Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
19/09/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Вх. № 353-08-16 от 19.09.2013 г.

  по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 302-01-14, внесен от Министерски съвет на 29.08.2013 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 19.09.2013 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 302-01-14, внесен от Министерски съвет на 29.08.2013 г.

  На заседанието присъстваха: Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика, Лазар Лазаров – зам.-министър на труда и социалната политика, Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт, Николай Ненков – вицепрезидент на КНСБ, Мариана Славкова – държавен експерт в дирекция “Икономическа политика“ на Министерски съвет, Яничка Труева-директор на дирекция „Политика за младежта“ в Министерство на младежта и спорта, експерти от различните държавни институции, представители на неправителствени организации и граждани.

  Законопроектът бе представен от Мариана Славкова – държавен експерт в дирекция “Икономическа политика“ на Министерски съвет.

  Всички предвиждани изменения на Закона за обществените поръчки в своята цялост целят стимулирането на заетостта и разкриването на нови работни места, но две от тях са въведени директно с цел охрана на социалните и трудовите права на работниците, а именно отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник:
  - който има задължения за осигуровки, установени с влязъл в сила акт;
  - който като изпълнител по обществена поръчка има просрочени ликвидни и изискуеми задължения към подизпълнители;
  - който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, свързано със здравословните и безопасните условия на труд (§39).

  С предлагания законопроект в социалната сфера се цели и създаване на реални възможности за изпълнение на обществени поръчки от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

  За да се създадат реални предпоставки за запазване на обществените поръчки за специализираните предприятия или кооперации на хората с увреждания е направено предложение за изменение на чл. 16в, който става чл. 16г. (§10) За периода 2008 до 20 11 година само 60 обществени поръчки на стойност 20 млн. лв. са запазени за предприятията на хората с увреждания.

  С предлаганите промени специализираните предприятия или кооперации на хората с увреждания не само имат право за участие, но обществената поръчка е предназначена за тях, ако предметът на поръчката е включен в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. С изискването посочените подизпълнители също да са вписани в регистъра на специализираните предприятия или кооперации, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, се ограничава възможността за корпоративен натиск.

  С Преходните и заключителните разпоредби (§ 97 и § 102) се вменява задължение на министъра на труда и социалната политика да внесе в Министерски съвет актуализиран списък по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания – произвеждани и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализирани предприятия или на кооперации на хора с увреждания.

  В хода на дискусията народните представители от ГЕРБ коментираха, че няма да подкрепят философията на законопроекта, защото няма покритие между заявените от правителството намерения и разписаните текстове относно стимулиране участието на малките и средните фирми в търговете. Подкрепят предложенията с социалната област, но настояват за включването неплащането на работните заплати в условията за недопускане за участие в търговете.

  Министерство на труда и социалната политика подкрепят законопроекта, защото с него се създават реални стъпки за насърчаване на специализираните предприятия или кооперации на лица с увреждания и разширяване на трудовата заетост на лицата с увреждания. С предложението в § 10 отпада условието специализираните предприятия или кооперации на лица с увреждания да могат да изпълнят най-малко 80 на сто от предмета на поръчката със собствено производство, което бе основна пречка за невъзможност за участие в процедурите по ЗОП от тези лица.

  Представителят на КНСБ коментира, че законопроектът не води до ограничаване участието на офшорките в обществените поръчки; няма ограничения за анексиране на договорите; няма забрана за участие в обществени поръчки за работодатели, неизплатили работни заплати на своите работници и служители.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 10 гласа, без „Против” и 8 „Въздържали се”

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 302-01-14, внесен от Министерски съвет на 29.08.2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума