Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
25/10/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Вх. № 353-08-20 от 25.10.2013 г.

  по Законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 302-02-16, внесен от Министерски съвет на 22.10.2013 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое извънредно заседание, проведено на 25 октомври 2013 г., разгледа и обсъди законопроект за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 302-02-16, внесен от Министерски съвет на 22 октомври 2013 г.

  На заседанието присъства г-н Лазар Лазаров, заместник министър на труда и социалната политика г-жа Елена Кременлиева, директор на дирекция „Социално включване” в Министерството на труда и социалната политика.

  Г-н Лазаров изтъкна, че Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие е с две цели - удължаване на срока на заема и промяна на стойността на заема.

  Заемното споразумение (Проект за социално включване) е сключено на 18 ноември 2008 г. със срок до 31 октомври 2013 г. за средства в размер на 40 милиона евро (78 233 200 лева), от които 71 192 212 лв. са предназначени за пряко финансиране на проекти на 69 общини за предоставяне на услуги за ранно детско развитие за деца от 0 до 7 г. и на техните родители. Проектите включват и дейности за строителство, ремонт и оборудване на сгради за детски градини и ясли.

  Споразуменията за финансиране на общините са с краен срок 31 октомври 2013 г., поради което всички строителни дейности по Проект за социално включване приключват до тази дата.

  Предоставянето на услугите за ранно детско развитие все още не е започнало. За цялостно изпълнение на Проекта услугата трябва да се реализира за срок не по-малък от 12 месеца.

  От друга страна, постигането на целите на Проекта и осигуряването на устойчивост на резултатите изисква удължаване на срока на заема за да се осигури плавен преход към финансиране на услугите за ранно детско развитие със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през програмния период 2014-2020 г. Удължаването на срока на заема няма да доведе до съществено увеличаване на задълженията на страните в рамките на споразумението.
  Предлага се срокът за усвояване на средствата по заема да бъде удължен с 23 месеца считано от 31.10.2013 г. до 30.09.2015 г.

  Съобразено с разходните тавани по Проекта за 2014 и 2015 г., определени в средно-срочната бюджетна прогноза, се прави промяна в заемното споразумение за намаляване на заемните средства с 8 608 356 евро, с което стойността на заема от 40 милиона става 31 391 644 евро. Това ще доведе до отпадане на някой дейности по Проекта, което няма да се отрази на постигане на целите му.

  На основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България Изменението на Заемното споразумение подлежи на ратификация от Народното събрание.

  След гласуване с резултати: „За” – 12 гласа, „Против” - 1 и „Въздържали се” няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да ратифицира със Закон Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 302-02-16, внесен от Министерски съвет на 22.10.2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума