Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
06/11/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д


  Вх. № 354-08-26 от 07.11.2013 г.

  по Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., № 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое извънредно заседание, проведено на 6 ноември 2013 г., разгледа и обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., № 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013 г.

  В заседанието участваха г-н Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика, заместник-министрите на труда и социалната политика г-жа Росица Янкова, г-жа Светлана Дянкова и г-н Лазар Лазаров, г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане.

  От Националния осигурителен институт присъстваха г-н Бисер Петков, управител, г-жа Весела Караиванова, подуправител, г-жа Снежана Малакова, директор на дирекция „Правна” и г-жа Антоанета Ганчева, главен актюер.

  Министерство на финансите се представено от г-жа Илиана Владова, държавен експерт в дирекция „Държавни разходи” и г-жа Евгения Орлова, главен експерт в същата дирекция.

  Присъстваха още г-н Димитър Манолов, вицепрезидент на КТ „Подкрепа”, представители на пенсионно-осигурителните дружества, на социалните партньори и на организации на пенсионерите.

  Законопроектът бе представен от г-н Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика. Той подчерта, че за 2014 г. общите разходи в социалния сектор възлизат на 11 262,3 млн. лв., което съставлява 13,8 на сто от БВП и е най-голям дял в публичния сектор – 36,6 на сто от всички разходи. В сравнение с бюджета за 2013 г. ръстът е с 355 млн. лв.

  С Бюджет 2014 г. правителството цели реализиране на политика за постигане на икономическа и финансова стабилност, която да е основа за висок икономически растеж. За постигането на тази цел ще се прилага балансиран подход спрямо ключови производствени фактори за растеж, като наличие на квалифициран човешки капитал, базисна инфраструктура, технологично знание и ефективното им използване.

  Политиката на правителството е насочена към промяна по отношение на разпределението на публичните ресурси и използването на държавния бюджет като ефективен инструмент за устойчив икономически растеж, насърчаване на инвестициите и заетостта и осигуряване на ефективна социална закрила на уязвимите слоеве в обществото.

  Социалната политика и мерките за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване са ключов приоритет на правителството в средносрочен план, който ще се реализира чрез пакет от социални мерки, насочени към подкрепа на няколко целеви групи – децата и семейството, хора в неравностойно положение, възрастните хора и домакинствата и бизнеса.

  Мерките в областта на социално-осигурителната политика са свързани с няколко основни мерки: увеличение от 1 януари 2014 г. на размера на минималната работна заплата от 310 на 340 лв. и на максималния осигурителен доход от 2200 лв. на 2400 лв.; увеличение на обезщетението за отглеждане на малко дете от 1 до 2 годишна възраст от 310 на 340 лв. и др.

  В областта на пенсионната политика през 2014 г. се предвижда осъвременяване на пенсиите по т.н. „швейцарско правило”, като от 1 юли 2014 г. всички пенсии ще се индексират с процент равен на 50 на сто от индекса на потребителските цени и 50 на сто от нарастването на средния осигурителен доход през предходната календарна година. Предвиденото осъвременяване е в размер на 3 на сто, за което в бюджета са предвидени 120 млн. лв.

  Запазва се възрастта и осигурителния стаж за песиониране по чл. 68 от КСО (за работещите при условията на трета категория труд) на достигнатите нива от 2013 г., което ще доведе до увеличаване на броя на новите пенсионери с около 15 300. Временното спиране на нарастването на възрастта и стажа за пенсиониране ще даде възможност за преосмисляне на състоянието и необходимото развитие на пенсионната система.

  Увеличава се максималният размер на получаваната една или повече пенсии от 1 юли 2014 г. на 840 лв., което ще доведе до увеличаване на пенсиите на около 53 000 пенсионери с ограничени пенсии, а 15 600 от тях ще получат действителните размери на определените им пенсии. Предвижда се средният размер на пенсията на един пенсионер да нарастне от 293,55 лв. през 2013 г. на 307,64 лв. през 2014 г.

  Общите разходи, предвидени в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за следващата година са в размер на 1 061 млн. лв., което е увеличение с 94 096 216 лв. в сравнение с 2013 г. Предвидените разходи за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата по бюджета на Министерството на труда и социалната политика са 959,5 млн. лв., което е увеличение с 11 на сто повече в сравнение с планираното в ЗДБРБ за 2013 г. Ръстът на средствата цели да обезпечи изпълнението на политиките, адаптирани към новото законодателство, включително промяната на размерите по видове помощи, дължаща се на предвиденото увеличение през 2014 г. на минималната работна заплата на 340 лв.

  В областта на политиката по заетостта основен приоритет се предвижда да е ограничаването на високата младежка безработица и икономическа неактивност. През 2014 г. страната ни ще започне да изпълнява Инициативата Европейска гаранция за младежта. За гарантиране изпълнението на мерките, подкрепящи лицата от неравнопоставените трупи на пазара на труда (младежи, лица над 50 годишна възраст, самотни родители и др.) разходите за активни мерки на пазара на труда в проектобюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. възлизат на 96 601 178 лв., в т.ч. 73 млн. лв. за Националния план за действие по заетостта, при субсидирано трудово възнаграждение за пълен работен ден от 340 лв. месечно. Предвижда се броят на заетите и безработните, включени в курсове за обучение на възрастни със средства от държавния бюджет през 2014 г. да достигне 11 512 лица спрямо 6 512 от предходната година. Очакваното равнище на безработица се предвижда да намалее спрямо 2013 г. и да достигне равнище от 12 на сто.

  За политиката в областта на социална закрила и равни възможности са предвидени средства в размер на 169,3 млн. лв., което е в 12,2 млн. лв. в повече в сравнение със средствата от бюджета за 2013 г. Увеличението ще обезпечи предоставянето на услугата „социални трапезарии” и разходите за целевата помощ за отопление на населението с ниски доходи, поради разширения обхват за достъп до услугата, в резултат на което подкрепените семейства ще достигнат 270 000.

  За политиката в областта на интеграцията на хората с увреждания са предвидени средства в размер на 181 092 027 лв., като увеличението е с 12,4 млн. лв.спрямо 2013 г. Това се дължи на увеличения броя на лицата с увреждания от 494 400 на 508 000.

  За политиката за социално включване са предвидени 593 453 084 лв. Увеличението е с 69,5 млн. лв. прямо 2013 г. С тези средства ще се обезпечат плащанията на диференцираните детски надбавки за дете (за второ дете размерът се повишава на 50 лв., от което ще се ползват 270 000) и увеличената месечната помощ за деца с увреждания от 217 на 240 лева (предвижда се тази помощ да получат 23 663 деца), както и ще се осигури изплащането на предвиденото увеличение на размера на еднократната целева помощ за първокласници от 150 на 250 лв.

  За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са предвидени 393,4 млн. лв. Средствата за стандарти са завишени спрямо 2013 г. с 6,2 млн. лв., което е 3,5 на сто. С 2,5 на сто се увеличават и стандартите в социалните институции.

  В хода на последвалата дискусия представителите на парламентарната група на ПП ГЕРБ заявиха, че не подкрепят законопроекта. Те считат, че бюджетът за 2014 г. е нереалистичен и поражда няколко риска, сред които: неизпълнение на приходната част, заплаха от сериозно надвишаване на предвижданото равнище на безработица поради липса на средства, които да бъдат усвоени по ОПРЧР, невъзможност да се постигне икономически раст от 1,8% поради липса на реформи в социалната сфера, както и липса на реформа в енергетиката и тежките проблеми в НЕК.

  Представителите на парламентарната група на Коалиция за България определят бюджета за 2014 г. като стъпка в правилната посока, особено в социалната сфера, в която в последните три години не бяха предприети реформи, а само временни мерки „на парче”. С бюджета ще се финансират балансирани взаимообвързани политики за насърчаване на икономическия разтеж, окономическата активност и заетостта. По отношение на заетостта ще се разчита не само на пряката държавна намеса за гарантиране на нови работни места, а на съвкупност от индиректни мерки, орентирани към бизнеса за създаване на благоприятна адекватна бизнес среда за създаване на работни места.

  Представителите на неправителствените организации изказаха подкрепа за Бюджет 2014, с който се възстановява осъвременяването на пенсиите по т.н. швейцарско правило”, като подчертаха, че макар и очакваното увеличение от 3% да е малко, възстановяването на законността с прилагането му, ще премахне една несправедливост спрямо възрастните хора.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 11 гласа, „Против” – 7 гласа и „Въздържал се” – 1 глас,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:


  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., № 302-01-33, внесен от Министерски съвет на 30.10.2013 г. със становището на Министерския съвет по чл. и чл. 2.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума