Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
08/05/2014

  Д О К Л А Д

  № 453-08-19 от 09.05.2014 г.

  по Доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2013 г., № 439-02-1, внесен от Омбудсмана на Република България на 31.03.2014 г.
  Комисията по труда и социалната политика, на свое редовно заседание, проведено на 8 май 2014 г., разгледа Доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2013 г., № 439-02-1, внесен от Омбудсмана на Република България на 31.03.2014 г.

  На заседанието присъстваха Константин Пенчев – омбудсман на Република България, Роза Георгиева – началник на кабинета на омбудсмана, представители на неправителствени организации.

  Докладът за дейността на омбудсмана на Република България за 2013 г. представи г-н Константин Пенчев – омбудсман на Република България.

  В материята от обхвата на компетенции на Комисията по труда и социалната политика попада дейността по защита правата на хората с увреждания, правата на детето и на неговия най-добър интерес и защитата на социалните права на гражданите.

  В доклада се подчертава, че хората с увреждания, като най-уязвима група в обществото, продължават да са във фокуса на внимание на омбудсмана и през 2013 г.

  През последните три години броят на жалбите от хора с увреждания се запазва приблизително постоянен, като през 2013 г. са постъпили 152 жалби с оплаквания за нарушени права, като по 150 от тях е приключила проверката и при 21 са констатирани нарушения. Отбелязва се, че и в сигнали, свързани със заетост, здравни услуги, достъп до жилища и др., много често има и аспекти на нарушени права на хората с увреждания. През 2013 г. жалбите се отнасят най-вече до затруднения при достъпа до социални услуги, социално подпомагане, помощни технически средства, заетост и предприемачество, административно обслужване.

  Проверките по изпълнението на националните и общински програми за асистентски услуги, услуги в специализирани институции и социално подпомагане сочат редица затруднения за бенефициентите, породени от несъвършенства в поднормативната уредба. Омбудсманът отбелязва, че независимо от дадените предписания към отговорните институции, в много от случаите все още няма решения.

  Най-много въпроси са поставяни от хора с увреждания за работата на ТЕЛК/НЕЛК, за предоставянето на помощни технически средства, карти за паркиране, достъпност на средата, заетост, жилищно настаняване и др. В доклада се отбелязва, че и през 2013 г. голямата част от проблемите, свързани с работата на ТЕЛК/НЕЛК и експертизата на работоспособността, не са разрешени.

  Въз основа на подадените жалби и от общото наблюдение на омбудсмана върху работата на държавната и местните администрации в доклада е направен извод, че през 2013 г. няма съществено подобрение в реализирането на правата на гражданите с увреждания в България. Докладът препоръчва да се изгради институционалната рамка за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да се ратифицира Факултативния протокол към Конвенцията.

  По отношение защитата на правата на детето и на неговия най-добър интерес докладът сочи, че през 2013 г. е обърната тенденцията за увеличаване на броя на жалбите, свързани с правата на децата, като техния брой е 152, с 11 по-малко от 2012 г. По 38 от тях са направени препоръки към компетентните институции за подобряване на тяхната практика. В Доклада се отбелязва обезпокоителна тенденция на неразбиране и по тази причина на незачитане на потребностите на детето, дори и от неговите родители. Друга тревожна тенденция е незачитането на правата най-вече на децата с увреждания и неспособност да се погледне отвъд увреждането. В Доклада се отбелязва необходимост от повишаване информираността на гражданите като цяло и в частност на хората, работещи с деца, с цел насърчаване активността на обществото за съблюдаване на правата на децата. Подчертава се и необходимостта от ратифициране на Третия факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето относно процедура за подаване на жалби, както и подписване от страна на България на Протокол № 16 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

  В областта на защита на социалните права през 2013 г. са постъпили 1249 жалби и сигнали, което е увеличение с 25 на сто спрямо 2012 г., като се запазва тенденцията за най-много оплаквания в областта на трудовите права и заетостта от 332 през 2012 г. техният брой е нараснал на 422 през 2013 г. Най-висок ръст на относителния дял се наблюдава при жалбите, отнасящи се до правото на социално подпомагане – 86 на сто. Значително е увеличението на оплакванията по въпроси, свързани с придобиване и упражняване право на пенсия – с 50 на сто спрямо 2012 г.

  Констатациите в Доклада предпоставят извод за необходимост от създаване на възможности за ефективно упражняване на права в областта на труда, пенсионното осигуряване и социалната подкрепа. Докладът съдържа редица препоръки за законодателно уреждане и гарантиране на: правата на работниците и служителите на възнаграждения и обезщетения; подкрепа за трудова заетост на младежи, израснали в домове за деца без родителска грижа; ефективна защита и подкрепа на безработни граждани, контрол при провеждане на конкурсна процедура за постъпване на работа; механизъм за удостоверяване на осигурителен стаж и доход за придобиване право на пенсия; гъвкави механизми за социално подпомагане.

  В Доклада на омбудсмана за дейността му като Национален превантивен механизъм е отбелязано, че общият брой на отправените препоръки към Министерството на труда и социалната политика през 2013 г. е 145. Те са свързани с проведените проверки в действащи домове за деца с увреждания и центрове за настаняване от семеен тип и с проследяване на последния етап от процеса на деинституционализацията при децата с увреждания, както и от наблюдение на социални институции за възрастни. Докладът съдържа отрицателни изводи и констатации по отношение на целесъобразността и ефективността на този тип институции, които до известна степен възпрепятстват реалната ресоциализация и включване в обществото на лицата с умствена изостаналост, психични разстройства и деменции. Докладът подчертава необходимостта от преместване на услугата в общността.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 18 гласа, „Против” и „Въздържали се” няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи Доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2013 г. № 439-02-1, внесен от Омбудсмана на Република България на 31.03.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума