Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
18/12/2013 второ гласуване

  Доклад

  № 354-08-33 от 18.12.2013 г.

  за второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 354-01-83, внесен от Георги Гьоков и група народни представители на 20.11.2013 г., приет на първо гласуване на 10.12.2013 г.
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

  (Обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 76, 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г. и бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г.; бр.16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г.; бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104 и 106 от 2013 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  §1. В чл. 9, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 думите “и за отпуск за бременност и раждане” се заменят със “за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”
  2. В т. 5 думите “и отглеждане на малко дете” се заменят с “отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”

  Предложение на н.п. Валя Богданова, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание :
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. В т. 2 след думата „неработоспособност” се поставя запетая, а думите “и за отпуск за бременност и раждане” се заменят със “за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. В т. 5 навсякъде думите “отглеждане на малко дете” се заменят с “отглеждане на
  малко дете и при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1:
  §1. В чл. 9, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 след думата „неработоспособност” се поставя запетая, а думите “и за отпуск за бременност и раждане” се заменят със “за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”
  2. В т. 5 навсякъде думите “отглеждане на малко дете” се заменят с “отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”

  § 2. В чл. 11, ал. 1, т. 1 се създава буква “е”:
  “е. осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 13а, т. 1 се създава буква “е”:
  “е. осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 13в, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 след думите “за бременност и раждане” се добавя “както и отпуск при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”
  2. В т. 4 думите “и отглеждане на дете” се заменят с “отглеждане на дете и при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”

  Предложение на н.п. Валя Богданова, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание :
  Точка 2 се изменя така:
  „2. В т. 4 навсякъде думите “отглеждане на дете” се заменят с “отглеждане на дете и при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4:

  § 4. В чл. 13в, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 след думите “за бременност и раждане” се добавя “както и отпуск при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”
  2. В т. 4 навсякъде думите “отглеждане на дете” се заменят с “отглеждане на дете и при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”

  § 5. В чл. 41, ал. 3 думите “или за бременност и раждане” се заменят със “за бременност и раждане или при осиновяване на дете от 2 до 5 - годишна възраст.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 54а, ал. 2, т. 2 след думите “за бременност и раждане” се добавя “както и отпуска при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 54б, ал. 7, т. 2 след думите “за бременност и раждане” се добавя “както и при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 70а, ал. 3, т. 2 думите “или бременност и раждане” се заменят със “за бременност и раждане или при осиновяване на дете от 2 до 5 – годишна възраст.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване се създава § 2а:
  «§ 2а. Работничката/работникът или служителката/служителят, която/който е осиновила/осиновил дете до влизане в сила на този закон, има право на отпуск при условията на чл. 164б за остатъка до 365 дни, считано от датата на осиновяването.»

  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители:
  Параграф 9 да отпадне, защото систематичното му място е в подразделението „Преходни и заключителни разпоредби” като нов § 9.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 9 да се отхвърли.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители:
  Наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба” се изменя така: „Преходни и заключителни разпоредби”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на подразделението: „Преходни и заключителни разпоредби”.

  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се нов § 9:
  „§ 9. Осигуреното за общо заболяване и майчинство лице, което е осиновило дете от 2 до 5-годишна възраст преди 1 януари 2014 г., има право на парично обезщетение при условията на чл.53а за остатъка до 365 дни, считано от датата на осиновяването.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Валя Богданова, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание :
  В § 9 думите „датата на осиновяването” се заменят с „деня на предаването на детето за осиновяване”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 9 със следната редакция:
  § 9. Осигуреното за общо заболяване и майчинство лице, което е осиновило дете от 2 до 5-годишна възраст преди 1 януари 2014 г., има право на парично обезщетение при условията на чл.53а за остатъка до 365 дни, считано от деня на предаването на детето за осиновяване.

  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се нов § 10:
  „§ 10. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г. и бр. 15 и 104 от 2013г.) в преходните разпоредби се създава § 3и:
  „§ 3и. Лицето, което е осиновило дете от 2 до 5-годишна възраст преди 1 януари 2014 г., има право на отпуск при условията на чл. 164б за остатъка до 365 дни, считано от датата на осиновяването.””

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п.Валя Богданова, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание :
  В § 10 думите „датата на осиновяването” се заменят с „деня на предаването на детето за осиновяване”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 10 със следната редакция :
  „§ 10. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г. и бр. 15 и 104 от 2013г.) в преходните разпоредби се създава § 3и:
  „§ 3и. Лицето, което е осиновило дете от 2 до 5-годишна възраст преди 1 януари 2014 г., има право на отпуск при условията на чл. 164б за остатъка до 365 дни, считано от деня на предаването на детето за осиновяване”.”

  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се § 11:
  „ § 11. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г. и бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г. и бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г.) в чл. 40, ал. 1, т. 5, изречение първо се изменя така: за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда - минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 11 със следната редакция:
  „ § 11. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г. и бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г. и бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г.) в чл. 40, ал. 1, т. 5, изречение първо се изменя така: За лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда - минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.”

  § 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители:
  Досегашният § 10 става § 12.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага досегашният § 10 да стане § 12:
  § 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума