Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
12/06/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  № 453-08-24 от 17.06.2014 г.

  по Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2013 г., № 456-32-2, внесен от Икономическия и социален съвет на 28.03.2014 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 12.06. 2014 г., разгледа и обсъди Отчета за дейността на Икономическия и социален съвет за 2013 г.,
  № 456-32-2, внесен от Икономическия и социален съвет на 28.03.2014 г.

  На заседанието присъстваха: проф.Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, Васил Велев, Константин Тренчев и проф. Нено Павлов– заместник-председатели на Икономическия и социален съвет.

  Отчетът за дейността на Икономическия и социален съвет за 2013 г. бе представен от проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет и от заместник-председателите Васил Велев и Константин Тренчев.

  Г-н Дулевски подчерта основните характеристики на Икономическия и социален съвет, а именно: висока експертиза на съвета; висок международен авторитет; уникален консенсус при приемане актовете на ИСС – три четвърти от състава; висока колегиалност; произнасяне по ключови проблеми и приоритети на страната; равноотдалеченост от всички власти през годините; образец за целия Европейски съюз.

  Българският Икономически и социален съвет винаги защитава българския интерес в чужбина, независимо от управлението на страната.

  Икономическият и социален съвет, като самостоятелна институция, е място за дебат по определени политики – демографска, миграционна, по доходите и др.

  В тази връзка са фундаментални разработките по проблемите за ранното отпадане от училище или неговото преждевременно напускане; по проекта за Споразумение за партньорство с Европейския съюз за периода 2014-2020 г.; за подобряване на бизнес средата; за българската позиция по общоевропейски политики; за социалното предприятие и социалното предприемачество; акт за единния пазар; за подкрепа на младите хора и борбата с младежката безработица в България; по политиките и приоритетите за усвояване на средствата от ЕС в България за периода 2014-2020 г. и много други.
  За съжаление, повечето от становищата и резолюциите на Икономически и социален съвет се приемат по собствена инициатива. Всички власти биха спечелили, ако се ползват повече от услугите на Икономически и социален съвет като граждански парламент.

  По всички тези разработки са направени редица срещи на терен и консултации със заинтересованите страни.
  Положителният резултат от всички тези разработки е все по-силното отчитане на предложенията на Икономически и социален съвет в законодателната дейност на институциите.

  В хода на дискусията народните представители коментираха международния авторитет на съвета, неговия огромен капацитет. Представителите на ПП ГЕРБ предложиха с Правилника на следващото Народно събрание да се изисква становище на Икономическия и социален съвет по законопроекти, внесени от народни представители.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 17 гласа, без „Против” и „Въздържали се”
  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме следното решение:


  Приема Отчета за дейността на Икономическия и социален съвет за 2013 г., № 456-32-2, внесен от Икономическия и социален съвет на 28.03.2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума