Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
12/09/2013 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  за второ гласуване
  Вх. № 353-08-15 от 13.09.2013 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, № 354-01-31, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 26.06.2013 г., приет на първо гласуване на 10.07.2013 г.
  Закон
  за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

  (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 48, 80 и 105 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на закона и предлага следната редакция:

  Закон за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя


  §1. В чл. 4, ал.2 се изменя така :
  „(2) Лицата по ал. 1 могат да ползват права по този закон, при условие, че работодателят е осъществявал дейност най-малко 12 месеца преди началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, посочена в решението по чл.6.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §1.

  §2. В чл. 22, в ал.1, т.1 се изменя така :
  „1. последните шест начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е вписано решението по чл. 6, но месечно не повече от определения за тези случаи максимален размер на гарантираните вземания, ако работникът или служителят е бил в трудово правоотношение със същия работодател не по-малко от три месеца;“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  §3. В чл.23 ал.1 се изменя така :
  „(1) Гарантираните вземания на работниците и служителите по чл. 4, ал. 1, т. 2 са в размер на последните шест начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 12 календарни месеца преди месеца на прекратяване на трудовото правоотношение, но месечно не повече от определения за тези случаи максимален размер на гарантираните вземания, ако са били в трудово правоотношение със същия работодател не по-малко от три месеца.“

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  В § 3, относно чл. 23, в ал. 1, след думите „в размер на последните” се добавя „до”.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  §3. В чл.23 , ал.1 се изменя така :
  „(1) Гарантираните вземания на работниците и служителите по чл. 4, ал. 1, т. 2 са в размер на последните до шест начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 12 календарни месеца преди месеца на прекратяване на трудовото правоотношение, но месечно не повече от определения за тези случаи максимален размер на гарантираните вземания, ако са били в трудово правоотношение със същия работодател не по-малко от три месеца.“

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се § 3а:
  „§ 3а. В чл. 25 думите „30-дневен” се заменят с „60-дневен”.”
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание :
  По § 3а:
  В § 3а, относно чл. 25, думите „60-дневен” се заменят с „двумесечен”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението за създаването на § 3а, който става
  § 4, със следната редакция:
  § 4. В чл. 25 думата „30-дневен” се заменя с „двумесечен”.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 4. В Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2012 г., попр., бр. 102 от 2012 г., изм. бр.57 от 2013 г.), в чл. 15, ал. 2 думите „1 000 лв.” се заменят с „1 200 лв.”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.

  § 5. Законът влиза в сила от 1 октомври 2013 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума