Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
22/07/2014
  П Р О Т О К О Л

  № 43

  На 22 юли 2014 година се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 454-01-54, внесен от Светла Бъчварова и гр.н.пр. на 30 май 2014 година.
  2. Текущи.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните
  П Р О Т О К О Л

  № 43

  На 22 юли 2014 година се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 454-01-54, внесен от Светла Бъчварова и гр.н.пр. на 30 май 2014 година.
  2. Текущи.

  Заседанието бе открито в 15,00 часа и ръководено от госпожа проф. Светла Бъчварова - председател на Комисията по земеделието и храните.
  Към протокола се прилага списък на присъстващите.

  ***

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Добър ден, уважаеми колеги, предлагам да започнем, имаме кворум, като съответно на базата на чл.30, ал.1 и ал.2 – не по-малко от една трета от наличния състав, което е факт. Имаме възможност да взимаме решения.
  Дневният ред днес е както следва:
  1.Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 454-01-54, внесен от Светла Бъчварова и гр.н.пр. на 30 май 2014 година.
  2.Текущи.
  В тази точка имаме един материал, който е адресиран до Комисията по земеделие и ще бъде разгледан. Бяха поканени представители от Министерство на земеделието, но казаха, че са ангажирани и не могат да присъстват на заседанието. Да, така се получи, особено по отношение на точка 2 имахме желание да присъстват представтиели от Министерство на земеделието във връзка с държавната помощ, но имат сериозни ангажименти, които ги възпрепятстват.

  Който е съгласен с дневният ред, моля да гласува.

  „За” – 10 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 10 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” дневният ред се приема. Благодаря.

  Предоставен ви е за второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 454-01-54.
  Започваме с наименованието на закона. Има предложение за редакция – „Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи“, който е съгласен, моля да гласува.

  „За” – 10 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 10 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  Има направено предложение от н.п. Лютви Местан и група, което предложение е пред вас, ако вносителите искат да кажат няколко думи.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: ...по отношение на лицата, които ще бъдат оземлени, тъй като към сега действащото законодателство има текстове, които влизат в противоречие. Даваме възможност това оземляване да бъде извършено на база пазарна оценка на земите и оземляването да се извършва със свободни земи от държавния и поземлен фонд. В основни линии и това.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, имате ли някакви въпроси, коментари? Ако трябва да припомня, че такава процедура е съществувала, оземляването се е осъществявало за лица, които се занимават със селскостопанска дейност, постоянно живеещи в дадено населено място.
  Заповядайте, господин Теохаров.

  ПРОФ. МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Ако може да ни се обясни какво значи „свободни“, тъй като „свободни“ земи – не приемам много тази терминология.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Това са земи, които нямат някакви тежести, не са с договори, аз така го разбирам, които са държавен поземлен фонд, общинснки, без договори за наем, аренда и т.н., това имаме предвид.

  ПРОФ.МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Няма ли по-точна дума от „свободни“?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Нямам как да се развалят договори, за да се оземлява, т.е. трябва да има земя, която не се обработва и която може да бъде предоставена, друг термин освен „свободни“, както и по-нататък за ливадите и пасищата, говирим за процедури.

  ДОБРИН ДАНЕВ: Искам да опонирам на професора. Земята може да използвана, да е изтекъл договора и да е свободна, и по този начин тя е използвана предходната стопанска година, но е свободна без тежести и може да бъде сключен нов договор, разбирате ли, професоре?

  ПРОФ.МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Разбирам.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Стана дума само за земи, за които няма сключени договори за наем, аренда и т.н.

  ПРОФ.МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Добре, приемам.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Аз също го приемам и ще гласувам за това предложение. Има само нещо, което ме смущава и го казвам. Вече не знам колко години се борим земята в Образцов Чифлик да бъде върната. В момента тази земя е свободна, 1200 дка. И в такъв случай може да се злоупотреби и тази хубава земя, която института е ползвал, която е на „златно“ място, това мен ме притеснява. Иначе идеята е добра, ще гласувам, само казвам мен какво ме притеснява.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: По принцип тези земи, които ще бъдат предоставени за оземляване ще бъдат определени с наредба на Министерски съвет, така че в тази наредба може да се включат кои земи примерно биха могли да бъдат ползвани за оземляване.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Искам да прочета това, което е записано в закона, чл.24, ал.2, от действащия сега закон, че „земеделски имоти предоставени на малоимотни и безимотни граждани с план за оземляване не могат да бъдат с размер по-малък от 3 дка за нива, 2 дка за ливада и 1 дка за трайно насаждение.“. Говорим за такива размери за оземляване.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: То е ясно, но нали разбирате, че тя може да бъде разпарчетена.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Едва ли, а и това е вече частен случай.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Добре. Моля да гласуваме предложението на комисията за създаване на нови параграфи 1, 2, 3,4 и 5. Който е съгласен, моля да гласува.

  „За” – 10 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 10 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  В параграф 1 има направени предложения от н.п.Светла Бъчварова и група. Направена е редакция на параграф 1, причината за тази редакция е проблема, който възникна, включително и в зала, с неразбирането, че агроекологичните ангажименти и съответно използването на животинска тор за наторяване може да се извършва само и единствено, когато всяка година се сключват договори при служебните споразумения, затова тук императивно е записано, че ежегодно се сключват договорите, а при това което е свързано с наторяване, и което също се предлага е при условие, че има план за наторяване, който съответно трябва да се одобри от общинските служби „Земеделие“, тъй като знаете, че животинската тор има последействие повече от една година. Това е разликата от текста на вносителя. И отново се запазва правното основание за ползване на тези земи. Има ли изказвания, въпроси?

  ХАМИ ХАМИЕВ: Да попитам, за животинската тор се отнася пак за периода 2014-2020 година или по принцип.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Не, това е когато има по принцип намерение за даден масив да се използва животинската тор за наторяване, тогава трябва да има план, който да бъде одобрен от общинската служба, за да може да има възможност този масив, който е за служебното, да бъде на същото място, тъй като има дългосрочно действие, не се отнася за агроекологията. Но трябва да се одобри такъв план.

  ХАМИ ХАМИЕВ: И евентуално за какъв период се предвижда?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Всяка година. Всяка година, ако има служебно разпределение и има земя, която собствениците в реални граници си обработват, арендаторите си имат договори, остава земя, която трябва да се разпредели. И служебните разпределения да имат възможност, тази земя, която влиза в служебното разпределение да бъде горе-долу на едно и също място, но ежегодно се сключва договора, затова е написано „ежегодно“, а не „за 5 години“.
  Ако няма други въпроси, предлагам да гласуваме параграф 1, който става параграф 6, който е съгласен моля да гласува.

  „За” – 10 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 10 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  Комисията предлага създаването на параграф 7, в който се дават определения на „независим оценител“ и „пазарна цена“ в резултата на предложението по параграф 1. Искам да ви кажа, че общо взето се справихме с определенията на база на действащия европейски регламент, определенията, които са дадени за „пазарна цена“.
  Има ли въпроси? Няма. Който е съгласен с така предложения текст, моля да гласува.

  „За” – 10 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 10 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  „Преходни и заключителни разпоредби“, моля да гласуваме текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  „За” – 10 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 10 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  Предложение по параграф 2 от Предохди и заключителни разпоредби, което е на Светла Бъчварова и група, при което параграф 2 става параграф 8 с допълненията, че в системата на проверка на договорите са кметовете на общини, които трябва да направят проверките и съответно тези договори трябва да бъдат в съответствие с действащото към момента на сключването им законодателство. Това е разликата от текста на вносителя. Консултациите, които направихме показаха, че това е коректният запис.
  Заповядайте.

  ПРОФ.МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: По този параграф се изказах в зала, защото все пак сме вносители, но какво следва от тези проверки по-нататък? Какви наказателни мерки ще се вземат, ако има неспазване на тези договори, това не го изяснихме предварително, може би трябваше да помислим по-навреме, сега не знам дали е късно. Според мен трябва да се търси някаква отговорност, ще има такива договори, които не са били сключени правилно и най-вече договори, които ощетяват дребния и средния бизнес. Аз в зала защитих именно този бизнес, целта е ние да помогнем на него, така че към този параграф, ако е възможно да включим наказателни мерки или не му е мястото тук..., но аз мисля , че можем, поне с едно изречение.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: По-скоро това е въпрос на правилника за прилагане, защото щом даден договор не е сключен в съответствие със законодателството, което е действало, според мен общинските съвети, кмета на общината ще се самосезира, за да го прекрати.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: Или може би като ново изречение „При констатирани нарушения на действащото законодателство, съответно министъра на земеделието и храните и кмета на общината предприемат мерки за тяхното прекратяване.“ Може би, ако има такъв текст би било по-коректно, защото да се знае след тази проверка какво следва. Нова точка или нов параграф трябва да е?

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: По-скоро с алинея.

  ТУНДЖАЙ НАИМОВ: „При откриване на несъответствия министъра на земеделието и храните и съответно кмета на общината предприемат действия за тяхното прекратяване.“

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, съгласни ли сте с това, алинеите на параграф 8 да станат две? Който е съгласен по принцип, моля да гласува.

  „За” – 10 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 10 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  Параграф 3, това са недовършените производства, с редакция на комисията параграф 3 става параграф 9, с ал.1 и ал.2. Въпроси имате ли? Ако няма, който е съгласен, моля да гласува.

  „За” – 10 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 10 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  Параграф 4, по него няма направени предложения, промяната е, че параграф 4 става параграф 10 и параграф 5 става параграф 11. Който е съгласен моля да гласува.

  „За” – 10 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 10 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  Има предложение на н.п. Светла Бъчварова и група за промяна на Закона за Селскостопанска академия. Представена е редакция. Предлага се да се създаде нов параграф 12. Този текст е съгласуван и с Министерство на финансите в съответствие с изискванията на Закона за бюджета и неговото прилагане.
  Предложения, изказвания?

  ПРОФ.МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Мнение ще изкажа. Вие казахте, че това е съгласувано с Министерство на финансите, проф.Бъчварова, но когато се съставя, изпълнява и отчита бюджета първото нещо, което се прави е планиране. И аз предлагам да се запише преди „съставя“, „планира, съставя, изпълнява и отчита...“.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: В Закона за бюджета не е така.

  ПРОФ.МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Е, добре, ще се съглася.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: „...съставя, изпълнява и отчита...“, това е коректната формулировка и не следва да я променяме, касае се за необходимостта в Закона за бюджета да бъде вкаран като самостоятелен ред бюджета на Селскостопанска академия.
  Който е съгласен с предложението, моля да гласува.

  „За” – 10 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 10 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  Предложение на н.п.Добрин Данев и група да се създаде параграф 13, говорим за промяна на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, където предложението е Националния диагностичен, научно-изследователски и ветеринарно-медицински институт да е със статут на юридическо лице в рамките на агенцията.

  ДОБРИН ДАНЕВ: Предложението е направено с оглед като самостоятелно юридическо лице този институт да кандидатства по проекти, да бъде бенефициент.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. Други? Ако няма изказвания, моля да гласуваме предложението по параграф 13.
  „За” – 10 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 10 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  Предложение на н.п. Жельо Бойчев и Явор Куюмджиев, което касае промяна на Закона за енергията от възобновяеми източници. По това предложение има представена редакция.
  Заповядайте, господин Куюмджиев, да мотивирате предложението.

  ЯВОР КУЮМДЖИЕВ: Благодаря, госпожо председател. Защо в този закон се прави промяна на Закона за енергия от възобновяемите източини – тъй като касае животновъдите в България, идеята е да се оползотворят животинските отпадъци за производство на енергия, тъй като така или иначе те има проблеми с тези отпадъци, и предлагаме да се измени Закона за енергията от възобновяеми източници в посока за стимулиране на използването на животински отпадъци при производството на електроенергия, като после в самите текстове ще обясним точно какво правим, той е един текст, да. Изрично се записва в закона, че се стимулира индиректното използване на биомаса и по-късно специфицираме, че става въпрос са 65 % от общото тегло на входящата биомаса да бъде от животински отпадъци, за да се избегне погрешно тълкуване, че стимулираме абсолютно всички биомаси. Идеята е наистина да се помогне на животновъдите и да се реши този проблем. Това е с няколко думи, ако имате въпроси ще отговоря.

  ПРОФ.МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Господин Куюмдижев много правилно подчерта – животински отпадъци. Обаче в текста, който те са фомулирали се казва „технология за индиректно използване на биомаса“ и трябва да се добави „и животински отпадъци“. Тук трябва да се запише това нещо, „и животински отпадъци“, защото ние много добре знаем, че този борски тор, който се получава от различните породи, видове животни, той е смесица от изпражненията, от фуражите, които се използват, отпадъците, от храните, които се дават на животните, те също са отпадъци, и други смесици, които образуват като цяло тази биомаса и животински отпадъци. Това е моето предложение, вие ще решите дали така да бъде, ваше право е.

  ЯВОР КУЮМДЖИЕВ: Аз да обясня, ако позволите, госпожо председател. Такава е логиката на Закона за енергия от възобновяеми източници, чл.18 описва видовете възобновяеми енергийни източници, съответно слънчеви, водни и т.н. В точка 7 до този момент се пишеше само „биомаса“, а ние изрично записваме „индиректно използване на биомаса“, това означава, че биомасата първо се газифицира, като възникналия газ изгаря в газова турбина. Ако напишем тук директно „животински тор“ или „животински отпадъци“ нарушаваме логиката на закона. Затова както самият закон е структуриран, в т.29 в Допълнителните разпоредби са описани какво означава всеки термин от предишните, такава е логиката, затова сме записали т.29 точно, конкретно какво означава тази технология за използване на биомаса. Ако го вкараме тук, първо, ще се дублираме, второ, нарушаваме логиката на закона. Трето, изпадаме в индиректна заплаха за едва ли не лобизъм в полза на една или друга технология.

  ПРОФ. МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Практиката показва, а такива са и някои практически нагласи на уедрените животновъди и най-вече в кравефермите, те имат желание да разработват такива проекти и те направо си говорят за използване на оборския тор за енергия. Аз съм участвал в европейски проекти, тези технологии и тези методи директно се внедряват към кравефермите.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Чакайте малко, „оборска тор“, „животинска тор“, общото понятие е „животиска“, вие влизате в „оборска“, защо трябва това?

  ПРОФ.МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Защото самите животновъди казват, че могат от оборския тор....

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Тук използваме „животинска“, което е по-общо понятие.

  ЯВОР КУЮМДЖИЕВ: Оборската тор, сама по себе си, има една технология - при изсушаването й да се гори директно и да се прави електроенергия, само че тя е замърсяваща и не се стимулира нито от Европейската комисия, нито от нашето законодателство. Единственото, което се стимулира и затова сме го изписали тук - индиректно...

  ПРОФ.МЕТОДИ ТЕОХАРОВ: Неферментирала, така да се изразя.

  ЯВОР КУЮМДЖИЕВ: Технологията е следната: в едни големи контейнери се слага животинската тор заедно с растителни отпадъци, задено със специални химикали, ферментира, разпада се, отделя метан, и този метан се гори. Но тъй като става въпрос не само за оборска тор, става въпрос за отпадъци от пилета, и всякакви други животинки.

  ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Само да допълня, професоре, говирим за едно и също и то е в пълен синхрон с всички европейски директиви, и насоки в тази сфера с оглед намаляване метана, въглеродния двуокис, и стимулиране използването на този отпадък, за да не се замърсяват и земеделските земи, тъй като знаете, че той се излива някъде. Пренебрежимо малки са обемите, които могат да бъдат реализирани в България и по никакъв начин не застрашават енергийната система. Тези мощности са със статут на базови мощности, те непрекъснато работят и електросистемния оператор е дал становище, че такъв тип мощности по никакъв начин не нарушават баланса на системата, отвсякъде е погледнато това, но в крайна сметка за тези стопани това е важен стимул, да бъде насърчено използването. За едно и също говорим.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. Други изказвания.
  Заповядайте, господин Атанасов.

  ПЕНКО АТАНАСОВ: Разбирам предложенията, ще ги подкрепим разбира се, това обаче е „11,55 часа“ на парламента, другите парламентарни групи дали ли са си съгласието? Обръщам се и към вад, госпожо Бъчварова, въобще този законопроект ще има ли хоризонт да влезе, това ме притеснява силно, защото тук има неща, които от толкова време се опитваме да вкараме, но и дали и другите групи са дали съгласие, важно е да се знае.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Разбирам, че по отношение необходимостта за промяната има почти пълен консенсус. Да се надяваме, че ще има заседания, в които ще се приемат законопроекти и това е един от законите, които сме подали, че е приоритетен, но въпростъ е дали наистина ще се случат нещата. Смятам, че сме дължни колеги, да минем на второ четене законопроекта, за да очакваме, ако има възможност да бъде гласуван.
  Да гласуваме параграф 14 с направената редакция на комисията, който е съгласен, моля да гласува.

  „За” – 10 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 10 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема. Благодаря. С това проектът на второ гласуване е приет.

  В точка „Текущи“ имаме едно искане от браншовите организации на производителите на плодове в България за предоставяне на държавна помощ по правилата на deminimisза производство на плодове. Това предложение е постъпило вчера. Доколкото разбирам е имало разговор в Министерство на земеделието, от който не е излязло решение за подкрепа на сектора по deminimis. Така или иначе тази година е много тежка за всички, включително и за производителите на плодове и зелунчуци. Би следвало да се обединим около становището, че би следвало да се търсят резерви, не само както животновъдите бяха подпомогнати по deminimis, но да се търят възможности и за другите сектори да получат такова подпомагане, което е в рамките на допустимите възможности. Ако имате друго предложение, но нашето предложение трябва да бъде отправено към Министерство на земеделието да бъде намерена възможност за подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци с държавната помощ deminimis.

  ДОБРИН ДАНЕВ: Тъй като познавам бранша, те вчера се свързаха с мен, били са на среща в министерството и са обсъждали възможностите за финансиране по deminimis. Отговорът е, че не се предвижда deminimis за зеленчуци и плодове. И молбата беше, ако вкарат такъв документ в комисията да го разгледаме заедно с ръководството на Министерство на земеделието и съответно да търсим начини за финансиране, тъй като не е тайна, че тежката година за всички в този сектор – градушки, постоянно валежи, болести и нещата по отношение на плодовете и зеленчуците са доста трудни по реализацията. Това е една възможност за помощ в такъв труден момент.

  ПРЕДС.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Колеги, предлагам по принцип да подкрепим тази декларация и съответно до Министерство на земеделието от името на комисията да изпратим предложението за търсене на финансов ресурс и възможности чрез преструктуриране например на сметката на Фонд „Земеделие“, други направления, които не са оползотворени, да бъдат осигурени средства за предоставяне на помощта deminimis за сектор „плодове“.

  „За” – 10 гласа „Против” – няма „Въздържал се” – няма
  С 10 гласа „за”, нула „против” и нула „въздържал се” предложението се приема. Благодаря.

  Благодаря на всички участници в днешното заседание!

  /Заседанието беше закрито в 16,00 часа/  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ.СВЕТЛА БЪЧВАРОВА  21 704 знака
  Форма за търсене
  Ключова дума