това, което правим като редакция – оставили сме само концесиите и питането е – приема ли се редакцията в този вид или ще вървим по вносител. Когато разглеждахме този случай, мотивите бяха, че когато има общ устройствен план и съответно не се реализира или се реализира промяна на предназначението могат да станат, поради факта, че не всички участват в обсъждането на общите устройствени планове и после изведнъж има проблеми.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Аз не говоря за тази разлика, това е ясно.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: А кое не е ясно? Как да стане?

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Последните думи, не мога да кажа как да стане, защото не мога в движение да предложа текст, който трябва да се гласува в закон. „Утвърждаване на площадка или трасе за проектиране, когато….”, това го говорехме, спомням си го много ясно, те са в обхвата на територията обект на концесията, даже някой го предложи като текст, доколкото си спомням.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Добре, може да го редактираме, но няма смяна, в този смисъл.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Няма смяна, просто да е точно.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Добре, ще се опитаме да го коригираме по начина, по който е, но смятам, че няма разминаване с това, което се предлага.
  Има ли други изказвания? Няма. Който е съгласен с редакцията на комисията за параграф 2, който става параграф 3, с уточнението, че ще има прецизиране на текста на ал.3, от протокола ще се види, моля да гласува.

  „За” – 16 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма С 16 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  По параграф 3 има две предложения. Част от тези предложения са включени в редакцията на параграф 3, който става параграф 4.
  Имате ли становища по предложения текст? Няма. Който е съгласен, моля да гласува.

  „За” – 16 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма С 16 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  На н.п. Емил Костадинов предложението не е подкрепено. Който е съгласен, моля да гласува, не се подкрепя предложението.

  „За” – няма „Против” – няма „Въздържал се” – 16 гласа
  С нула гласа „за”, нула „против” и 16 гласа „въздържал се” предложението не се приема. Благодаря.

  Има предложение на н.п. Веселин Пенев и група народни представители. Министерство на земеделието има ли становище по отношение на това предложение?
  ПЕТЪР ВУТОВ: Депозирали сме становище, в което казваме, че не приемаме предложението и сме се мотивирали. Ще го изчета.
  „Действително частната собственост е провъзгласена за неприкосновена, съгласно чл.17, ал.2 от Конституцията. Посоченият принцип не изключва обаче правната възможност за ограничаване на частната собственост и съдържанието му не е равнозначно за постановяване на абсолютната забрана за такива ограничения. Изводът се потвърждава от обстоятелството, че след провъзгласяване на този принцип Конституцията установява приоритетите закрилата, на които е свързана с ограничението на собствеността.
  Съгласно чл.21 от Конституцията земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото, както изрично е предвидено, че обработваемата земя се използва само за земеделски нужди. Промяната на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и ред определени със закон. Въвеждането на сроковете, в които едно влязло в сила решение за промяна на предназначението губи правното действие са продиктувани от повишения интерес от страна на физически и юридически лица за промяна на предназначението на земеделски земи с цел застрояване, особено в определени райони на страната.”

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. Други становища?

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Аз изразявам становището на нашата група. Ние сме против направеното предложение, тези ограничения се въведоха 2011 година. Например в т.3 шестгодишният срок от влизане в сила на решението за промяна на предназначението, смятаме, че след смяната на предназначението шест години са достатъчно разумен срок, който спира да тече в определени случаи. Тези ограничения бяха направени именно с цел опазване на земеделските земи, използването им за земеделско предназначение. Изразявам нашето становище, че ние няма да го подкрепим.

  ТУНДЖЕЙ НАИМОВ: Госпожо председател, колеги, донякъде имате основание за това, което казвате , но идеята на това предложение – срокът, който се въвежда с т.3, за да се извади строително разрешение земята, която е със сменен статут би трябвало хумусния слой да бъде отнет. Ако е издадено строително разрешение и хумусният слой е отнет, и в този шестгодишен срок тази инвестиция не е направена какво следва оттам нататък? По какъв начин се възстановява, кой ще го възстанови? И затова ще предложа поне този шестгодишен срок, втория, да подкрепите да отпадне. За първия срок мисля, че и господин Пенев може да вземе отношение. Тригодишният срок би могъл да остане, но шестгодишния срок би било коректно да отпадне, защото бума, който беше до 2011 година отмина, имаше голям интерес към промяна на предназначението, но много хора, които извършиха тази промяна през годините към настоящия момент не са извършили инвестиция и ще претърпят загуби.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, предложеният текст от колегите не бива да се подкрепя. Деси Танева изложи тези мотиви, много добре помня като го променяхме и тогава се обединихме около това, прочетете названието на закона – Закон за опазване на земеделските земи. Срокът е достатъчно дълъг. Мисля, че тогава когато се променя закона се направи добра стъпка.

  ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ: След шестата година това вече не е земеделска земя, тя е с отнет хумусен слой, който по закон трябва да бъде оползотворен. Оползотворява се. След шестата година без да се реализира проекта, промяната в предназначението отпада, т.е. каква земеделска земя е това вече след като хумусния слой е отнет? Това е въпрос и към министерството, които бяха против. Това вече не е земеделска земя. Отнема се хумусния слой на всички земи по закон, който е над 10 см, е, не се реализира проекта на шестата година, променя се предназначението, това земеделска земя ли е? Тоест тя по закон става земеделска земя, но на практика не е, този хумусен слой го няма. Някъде другаде, някоя бедна земя е рекултивирана с този хумусен слой. Това земеделска земя ли е вече?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. Заповядайте.

  БОРИСЛАВ САНДОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, и гости, Борислав Сандов – съпредседател на „Зелените”.
  Ние също възразяваме за тази поправка, тъй като смятаме, че тя може да доведе до унищожаване на земеделски земи. Колкото до последният изложен аргумент – много лесно може да бъде подновен хумусния слой с полагане на нов такъв. Все пак земеделската земя освен хумусния слой, притежава и други свойства, които биха могли бързо да бъдат възстановени, в с мисъл подобни земи биха могли да бъдат бързо възстановени, ако там няма изградена инфраструктура с другото предназначение.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. Заповядайте.

  ДИМИТЪР КАНАРЕВ: Добър ден, госпожо председател! Уважаеми дами и господа народни представители, Димитър Канарев, Национална асоциация „Българско Черноморие”.
  Във връзка с така направените предложения считам, че тези срокове следва да отпаднат, защото това е една стопанска инициатива. Как може законодателя да ограничава стопанската инициатива. Все пак не се отчита периода на много тежка икономическа криза. Направени са разходи, хиляди левове, от малки семейства, които искат да направят нещо за себе си – дали продажба, дали някаква инвестиция, но кризата просто ги е ограничила, това е една много малка част 0,001 % от земеделските земи. Нека да уважим разходите, които те са направили. Ако приемем, че останат текстовете в сила как ще бъдат обезщетени тези хора за направените разходи за преотреждане, хиляди левове, планове, разрешителни и т.н., т.е. въвежда се една санкция от законодателя автоматично, която как ще обезщети хората?
  Моля от името на Националната асоциация да отпаднат текстовете, както и ако по някаква причина се върне земята в земеделска да бъдат хората обезщетени за разходите, да се предвиди такъв текст в закона. Благодаря.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Съвсем друга тема. Разбрахме ви! Благодаря.
  Има ли други становища? Няма. Моля да гласуваме предложението направено от н.п.Веселин Пенев и група народни представители, който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 3 гласа „Против” – 7 гласа „Въздържал се” – 7 гласа С 3 гласа „за”, 7 гласа „против” и 7 гласа „въздържал се” предложението не се приема. Благодаря.

  По параграф 4, който става параграф 5, няма предложения, няма предложение за редакция на комисията. Предлагам да гласуваме, който е „за”, моля да гласува.

  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  По параграф 5 има предложения на н.п. Светла Бъчварова и група, и предложение на Емил Костадинов. Предоставена ви е редакция на комисията на параграф 5, който става параграф 6. Става въпрос за уеднаквяване на категориите и реда и начина, по който се отлага вземането на решението за промяна предназначението в съответствие с възможността при възникнали въпроси да се реализира по-дълъг срок, докато окончателно не се решат всички спорни въпроси по промяната.
  Имате ли коментари, предложения, становища? Заповядайте.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По отношение на предложената редакция по параграф 6, т.1 поддържаме не този текст, а стария, който беше, областните служби да разглеждат…, както беше, кореспондира с чл.17.
  По повод на т.9 смятам, че коректно е направена редакцията така, както говорихме на комисия – да се даде срок по отношение на отлагане на вземането на решение. Смятам, че тримесечният срок е приемлив.
  По т.10 имам въпрос „…обсъжда искане за разрешаване на временно ползване на земеделска земя в случаите определени с правилника за прилагане на закона.” Защо се предлага този текст, какви случаи се имат предвид, тъй като на практика тогава с промени в правилника ние ще заобикаляме общия ред по закона? Така както е дадено и на първо четене изказахме виждането си, смятаме, че не следва да се приема такава редакция.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Господин Дудулов, заповядайте.

  СТОИЛ ДУДУЛОВ: За новата точка 10 ли става дума? Става дума за временното ползване. Процедурата за временното ползване е разписана в правилника. Правилника установява при заседания на комисията, когато се наложи да се отдели известна земя за временно ползване, това се случва при изграждането на инфраструктурните обекти от типа магистрали, газопроводи и т.н., земята да им бъде предоставена по ред, който е описан в правилника и ние решихме, че е добре това да го има в закона, тъй като в закона до този момент никъде не е коментиран някакъв ред за извършване на такова мероприятие. Така че правилника предвижда за не повече от 10 години да се даде възможност за ползването на земята без да се променя нейното предназначение, да речем за полагане на тръби и т.н. Това е идеята на вносителя.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Досега тази практика съществува, но не е била записана.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Защо не допълним тогава, че става въпрос само за тези точно определени инфраструктурни обекти от първостепенно значение. Може да го добавим като редакция в т.10, да се знае, че тази комисия разрешава за временно ползване земеделска земя по специален ред при изграждане на инфраструктурни обекти от първостепенно значение. Не съм точна в момента. Имаше точно определение за тези обекти и общински, и национални. Това предлагам.

  СТОИЛ ДУДУЛОВ: Да допълня нещо. Госпожа Танева е права, така беше първоначалната редакция на текста в правилника. Но преди години, когато навлязоха т.нар. телекомуникационни оператори те предложиха техни съоръжения да бъдат мобилни, голяма част от тях, като се надяваха докато ревизират местоположенията на техните антени и т.н. да могат да ползват земя, срока беше до 5 години. И тогава се все решение, което залегна в правилника да се дава тази възможност и за временно ползване да речем от порядъка на 500-600 кв.м земя, която не се нарушава,не се застроява, само се монтират такива телекомуникационни станции. Затова не може да откликнем на искането да бъде само за такива първостепенни обекти, поради което нашето предложение е да залегне по-общо в закона, че това е възможно.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Има ли други становища? Няма. Моля да гласуваме, като предлагам текста, на който е направена редакция в неговата цялост, като пак искам да обърна внимание, че говорим за смяна на предназначението от 6 категория нагоре и отпада възможността това да се случва с 4 и 5 категория земи.
  Който е съгласен с предложената редакция, моля да гласува.

  „За” – 10 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 7 гласа С 10 гласа „за”, нула „против” и 7 гласа „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  Параграф 6 на вносител, който е съгласен моля да гласува.

  „За” – 10 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 7 гласа С 10 гласа „за”, нула „против” и 7 гласа „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  „Преходни и заключителни разпоредби”, наименованието, който е съгласен, моля да гласува.

  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  Предлага се да се създаде нов параграф 8, комисията го предлага, съгласувано с Министерство на земеделието. Има ли коментари? Няма.
  Който е съгласен, моля да гласува предложението за създаване на нов параграф 8.

  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  Има предложение за създаването на нов параграф 7, предложението е на народни представители, като ви е представена редакция. В Закона за ветеринарномедицинската дейност на практика не съществува правна възможност изпълнителния директор да делегира правомощия по каквито и да било актове на заместник-изпълнителните директори. Създава се такава правна възможност и тя е разписана в нашето предложение.
  И другото предложение, което се прави това е при създаване и изграждане на т.нар. екарисажи или обекти за обезвреждане на странични животински продукти. В Закона за ветеринарномедицинската дейност се казва, че това може да го прави, обеззаразяването, само собственици, което е малко абсурдно, защото може да има собственик, но освен собственик може да има и ползвател и този ползвател да поеме осъществяване на тази дейност, но също така трябва да има и санкции за тази дейност, ако не я изпълнява по изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Това са предложенията. Коментари и въпроси?
  Ако няма, моля да гласуваме предложението на комисията за създаване на нов параграф 9.

  „За” – 17 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма Със 17 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  Има предложение на н.п.Тунджай Наимов, като пред вас е представена редакция и предложение за създаване на нов параграф 10.

  ПЕТЪР ВУТОВ: Сблъсквали сме се с такива проблеми и те са нерешими, ако няма такъв текст.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Други становища и въпроси? Няма.
  Моля да гласуваме параграф 10.

  „За” – 10 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 7 гласа С 10 гласа „за”, нула „против” и 7 гласа „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  Следващото предложение е свързано с предишното, има предложена редакция на комисията за създаване на параграф 11. Който е съгласен, моля да гласува.

  „За” – 10 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 7 гласа С 10 гласа „за”, нула „против” и 7 гласа „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  Колеги, с това комисията прие на второ четене закона и да се надяваме в зала да се случат по-бързо нещата.

  Преминаваме към т.2 от дневния ред - Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 454-01-54, внесен от н.п.Светла Бъчварова и гр.н.п. на 30 май 2014 година, за първо гласуване.
  Получено е становище на министерството, което те ще изразят.
  Съвсем накратко мотивите да ви представя. Промяната е съвсем кратка и тя касае две основни направления.
  Първото е свързано с предоставянето и узаконяването на възможността тези земеделски производители, които имат подписани договори и тези договори касаят ангажимента в петгодишен срок да се изпълняват агроекологични ангажименти да имат сигурност, че земята, която ползват ще им бъде предоставяна в тези пет години и по този начин считаме, че ще се създаде възможност земеделските производители да не бъдат ощетявани, да не получават санкции, заради разместване на земеделските земи, особено по отношение на преразпределението.
  Във втората част, това което се предлага е отражение на дискусията, която беше проведена в Пленарна зала за санкциите, които касаят земя, която притежават търговски дружества, офшорни компании и сроковете, които се изискват те да се освободят от тази собственост. Тук едно към едно са пренесени неща, това което коментирахме в зала и около което имаше консенсус, но накрая се получи така, че ам блок целия текст, който беше предложен не се прие от Народното събрание, затова сега повтаряме опита. Остава и предложението, което също може да се коментира за договорите, които са сключени за пасища и ливади, да има все пак някакъв регистър и начин, по който да бъдат разгледани от гледна точка на правното основание, на което са сключени, за да може да се установи дали те са в съответствие с процедурата или са в нарушение на изискванията на законите, които действат по отношение на предоставяне на общинска и държавна собственост, касаеща единствено пасищата и ливадите.
  Заповядайте.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо председател, да тръгна от началото, защото за Преходни и заключителни разпоредби, след параграф 2 сме обсъждали текстовете, и аз ще повторя това, което сме казали и преди. Все пак законопроектът е на първо четене и имаме възможност да прецизираме текстове, ако по някои от тях постигнем консенсус би било още по-добре.
  По отношение на параграф 1 за земеделските земи на тези бенефициенти, които са ги заявили по агроекология. По принцип предложението е логично, добро, но имам няколко забележки, с които бих изразила по-скоро несъгласие с начина, по който е предложено.
  Първо, следва земеделските стопани, когато не са имали петгодишен договор, а едногодишен и са го заявили по агроекология, наистина добре е пак да бъде разпределен същия терен, за да нямат санкции. Но от две години, може и да греша, направихме промени в закона и вече земите, когато се отдават се отдават с петгодишен договор и там където има възможност те да се включат по тези мерки. Оттук веднага идва въпроса – този текст дали ще важи за договори сключвани преди това, които са за една година, защото по реда на този параграф 18, така предложен всеки, който вече има подадена земя за агроекология, той може да си ги потвърждава и по принцип докато тази земя няма разпоредителна сделка за нея, той винаги да я получава, с което смятам, че нарушаваме общия регламент по отношение на дискриминацията.
  Второ, ако това е така като хипотеза няма абсолютно никакви условия на какви цени ще се разпределя и какво ще се ползва, какво ще плаща земеделския производител за тази земеделска земя, защото в същото време за други земи, които не са заявени по агроекология, те ще се отдават отново по общия публичен ред, т.е. ако ние направим една справка за нивата на арендните наеми, плащания достигнати през годините, ние ще видим един възходящ тренд при всички случаи. След 5 години, ако някой се ползва по този ред, дори не след пет, то няма ред и за догодина, ако се приеме текста, при какви условия ще се възлага ползването на земеделския производител, който е заявил по агроекология. Тук няма нищо разписано, а би следвало да го има. Не знам дали този текст е съгласуван с отдел „Европейско право”, но съм абсолютно сигурна, както и за животновъдството, че тези текстове вероятно са възможни, но мисля, че при всички случаи следва да има процедура по нотификация, тъй като това са отдавани предимства.
  Това за параграф 18. Принципно идеята е добра, защото там където бяха едногодишните договори земеделските производители имаха големи проблеми. Но ако сега някой от фонда ни даде справка за заявените терени по агроекология с какви договори са не знам едногодишните с какъв процент ще са. Със сигурност ще са под 50 %. И в този смисъл мисля, че трябва на този въпрос, там където са с едногодишни договори и имаха проблем да се търси друг начин за решение, а не този, защото така както е предложено възникват поне три проблема, които нямат решение.
  По отношение на следващите текстове, по параграф 2 категорично възразявам и пак искам да попитам – първо, смятам, че областните управители като представители на държавата, няма нищо против това е решение на законодателя да им възложи контролни функции по договорите, но те следва да са само по договорите, които касаят отдаването на държавния поземлен фонд. Имаме разделение на властите по Конституция. Щом има такива права за областните управители следва да има права на местната власт да си извършва проверки за съответствие на тези земи, които са раздавани от съответните общински служби.
  Второ по отношение на този параграф 2. Отново считам, че трябва да има яснота какво ще рече „съответствие с действащото законодателство”, защото последните изменения, които приехме на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи уреждат нов ред за отдаването на пасищата и ливадите, ред който не е важал допреди три месеца. Ние като се върнем да проверяваме договорите пет години назад, ами то нито един от тези договори няма да съответства на действащото законодателство, защото към момента когато са отдавани не е бил в сила този ред. И за да не създаде текстът отново двусмислие как да се прилага и оттам вследствие на това да се използва за различни цели, пак казвам, че ние трябва да знаем какво съответствие търсим, защото ако се търси съответствие със законодателството, както по общия ред е прието един закон да действа оттук насетне е едно, а да търсим съответствие на договорите пет години назад да отговарят на сегашното, ами то е ясно, че нито един договор няма да отговаря на действащото законодателство. И какво ще стане с тези договори тогава? Ще се прекратят ли? Ами държавата и общината ще бъдат осъдени при всички случаи. Този текст създава категорична неяснота, да не говоря, че тук имаме смесване и на властите.
  По отношение на другия текст, параграф 4 – изразявам съгласие. Другите мисля, че са по процедурата и нямаме бележки. Но предвид бележките по параграф 1 и параграф 2 ние ще се въздържим при приемане на закона на първо четене.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. Господин Атанасов, заповядайте.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Аз разбирам опасението на госпожа Танева. Обаче, госпожо Танева, вие много добре разбирате защо този текст е предложен, параграф 2, предложете вариант, за да може да решим този въпрос.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: За агроекологията, добре, ще помислим, но смятам, че това, което е предложено изобщо няма да реши въпроса и ще се ползва за решаване в дългосрочен план на някой, който е наел земи.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Заповядайте.

  ДИМИТЪР ИВАНОВ: Благодаря, госпожо председател. Относно параграф 2, като се погледне текстът така записан в закона, показва няколко необмислени действия. Първо, защо трябва да е в закона? Може да е със заповед на министър-председателя или министъра на земеделието.
  Второ, подкрепям госпожа Танева за това, че договори сключени след тримесечието откакто влезе в сила закона те стават невалидни, така записано в този текст.
  Трето, областните управители ще проверяват от общинския поземлен фонд. В правомощията на областния управител е записано – контрол по законосъобразност на решенията на общинските съвети. Какво ще проверяват областните управители? Това което са проверили! Ще проверяват себе си, така излиза. Аз не твърдя, че няма пропуски, че има пропуски – има, но според мен това е неработещ текст и ако някой иска нещо да направи, нека го направи работещ. Но аз досега казвам три неща, които са неработещи. Ако някой има някаква идея, нека го измисли и го направи работещо. По този начин е абсолютно некоректно записано и то в закона. Ако искате допуснете го, гласувайте си го, но ви уверявам, че е неработещо това нещо.

  ПЕТЪР ЯКИМОВ: Госпожо председател, и аз изказвам възмущение от тази гледна точка, че общините няма как да приемат вариант, че областния освен по реда, по който той има право да връща решения на общинските съвети. Има органи, които могат да разследват всеки един договор, който бъде обявен, че е нередовен или има нещо нередовно в него. Така че както каза колегата – или със заповед на министъра, или самия областен, ако има инициатива да си провери договорите, касаещи държавна земя, да сигнализира органите и органите да си свършат работата.
  Благодаря.

  ДИМИТЪР ИВАНОВ: Едно допълнение. Пенко Атанасов ме провокира. Съгласен съм за това, че трябва да се измисли нов текст на параграф 2, работещ, но на едно заседание в Огледалната зала, в другата сграда на Парламента, го предложих – областния управител е от политическия кабинет на министър-председателя. Ако искаме тук да вменяваме още правомощия на областните управители и то вече в законите, нека да бъде променен така закона, че след като минат търговете на държавния поземлен фонд, тъй като тук наистина имаме разделение на властите, общински, държавни, когато минат търговете за ДПФ, тогава областния управител, ако искаме да подписва заповедта, за да може да има някакъв контрол над тези земи, които се раздават и над договорите, но по този начин да прехвърляме ангажимента на областния управител в този закон – абсолютно неработещо и нелогично. Няма логика в това нещо! Ако искаме нещо да направим чрез областните управители, да им дадем повече правомощия може да го направим по много елегантен начин и наистина да е работещо. Но по този начин това е неработещо, уверявам ви!

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Уважаема госпожо председател, колеги, аз пък друга гледна точка искам да изразя. Хубаво, ще възложим, ще проверят! И какво от това? А те могат и сега да проверят, абсолютно никой не им пречи това да се случи. И между другото всеки един договор трябва да е в съответствие с някакво законодателство, така както е казано в действащото законодателство към момента е сключен договора и ще се приложи това, което е в полза на заявителя. Към момента към който е сключен договора, а не след това. Това не може да стане по основание за ревизия на дадени договори. Какво ще стане след това? Това е абсолютно безсмислен текст, то не,че е неработещо, то е безсмислено. И само създава сянката на раздора, господин Атанасов! Този текст стана причина господин Миков да прояви своеволие, да осакати закона, та се налага този проектозакон сега.
  Госпожо председател, аз имам една лична молба към вас. Понеже с голямо пренебрежение се гледа на земеделските въпроси, особено свързаните с пазарната реализация, защото без пазар няма никакво производство, пазара е основополагащ за дадено производство и господин Миков нехае по темата „пазарни въпроси”, моля ви по-остро настоявайте, не бива нашата комисия да се прескача така елементарно, по такъв лек и позорен начин! В крайна сметка храната е един от първите ресурси по значение! Говоря за пазарната структура изобщо, защото там е дупка, пазарната инфраструктура е под всякаква критика! И резултатът от всичко е, че българския земеделски производител и преработвател нямат шанс! Защото сега имаме едно олигополно образувание от едната страна – едър търговски капитал, който смачква всичко, и изяжда всичко. Докато ние си вадим душите един другиму – унищожихме държавата! И в перспектива я унищожаваме, което е най-лошото! И трябва да се замислим. Това не е политически въпрос, това е икономически въпрос! И големи държави Англия, Франция, Холандия, Франция, Испания – всички имат чудесни практики в тази посока, начини на намеса, чисто пазарни регулации. Ние какви сме, че не искаме да ги възприемем?!

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Аз предлагам първо да си говорим по този закон, който обсъждаме и второ, в залага ще имаме възможност да се изкажем, включително и аз, защото имам становище и то не се различава много от това, че трябва да има съответно структури, които да осъществяват тази дейност.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Благодаря ви, просто исках да ви обърна внимание, защото мен очевидно много ме дразни това!

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Сама не мога да се справя с всичко!
  Други становища?

  БОРИСЛАВ САНДОВ: Госпожо председател, бих искал да взема отношение по първия параграф на внесения законопроект, тъй като съм разговарял и с представители на браншовата организация на биоземеделците. По принцип се подкрепя едно такова намерение, тъй като касае доста биоземедлци, които изпитват трудности при доказване на петгодишния си ангажимент и търпят санкции, за което. Колкото до конкретния текст не сме го разглеждали подробно, но ще направим това между първо и второ четене. Благодаря.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря.
  Имаше упреци в различни посоки. По параграф 1 имаше предложения от различни организации, които смятат, че сега действащата защита, която има в закона не е достатъчна, за да могат да ползват земите, които имат агроекологични ангажименти. Приемам, че може да има редакция, министерството също каза – редакция, но опитайте се да направите редакция, просто е почти невъзможна задача. Няма как да не стане сложно изречение с много обяснения. Не може да стане кратко и ясно и всички да го разбират, трябва да има описание. Все пак говорим за правно основание, не говорим да се вземе или да се задържа земя на определена територия, местоположение, ако няма правно основание.
  Знаете, че когато се прави разпределението земята може да отиде на различни места всяка година. Пак говорим, че това е едногодишен договор, разпределенията, но поне да бъдат в границите на това, което е заявено, защото иначе какво правим? – 70-80 % от земята вече е на различно място, агроекологичния ангажимент отпада. След като отпада има санкции. А ние не искаме това. Приемам, че трябва да продължим да търсим по-добра редакция, но смисъла смятам, че всички го разбирате. Защото не са толкова много договорите, които са подписани и по старата програма, и които предстои да се подписват. Ако едни земеделски производители имат санкции, поради това, че земята им сменя своето местоположение следващия програмен период с агроекология сигурно няма да има никой желание да се хване, защото опасността е огромна.
  По отношение на параграф 2. Има два момента, които вие не ги отчитате във вашите изказвания. Практиката, в медиите излезе информация, че от тези пасища и ливади, които са предоставени на фирми – консултантски, счетоводни и т.н., няма никакво значение какви са, една част от кметовете казаха, че те никога не са предоставяли, ама моля ви се, прочетете го, в област Ямбол казаха, че няма абсолютно никакви договори с тези, които са очертали пасищата, ставаше въпрос за 18 хил.дка. Кметовете отказаха категорично! Как да разберем как се владее фонда? Възможно е и вероятно така се случва, че нещо се предоставя на някой и без правно основание, знае се къде са масивите. В ИСАК досега не се искаше правното основание, оттук нататък ще се иска, с промените в закона. Очертава се и никой не санкционира тази площ, че е свободна. Може да има мълчаливо съгласие за това, да се ползва. И да не излезе под никаква форма. Действащото законодателство. Те са сключени, но дали отговарят на действащото законодателство, защото аз се натъкнах на случай – областния управител оспорва предоставени ливади и пасища като публична собственост на фирма „х”, отива в съда, което отнема сума време, защото договора е даден за аренда. Не е даден по Закона за общинската собственост, а е даден за аренда 25 години! Извинявайте! Какво правим? И съответно имате заведено дело от областния управител. Областният управител е прав, тази сделка не бива да се сключва. Но това отнема време. През това време тази земя се владее. Става дума за Трябва. Общинският съвет е предоставил по Закона за арендата, 25-годишен договор, областния управител оспорва, но това отива в съда. Защо трябва да го допускаме? Какъв е проблема да се видят договорите, които съществуват? А и знаете колко време минава, за да се реши даден въпрос в съда. Областният управител да провери всички договори и там където излезе, че няма договор, а се ползва – поне да се знае, защото в противен случай може да стане нещо, от което никой няма да е доволен. В населеното място се вижда, че земята е свободна.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Госпожо председател, министърът и сега може да си проверява договорите, но какво като ги проверява, какво става след това? Даже на него му е задължение като министър да проверява всякакъв такъв тип престъпления, измами, там където има съмнения, където няма.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Темата е, че на една територия имате държавна и общинска земя и трябва да се види на тази територия коя е свободната, т.е. те трябва да се съберат едновременно, за да видят кои пасища са свободни към настоящия момент, за да ги подадат към комисията, както е записано в закона.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Добре, този текст как решава въпроса?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Прави се ревизия на действащите договори.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Те могат и сега да направят ревизия, министъра има същите правомощия без проблем. Областният управител също.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: А защо се притеснявате от закона?
  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Текстът ме притеснява.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Това е еднократен акт на областния управител, който трябва да провери последните пет години. Защо последните пет години? Защото до 2009 година със заповед на министъра, включително и с моя заповед, пасища и ливади, на които няма регистриран животновъден обект не се очертават в ИСАК. Това е, според одит на Европейската сметна палата такива заповеди са издавани. След 2010 година става една страшна неразбория за това кой наема земя и какво прави с нея, т.е. нищо, освен да взима субсидии. Това е нещото, което дразни животновъдите.
  Все пак законово, в рамките на няколко месеца трябва да излезе картината, всяка община и оттук нататък да се върви към тази комисия, която съответно ще разпределя свободните пасища на животновъдите по реда. Общинските съвети и общините не са федерации в България.
  Заповядайте.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо председател, вие сте много права, има страшно напрежение, не следва да е така, а пасищата да се очертават от 150 фирми ли, 15 ли, вие ги изброихте. Напълно съм съгласна.
  Но все пак Народното събрание е законодателен орган и това, което се приема трябва да има и някакъв смисъл все пак. Аз съм напълно съгласна и съм за това пасища, мери и ливади да се очертават по норма на животно и т.н. Вие какво правите с този текст? Това, което говорим и ние сме съгласни с него няма никаква връзка с този текст. Говорихме ли, че само в Наредба № 5 министъра поставя като критерии, че за да очертаваш пасище трябва да има еди-колко си животински единици на хектар и въпросът се решава, и можеш да дадеш гратисен срок. Текстът изобщо не ни притеснява, той няма да доведе до нищо, до никакво правно действие! Просто срам за 42-то Народно събрание, за законодателството му! Ще се използват медии, ала-бала, от което няма да последва нищо. Тези фирми, които казахте, те ще продължават да си чертаят, защото на практика законодателството, което определя кой има право да заяви подпомагане, при какви условия – то си остава същото. За това иде реч, ако искаме нещо да направим и еди –какъв ефект целим – въпросът е как да го направим. И като не искаме 150 фирми или 15, забравих колко, които ползват много пасища, а нямат животни, това става с критерии – кой има право да подаде заявление.
  По отношение на свободния фонд, та нима трябва такъв текст за да се разбере какъв е свободния фонд? За всяко землище, ако го поискате от МЗХ, държавен и общински ще ви го кажат, както и от общината ще ви го кажат.
  Второ. Това, което се очертава без правно основание, да не трябваше, сега нали променихме Закона за подпомагане, където от другата година ще е с правно основание очертаването, където трябваше отдавна да е така. Въпросът е, че текстът така както е предложен освен за вестникарски статии и по сайтове описан, няма да доведе до нищо. За това става въпрос. Не че някой има нещо против. Напротив, много си говорихме два-три месеца защо министерството не си промени наредбата да се подават заявления за подпомагане за пасища, само ако има животни, защо това не се промени? И след този текст, ако догодина наредбата остане същата пак ще може пасище за косене да се заявява, има човека правно основание, проверки, непроверки, ще го запишем така, да останем за студентите по право да се смеят и това е!

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Вие си имате становище, аз не ви обиждам за становището ви, но това, че ще ни се смеят – ами нека се смеят, ако все пак има някаква справедливост! Вие се дистанцирате от такива становища!

  ДИМИТЪР ИВАНОВ: Мога ли да задам един въпрос. Какъв е срокът на работа на областния управител, който трябва да извърши проверката?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Тримесечен.

  ДИМИТЪР ИВАНОВ: Три месеца след влизане в сила на закона.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да, в тримесечен срок трябва да направи проверката.
  В подкрепа на това, което ви казвам, в Община Карлово, Клисура, какво става. Възстановена някаква собственост, заради това, че общината има дълг, не възстановена, предоставя се, защото общината има дълг към фирма. В същото време кмета подписва договор с животновъди, че същата земя им я дава с договор за наем, като те си плащат договора за наем, но другия се води собственик! Извинявайте какво ще стане, ако този човек си очертае с договора за наем, и се явява следващия момент собственик? Това е факт в Община Карлово. И аз се чудя как да го разреша , и сигурно човекът, който има договор за наем на пасището ще трябва да се откаже, защото се явява някакъв собственик. Искате да кажете, че общината не знае, че тази собственост е възстановена? Това е факт.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Госпожо председател, аз предлагам да преминем към гласуване. Много мнения се изказаха. Аз се учудвам защо е притеснителен този текст? В крайна сметка ще се извърши една проверка, колеги, какво пречи да бъде записано в закона?
  Предлагам да го подложите на гласуване, госпожо председател, а вече в залата каквото се реши.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Предлагам редакция. Да допълним параграф 200 с нова алинея и да запишем всички конкретни случаи и да поискаме публичен доклад.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Между първо и второ четене да стане.

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Ще го предложим.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Добре.
  Заповядайте.

  ЗДРАВКО ВЕЛЕВ, представител на Гражданско движение „Защита на гражданите и държавата”: Това, което казвате вие е много хубаво, защото реално трябва да се вземат крути мерки по този въпрос.
  Вие, ако сте животновъд и искате да вземете пасище от общината, това реално се случва много трудно, защото Общинския съвет се събира, пък кога ще стане това и т.н. В нашето гражданско сдружение имаме животновъди, пуснахме молба в Община Младост март месец, до днес нямаме никакъв отговор от Столична община, защото ние сме в Горубляне, лично аз имам животни, имам хора, които ги гледат. Това е изключително трудно, помислете как да го направите така, че да бъде опростена тази процедура. Да не се налага тази процедура да е толкова сложна, защото времето минава и хората нито могат да вземат субсидиите, нито да ползват всичко това.
  Това, което предлага госпожата е много правилно, помислете, не бързайте. Вие сте умни хора, трябва хората да имат реална полза от това нещо. Да не отива земята в кухи фирми, които само взимат субсидиите и нищо не правят, а хората, които имат животни да не могат да се доберат до лев.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ние променихме закона в тази му част и без търг се дава на животновъдите, но продължението на закона е със санкциите.

  ЗДРАВКО ВЕЛЕВ: В Община Младост реално не може да се вземе, в Горубляне има празни земи, които ей така пустеят!

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Моля ви да се запознаете с промяната в Закона за собствеността, за реда и начина, по който ще се предоставят пасища на животновъдите, там е разписана процедурата.
  ВАЛЕНТИН ИВАНОВ: Само едно допълнение, госпожо председател. Постоянно говорим за фирмите, обаче пропускаме сдруженията. В моя регион сдруженията са много интересни и като приключи цялата тази процедура аз ще изискам една информация от всички общини, и мога да ви кажа предварително, без да цитирам сдруженията, те ще бъдат с най-много пасища и мери, поне в моя регион. Защото в неделя имах разговор с животновъд, който е от региона и в една от общините, един от доводите, които са му изтъкнати е, че сдружението едва ли не се ползва с предимство, защото имало петгодишен договор и т.н. Прогнозирам, че в моята област няколко конкретни сдружения ще вземат страшно много пасища и мери. И ще ви ги покажа кои са.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. Има ли други изказвания? Дискусията беше оспорвана, но имаме още време да обмислим текстовете.
  Подлагам на гласуване за приемане на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 454-01-54, внесен от н.п.Светла Бъчварова и гр.н.п. на 30 май 2014 година, който е съгласен да подкрепи на първо четене законопроекта, моля да гласува.

  „За” – 10 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – 7 гласа С 10 гласа „за”, нула „против” и 7 гласа „въздържал се” законопроектът се приема на първо четене. Благодаря.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ: Госпожо председател, тук стана въпрос за оцет, а аз следя тази материя, моля да задължите господин Коев да дойде и да докладва по Закона за виното и спиртните напитки какъв е резултата по чл.61, защото на оцета в никакъв случай не му се подобри качеството, цените не мърдат, всичко си е по старому.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Господин Коев да дойде и да докладва, добре.

  ДИМИТЪР ИВАНОВ: Госпожо председател, имам едно предложение. След тримесечния срок, след проверката, областните управители да дойдат и да докладват в комисията, какви са резултатите от проверката. Не само по медиите да пишат, а да дойдат тук.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, имаме точка „Текущи”.
  Заповядайте.

  МИХАИЛ КОЛЕВ: Ако обичате само две минути внимание, няма да ангажирам много време.
  Казвам се Михаил Колев и съм един от хората, представляващи сдружението „Защита на гражданите”.
  Молбата ми е за мисъл и действие в посока следната: доста наболял е към момента проблема за промените, които са обявени в Наредба № 9, това е наредбата, която касае приема на проекти за млади фермери. Буквално преди 5-6 дни е публикувано едно обявление от господин Гечев, което обявление коментира проекта за наредба. Проектът за наредба е публикуван на страницата на Министерство на земеделието и ДФ „Земеделие” с коментара, че вероятно ще има минимални промени. Искам да обърна внимание на следното, което под някаква форма да бъде транслирано и обсъдено, защото ще се случи следното – проекта за наредба след няколко дни ще бъде приет и в едно критично време ще се обяви прием при положение, че никой не е готов за него. В проектът за наредба, който е предложен бих казал, че около 50 % от предлаганите промени са много позитивни, че младите фермери не са длъжни да бъдат на 4 часа, а биха могли да бъдат и на трудов договор, че трябва да преминат през обучение. Но в таблицата за икономически единици, тя има един определен под – не по-малко от 4 икономически единици в старта на едно стопанство, тя е така направена, че е дадена възможност на хората от региона на Смолян, Кърджали, което е чудесно, да участват с проекти, като са вдигнати точките на картофи, на фасул и на тютюн. Но на три пъти или три пъти и половина са намалени точките на стопанствата с калифорнийски червей, които са едни ферми, не, не е правилно и ще обясня защо, това е елементарна математика, ако обичате само ме чуйте, буквално минута-две! И на тези, които гледат зеленчуци. Те се задължават да правят зеленчуците си на полето, на опорна конструкция, при което нали се сещате, ако трябва да направите четири, десет или дванадесет декара на опорна конструкция ще осигурим дърва за зимата на една част от малцинството, първо. Ще се налага да си пазим стопанствата и да спим там, а пък по отношение на калифорнийските червеи в един проект на старта му един труженик трябва да прехвърли около 80 тона екскременти, при което за да приключи проекта умножен по три като икономически единици, това е елементарна математика, той трябва да прехвърли и обработи 320 тона отпадъци, това как ви звучи като цифра? Триста и двадесет тона – това са 60 камиона или 90-100 ремаркета с тор, при което той произвежда продукт, който е необходим на пазара, а сред този биоотпадък има и домакински отпадъци, тези червейчета преработват и домакински отпадъци и то под най-добрата им форма, не да ги изгаряме, а да получаваме продукт и да обогатим хумуса на почвата, да си подобрим работата в оранжериите и т.н. За мен е много важно да не се допуска…аз управлявам една голяма консултантска кантора, бих казал – някак си, надявам се не нескромно, не може от 51 човека 23 да се откажат, четейки проекта за наредба. Това не е нормално. Това означава, че 50 % от хората падат на коляно. Една от формите да помогнем на българите в България е да им дадем възможност да си свършат работата в зеленчуковите и животновъдните ферми и да усвоим тези пари, и те да си останат у нас, а не да ги затрудняваме. Ние създаваме комфорт на една част от потенциалните бенефициенти и създаваме дискомфорт на огромната част от потенциалните кандидати.
  Бих искал, ако е възможно някак си да транслираме този коментар, защото този коментар не е обособен от някаква форма, интерес – клиенти и т.н. Това е константна практика от поведението на хора тръгнали с инерция, част от тях поради лимитирания бюджет вече не могат да кандидатстват и защото навършиха 40 години, за което въобще не е помислено в тази наредба. И другото е да се съхрани интереса на хората в равнината. Молбата ми е тази. Благодаря за вниманието!

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. Но има публично обсъждане на тази наредба преди да бъде факт, но това което можем да направим е следващата седмица на заседание на комисията, в сряда, което традиционно се прави да поканим заместник-министър Гечев и съответно да ви поканим, за да си представите вашите възражения. Между другото на много места има силно недоволство от промяната, особено на икономическите единици, защото не се вижда някаква обективност, модел който да се прилага, някак си изглежда субективно, а това ще действа до 2020 година, няма да има подготовка. Затова правя това предложение – в сряда, но вие може да реагирате като изпратите и до министъра на земеделието вашите възражения, които бяха доста конкретни и точни, включително и към нас, Комисията по земеделие.

  МИХАИЛ КОЛЕВ: Благодаря.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря!
  Приятен ден ви желая!

  /Заседанието беше закрито в 16,30 часа/


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА  55 377 знака
  Форма за търсене
  Ключова дума